Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Acord del govern

 • Data del document 27/03/2012

 • Número del document GOV/0029/2012

 • Número de control 12083002

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-12083002-2012

Dades del DOGC
 • Número 6099

 • Data 30/03/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 16569

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/29/2012, de 27 de març, d'aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015.


Per l’Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, el Govern de la Generalitat de Catalunya va adoptar diferents mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2011-2015 (DOGC núm. 5877, de 12.5.2011).

La disposició transitòria setena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, habilita el Govern de la Generalitat a modificar la part lectiva de la jornada docent del professorat dels centres públics del Departament d’Ensenyament, per tal de poder atendre les necessitats derivades de l’increment d’escolarització del curs 2012-2013, en el marc del crèdit corresponent a l’actual plantilla pressupostària.

Així mateix, s’encomana al Govern l’adaptació de l’estructura organitzativa en què es fonamenta el càlcul de les plantilles docents dels centres públics, tot adoptant mesures de flexibilitat i polivalència, tenint present les necessitats educatives de les diferents etapes i la cobertura adequada i suficient del servei.

La mateixa disposició preveu finalment que el Govern adeqüi les condicions i els criteris exigibles per al reconeixement d’estadis de promoció al personal docent no universitari, i que concretament revisi els períodes mínims de permanència als efectes de la promoció i els mecanismes i efectes corresponents amb la finalitat de garantir una major progressivitat i compatibilitat amb la carrera professional docent.

La concreció d’aquestes mesures requereix el tràmit de negociació sindical, en l’àmbit de la Mesa Sectorial del personal docent no universitari, d’acord amb l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, ja que algunes suposen una suspensió o modificació d’acords sindicals actualment vigents.

En conseqüència, davant la situació de crisi econòmica actual, cal modificar l’esmentat Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, i adoptar una sèrie d’actuacions complementàries de les que ja s’han aplicat aquest curs 2011-2012, per tal de poder garantir, en el marc de les mesures excepcionals, l’escolarització dels nivells educatius declarats universals i gratuïts per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i garantir progressivament els objectius europeus per a l’any 2020, pel que fa als nivells postobligatoris a l’ensenyament públic.

Per tal d’evitar el creixement de les despeses de personal docent el proper curs 2012-2013, cal adoptar diferents mesures organitzatives relacionades amb l’increment de l’atenció directa a l’alumnat, dins els límits de les actuals disponibilitats pressupostàries de plantilla docent, amb una millor reorganització dels efectius docents actuals previstos a la plantilla docent pressupostària de l’exercici del 2012.

En definir les mesures organitzatives de les activitats docents, s’han tingut en compte els següents objectius i garanties:

a) Millorar l’eficàcia i racionalització de les despeses de personal docent mentre persisteixin les circumstàncies econòmiques extraordinàries actuals.

b) Garantir la qualitat del servei educatiu, atès que les mesures que s’acorden permeten ponderar el temps dedicat a la docència, programació, avaluació i coordinació dins les 30 hores de permanència al centre.

c) Mantenir la jornada laboral setmanal del professorat en les 37,5 hores setmanals.

d) Afrontar el fracàs escolar a primària i a secundària.

Aquestes mesures suposen deixar en suspens o modificar l’aplicació de diferents acords de la Mesa Sectorial de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en aplicació de l’article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), en la mesura estrictament necessària per salvaguardar l’interès públic.

Entre la signatura dels acords de Mesa Sectorial que es deixen en suspens i el moment actual, s’ha produït a bastament la justificació prevista a l’article 38.10 de l’EBEP per exceptuar el compliment d’un acord, “una causa greu d’interès públic derivada d’una alteració substancial de les circumstàncies econòmiques”, és a dir, una crisi econòmica com la que estan patint molts països europeus i la situació financera de Catalunya, que ens obliga a una reducció del dèficit.

S’ha intentat l’acord amb els representants sindicals de la Mesa Sectorial del personal docent no universitari, mitjançant una negociació efectiva de les mesures substitutives dels acords que ara es modifiquen o suspenen. En no haver estat possible arribar a un acord en el si de la Mesa Sectorial, el Govern es desvincula de determinats pactes acordats, davant la impossibilitat de mantenir-ne el compliment.

Les mesures a aplicar a partir del curs 2012-2013 han de permetre garantir la prestació del servei educatiu i optimitzar la disponibilitat de personal docent dependent de l’Administració de la Generalitat, en el marc dels efectius docents previstos a la plantilla pressupostària de l’exercici del 2012.

