Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 15/03/2012

 • Número del document CLT/0533/2012

 • Número de control 12073059

 • Organisme emissor Instituto Catalán de las Empresas Culturales

  CVE CVE-DOGC-B-12073059-2012

Dades del DOGC
 • Número 6097

 • Fecha 28/03/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 16142

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN CLT/533/2012, de 15 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales de 29 de febrero de 2012, por el que se aprueban las bases que deben regir la concesión de subvenciones a festivales, ciclos o temporadas de música que tengan un interés estratégico para el sector musical.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el

Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en sessió de 29 de febrer de 2012, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a festivals, cicles o temporades de música que tinguin un interès estratègic per al sector musical,

Resolc:

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 29 de febrer de 2012, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a festivals, cicles o temporades de música que tinguin un interès estratègic per al sector musical.

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de març de 2012

Xavier Solà i Cabanas

President del Consell d’Administració

ACORD

de 29 de febrer de 2012, del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a festivals, cicles o temporades de música que tinguin un interès estratègic per al sector musical.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració acorda:

—1 Aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions a festivals, cicles o temporades de música que tinguin un interès estratègic per al sector musical, que consten en l’annex d’aquest Acord.

—2 Derogar les bases publicades mitjançant la Resolució CLT/313/2011, de 31 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals de 22 de desembre de 2010, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a festivals estratègics de música en viu.

Annex

Bases

—1 Objecte i incompatibilitats

1. L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a festivals, cicles o temporades de música que tinguin un interès estratègic per al sector musical, en les modalitats següents:

a) Subvencions a festivals, cicles o temporades de música d’alta interès cultural. Les activitats s’han de realitzar entre l’1 d’octubre de l’any anterior al de la concessió de la subvenció i el 30 de setembre de l’any de concessió de la subvenció.

b) Convenis triennals a festivals, cicles o temporades de música de gran impacte econòmic. Les activitats s’han de realitzar durant el període indicat a l’apartat anterior però en relació amb els tres anys de vigència del conveni.

2. Per la modalitat a) només se subvenciona, com a màxim, un festival, cicle o temporada de cadascun dels gèneres musicals següents: cançó d’autor; jazz; música clàssica; música clàssica d’intèrprets i compositors catalans; música antiga; música folc i tradicional; música avançada i electrònica, i pop rock.

3. Aquestes subvencions són incompatibles amb altres ajuts per al mateix projecte de l’Institut Català de les Empreses Culturals i de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

4. Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts per al mateix projecte de la resta de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i organismes dependents, així com d’altres administracions públiques i entitats públiques, sempre que aquests no superin el 20% del cost de l’activitat pel que fa a la modalitat b) del punt 1, i amb altres ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.

—2 Destinataris/àries

1. Poden optar a les subvencions les empreses de caràcter privat domiciliades a Catalunya o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a Catalunya, així com les entitats privades sense afany de lucre domiciliades a Catalunya.

2. Per a la modalitat a) de la base 1.1 també poden optar a les subvencions els ajuntaments i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.

—3 Requisits

1. Per optar a les subvencions cal que l’empresa o entitat organitzadora compleixi el Codi de bones pràctiques en l’àmbit de la creació i de la interpretació musicals, disponible a través de l’adreça d’Internet www.gencat.cat/cultura/subvencionsicec i a la seu de l’Institut Català de les Empreses Culturals, rambla de Santa Mònica, 8, 2a planta, 08002 Barcelona.

2. Per poder optar a la modalitat a) de la base 1.1 s’han de complir els requisits següents:

a) El festival, cicle o temporada s’ha de dedicar exclusivament a alguna de les categories esmentades a la base 1.2.

b) El festival, cicle o temporada ha d’oferir un mínim de 12 concerts

c) Les formacions musicals majoritàriament compostes per intèrprets residents a Catalunya han de representar, com a mínim, el 20% del pressupost de contractació de l’activitat o bé un mínim del 25% del total de les actuacions.

d) El 80% dels concerts, com a mínim, ha de ser d’entrades de pagament.

3. Per poder optar a la modalitat b) de la base 1.1 s’han de complir els requisits següents:

a) El festival, cicle o temporada ha de tenir un pressupost anual mínim d’1.000.000,00 d’euros.

b) La programació ha d’oferir un mínim de 20 concerts cada anualitat.

c) Les formacions musicals majoritàriament compostes per intèrprets residents a Catalunya han de representar, com a mínim, el 20% del pressupost de contractació de l’activitat o el 25% del total de les actuacions.

d) Els concerts han de tenir entrades de pagament.

