Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 21/03/2012

 • Número del document PRE/0542/2012

 • Número de control 12079102

 • Organisme emissor Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo

  CVE CVE-DOGC-B-12079102-2012

Dades del DOGC
 • Número 6097

 • Fecha 28/03/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 16062

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/542/2012, de 21 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a dar apoyo a proyectos en el ámbito de la cooperación al desarrollo.


L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD d’ara en endavant) vol oferir amb aquestes bases reguladores suport als projectes de cooperació al desenvolupament impulsats per entitats no governamentals de desenvolupament que treballen en aquest àmbit.

Atès el que disposa l’article 29.c) de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament i la secció sisena del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

Ateses les normes bàsiques que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual se n’aprova el Reglament;

Per tot això, el Consell d’Administració de l’ACCD, en la seva reunió de 12 de desembre de 2011, va aprovar les línies mestres de les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i va autoritzar la convocatòria corresponent a l’any 2012.

Atès el que disposa l’article 3.2.a) del Decret 236/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ACCD, i en virtut de la delegació del Consell d’Administració de l’ACCD de data 16 de març de 2007 en la persona titular de la direcció de l’Agència conforme se l’autoritza a l’establiment de les bases reguladores de subvencions de l’ACCD i fer-ne la corresponent convocatòria així com resoldre’n la concessió;

Per tot el que s’ha exposat, i en virtut de l’article 93.a) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc:

Article 1

Aprovar les bases generals que han de regir els dos procediments de concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes en l’àmbit de cooperació al desenvolupament les quals figuren en l’annex 1, i aprovar les bases específiques que figuren en els annexos 2 i 3, que han de regir, respectivament, el procediment per a la concessió de subvencions per a donar suport a projectes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament a realitzar en determinats països socis del Sud, i el procediment per a la concessió de subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament a realitzar a Catalunya.

Article 2

Contra aquesta Resolució o les seves bases, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de publicació al DOGC, o bé directament es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, de conformitat amb el que estableix l’article 8.3 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar de la data de la publicació de la Resolució al DOGC.

Article 3

Es deixen sense efecte les bases reguladores aprovades per la Resolució PRE/2082/2011, de 25 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i a accions d’educació per al desenvolupament en els àmbits formal, no formal i informal.

Disposició final

Aquesta Resolució tindrà efectes des de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de març de 2012

P. S. (Resolució PRE/571/2011, DOGC de 2.3.2011)

Carles Llorens i Vila

Director general de Cooperació al Desenvolupament

Annex 1

Bases generals

—1 Objecte

L’objecte d’aquestes bases és donar suport a organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD d’ara en endavant) que realitzin les activitats assenyalades en les dues línies de subvenció següents:

a) Projectes de cooperació al desenvolupament a realitzar a determinats països socis del Sud.

b) Projectes de cooperació al desenvolupament a realitzar a Catalunya.

Les subvencions que es concediran a l’empara d’aquestes bases reguladores s’emmarquen dins el que estableix el Pla director de cooperació al desenvolupament vigent.

—2 Requisits de les entitats beneficiàries i col·laboradores

2.1 Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les ONGD que compleixin els requisits establerts en aquesta base segona i els que s’estableixen en les bases específiques per a cada línia de subvenció, ja sigui mitjançant la presentació d’una sol·licitud a títol individual o bé mitjançant la presentació en concertació amb altres ONGD.

2.2 Les ONGD que presentin projectes de manera concertada han de complir, cada una individualment, els requisits i la resta de condicions establerts en aquestes bases per poder ser beneficiàries de les subvencions i no han d’estar incurses en les causes de prohibició previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest supòsit, caldrà que les entitats concertades formalitzin un acord de voluntats en el qual es designarà una persona representant o apoderada única de l’agrupació amb poders suficients per a sol·licitar, gestionar i percebre les subvencions corresponents i complir les obligacions com a beneficiària de l’agrupació. Així mateix, aquest acord concretarà els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, l’import de subvenció a aplicar per cadascuna de les entitats concertades, i també el compromís de no dissoldre’s com agrupació mentre no s’hagi desenvolupat el projecte i no hagin transcorregut els terminis de prescripció previstos a l’article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i a l’article 65 de la Llei general de subvencions.

