Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Orden

 • Data del document 23/03/2012

 • Número del document TES/0081/2012

 • Número de control 12076030

 • Organisme emissor Departamento de Territorio y Sostenibilidad

  CVE CVE-DOGC-B-12076030-2012

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6105

 • Fecha 11/04/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 18323

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDEN TES/81/2012, de 23 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la implantación de sistemas voluntarios de gestión ambiental.


La Generalitat de Catalunya ha de vetllar pel compliment de la normativa de protecció del medi ambient i, molt especialment, dels objectius i les normes de qualitat dels recursos naturals i de les normes d’emissió de contaminants.

Un dels objectius de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat és el de la reducció, si és possible en origen, dels efectes negatius sobre el medi ambient que genera la realització d’activitats potencialment contaminants.

El 6è Programa d’acció comunitari en matèria de medi ambient reconeix que molts dels temes ambientals es poden abordar millor mitjançant una interacció entre els principals agents econòmics i la utilització d’un conjunt ampli i integrat d’instruments, i no només mitjançant la legislació. Entre aquests instruments es troben els sistemes voluntaris de gestió ambiental, com ara la norma ISO 14001 i el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals de la Unió Europea, regulat pel Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 761/2001 i les decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió (DOUE núm. L 342, de 22.12.2009).

Així mateix, des de la Comissió Europea s’està desenvolupant una important actuació de conscienciació i d’informació als estats membres amb l’objectiu d’incrementar la sensibilització sobre l’aplicació de sistemes de gestió ambiental als ens locals, atès que es considera una de les línies estratègiques més importants per consolidar la implantació i coneixement dels sistemes de gestió ambiental en general i de l’EMAS, en particular.

El Decret 115/1996, de 2 d’abril, de designació de l’organisme competent previst al Reglament CEE 1836/93 del Consell, de 29 de juny, relatiu a auditories mediambientals i determinació de les actuacions per a la designació de l’entitat d’acreditació de verificadors mediambientals (DOGC núm. 2192, de 10.4.1996), designa la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient com l’organisme competent previst al Reglament (CEE) núm. 1836/93 del Consell, de 29 de juny de 1993, per portar a terme en el territori de Catalunya les funcions que li encomana, entre les quals destaca el foment de la participació de les organitzacions en el sistema EMAS.

Així, el Departament competent en matèria de medi ambient publica, des de l’any 1997, una convocatòria de subvencions destinades a empreses privades i a empreses públiques per implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental amb l’objectiu de reduir el cost inicial d’implementació d’aquests sistemes. De la mateixa manera, des de l’any 2005, es publica una convocatòria plurianual de subvencions destinades a ens locals, a les associacions d’ens locals i als seus organismes autònoms per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental.

Tot tipus d’organitzacions estan interessades a implantar sistemes de gestió ambiental. Aquests sistemes els ofereixen els mitjans per gestionar els seus efectes sobre el medi ambient i millorar-ne el comportament ambiental. Aquest interès va quedar reflectit en el Reglament (CE) núm. 761/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març de 2001, pel qual es permet que les organitzacions s’adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS) (DOCE núm. L 114, de 24.4.2001), que va obrir l’EMAS a totes les organitzacions que produeixin efectes sobre el medi ambient, no només a les empreses. En aquest sentit, les noves bases s’adrecen a tot tipus d’organitzacions: a empreses privades i a empreses públiques, a ens locals, a les associacions d’ens locals i als seus organismes autònoms i, com a novetat, a fundacions i a altres entitats sense ànim de lucre.

Una altra novetat és que els ens locals, un cop assolit l’objectiu d’incentivar la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, opten a la convocatòria de subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental un cop verificat o certificat el seu sistema de gestió ambiental, en comptes de rebre el finançament a mesura que implanten el sistema de gestió ambiental.

A fi d’assolir una més eficàcia i eficiència en la tramitació dels procediments de subvencions, i amb la voluntat de garantir la continuïtat d’aquesta actuació, s’ha considerat oportú aprovar aquestes noves bases reguladores que regiran tots els procediments de subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental.

Per això, d’acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores de les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, les quals consten a l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició transitòria

Es continuen regint per les bases reguladores aprovades per l’Ordre MAH/424/2008, de 22 de setembre, els expedients administratius corresponents a les convocatòries de subvencions en les quals es preveu l’aplicació de les bases reguladores indicades.