—4 Despesa subvencionable

1. Es consideren despeses subvencionables les que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini establert a la base 1. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat.

2. L’IVA es considera despesa subvencionable en la part que la persona beneficiària no pugui deduir-se.

3. Es poden imputar costos generals o indirectes a l’activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es du a terme l’activitat.

4. La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb informe d’auditor que preveu la base 13 es considera despesa subvencionable fins a un màxim de 3.000,00 euros.

—5 Quantia

La quantia de les subvencions es determina en funció de les disponibilitats pressupostàries, el cost del projecte i la puntuació derivada de l’aplicació dels criteris de valoració, amb els següents límits:

a) Per a la modalitat a) de la base 1.1, un màxim del 50% sobre el pressupost presentat.

b) Per a la modalitat b) de la base 1.1, un màxim del 15% del pressupost presentat, amb un ajut màxim de 165.000,00 euros anuals.

—6 Documentació

S’ha de presentar una sol·licitud d’acord amb un formulari normalitzat, a què s’ha d’adjuntar la documentació següent:

1. Documentació administrativa:

a) Còpia compulsada del document d’identitat personal, en el cas de persones físiques. No cal aportar aquest document si s’autoritza l’òrgan gestor per consultar les dades corresponents. Aquesta autorització s’inclou en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b) Quan s’actuï en nom d’altri:

b.1) Còpia compulsada del document d’identitat de la persona signant de la sol·licitud. No cal aportar aquest document si aquesta persona autoritza l’Institut Català de les Empreses Culturals per consultar les dades d’identitat. Aquesta autorització s’inclou en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b.2) Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s’ha d’inscriure en un registre.

No cal aportar els documents indicats en les lletres a) i b) en cas que la persona sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a l’Administració de la Generalitat o a l’Institut Català de les Empreses Culturals, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit cal indicar clarament la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l’Institut Català de les Empreses Culturals, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils.

2. Documentació sobre el projecte:

Per a la modalitat a) de la base 1.1 :

a) Memòria completa del projecte on ha de constar l’explicació de l’activitat, el calendari previst, el lloc de les actuacions, el nombre de concerts, el programa detallat amb la procedència de les formacions, l’aforament dels espais i els preus de les entrades, la trajectòria de l’activitat amb la indicació de la participació de formacions catalanes i de grups emergents, si escau. L’ICEC facilita un model amb la sol·licitud.

b) Fitxa economicofinancera que inclogui el pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses desglossades, la previsió d’ingressos i la quantia de l’ajut que sol·licita, segons model que facilita amb la sol·licitud l’ICEC.

Per a la modalitat b) de la base 1.1:

a) Memòria completa del projecte per als tres anys per als quals se sol·licita la subvenció, on s’inclourà les línies d’actuació generals (proposta de programació, plans d’internacionalització, captació de nous públics, impacte econòmic en d’altres sectors, espais de treball per a professionals, etc.)

b) Memòria del projecte de l’any de concessió de la subvenció, on ha de constar l’explicació de l’activitat, el calendari previst, el lloc de les actuacions, el nombre de concerts, el programa detallat amb la procedència de les formacions, l’aforament dels espais i els preus de les entrades, la trajectòria de l’activitat amb la indicació de la participació de formacions més destacades i de grups emergents, si s’escau. L’ICEC facilitarà un model amb la sol·licitud.

c) Pla de negoci per als dos anys posteriors a l’any de concessió de la subvenció.

d) Fitxa economicofinancera que inclogui el pressupost complet del projecte, desglossat per anys, en el qual han de figurar el cost total, el detall de les despeses previstes, les fonts de finançament i la quantia de l’ajut que sol·licita.

e) Fitxa economicofinancera que inclogui el pressupost complet i detallat del projecte de l’any de concessió de la subvenció en el qual figurin totes les despeses desglossades, la previsió d’ingressos i la quantia de l’ajut que sol·licita, segons model que facilitarà amb la sol·licitud l’ICEC.