2.3 S’estableix la categoria d’entitats col·laboradores per a aquelles persones jurídiques, públiques o privades, diferents a les ONGD, que participen amb l’aportació de fons al projecte, ja sigui en espècie o dineraris. Aquestes entitats no tenen la consideració d’entitat beneficiària ni gestionen econòmicament l’eventual subvenció que se sol·licita de finançar a l’ACCD.

2.4 Les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions han de complir els requisits següents:

a) Estar inscrita en el Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament que preveu la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, gestionat per l’ACCD o al Registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament adscrit a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament. La inscripció en el registre ha de ser efectiva en la data de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.

b) Disposar de seu social o delegació i estructura permanent a Catalunya degudament inscrita en el registre oficial corresponent.

c) Estar al corrent del pagament de les obligacions per reintegrament de les subvencions percebudes per la Generalitat.

d) Estar al corrent amb les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

e) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

f) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

g) En el cas que disposi d’una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors o treballadores amb disminució sobre la plantilla total o bé les mesures alternatives d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 322/2011, de 19 d’abril.

h) En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents socials i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

—3 Requisits dels projectes

Els projectes hauran de tenir en compte com a mínim un dels objectius transversals que contempla el Pla director de cooperació al desenvolupament vigent. La inclusió de l’objectiu/s haurà de quedar reflectida en la matriu de planificació del projecte.

—4 Projectes i entitats excloses

No són objecte d’aquestes bases reguladores els projectes que tinguin com a objecte principal els eixos de treball següents:

a) Intercanvis, estades solidàries i camps de treball.

b) Les actuacions exclusivament enfocades a la promoció de les entitats sol·licitants, com ara les relatives al foment del voluntariat, la recaptació de fons, captació de socis i sòcies i l’àmbit de la comunicació i la difusió d’aquelles accions de l’organització que no tinguin a veure amb el projecte que es demana de subvencionar.

c) Actuacions d’adopció i d’apadrinament.

d) Els projectes que incloguin accions de proselitisme religiós i político-partidista.

e) Suport a agermanaments municipals.

f) Iniciatives d’acció humanitària.

g) Les beques d’estudi a les universitats catalanes i les pràctiques professionals.

—5 Nombre de projectes

Cada entitat podrà presentar un sol projecte per a cadascuna de les dues línies de subvenció.

—6 Durada dels projectes i terminis d’imputació de la despesa

6.1 El període en què s’han de desenvolupar els projectes s’establirà en les corresponents convocatòries.

6.2 El període d’execució dels projectes finançats per l’ACCD, com a regla general, abastarà com a màxim un any. Tanmateix, i d’acord amb l’apartat 5 de l’article 108 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aquest termini pot ser ampliat sense necessitat d’autorització fins a un màxim de tres mesos sempre que consti la deguda notificació de l’entitat interessada a l’ACCD abans que finalitzi el termini de justificació. Per a ampliacions de termini superiors als tres mesos caldrà autorització prèvia de l’ACCD.

6.3 D’acord amb la normativa vigent són despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin durant el període d’execució del projecte. S’admetran despeses d’identificació i formulació del projecte sempre que s’hagin realitzat a partir de l´1 d’octubre de l’any anterior al de publicació de la convocatòria i abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de subvenció i fins a un màxim d’un 3% del pressupost pel qual s’ha sol·licitat finançament a l’ACCD.

6.4 Les despeses directes i indirectes admeses, els percentatges admesos i l’aplicació del tipus de canvi, es desenvolupen en els formularis normalitzats de sol·licitud de subvenció, els quals s’han de considerar com a part integrant de les bases reguladores de la convocatòria.

—7 Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en suport paper i en format de disc compacte o USB al registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona (Via Laietana 14 de 08003 Barcelona) mitjançant el model normalitzat que es pot obtenir al web de l’ACCD (http://www.cooperaciocatalana.cat). Les sol·licituds també es podran presentar en qualsevol registre dels que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Si la sol·licitud es presenta a les oficines de correus, s’haurà de fer dins d’un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal funcionari de correus abans de ser certificada.