Disposició derogatòria

Queden derogades l’Ordre MAH/122/2005, de 29 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental i es fa pública la convocatòria corresponent a l’any 2005 (codi de la convocatòria 03.07.05); l’Ordre MAH/91/2006, de 3 de març, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental i es fa pública la convocatòria corresponent a l’any 2006 (codi de la convocatòria 03.07.06); l’Ordre MAH/424/2008, de 22 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a ens locals, a les associacions d’ens locals i als seus organismes autònoms per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, i les referències a aquestes ordres contingudes en l’Ordre MAH/469/2010, de 22 de setembre, per la qual es modifiquen les bases reguladores de subvencions del Departament de Medi Ambient i Habitatge per tal d’adequar-les a les exigències noves del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, i la Llei 26/2009, de 23 de desembre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Annex

Bases reguladores

—1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental.

—2 Actuacions subvencionables

2.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions següents:

2.1.1 La implantació, amb personal propi o extern, d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009 (en endavant, Reglament EMAS), i la posterior verificació portada a terme per un verificador ambiental acreditat.

2.1.2 La implantació, amb personal propi o extern, d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb la norma ISO 14001, i la posterior certificació portada a terme per un certificador ambiental acreditat.

2.2 No són subvencionables les actuacions següents:

2.2.1 La renovació del registre EMAS, d’acord amb l’article 6.1 del Reglament EMAS.

2.2.2 L’actualització de dades de la declaració ambiental, d’acord amb l’article 6.2 del Reglament EMAS.

2.2.3 La renovació del certificat ISO 14001.

2.3 Són objecte de subvenció les actuacions que hagin estat verificades o certificades durant tot l’any anterior al de la convocatòria vigent i fins al dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria vigent.

Si durant un/s any/s no es convoquen aquestes subvencions, a la propera convocatòria podran ser també objecte de subvenció les actuacions que hagin estat verificades o certificades durant tot l’any anterior a l’any/als anys en què no es van convocar les subvencions.

—3 Beneficiaris/àries

Poden ser beneficiaris/àries de les subvencions regulades en aquestes bases les empreses, tant privades com públiques, els ens locals, les associacions d’ens locals i els seus organismes autònoms, les fundacions i altres entitats sense fi de lucre que reuneixin els requisits següents:

a) En el cas de persones jurídiques, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent. En el cas d’ens locals, d’associacions d’ens locals i dels seus organismes autònoms, constar inscrits en el Registre d’ens locals de Catalunya del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) En el cas d’empreses amb establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) En el cas d’empreses sense establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableix l’article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

f) En el cas d’empreses amb 50 treballadors/ores o més, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el total de treballadors/ores de l’empresa, d’acord amb el que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, o bé complir l’establert al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i al Decret 322/2011, de 19 d’abril, pels quals es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors/ores amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

g) En el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, utilitzar mitjans, amb l’acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

h) En el cas d’empreses, no haver rebut ajuts de minimis per import superior a 200.000,00 euros, inclòs l’ajut que se sol·licita, durant els últims dos anys.

i) En el cas de fundacions, haver presentat els comptes anuals al registre corresponent.

El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació que preveu la base 7 d’aquesta Ordre.

—4 Import de les subvencions

L’import de cadascuna de les subvencions concretes es determinarà a la convocatòria corresponent, i en cap cas pot superar el cost total de les actuacions per a les quals se sol·licita.

Les subvencions rebudes d’acord amb aquestes bases, quan les beneficiàries siguin empreses, es regeixen pel Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis.

—5 Compatibilitat de les subvencions

La percepció de les subvencions concedides és compatible amb la percepció de subvencions procedents d’altres fonts, públiques o privades, nacionals o internacionals, sempre que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l’activitat subvencionada.

—6 Sol·licituds

6.1 Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar en el model normalitzat que es pot obtenir a través d’Internet, a l’adreça electrònica que indica la convocatòria, o bé a les dependències i adreces que indica la convocatòria.

6.2 Les sol·licituds s’han de presentar dins del termini que indica la convocatòria, acompanyades de la documentació prevista a la base 7, a una de les dependències que indica la convocatòria. Les sol·licituds també es poden presentar pels mitjans que preveuen l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les sol·licituds presentades fora del termini esmentat no seran admeses a tràmit. L’òrgan competent per tramitar el procediment dictarà la resolució corresponent, contra la qual es podrà recórrer en alçada davant l’òrgan jeràrquicament superior que correspongui.