Per tot això, a proposta dels consellers d’Economia i Coneixement, de Governació i Relacions Institucionals, i d’Ensenyament, el Govern

Acorda:

—1 Modificar el nombre d’hores lectives de reducció dels òrgans unipersonals de coordinació d’educació infantil i primària.

En el còmput de l’horari lectiu de les plantilles de les escoles i de les zones escolars rurals (ZER), a partir del curs 2012-2013 s’inclourà el següent nombre global d’hores lectives i complementàries dedicades a la coordinació docent:

Òrgans unipersonals de coordinació 1 línia 2 línies 3 línies
Hores lectives de dedicació setmanal - 5 h 5 h
Hores complementàries setmanals 10 h 10 h 10 h

L’actualització de la distribució entre hores lectives i complementàries també s’aplicarà, proporcionalment, a les escoles de nova/recent posada en funcionament amb menys de 9 grups d’escolarització, o en les escoles d’oferta cíclica i també en els centres de formació de persones adultes per a tots els ensenyaments que imparteixin.

En funció de les responsabilitats assignades en les normes d’organització i funcionament del centre, i amb les limitacions globals derivades del total de la plantilla assignada al centre, la direcció determinarà la dedicació d’hores lectives i/o complementàries dels òrgans unipersonals de coordinació per a les tasques pròpies de cada càrrec.

El total d’hores de la plantilla del centre de dedicació (lectiva i complementària) dels òrgans unipersonals de direcció i de coordinació serà el següent:

Hores lectives i complementàries 1 línia 2 línies 3 línies
Hores lectives dels òrgans de direcció i coordinació 25 40 45
Hores complementàries 10 10 10
Total hores 35 50 55

El total d’hores lectives que el centre assigni a la gestió d’òrgans unipersonals de direcció i de coordinació no podrà superar les previstes en el quadre.

Als efectes de determinar les hores de direcció i coordinació, s’entén per 1 línia les escoles i les ZER entre 9 i 14 grups d’escolarització; de 2 línies, les escoles i ZER entre 15 i 23 grups d’escolarització; de 3 línies, amb 24 o més grups d’escolarització.

Es deixa en suspens l’aplicació de l’apartat 4.1.a) de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, ratificat per l’Acord de Govern de 22 de novembre de 2005, sobre les hores setmanals assignades a activitats de direcció i coordinació, dintre de l’horari lectiu i, en relació amb l’horari de permanència al centre, el punt 3 de l’Acord de Govern de 10 de maig de 2011.

—2 Modificar el nombre d’hores lectives de reducció dels òrgans unipersonals de coordinació de secundària.

En el còmput de l’horari lectiu de les plantilles dels instituts de secundària, a partir del curs 2012-2013 s’inclourà el següent nombre global d’hores lectives i complementàries dedicades a la coordinació docent:

Quadre 1

N=Nombre de grups d’ESO, batxillerat i ensenyaments esportius; HL=Hores lectives; HC=Hores complementàries

N HL HC
fins a 5 5 1
6- 9 12 3
10- 15 27 11
16- 21 32 12
22- 27 41 16
28o més 46 17

Als instituts que imparteixen cicles formatius de FP i no imparteixen l’ESO també els serà d’aplicació el quadre 1, en funció del nombre de grups d’escolarització de FP (i, si escau, de batxillerat i d’ensenyaments esportius).

En els instituts que, a més d’ESO i batxillerat, imparteixen cicles formatius de FP, a les hores lectives del quadre 1 se’ls afegiran les hores lectives de reducció per a l’exercici dels càrrecs de coordinació i responsables de FP del quadre 2 en funció de les famílies professionals i del nombre total de grups de cicles formatius.

Quadre 2

N=Nombre de famílies professionals; F35=Hores lectives de reducció, fins a 35 grups; M35=Hores lectives de reducció, més de 35 grups

N F35 M35
1 3 3
2 5 5
3 7 8
4 9 12
5 12 15
6 14 17
7 16 19
8 o més 18 22

El quadre 1 també serà d’aplicació a les Escoles d’Art Superior i Disseny.

En les escoles oficials d’idiomes també s’aplicarà, proporcionalment, l’esmentada reassignació entre hores lectives i hores complementàries setmanals en el càlcul de plantilla en funció del nombre de grups.

En funció de les responsabilitats assignades en les normes d’organització i funcionament del centre, i amb les limitacions globals derivades del total de la plantilla assignada al centre, la direcció determinarà la dedicació d’hores lectives i/o complementàries dels òrgans unipersonals de coordinació per a les tasques pròpies de cada càrrec.

La coordinació tecnològica del centre educatiu se centra en la figura del responsable TAC, amb una dedicació setmanal variable en funció del nombre d’unitats del centre (fins a 5 hores setmanals de dedicació lectiva i complementària per a un institut de més de 16 grups d’ESO i batxillerat, i fins a 3 hores setmanals de dedicació lectiva i complementària per a les escoles de dues línies).