—8 Documentació

8.1 S’ha de presentar la sol·licitud de subvenció d’acord amb el formulari de sol·licitud de subvenció específic per línia de subvenció, la memòria tècnica del projecte i el pressupost per partides i cofinançadors. Cal adjuntar la documentació que s’esmenta en les bases 8.2 i 8.3 d’aquest annex, així com la que es demani en les bases específiques per a cada línia de subvenció. No es valorarà aquella documentació o informació que no es demani a les bases reguladores.

8.2 Documentació que s’ha d’aportar:

a) Còpia compulsada del document d’identitat de la persona signant. No cal aportar el document d’identitat si s’autoritza l’òrgan d’instrucció perquè consulti les dades d’identitat. Aquesta autorització ha de constar en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b) Documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud en nom i representació de l’entitat sol·licitant de la subvenció.

c) Certificat acreditatiu de la identificació de les persones que integren l’òrgan de govern de l’entitat, vigent a data de publicar-se la corresponent convocatòria.

d) En el supòsit de projectes presentats en concertació amb altres ONGD caldrà aportar còpia compulsada de l’acord signat entre les parts en què es concretin els requisits establerts a la base 2.2 de l’annex 1.

e) Dades de la domiciliació bancària de l’ONGD, segons model normalitzat que es facilita a través del web de l’ACCD.

8.3 En el formulari normalitzat de sol·licitud hi han de constar la memòria i les declaracions responsables següents:

a) Declaració responsable conforme l’entitat sol·licitant està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Administració de l’Estat, i de les obligacions amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud implica l’autorització a l’ACCD per a la funció de comprovació de les dades relatives al compliment de les esmentades obligacions. Si la persona sol·licitant denega el consentiment haurà d’aportar els certificats acreditatius d’estar al corrent de les esmentades obligacions.

b) Declaració responsable que l’entitat beneficiària no està inclosa en les prohibicions per obtenir la condició d’entitat beneficiària establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Declaració on es manifesti que l’entitat sol·licitant compleix els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) En el cas que tingui una plantilla de 50 o més persones treballadores, declaració acreditativa del compliment de l’obligació que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids o el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor del personal treballador amb alguna discapacitat , d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

e) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria dels mitjans que utilitzen en els centres de treball per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, d’acord amb l’article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

f) Declaració responsable de no haver sol·licitat o rebut altres ajuts o subvencions per a les mateixes activitats , o bé, i si escau, declaració amb indicació dels ajuts obtinguts o demanats i del volum d’aquest finançament, amb indicació del programa al qual s’ha acollit i de l’entitat concedent.

g) Declaració responsable del compliment del que estableix l‘article 92 bis al Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

8.4 Les sol·licituds s’han de presentar degudament emplenades i acompanyades per la documentació establerta en les bases 8.2 i 8.3 d’aquest annex i la que estableixi les bases específiques per a cada línia de subvenció. Si la sol·licitud no reuneix els requisits d’iniciació s’ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8.5 No és necessària l’aportació de la documentació prevista en els punts a) b) c) i e) de la base 8.2 d’aquest annex en el cas que l’entitat sol·licitant ja l’hagi presentada anteriorment a l’ACCD i sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar en el model normalitzat de sol·licitud la data en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l’ACCD, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a l’entitat sol·licitant que els aporti en el termini improrrogable de 10 dies hàbils.

8.6 La inexactitud o la falsedat en el formulari de sol·licitud de subvenció o en la documentació presentada, a més d’ésser causa d’exclusió de l’entitat sol·licitant, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què s’hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.

—9 Import de la subvenció

9.1 L’ACCD subvenciona fins a un màxim del 80% del pressupost total del projecte.

9.2 L’import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser d’una quantia tal que en concurrència amb altres subvencions o ajuts superi el cost de l’activitat que vol desenvolupar l’entitat beneficiària.

