Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Orden

 • Data del document 21/03/2012

 • Número del document EMO/0065/2012

 • Número de control 12075009

 • Organisme emissor Departamento de Empresa y Empleo

  CVE CVE-DOGC-B-12075009-2012

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6095

 • Fecha 26/03/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 15716

Afectacions
Afectacions passives (2) Afectacions actives (3)
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDEN EMO/65/2012, de 21 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de la subvención destinada al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y se publica el importe máximo para el año 2012.


Vistos el Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament dels centres especials de treball (BOE núm. 294, de 9.12.1985), i l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 16 d’octubre de 1998, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i les subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i treball autònom (BOE núm. 279, de 21.11.1998), normativa que és vigent, i d’acord amb la disposició derogatòria única del Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, que deroga la disposició transitòria i la disposició derogatòria única del Reial decret llei 3/2011, de 18 de febrer;

Atès el Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en l’àmbit de l’ocupació i de la formació professional ocupacional (BOE núm. 83, de 7.4.2006);

Vist l’article 170.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol (BOE núm. 172, de 20.7.2006), es disposa que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, i s’hi inclouen de forma expressa les polítiques actives d’ocupació i la gestió de les subvencions corresponents, i l’article 112 del mateix Estatut d’autonomia de Catalunya, on s’estableix que correspon a la Generalitat, en l’àmbit de les competències executives, la potestat reglamentària i també la funció executiva;

Atès el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació (DOGC núm. 5897, de 9.6.2011);

Vistos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006), que la desplega;

Vist el Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d’agost, de la Comissió, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE (Reglament general d’exempcions per categories) (DOCE L 21/43, de 9.8.2008);

Vist el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vist el que disposa la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012;

Vist el que disposa l’article 21 del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, que determina que la norma reglamentària que reguli els tràmits o procediments de nova creació relacionats amb l’activitat empresarial ha d’establir que el frontal de tramitació serà l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

Vist l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, i amb informe previ de l’Àrea Jurídica de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament d’Empresa i Ocupació, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

Ordeno:

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per a la concessió de la subvenció, en règim directe, del programa de foment de la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials de treball i publicar l’import màxim corresponent a l’any 2012.

Els beneficiaris de la subvenció que regula aquesta Ordre són els centres especials de treball amb establiment permanent a Catalunya i amb treballadors també residents a Catalunya.

Es considera centre especial de treball el que compleix els requisits que estableix el Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, que regula els centres especials de treball.

Article 2

Definició i classificació del programa de foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball

Programa per al manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat en els centres especials de treball. Aquest programa té per objecte fomentar les accions destinades a finançar iniciatives per al manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials de treball amb la modalitat de subvenció següent:

Subvenció del cost salarial. Nòmina de l’exercici de cada convocatòria corresponent al lloc de treball ocupat per la persona contractada amb discapacitat amb jornada a temps complet que estigui d’alta a la Seguretat Social, per un import del 50% del salari mínim interprofessional, ampliable fins al 75%, d’acord amb les disponibilitats pressupostaries condicionades a la transferència de fons per part de l’Estat. El percentatge a ampliar es determinarà en la corresponent resolució d’imports màxims.

En el cas de contracte de treball a temps parcial, la subvenció es reduirà de forma proporcional a la jornada laboral realitzada.

La subvenció màxima que es podrà atorgar a cada centre especial de treball serà la corresponent a la plantilla justificada el mes de maig de 2011 pel mateix programa amb les 14 pagues de l’any 2012.

Article 3

Aplicació pressupostària i imports màxims destinats

3.1 Anualment i en funció de les disponibilitats pressupostàries, el conseller o la consellera d’Empresa i Ocupació podrà dictar una resolució on es determinarà l’import màxim destinat a la concessió d’aquest ajut. La resolució es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i indicarà la disposició en la qual consten les bases reguladores, l’import màxim destinat a la concessió d’aquesta subvenció, així com la partida pressupostària a la qual s’ha d’imputar l’import de la subvenció concedida fins a l’exhauriment, així com les dades que exigeixi la normativa aplicable.

3.2 L’import màxim destinat a l’atorgament de la subvenció per a la realització de les actuacions relatives al programa especificat a l’article 2 d’aquesta Ordre durant l’anualitat 2012 és de 29.494.781,57 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/482002901/3331/0000 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012.