3. Al formulari de sol·licitud han de constar les declaracions següents:

a) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, incloent-hi els imports sol·licitats i concedits.

c) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. Si la persona sol·licitant no té la residència fiscal en territori estatal, cal declarar-ho expressament en el formulari de sol·licitud.

d) Declaració responsable conforme compleix els requisits dels articles 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en els empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els articles 32.1, 32.3 d’aquesta Llei.

e) En cas que disposi d’una plantilla de 50 o més treballadors, declaració acreditativa del compliment de l’obligació que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, o el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

f) En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria, d’acord amb el model normalitzat, que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

g) Quan s’utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, una declaració conforme es compleix el que disposa la normativa sobre propietat intel·lectual.

h) Declaració en què es compromet a incloure el logotip de l’Institut Català de les Empreses Culturals l’expressió “Amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals” en l’edició i en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada.

i) En cas d’administracions públiques i ens públics que en depenen, declaració responsable conforme s’ha emès certificat de la Intervenció en què consta que existeix crèdit adequat i suficient per fer front al projecte.

j) Declaració que es compromet a complir les altres obligacions previstes en aquestes bases i a la normativa general de subvencions en cas de ser beneficiari de subvenció.

4. L’Institut Català de les Empreses Culturals ha de comprovar d’ofici les dades i el compliment dels requisits següents:

a) En el cas de persones jurídiques, el document d’identificació fiscal i les dades relatives a la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar als registres corresponents.

b) Quan s’actuï en nom d’altri, les dades relatives a la representació inscrites al registre públic corresponent.

c) En el cas de persona física empresària, les dades relatives a l’alta en l’impost sobre activitats econòmiques. La firma de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

d) En el cas de fundacions, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat.

5. L’Institut Català de les Empreses Culturals pot demanar als sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

6. La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu aquesta base amb el requeriment previ d’esmena perquè els presenti en el termini de 10 dies hàbils, comporta el desistiment de la sol·licitud.

—7 Presentació de sol·licituds

1. Les sol·licituds, segons el formulari normalitzat facilitat per l’Institut Català de les Empreses Culturals, s’han de presentar al Registre del Departament de Cultura, rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona, als altres registres generals del Departament de Cultura, com ara els dels seus serveis territorials, o a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si la sol·licitud es presenta a les oficines de correus, s’ha de fer dins d’un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de correus de l’Estat espanyol abans de ser certificada, d’acord amb el Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre.

2. El formulari de sol·licitud normalitzat es pot obtenir a l’adreça d’Internet www.gencat.cat/cultura/subvencionsicec i a la seu de l’Institut Català de les Empreses Culturals, rambla de Santa Mònica, 8, 2a planta, 08002 Barcelona.

3. La convocatòria de subvencions pot establir la possibilitat de presentació telemàtica de les subvencions i la realització d’altres tràmits del procediment per mitjans electrònics, d’acord amb la Resolució CMC/3694/2009, de 17 de desembre, sobre l’adaptació de les bases d’ajuts a la tramitació telemàtica (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009).

—8 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’estableix a la convocatòria corresponent.

—9 Criteris de valoració

Per a la modalitat a) de la base 1.1 les sol·licituds han de ser valorades d’acord amb els criteris següents:

a) Singularitat i especialització en el seu gènere: fins a 15 punts.

b) Qualitat dels intèrprets i interès de la programació artística: fins a 15 punts.

c) Localització de l’activitat i contribució a la descentralització de les activitats musicals: fins a 10 punts.

d) Trajectòria del festival, cicle o temporada, especialment pel que fa a la projecció de les formacions musicals catalanes i a l’aposta pels valors emergents: fins a 10 punts.

Per a la modalitat b) de la base 1.1 les sol·licituds han de ser valorades d’acord amb els criteris següents:

a) Viabilitat i rendibilitat econòmica, sobre la base del projecte i el pla de negoci presentat: fins a 25 punts

b) Capacitat d’exportació a nous mercats estatals i internacionals: fins a 20 punts

c) Presència de formacions, grups o solistes de reconegut prestigi internacional: fins a 20 punts

d) Iniciatives destinades a la captació de públic i a la seva fidelització: fins a 10 punts

e) Impacte econòmic en sectors vinculats: fins a 5 punts

f) Existència d’un espai específic per a professionals: fins a 5 punts

g) Presència de grups emergents: fins a 5 punts

Per tal de ser objecte de subvenció l’activitat que preveu la modalitat b), ha d’assolir una puntuació mínima de 60 punts en la suma dels criteris de valoració.

—10 Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

2. Les sol·licituds són analitzades per la Comissió d’Avaluació. La Comissió d’Avaluació és presidida per la persona titular de la Direcció de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que nomena els seus membres, i que està constituïda per:

a) Titular de la direcció de l’Àrea de Música de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

b) Tres persones expertes de reconegut prestigi de l’àmbit de la música.

c) Una persona tècnica de l’Àrea de Música de l’Institut Català de les Empreses Culturals, sense dret a vot, que farà les funcions de secretaria.

d) En cas de la modalitat b) de la base 1.1, s’incorpora una persona experta de reconegut prestigi en la gestió econòmica d’activitats culturals.