—10 Valoració de les sol·licituds

10.1 El procediment per a la concessió de subvencions es el de concurrència competitiva.

10.2. L’òrgan instructor és l’adjunt/a al director/a de l’ACCD.

10.3 Les sol·licituds són valorades per una junta de valoració, que estarà composta per l’adjunt/a al director/a de l’ACCD, per l’adjunt/a al director/a de l’àmbit de Cooperació i els/les caps d’Àrea d’Àfrica Subsahariana, Àrea de la Mediterrània; Àrea d’Amèrica, Àrea d’Acció Humanitària i Educació per al Desenvolupament i per un nombre màxim de 15 membres dels respectius equips tècnics. L’adjunt/a al director/a de l’ACCD, a la vista de l’informe proposat per la junta de valoració, elevarà una proposta de resolució a la persona titular de la direcció de l’ACCD que serà qui resolgui el procediment.

—11 Resolució de la convocatòria

11.1 La resolució final dels procediments per a la concessió de subvencions la dictarà la persona titular de la direcció de l’ACCD que resoldrà en el termini màxim de sis mesos a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC. La resolució de concessió o denegació de subvencions es notificarà a les persones interessades per correu certificat.

11.2 L’òrgan instructor de la convocatòria és l’adjunt/a al director/a de l’ACCD. La gestió i la tramitació dels procediments per a la concessió de subvencions previstes en aquestes bases reguladores correspon a l’adjunt/a al director/a en l’àmbit de Cooperació i als 4 caps d’Àrea de l’ACCD que es preveuen en la base 10.3 d’aquest annex.

11.3 Amb efectes informatius, les subvencions atorgades s’exposaran en el tauler d’anuncis de l’ACCD i en el web de l’ACCD.

11.4 Transcorregut el termini indicat en la base 11.1 sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu, de conformitat amb el que disposa l’article 55 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya .

—12 Forma de pagament

El pagament de les subvencions atorgades es farà en la seva totalitat en concepte de bestreta a partir de la data de la concessió de la subvenció. Per als pagaments anticipats no és procedent la constitució de garanties. La bestreta es condiciona al compliment de la justificació en els termes previstos en la base 17 de l’annex 1.

—13 Rendiments financers i romanents no invertits

D’acord amb el que disposen els apartats 7 i 8 de l’article 108 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya:

a) Els rendiments financers que es generin pels fons lliurats a les entitats beneficiàries incrementen l’import de la subvenció concedida i s’han d’aplicar igualment a l’activitat subvencionada.

b) Quan s’hagin complert plenament els objectius per als quals va ser concedida la subvenció o ajut i per una utilització eficient dels recursos existeixin romanents no invertits, incloent-hi els possibles rendiments financers no aplicats a l’activitat subvencionada, es pot sol·licitar de l’ACCD la utilització en la mateixa activitat o una altra d’anàloga naturalesa. L’ACCD haurà d’emetre una resolució en què autoritzi l’aplicació del romanent o bé que n’acordi la devolució dels romanents descrits.

—14 Modificació de la resolució de concessió

14.1 Es podran revisar les subvencions ja concedides així com modificar la resolució de concessió de subvenció en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

14.2 Poden ser objecte de modificació les actuacions subvencionades, el pressupost inicialment previst o el calendari d’execució. Es consideren modificacions substancials les incidències que afectin la definició dels objectius, les modificacions que comportin una variació superior al 10% en les despeses efectuades en relació amb la totalitat del pressupost inicialment aprovat, el canvi de la contrapart local, de la població destinatària, la localització del projecte i el cronograma d’activitats.

En el supòsit que per alguna causa justificada calgués modificar substancialment el projecte caldrà sol·licitar-ho per escrit a l’ACCD quan es produeixen les circumstàncies. S’haurà de presentar una sol·licitud de modificació motivada i caldrà indicar les actuacions que es proposen modificar i les repercussions pressupostàries i temporals que impliquen.

Aquesta sol·licitud requerirà l’autorització expressa de la persona titular de la direcció de l’ACCD qui dictarà la resolució en el termini de 45 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la sol·licitud de modificació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat l’autorització expressa, aquesta s’entendrà desestimada. Si no s’accepta la modificació, l’entitat haurà d’optar entre mantenir el projecte inicial o bé reintegrar la quantia percebuda més els interessos legals que corresponguin.