En qualsevol cas, el total d’hores lectives assignades per a la gestió a òrgans unipersonals de direcció i a òrgans unipersonals de coordinació no pot superar el total d’hores previstes, a aquest efecte, en la determinació de les plantilles.

Per poder atendre l’increment d’hores complementàries de coordinació i de tutoria, el professorat de secundària tindrà assignat un horari de 28 hores setmanals d’horari fix, dins de les 30 hores de presència al centre. Les 2 hores restants seran les complementàries de còmput mensual.

Aquesta mesura també és d’aplicació en els centres de formació de persones adultes.

Es deixa en suspens l’aplicació dels acords següents: l’apartat 2.j) i r) de l’Acord de la Mesa Sectorial de 21 de desembre de 1995, en allò que es refereix a la dedicació lectiva setmanal dels òrgans de coordinació, l’apartat c) de l’Acord de Govern de 18 de febrer de 1997, en relació amb les reduccions dels òrgans de coordinació, el punt 1.3 de l’Acord de 13 de juliol de 1999, sobre els òrgans de coordinació de la formació professional, el punt 7 de l’Acord de Govern d’1 de juny de 2010 i els punts 3, 5 i 6 de l’Acord de Govern de 10 de maig de 2011.

—3 Modificar els criteris de càlcul de les plantilles docents en centres educatius.

A partir del curs 2012-2013, es modificarà el criteri actual de l’assignació d’hores de suport d’atenció directa a l’alumnat d’ESO, i al mateix temps es revisarà l’actual càlcul d’hores lectives de matèries optatives d’ESO i desdoblaments de determinades matèries d’acord amb la normativa curricular vigent.

Als efectes del càlcul de les plantilles docents, es tindrà en compte el criteri general de limitació de l’elecció de l’alumnat de l’ESO per alguna matèria optativa quan no hi hagi un mínim de deu alumnes per cursar-la.

Els professors tutors de la fase de formació pràctica dels alumnes en centres de treball disposaran d’una hora lectiva setmanal per cada 7 alumnes o fracció igual o superior a 4 alumnes, que hagin de realitzar la formació en centres de treball. També hauran de dedicar un màxim de dues hores complementàries setmanals a l’esmentada tutoria de FCT. Aquestes mesures també seran d’aplicació a les Escoles d’Art Superior i Disseny.

El Departament d’Ensenyament negociarà, abans del 12.4.2012, a la Mesa Sectorial la revisió de l’Acord de 21.7.1997, sobre l’escola rural, per tal d’adequar les plantilles de les escoles que formen part d’una ZER al que es preveu a la disposició addicional quinzena del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Les escoles de ZER i altres escoles que en el curs 2011-2012 han mantingut l’ampliació horària generalitzada podran optar per la modalitat de Suport Escolar Personalitzat.

Es modifica l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de 13 de juliol de 1999, en relació amb els tutors de pràctiques de la formació professional. En relació amb les plantilles de les escoles de ZER, es deixen en suspens els punts 2, 3, 5, 7 i 11 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 21.7.1997, sobre l’escola rural, ratificat per l’Acord de Govern de 4 de febrer de 1998.

—4 Adequar les condicions i criteris per al reconeixement dels estadis docents.

4.1 Revisió dels períodes mínims de permanència als efectes de la promoció docent.

4.1.1 Període temporal.

Període temporal de la carrera professional per als qui la inicien amb el primer estadi el 2012:

1r estadi: 9 anys.

2n a 5è estadis: 6 anys.

Període temporal de la carrera per als qui ja tenen, almenys, reconegut el 1r estadi el 2011:

2n a 5è estadis: 6 anys per cada estadi.

4.1.2 Estructura dels estadis docents.

Per assolir un estadi de promoció es necessiten deu crèdits:

Sis/nou crèdits corresponen a serveis prestats.

Els quatre crèdits restants han d’estar repartits equilibradament durant el període temporal. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent.

Els funcionaris de carrera podran assolir com a màxim cinc estadis de promoció.

Els funcionaris en pràctiques, els funcionaris interins i el professorat de religió podran assolir com a màxim tres estadis de promoció.

La promoció d’un estadi a un altre s’assolirà el mateix dia en què s’hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a aquell en què es va assolir l’estadi.

Si la sol·licitud de reconeixement de l’estadi és posterior a la data d’assoliment la data de reconeixement de l’estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.