6.3 La signatura i presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d’aquestes bases reguladores, i porta implícita l’autorització a l’òrgan gestor per comprovar, d’ofici, si l’entitat beneficiària està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Administració General del l’Estat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, llevat que aquesta autorització es denegui expressament. En el supòsit de denegació de l’autorització, l’entitat beneficiària està obligada a presentar, en el moment de la sol·licitud de subvenció, la certificació positiva expedida per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i l’Agència Tributària de Catalunya i la certificació positiva expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

—7 Documentació

7.1 Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:

a) Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

b) Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) En el supòsit que el beneficiari de la subvenció disposi d’una plantilla igual o superior a 25 persones, declaració responsable sobre quins mitjans utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els seus centres de treball.

d) Declaració responsable sobre si ha sol·licitat o ha resultat beneficiari d’altres subvencions per a la mateixa finalitat, indicant l’import de la subvenció i entitat concedent.

e) Si qui sol·licita és una empresa, declaració responsable del compliment dels requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, o dels requisits establerts a l’article 36.4 de la Llei esmentada, segons si és una empresa que disposa d’establiments oberts al públic o no.

f) En el cas que el sol·licitant sigui una empresa de 50 o més treballadors/es, declaració responsable conforme es dóna ocupació a treballadors/ores amb discapacitat en un percentatge mínim d’un 2% de la plantilla respectiva, en compliment de l’obligació que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, o del compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors/ores amb discapacitat que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 322/2011, de 19 d’abril.

g) Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d’acord amb el model normalitzat disponible a l’adreça d’Internet indicada a la convocatòria i a les dependències i adreces previstes a la convocatòria.

h) En el cas de l’EMAS, la declaració ambiental validada.

i) En el cas de l’ISO 14001, fotocòpia compulsada del certificat de conformitat amb la norma ISO 14001 emès per una entitat acreditada per un organisme oficialment reconegut, i l’informe d’auditoria de certificació com a document acreditatiu del procés de certificació.

j) Si qui sol·licita és una persona física, fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE/passaport de la persona sol·licitant.

k) Si qui sol·licita és una persona jurídica, fotocòpia compulsada del NIF, fotocòpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts, fotocòpia compulsada del document acreditatiu dels poders com a representant de l’entitat de qui signa la sol·licitud i del seu DNI/NIF/NIE/passaport, i documents acreditatius de la inscripció de la persona jurídica en el registre corresponent.

l) Si la persona sol·licitant actua mitjançant un representant, fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE/passaport del representant i fotocòpia compulsada de l’acreditació de la representació.

m) Si qui sol·licita és una empresa, declaració de no haver rebut ajuts de minimis per import superior a 200.000,00 euros, inclòs el que se sol·licita, durant els últims dos anys.

n) En el cas d’ens locals, certificació, del secretari/ària o de qui correspongui, on consti la decisió de l’òrgan competent de l’ens de sol·licitar la subvenció per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental.

7.2 D’acord amb el que preveuen l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 22.1.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, no cal aportar els documents indicats a les lletres g), h), j), k) i l) de l’apartat 1 si la persona sol·licitant ja els ha presentat anteriorment a l’antic Departament de Medi Ambient i Habitatge, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i que no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, la persona sol·licitant ha de presentar la declaració, annexa a l’imprès de sol·licitud, conforme no hi ha hagut modificacions, amb indicació de la data i l’òrgan o la dependència en què van ser presentats els documents i, si es coneix, el procediment a què feien referència. Si el Departament de Territori i Sostenibilitat, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona sol·licitant perquè els aporti en el termini de 15 dies.

No cal aportar els documents següents: fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant (persona física), fotocòpia compulsada del NIF (persona jurídica) o fotocòpia compulsada del DNI/NIE del seu representant legal (persona física o persona jurídica) si la persona sol·licitant autoritza el Departament de Territori i Sostenibilitat a consultar aquestes dades en nom seu.

7.3 El model normalitzat de sol·licitud conté les declaracions a què fan referència les lletres a), b), c), e) i f) de l’apartat 1 i la declaració de no haver sol·licitat altres ajuts per a la mateixa finalitat prevista a la lletra d) de l’apartat 1.

7.4 Si la sol·licitud no reuneix els requisits previstos o no s’hi adjunta tota la documentació requerida, la unitat competent per tramitar el procediment ha d’atorgar a la persona sol·licitant un termini de 10 dies perquè esmeni la deficiència detectada o aporti la documentació requerida, amb la indicació que, si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud, amb la resolució prèvia de l’òrgan competent per a la tramitació del procediment, que s’ha de notificar a la persona sol·licitant. Contra aquesta resolució es pot recórrer en alçada davant l’òrgan jeràrquicament superior que correspongui.

7.5 La documentació a què fan referència les lletres h) i i) de l’apartat 1 servirà de justificació per a la concessió de la subvenció.