14.3 La resta de modificacions hauran de ser informades en l’informe justificatiu de la subvenció.

—15 Obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats que hagin rebut la subvenció estan obligades a:

a) Facilitar les avaluacions o auditories que l’ACCD emprengui o encarregui.

b) Incloure en tota informació, publicitat, obres i material editat resultat de la subvenció atorgada el logotip de l’ACCD, i fer constar expressament que han estat subvencionades per aquesta. En el cas que els projectes es desenvolupin en un local o bé la construcció d’aquest sigui un objectiu del projecte, aquest haurà de tenir al costat de la porta principal una placa amb el logotip de l’ACCD i la Generalitat de Catalunya amb la llegenda "Projecte de (nom del projecte) finançat per la cooperació catalana". S’hauran d’adjuntar les fotografies juntament amb l’informe de la justificació de la subvenció.

c) Comunicar a l’ACCD l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

d) Les activitats de difusió i sensibilització que es duguin a terme a Catalunya, així com el material imprès o audiovisual que s’hagi de difondre a Catalunya i que generin els projectes objecte de subvenció s’hauran de fer, com a mínim, en llengua catalana.

e) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.

—16 Drets de propietat intel·lectual

16.1 Si escau, les entitats beneficiàries de les subvencions concediran llicències gratuïtes en relació als estudis o obres resultants dels projectes subvencionats a favor de l’ACCD i en les quals es delimiti l’abast de la cessió (no exclusiva) i s’estableixi, entre d’altres, la utilització no comercial d’aquests. Per tal que es pugui fer efectiu aquest dret, la cessió s’hauria de formalitzar per escrit i concretaria les modalitats d’explotació que abasta i el temps i l’àmbit temporal que determina.

16.2 Les entitats beneficiàries facilitaran a l’ACCD, en cas que n’hi hagi, una mostra de material audiovisual relatiu al projecte subvencionat, per tal que pugui ser inclòs a l’arxiu de l’ACCD, a les publicacions pròpies, a la seva pàgina web o per fer-ne qualsevol altre ús que tingui relació en la difusió de l’activitat de l’ACCD. Sens perjudici d’això, s’hi farà constar l’autoria dels treballs integrants de l’obra.

—17 Justificació de la subvenció

17.1 El procediment de justificació es podrà realitzar conforme la modalitat de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa o compte justificatiu amb informe d’auditors de comptes que es regula, respectivament, en els apartats 14 i 15 de l’article 108 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Per a qualsevol de les dues modalitats, la memòria econòmica s’haurà d’acompanyar d’una memòria tècnica, que ha d’especificar els objectius assolits, els resultats obtinguts i les activitats realitzades.

17.2 La justificació de la subvenció (memòries econòmica i tècnica) es presentarà mitjançant el model normalitzat disponible a la pàgina web de l’ACCD, www.cooperaciocatalana.cat.

17.3 Si el sistema escollit és el de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, s’admetran factures, rebuts, tiquets i altres documents amb valor probatori en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa en el país on es duu a terme l’activitat subvencionada. Aquests documents hauran de dur la següent llegenda "Amb finançament de l’ACCD, cooperació catalana". La justificació s’haurà de lliurar, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la data de finalització de l’activitat subvencionada.

17.4 Si el sistema escollit és el de compte justificatiu amb informe d’auditors, les despeses de l’auditoria no podran anar a càrrec de la subvenció de l’ACCD i la justificació, juntament amb l’informe d’auditoria, s’haurà de lliurar, com a màxim, en el termini de sis mesos des de la data de finalització de l’activitat subvencionada.

—18 Subcontractacions i pressupostos per a les prestacions d’obres i serveis

18.1 Sens perjudici del que estableix l’article 108.6 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya pel que fa a l’execució total o parcial de la subvenció per part dels socis locals o les contraparts estrangeres, les entitats beneficiàries podran subcontractar a càrrec de la subvenció de l’ACCD fins al 25% de l’import que es demana de subvencionar a l’ACCD. Tant l’entitat beneficiària com la part subcontractista han de complir amb les previsions de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que els resulti d’aplicació directa.