4.2 Revisió dels criteris per al reconeixement d’estadis docents.

Mèrits que intervenen en el reconeixement dels quatre crèdits restants, diferents dels serveis prestats:

4.2.1 Implicació en el millorament dels resultats del centre.

a) Aplicació als funcionaris docents dels resultats de l’avaluació del centre.

En aquest apartat es tindran en compte els indicadors de centre referits als resultats des d’una perspectiva que integra l’avaluació interna i l’avaluació externa. L’avaluació de centres s’ha d’ajustar al que estableix el títol 4 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

L’avaluació de resultats del centre incorpora, entre altres elements: els rendiments educatius, les avaluacions de les competències bàsiques assolides pels alumnes, el resultat de les avaluacions externes d’alumnes, especialment les referides a la finalització de cada etapa educativa, la continuïtat dels estudiants en l’etapa d’educació postobligatòria i les dades relatives al context socioeducatiu i a l’abandó escolar.

Per cada curs escolar en què s’assoleixi una millora significativa o es mantinguin bons resultats en els indicadors de centre, el professorat podrà obtenir fins a 1 crèdit en funció de la seva implicació (màxim sis crèdits en el període corresponent a cada estadi).

Correspondrà a la Inspecció d’Educació determinar la millora dels resultats dels centres a partir de les dades d’avaluació interna i externa i dels indicadors disponibles sobre el context.

b) Resultat de l’avaluació voluntària de l’exercici docent.

Per tal de valorar les capacitats pedagògiques, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre o servei educatiu, els professors que ho sol·licitin seran avaluats en els seus centres o serveis educatius, fins a un màxim anual que fixarà el Departament d’Ensenyament cada curs.

Aquesta avaluació serà realitzada per la Inspecció d’Educació mitjançant la intervenció d’un inspector d’un perfil professional adient a les especialitats docents de l’aspirant relacionades amb l’activitat docent desenvolupada, i amb la participació de la direcció.

Per tal d’avaluar l’exercici docent (fins a un màxim de 5 punts), es tindran en compte, necessàriament, els elements següents:

A. Planificació de l’activitat docent. Objectius i continguts.

B. Desenvolupament de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge.

C. Gestió de l’aula.

D. Avaluació dels alumnes. Progrés del rendiment acadèmic.

E. Participació en l’aplicació anual del Projecte Educatiu de Centre.

El Departament d’Ensenyament ha d’establir els procediments i criteris d’aquesta avaluació de l’exercici docent i ha de garantir els drets d’informació i audiència del personal avaluat.

Per cada any d’avaluació positiva de l’exercici docent s’obtindran els crèdits següents: mig crèdit per una valoració positiva entre 3 i 3,99 punts; un crèdit per una valoració positiva entre 4 i 5 punts.

4.2.2 Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat.

Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat en els centres educatius, de la funció inspectora o de tasques de responsabilitat efectuades dins el marc de la Inspecció o del Departament d’Ensenyament durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat.

a) Òrgans unipersonals de govern als centres o en programes i serveis educatius del Departament d’Ensenyament: 1 crèdit per cada curs complet.

b) Òrgans unipersonals de coordinació: mig crèdit per cada curs complet.

c) Representació com a membre del claustre al consell escolar dels centres educatius públics, consells territorials, Consell Escolar de Catalunya, consell de centre, equips multidisciplinars i juntes de tractament dels centres penitenciaris: mig crèdit per cada curs complet.

d) Avaluació positiva de l’exercici de la funció inspectora: 1 crèdit per cada curs complet.

e) Exercici de càrrecs de comandament dins el marc de la Inspecció o al Departament d’Ensenyament: 1 crèdit per cada curs complet.

f) Exercici de càrrecs de coordinació dins el marc de la Inspecció o assessor tècnic docent o exercint funcions equivalents en comissió de serveis en el Departament d’Ensenyament, en el Consorci d’Educació de Barcelona, en el Departament de Justícia o en els ICE de les universitats: mig crèdit per cada curs complet.

g) Desenvolupament de tasques específiques de representativitat del professorat amb llicència sindical en temps total: mig crèdit per cada curs complet.

h) Tutoria de pràctiques en centres educatius i serveis educatius dels alumnes en període de formació inicial o dels alumnes de cursos d’especialització: mig crèdit per cada període de pràctiques.

i) Tutoria de professors en fase de formació (interins novells i funcionaris en pràctiques): mig crèdit per cada curs complet.

j) Tutoria d’un grup d’alumnes de qualsevol nivell educatiu: mig crèdit per cada curs complet.