—8 Procediment de concessió

8.1 La tramitació del procediment per a la concessió de les subvencions correspon a l’òrgan designat a la convocatòria.

8.2 L’import de la subvenció és el resultat d’aplicar el procediment de prorrateig entre les sol·licituds presentades i que compleixin els requisits establerts en aquesta Ordre. Un òrgan col·legiat integrat per un mínim de tres membres determinats en la convocatòria valora les sol·licituds d’acord amb els criteris previstos a la base 9.

8.3 L’òrgan que tramita el procediment, a iniciativa pròpia o a instància de l’òrgan col·legiat previst a l’apartat 2, pot demanar a la persona sol·licitant de la subvenció, amb un requeriment motivat, la informació o documentació complementària que calgui en qualsevol moment del procediment anterior a la proposta de resolució, a fi que sigui aportada en el termini de 10 dies des de la rebuda de la notificació corresponent amb la indicació que, si no ho fa, perdrà el dret al tràmit.

—9 Criteris de distribució

Per a cada posició pressupostària, les sol·licituds admeses a la convocatòria corresponent són valorades per l’òrgan col·legiat previst a la base 8.2 aplicant els criteris de distribució següents, els quals s’ordenen de més a menys importància:

a) La implantació d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb el Reglament EMAS, i la incidència ambiental de les activitats, segons la classificació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, de 11.12.2009).

b) La implantació d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb la norma ISO 14001, i la incidència ambiental de les activitats, segons la classificació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

—10 Resolució

10.1 La concessió de les subvencions es fa mitjançant resolució del secretari/ària de Medi Ambient i Sostenibilitat, d’acord amb la proposta elaborada per l’òrgan col·legiat previst en la base 8.2 que li presenta la persona titular de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

10.2 La resolució ha de ser motivada i ha de contenir, com a mínim:

a) La identificació de les persones sol·licitants a les quals es concedeix subvenció.

b) L’import de la subvenció.

c) La indicació expressa de la desestimació de les sol·licituds admeses a la convocatòria que no han obtingut subvenció.

d) Si la resolució exhaureix o no la via administrativa, amb indicació dels recursos que s’hi poden interposar, l’òrgan davant el qual s’han de presentar i el termini per interposar-los.

e) La manifestació expressa que, amb la fermesa de la resolució, s’entendrà que la persona beneficiària declara tàcitament trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

10.3 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Sens perjudici de l’obligació de resoldre, transcorregut el termini de sis mesos sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s’entenen desestimades per silenci administratiu i, en conseqüència, denegada la subvenció, d’acord amb el que preveu l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

—11 Notificació

11.1 La resolució de concessió o denegació de la subvenció, degudament motivada, es notifica individualment a les persones interessades en els termes i d’acord amb els requisits que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 56, 57 i 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

11.2 Contra la resolució dictada, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller de Territori i Sostenibilitat en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de rebre la notificació, d’acord amb el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—12 Publicitat

La Direcció General de Qualitat Ambiental dóna publicitat a les subvencions concedides en el termini d’un mes des de la data de la resolució que posa fi al procediment mitjançant l’exposició d’una relació d’aquestes subvencions al tauler d’anuncis que indica la convocatòria.

A més, les subvencions d’import igual o superior a 3.000 euros es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—13 Pagament

El pagament de la subvenció es començarà a tramitar a continuació de la resolució d’atorgament.

Prèviament al pagament de la subvenció, el Departament de Territori i Sostenibilitat comprova d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

—14 Obligacions dels beneficiaris/àries

A més de l’obligació de justificació, les persones beneficiàries de les subvencions tenen les obligacions següents:

a) Comunicar al Departament de Territori i Sostenibilitat l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat diferents de les indicades en la sol·licitud, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades estatals o internacionals. Aquesta comunicació pot comportar que l’òrgan concedent modifiqui l’import de la subvenció.

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del Departament de Territori i Sostenibilitat i a les actuacions de control de la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, tant estatals com comunitaris, i aportar tota la informació i documentació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

c) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits en la legislació mercantil i sectorial aplicable, així com els estats comptables dels quals es desprenguin les actuacions objecte de la subvenció, i conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

d) Procedir al reintegrament dels imports percebuts en els supòsits esmentats en la base 15.

—15 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

15.1 Són causes de nul·litat i anul·labilitat de la resolució de concessió les que preveu l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comportarà l’obligació de tornar les quantitats percebudes.

15.2 Així mateix, serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos que preveuen l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb la instrucció prèvia del procediment que es preveu a l’article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

15.3 També s’haurà de reintegrar l’excés de les subvencions percebudes respecte al cost del projecte o activitat juntament amb els interessos de demora, en els termes que preveu l’article 34 del Reglament de desplegament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

—16 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació les disposicions següents: el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament de desplegament de la Llei esmentada, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la resta de normativa aplicable.

(12.076.030)

 

Amunt