18.2 D’acord amb el que estableix l’article. 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en cas que s’hagi de fer una despesa a càrrec de la subvenció de l’ACCD i aquesta sigui igual o superior a 50.000 euros en el cas d’una obra o de 18.000 euros en la compra de béns i/o prestacions de serveis és obligatori que es presentin un mínim de 3 ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la formalització del compromís. S’haurà de justificar expressament l’elecció d’una oferta quan no sigui la més avantatjosa econòmicament. Aquest requisit de la presentació de les 3 ofertes podrà ser dispensat per l’ACCD si l’entitat justifica raonadament l’impossibilitat de poder aconseguir-los per causa de circumstàncies excepcionals suficientment acreditades.

—19 Propietat i destinació dels béns subvencionats

19.1 En el supòsit que la subvenció atorgada per l’ACCD afecti immobles, caldrà demostrar fefaentment i documentalment la titularitat de la propietat o drets sobre l’immoble o els terrenys per realitzar les actuacions.

19.2 En el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns immobles i/o de béns inventariables, i en relació a la destinació dels béns, se seguirà el que disposa l’article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—20 Revocació

Són causes de revocació de les subvencions les que preveuen les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució, les que preveuen els articles 99 del Text refós de la Llei de finances públiques, l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

—21 Normativa d’aplicació

Són d’aplicació a aquests procediments de concessió els preceptes que conté la Secció sisena del Capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i la resta de preceptes del mateix capítol IX en tot allò que no s’oposi o contradigui el contingut d’aquesta Secció; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com el que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya que sigui aplicable a l’exercici corresponent i la resta de normativa administrativa aplicable.

Annex 2

Bases específiques

Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament a realitzar a determinats països socis del Sud

—1 Objecte

L’objecte d’aquesta línia de subvenció és la concessió de subvencions a ONGD que presentin projectes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament a realitzar a determinats països socis del Sud.

A aquests efectes s’entendrà que són projectes subvencionables els que s’hagin d’executar en els països següents:

1. En aquells països susceptibles de rebre ajut oficial al desenvolupament d’acord amb el llistat del CAD (Comitè d’Ajuda al Desenvolupament) de l’OCDE (organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic).

2. En aquells països considerats per les Nacions Unides com a països menys desenvolupats.

3. En els països i territoris prioritaris i preferents d’acord amb el que estableix el Pla director vigent.

—2 Requisits sectorials

El projecte s’haurà d’inscriure i ser coherent amb la descripció que fa dels objectius estratègics el Pla director de cooperació al desenvolupament vigent per a la línia de desenvolupament.

—3 Requisits de les entitats destinatàries

Les entitats han de complir els requisits genèrics establerts en la base 2 de l’annex 1 i hauran de tenir una experiència mínima demostrable de 2 anys executant projectes de la mateixa naturalesa o de contingut anàleg als projectes previstos en aquesta línia de subvenció en el moment en què es publiqui la corresponent convocatòria de subvencions al DOGC.

—4 Requisits dels projectes

4.1 Els requisits establerts en la base 3 de l’annex 1.

4.2 Realitzar-se mitjançant una o vàries contraparts locals amb seu social en el país/ïsos o territori/s on es desenvolupi el projecte, ja sigui institucional o una entitat sense ànim de lucre. S’exceptuarà el requisit conforme la contrapart ha de pertànyer al país/ïsos o territori/s on es desenvolupi el projecte en aquells casos de països en què hi ha prohibició de llibertat d’associació o altres limitacions substantives als drets fonamentals que obligui les entitats a impulsar les actuacions fora dels països en que té lloc la problemàtica. També s’exceptuarà en el supòsit de xarxes d’entitats en què la seu social no coincideix amb el país en el qual es desenvolupa el projecte, tot i que s’ha de complir el requisit que alguna de les entitats de la xarxa tingui seu en el país/països en què s’implementa el projecte o bé que es doni la circumstància descrita de limitacions substantives als drets fonamentals.