4.2.3 Formació permanent i acadèmica durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat.

4.2.3.1 Per haver-hi participat com a alumne/a.

a) Títol oficial de màster, suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent: 3 crèdits.

b) Títol de doctor: 5 crèdits.

c) Titulacions universitàries de primer cicle: 3 crèdits.

d) Titulacions universitàries de segon cicle: 3 crèdits.

e) Màsters i postgraus, expedits per una universitat com a títols propis que s’emetin d’acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats: 3 crèdits per cada màster o postgrau (amb un mínim de 120 hores).

f) Llengües estrangeres: per cada certificat de nivell avançat o d’aptitud d’escoles oficials d’idiomes i altres certificats de nivell B2 o superior del Marc Europeu: 2 crèdits.

Per cada certificat de les escoles oficials d’idiomes de cicle elemental: 1 crèdit.

Per cada certificat de les escoles oficials d’idiomes de cicle superior: 1 crèdit.

La possessió del certificat de nivell avançat o d’aptitud de les escoles oficials d’idiomes engloba els dos cicles.

g) Llengua catalana: pel nivell C2 del Marc europeu: 2 crèdits.

h) Activitats de formació i perfeccionament incloses en el Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament o equivalents:

Cursos de formació i perfeccionament, seminaris, seminaris de coordinació, tallers, grups de treball, intercanvis d’experiències, jornades, conferències, trobades pedagògiques i taules rodones (mínim 15 hores): mig crèdit cada 15 hores.

També es poden al·legar els cursos que es realitzin en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia.

Seminaris permanents i grups de treball i assessorament promoguts pel Departament (mínim 40 hores): mig crèdit cada 15 hores.

Formació en centre (assessorament, curs i taller de centre, mínim 15 hores): mig crèdit cada 15 hores.

i) Participació en recerca educativa i activitats d’innovació educativa (coordinada des de les universitats, el Departament d’Ensenyament, o projectes europeus), una vegada finalitzades, en centres educatius o altres institucions educatives, sempre que siguin promogudes o autoritzades per l’administració educativa. Organització de la formació permanent i, entre altres, organització de les escoles d’estiu: mig crèdit per cada curs.

4.2.3.2 Per haver-hi participat com a formador.

Per participar com a ponent, professor o formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans corresponents de les administracions educatives, així com per les universitats.

a) Activitats organitzades pels departaments de la Generalitat de Catalunya, per les universitats o entitats reconegudes:

Cursos i seminaris, cursos de postgrau o màsters: mig crèdit cada 10 hores.

b) Activitats organitzades per altres entitats:

Coordinació de seminaris permanents i grups de treball: mig crèdit cada 10 hores.

En centres i assessorament: mig crèdit cada 10 hores.

4.2.4 Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i creació de materials educatius digitals.

Per la realització d’activitats complementàries, viatges i colònies, plans d’entorn i altres activitats específiques no ordinàries que requereixin la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet: mig crèdit per curs.

Creació de materials educatius digitals de caràcter obert, innovador i complementari als llibres de text digitals: mig crèdit per cada paquet equivalent a una unitat didàctica.

4.3 Nou calendari d’aplicació de les modificacions.

A partir de l’endemà de la publicació d’aquest Acord el reconeixement del primer estadi requerirà 9 anys de serveis prestats i un crèdit de mèrits docents.

Entre els anys 2012 i 2013 el nombre de crèdits per mèrits docents corresponents als estadis segon a cinquè s’incrementarà gradualment cada any, de la manera següent:

any 2012: 6 crèdits de serveis + 3 crèdits de mèrits;

any 2013: 6 crèdits de serveis + 4 crèdits de mèrits.

Es modifica l’aplicació, en la mesura que s’oposin al que es preveu en aquest apartat 4: de l’Acord de la Mesa Sectorial de negociació del personal docent d’ensenyament públic de 18 de juny de 1992, sobre el complement específic de la funció docent; el Preacord de 31 de gener de 2005, sobre la millora de les condicions laborals i retributives del professorat interí; el punt 5.4 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005; el punt 5 de l’Acord del Comitè Intercentres del Departament d’Ensenyament de 23 de maig de 2007; el punt 5 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 25 de juny de 2007, i el punt segon de l’Acord del Comitè Intercentres del Departament d’Ensenyament de 8 de maig de 2008.

En el mateix sentit, les ordres de 4 de novembre de 1994, de 30 de desembre de 1997, l’Ordre ENS/170/2003, d’1 d’abril, i l’Ordre EDU/250/2007, de 12 de juliol, hauran de ser objecte de l’oportuna modificació en allò en què s’oposin al que es preveu en aquest apartat.

—5 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de març de 2012

Germà Gordó i Aubarell

Secretari del Govern

(12.083.002)

 

Amunt