La Comissió valora les sol·licituds en aplicació dels criteris de la base 9.

Correspon a la persona titular de la direcció de l’Àrea de Música de l’Institut Català de les Empreses Culturals instruir el procediment; i a la persona titular de la direcció de l’Institut formular la proposta de resolució i l’elevar-la a la persona titular de la presidència del Consell d’Administració de l’Institut.

3. En el cas de la modalitat b), i en cas que ho consideri oportú, la Comissió pot demanar l’assessorament d’experts en matèria econòmica.

4. L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

Prèviament a la valoració de les sol·licituds, la persona titular de la presidència del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, ha de resoldre sobre la inadmissió o desistiment de les sol·licituds. L’Institut Català de les Empreses Culturals ha de comunicar la resolució d’inadmissió o desistiment a les persones interessades a través de la seva publicació al tauler d’anuncis electrònic del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/taulerelectronic) i als taulers d’anuncis físics de la seu del Departament de Cultura (rbl. Santa Mònica, núm. 8, 08002 Barcelona), i dels serveis territorials del Departament de Cultura (adreces a http://cultura.gencat.cat/serveisterritorials), sense perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. En la publicació de la resolució ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació.

—11 Resolució i publicació

1. La concessió o denegació de les subvencions es fa per resolució de la persona titular de la presidència del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals. L’Institut Català de les Empreses Culturals ha de comunicar la resolució a les persones interessades a través de la seva publicació al tauler d’anuncis electrònic del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/taulerelectronic) i als taulers d’anuncis físics de la seu del Departament de Cultura (rbl. Santa Mònica, núm. 8, 08002 Barcelona), i dels serveis territorials del Departament de Cultura (adreces a http://cultura.gencat.cat/serveisterritorials), sense perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes, d’acord amb l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58.4.c) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En la publicació de la resolució ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació.

2. Transcorregut el termini de cinc mesos sense que s’hagi dictat i publicat la resolució expressa, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

3. Per a la modalitat b) de la base 1.1, posteriorment a la publicació de la resolució de concessió de la subvenció s’ha de signar un conveni entre l’Institut Català de les Empreses Culturals i l’empresa o entitat beneficiària que reculli els compromisos de l’activitat i els terminis de justificació i pagament.

—12 Pagament

1. El pagament de la subvenció es tramita de la manera següent:

Per a la modalitat a) de la base 1.1:

La tramitació del pagament de les subvencions s’inicia pel 80% del seu import en el moment de la concessió. Per al pagament d’aquesta bestreta no s’exigeix la prestació de garantia.

La tramitació del pagament del 20% restant s’inicia amb la presentació dels justificants de despesa previstos a la base 13, sens perjudici que posteriorment es presenti la documentació acreditativa del pagament de la despesa

Per a la modalitat b) de la base 1.1:

La tramitació del pagament de la subvenció es tramita d’acord amb el que especifiqui cada conveni. En qualsevol cas, la tramitació del pagament de les subvencions es realitza en dos moments diferenciats de cada anualitat, a raó d’un 80% i un 20% de l’import de la subvenció anual resultant. Per al pagament de les bestretes del 80% no s’exigeix la prestació de garantia.

2. Prèviament als pagaments, Institut Català de les Empreses Culturals comprova d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona beneficiària implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la seva residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

—13 Justificació

1. Per a la modalitat a) de la base 1.1:

1.1 Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa a l’Àrea de Música de l’Institut Català de les Empreses Culturals abans del 30 de desembre de l’any de concessió de la subvenció. Si en aquest termini no es disposa de la documentació acreditativa del pagament, aquesta es pot presentar en el termini de tres mesos posteriors. En el cas del compte justificatiu amb informe d’auditor, la persona beneficiària pot presentar un informe complementari d’auditor acreditatiu del pagament o bé els comprovants de pagament corresponents.

1.2 Les factures han de complir els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable i s’han d’haver expedit dins el termini d’un mes de la realització de l’activitat objecte de la facturació. L’esmentada activitat ha de ser realitzada dins del període establert en la base 1.1

1.3 Les persones beneficiàries han d’acreditar el cost total de l’activitat mitjançant un compte justificatiu amb informe d’auditor. El compte justificatiu ha d’incloure la documentació següent:

a) Memòria d’actuació que justifiqui el compliment de les condicions exigides en aquestes bases reguladores, amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica abreujada amb el contingut següent: estat representatiu de les despeses en què s’ha incorregut en les activitats subvencionades, degudament agrupades i, si escau, les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions que s’hagin produït.

c) Informe d’auditor fet per auditors inscrits en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, que acrediti les despeses i el seu pagament o venciment, així com l’import i la procedència del finançament de l’activitat subvencionada, exclòs l’import de la subvenció de l’Institut Català de les Empreses Culturals (fons propis o altres subvencions o recursos).