—5 Documentació

5.1 Documentació establerta en la base 8 de l’annex 1.

5.2 En relació amb la contrapart local caldrà aportar la següent documentació, llevat dels casos raonats per l’entitat i que autoritzi expressament l’ACCD, en la qual es justifiqui la impossibilitat de la presentació d’algun dels documents següents:

1. Si la contrapart és una ONGD s’ha d’aportar: acord marc de col·laboració entre l’ONGD sol·licitant i la contrapart o altre instrument jurídic vigent, aquest últim conforme l’entitat sol·licitant i la contrapart acorden, amb drets i obligacions diferenciades, donar suport al projecte presentat i que la col·laboració romandrà al llarg de la vida del projecte; documentació de constitució legal de l’entitat (Estatuts) i la darrera memòria d’activitats.

2. Si la contrapart és institucional o governamental s’ha d’aportar: acord de col·laboració entre ambdues parts o altre instrument jurídic vigent, aquest últim conforme l’entitat sol·licitant i la institució acorden, amb drets i obligacions diferenciades, donar suport al projecte presentat i que la col·laboració romandrà al llarg de la vida del projecte i identificació de l’autoritat o persona responsable del projecte dins de la institució.

5.3 Si escau, original o còpia compulsada dels pressupostos i documents probatoris de la titularitat de la propietat o drets sobre l’immoble que s’estableixen en la base 19.1 de l’annex 1.

5.4 En el cas de projectes que impliquin l’enviament al terreny d’algun/a cooperant segons es defineix a l’article 2 del Reial decret 519/2006 de 28 d’abril, pel qual es regula l’Estatut del Cooperant, declaració responsable conforme l’entitat promotora dóna compliment a les disposicions previstes a l’Estatut, i especialment als drets previstos pels cooperants.

5.5 Relació d’activitats conforme s’acredita una experiència mínima de 2 anys executant projectes de la mateixa naturalesa o de contingut anàleg als projectes previstos en aquesta línia de subvenció en el moment en què es publiqui la corresponent convocatòria de subvencions al DOGC.

—6 Justificació de la subvenció

6.1 Els requisits de justificació de la subvenció per aquesta línia són els que estableix la base 17 de l’annex 1.

6.2 El termini per esmenar defectes de les justificacions i per aportar la documentació complementària requerida per l’ACCD és de quaranta-cinc dies hàbils. Quan així ho autoritzi l’ACCD es podrà aportar aquest documentació complementària utilitzant mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

6.3 També s’admetran com a justificants de despesa els rebuts, ja siguin rebuts de caixa, és a dir, documents emesos per la mateixa entitat o subjecte que efectua el pagament i signats pel proveïdor dels béns o serveis, que acrediten d’aquesta manera que han rebut l’import indicat en aquest, com si són rebuts emesos pels mateixos proveïdors quan actuen en mercats informals. La utilització de rebuts l’ha d’autoritzar l’ACCD amb caràcter previ, si bé també pot ser validada a posteriori per l’ACCD, sempre i quan aquesta estimi que l’autorització s’hauria concedit si s’hagués sol·licitat amb caràcter previ.

6.4 La justificació de la subvenció haurà d’anar acompanyada d’un document de la contrapart local en què aquesta faci una valoració dels resultats i de la relació de treball mantinguda amb l’entitat beneficiària.

6.5 En cas que es produeixin situacions excepcionals degudament acreditades, com ara desastres naturals, enfrontaments armats o crisis humanitàries, que dificultin o fins i tot impossibilitin disposar de la documentació adequada justificativa de la despesa, l’ACCD podrà acceptar altres formes de justificació tal i com disposa l’apartat 17 de l’article 108 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

—7 Criteris de valoració

L’ACCD valorarà la qualitat i la viabilitat dels projectes objecte de subvenció d’acord amb els criteris de valoració següents. Cada criteri pot ser valorat fins a 10 punts.

1. Grau d’experiència de tots els agents implicats en la gestió de projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional (considerar l’àmbit sectorial i geogràfic del projecte presentat i l’origen del finançament dels projectes realitzats).

2. Grau d’implantació social a Catalunya de l’ONGD que sol·licita la subvenció i, si escau, de les entitats que es presentin en concertació.

3. Grau de finançament rebut de l’ACCD en els darrers tres anys.

4. Matriu de planificació coherent i adequada.

5. Pressupost coherent. Es valorarà especialment la inclusió d’altres fonts de finançament.

6. Cronograma coherent i adequat.

7. Es valora positivament que el projecte es presenti de forma concertada i/o amb entitats col·laboradores.

8. Població beneficiària: identificació correcta de la població i les seves necessitats i grau de participació en el projecte.