L’atorgament de la subvenció regulada en aquesta Ordre resta condicionada a l’existència de disponibilitats pressupostàries i a l’efectiva transferència de fons per part de l’Estat.

3.3 La distribució inicial d’aquest import es podrà modificar tenint en compte el desenvolupament i les necessitats, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i les necessitats del mercat de treball, mitjançant resolució del conseller o la consellera d’Empresa i Ocupació, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 4

Requisits de les entitats sol·licitants

4.1 Les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits generals següents:

a) Figurar inscrit com a centre especial de treball en el registre corresponent abans de l’1 de gener de 2011.

b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

c) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

e) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

f) Disposar d’un programa social dins el qual s’estructurin els objectius d’ajustament personal i social de les persones contractades al centre especial de treball.

g) En el cas que la sol·licitant sigui una empresa amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, complir l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenció en els seus centres de treball, i la seva indicació, de conformitat amb l’article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008).

h) Acreditar que disposen d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

i) Complir qualsevol altre obligació legal o reglamentària que pugui afectar-les.

j) Per a la subvenció del cost salarial que regula aquesta Ordre, el centre especial de treball ha d’haver abonat el salari corresponent als seus treballadors.

4.2 El compliment dels requisits especificats en aquest article s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació que preveu l’article 5 d’aquesta Ordre.

Article 5

Presentació de les sol·licituds

5.1 Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar segons el model normalitzat, que estarà a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Oficina de Gestió Empresarial del Departament d’Empresa i Ocupació (http://www.gencat.cat/oge/index.html), a la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio) o a la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits (www.gencat.cat/ovt).

Les sol·licituds han d’anar adreçades al director o la directora general de Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases reguladores, i s’han de presentar, dins el termini que s’estableix, a la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE), que es poden consultar a la pàgina web (http://www.gencat.cat/oge/oficina/xarxa/index.html)

La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar en qualsevol dels llocs i per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.2 Les sol·licituds s’han de presentar, juntament amb la documentació que correspongui, a qualsevol de les adreces que s’han fet constar en l’apartat anterior.

5.3 El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals des de la data de publicació al DOGC de la resolució d’imports màxims de cada exercici. Per a l’exercici 2012 el termini serà de 10 dies naturals a partir de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

5.4 Les sol·licituds han d’anar acompanyades amb la documentació següent:

a) Còpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts, còpia compulsada del document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l’empresa o entitat i documents acreditatius de la inscripció de l’entitat en el registre corresponent.

b) Fotocòpia compulsada de la targeta d’identificació fiscal.

c) Declaració expressa conforme no ha estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria social o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

d) Declaració conforme el local, sala, obra, establiment o centre de treball compleix els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) Declaració expressa conforme no s’incorre en cap dels supòsits que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Declaració responsable d’estar al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya.

g) Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d’acord amb l’imprès del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, disponible a l’adreça d’Internet http://www.gencat.cat/economia/serveis/models/index.html.

h) Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajudes públiques i/o privades, nacionals o internacionals, per al mateix concepte, amb indicació del programa al qual s’acull, de la quantia sol·licitada, del percentatge que suposen del cost total del projecte, de si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’ha sol·licitat. En cas de no haver-se’n sol·licitat d’altres, caldrà adjuntar una declaració responsable en aquest sentit.

i) Declaració conforme disposen d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

j) En el cas que la sol·licitant sigui una empresa amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració del compliment de l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’utilització de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenció en els seus centres de treball, i la seva indicació.

k) Amb la sol·licitud anual per a la subvenció del cost salarial s’haurà d’aportar també:

1. Certificat d’autorització per sol·licitar la subvenció i de vigència dels estatuts, poders i NIF.

2. Relació de treballadors pels quals se sol·licita la subvenció.

3. Relació de personal vinculat al centre especial de treball que no té certificat de discapacitat.

4. Declaració de compromís de certesa de dades.

5. Fotocòpia dels documents TC-1 i TC-2 de l’últim mes ingressat.

6. El primer mes, la documentació de la plantilla de persones amb discapacitat (alta en la Seguretat Social i contracte i certificat de la condició legal de les persones amb discapacitat si ha estat emès en una altra comunitat autònoma). En mesos successius només es presentaran les nòmines i, en cas d’altes, la documentació dels nous treballadors amb discapacitat que s’hagin incorporat aquell mes.