L’auditor ha de ser el mateix que audita els comptes anuals de l’entitat, si hi està obligada; en cas contrari, l’entitat beneficiària de la subvenció pot designar l’auditor.

El compte justificatiu amb informe d’auditor s’ha d’elaborar amb subjecció al que disposa l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, que aprova les normes d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal.

d) Els tres pressupostos que la persona beneficiària ha hagut de demanar i, si escau, la memòria justificativa d’acord amb la base 15.

e) Programes de mà i/o cartells, i qualsevol altre material promocional, publicitari o informatiu emprat en la campanya de difusió.

1.4 En el cas d’entitats públiques que disposin d’intervenció les persones beneficiàries han d’acreditar el cost total de l’activitat mitjançant un compte justificatiu que ha d’incloure la documentació següent:

a) Memòria d’actuació que justifiqui el compliment de les condicions exigides en aquestes bases reguladores, amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica abreujada amb el contingut següent: estat representatiu de les despeses en què s’hagi incorregut en les activitats subvencionades, degudament agrupades i, si escau, les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions que s’hagin produït.

c) Certificat de la intervenció de l’entitat que acrediti la realització de la totalitat de les despeses, amb acreditació del pagament o venciment així com l’import i la procedència dels fons amb què s’han finançat.

d) Si s’inclouen costos generals o indirectes imputables al projecte subvencionat, informe en què s’indiquin els criteris de repartiment d’aquests costos.

e) Declaració responsable en què es constati que s’ha contractat d’acord amb la legislació de contractes del sector públic.

f) Programes de mà i/o cartells, i qualsevol altre material promocional, publicitari o informatiu emprat en la campanya de difusió.

2. Per a la modalitat b) de la base 1.1, les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa a l’Àrea de Música de l’Institut Català de les Empreses Culturals en el termini que estableixin els convenis signats. La documentació a presentar és la descrita als punts 1.3 i 1.4.

—14 Publicitat

L’Institut Català de les Empreses Culturals dóna publicitat a les subvencions concedides mitjançant l’exposició d’una relació d’aquestes subvencions a l’adreça d’Internet del Departament de Cultura (www.gencat.cat/cultura/subvencionsicec) i en el seu tauler d’anuncis situat a rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona i, en cas de subvencions d’import igual o superior a 3.000,00 euros, mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—15 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:

a) Quan l’import de la despesa subvencionable sigui igual o superior als 18.000,00 euros sense incloure l’IVA, en cas de subministrament o prestació de serveis, s’ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no existeixi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin o tret que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, s’ha de realitzar d’acord amb els criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Si l’empresa o entitat beneficiària és pública, ha de realitzar la contractació d’acord amb la legislació de contractes del sector públic.

b) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s’ha de notificar per escrit a l’Institut Català de les Empreses Culturals, el qual valora la modificació i la pot acceptar si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden fer que es consideri que l’empresa beneficiària ha incomplert les condicions, la qual cosa pot donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

c) Comunicar a l’Institut Català de les Empreses Culturals l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos de les administracions o entitats públiques o privades que financin l’activitat subvencionada posteriorment a la presentació de la sol·licitud.

d) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

e) Incloure el logotip de l’Institut Català de les Empreses Culturals i l’expressió “Amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals” en l’edició i en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada.

f) Tots els concerts hauran d’estar degudament publicitats.

g) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, addicionats pels articles 35 i 37 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.

—16 Modificació de la resolució

1. L’Institut Català de les Empreses Culturals té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

2. En cas que el cost total de l’activitat disminueixi en més d’un 10% del pressupost inicial, es minoraran els ajuts aplicant sobre la quantia subvencionada al mateix percentatge de desviació. També s’han de minorar els ajuts si se superen els límits màxims previstos a la base 5.

—17 Reintegrament

L’Institut Català de les Empreses Culturals pot exigir el reintegrament total o parcial de les subvencions amb l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o amagant les que ho hagin impedit.

b) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

c) Incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en cas d’empreses.

d) Incompliment de l’obligació de justificació o de les restants obligacions que preveuen aquestes bases.

e) Altres supòsits previstos en la normativa reguladora de subvencions.

(12.073.059)

 

 

Amunt