9. El projecte incideix en un país d’origen dels principals col·lectius d’immigrants assentats a Catalunya.

10.El projecte contribueix a concentrar geogràficament i sectorial la cooperació de la Generalitat d’acord amb les prioritats establertes al Pla director vigent.

Annex 3

Bases específiques

Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament a realitzar a Catalunya

—1 Objecte

L’objecte d’aquesta línia de subvenció és la concessió de subvencions a ONGD que presentin projectes de cooperació al desenvolupament a realitzar a Catalunya, en qualsevol de les dues modalitats següents:

a) Projectes en què els beneficiaris de l’activitat procedeixen de països receptors d’ajuda oficial al desenvolupament i es trobin en algun programa o projecte per l´impuls del desenvolupament dels seus països d’origen.

b) Les activitats d’educació per al desenvolupament.

—2 Àmbits d’intervenció estratègica

El projecte s’haurà d’inscriure i ser coherent amb la descripció que fa el Pla director de cooperació al desenvolupament vigent.

—3 Requisits de les entitats destinatàries

Les entitats han de complir els requisits genèrics establerts a la base 2 de l’annex 1 i hauran de tenir una experiència mínima demostrable de 2 anys executant projectes de la mateixa naturalesa, o de contingut anàleg als projectes previstos en aquesta línia de subvenció en el moment en què es publiqui la corresponent convocatòria de subvencions al DOGC.

—4 Requisits dels projectes

4.1 Els requisits establerts a la base 3 de l’annex 1.

4.2 Les activitats i els materials i altra documentació o acció de difusió derivats del projecte han de ser, com a mínim, en llengua catalana.

—5 Documentació

5.1 Documentació establerta en la base 8 de l’annex 1.

5.2 Quan el contingut del projecte inclogui actuacions en un centre educatiu (educació formal) caldrà que es presenti l’original d’un escrit per part de la direcció del centre educatiu que recollirà la conformitat de la incorporació del recurs pedagògic en el currículum acadèmic, l’estructura dels continguts, l’assignatura/es en què s’introduiran i els cursos.

5.3. Quan el contingut del projecte inclogui actuacions de codesenvolupament, documentació que acrediti la relació de l’entitat sol·licitant amb un col·lectiu del Sud.

5.4 Relació d’activitats conforme s’acredita una experiència mínima de 2 anys executant projectes de la mateixa naturalesa o de contingut anàleg als projectes previstos en aquesta línia de subvenció en el moment en què es publiqui la corresponent convocatòria de subvencions al DOGC.

—6 Justificació de la subvenció

Els requisits de justificació de la subvenció per aquesta línia són els establerts en la base 17 de l’annex 1.

—7 Criteris de valoració

L’ACCD valorarà la qualitat i la viabilitat dels projectes objecte de subvenció d’acord amb les criteris de valoració següents. Cada criteri pot ser valorat fins a 10 punts.

1. Grau d’experiència de tots els agents implicats en la gestió de projectes d’educació per al desenvolupament o codesenvolupament.

2. Grau d’implantació social a Catalunya de l’ONGD que sol·licita la subvenció i, si escau, de les entitats que es presentin en concertació.

3. Grau de finançament rebut de l’ACCD en els tres darrers anys.

4. Matriu de planificació coherent i adequada. Es valorarà especialment formats i continguts innovadors i l’efecte multiplicador del projecte.

5. Pressupost coherent. Es valorarà especialment la inclusió d’altres fonts de finançament.

6. Cronograma coherent i adequat.

7. Es valora positivament que el projecte es presenti de forma concertada i/o amb entitats col·laboradores.

8. Identificació correcte de la població beneficiària i les seves necessitats.

9. El projecte preveu la realització d’accions descentralitzades en diferents punts del territori català.

10. El projecte contribueix a impulsar les prioritats i objectius establerts en el Pla director vigent i al Pla anual pel que fa a l’educació per al desenvolupament o codesenvolupament.

(12.079.102)

 

Amunt