7. En tots els casos s’haurà d’aportar el justificant bancari del pagament de la totalitat de les nòmines.

Les declaracions dels apartats c) d), e), f), h), i) i j) s’inclouen dins de l’imprès de sol·licitud.

La documentació de l’apartat g) només s’haurà d’aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita un ajut o subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació de a la Generalitat de Catalunya.

5.5 La signatura de la sol·licitud implica l’autorització al Departament d’Empresa i Ocupació per tal que pugui fer les comprovacions en relació amb el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com la verificació de les dades del DNI.

El fet de presentar les declaracions responsables faculta l’administració per fer les comprovacions necessàries per verificar la conformitat de les dades declarades.

5.6 En el cas de documents que ja es trobin en poder del Departament d’Empresa i Ocupació, en aplicació del que preveu l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una declaració de l’entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s’annexa a l’imprès de sol·licitud.

En el cas que sí que s’haguessin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s’haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

5.7 Si la sol·licitud i la documentació presentada no reuneixen els requisits establerts en aquest article, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener.

5.9 En tots els casos el Departament d’Empresa i Ocupació podrà requerir l’entitat perquè aporti la informació o dada de naturalesa econonomicofinancera o de caràcter contractual que consideri necessària per a la subvenció que preveu aquesta Ordre.

Article 6

Procediment de concessió

La concessió d’aquesta subvenció correspon al director o la directora general d’Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom Departament de d’Empresa i Ocupació.

El procediment de concessió serà el de concessió directa, d’acord amb el que estableix el Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en l’àmbit de l’ocupació i de la formació professional ocupacional (BOE núm. 83, de 7.4.2006).

El procediment d’atorgament s’iniciarà a instància de part, mitjançant la presentació de la sol·licitud, d’acord amb el que s’estableix a l’article 5 d’aquesta Ordre. La Direcció General d’Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació verificarà el contingut i la documentació presentada.

El termini màxim per emetre’n resolució, d’acord amb l’article 5 del Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits d’ocupació i d’altres, serà de tres mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat cap resolució expressa, s’ha d’entendre desestimada la sol·licitud d’atorgament de subvenció.

La resolució d’aquesta subvenció es notificarà a l’entitat d’acord amb el que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant el secretari o la secretària d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució corresponent, d’acord amb l’article 67.2.f) del Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació.

Les sol·licituds d’aquesta subvenció s’instruiran i es resoldran per ordre de presentació fins a exhaurir la partida pressupostària assignada. Així mateix, la concessió d’aquesta subvenció queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries.

Article 7

Revisió

El Departament d’Empresa i Ocupació pot revisar la subvenció ja concedida i modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

Article 8

Obligacions de les entitats beneficiàries

8.1 Les entitats beneficiàries de la subvenció que regula aquesta Ordre resten sotmeses a les obligacions següents:

a) Complir l’objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant el Departament d’Empresa i Ocupació.

b) Justificar davant l’òrgan concedent del Departament d’Empresa i Ocupació o l’entitat col·laboradora, si escau, el compliment dels requisits i les condicions que determinin la concessió de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses corresponents.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin als òrgans concedents, i les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, així com qualsevol alteració que afecti els requisits i les condicions tinguts en compte per a la concessió de la subvenció. Aquesta comunicació es farà tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació.

e) Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha de ser autoritzat expressament per l’òrgan concedent.

f) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.

g) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social amb anterioritat que es dicti la proposta de resolució de concessió.

h) Complir les obligacions tributàries davant la Generalitat. La Tresoreria de la Generalitat de Catalunya ha de comprovar, amb caràcter previ al pagament de la subvenció o bestreta, el compliment de totes les obligacions tributàries o d’altre tipus davant la Generalitat i, en cas d’incompliment, s’ha d’iniciar el procediment de compensació dels crèdits que ha de percebre l’entitat beneficiària fins a satisfer els deutes pendents, tant si són de naturalesa tributària com si no ho són.

i) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l’entitat beneficiària, així com els estats comptables i registres específics que exigeix aquesta Ordre, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

j) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i de control.

k) Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació en els supòsits que preveu l’article 11 d’aquesta Ordre.

l) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

m) Adoptar les mesures necessàries i realitzar les activitats de prevenció necessàries, incloses les relatives a mètodes de treball i equips i mitjans de protecció, per tal de garantir el més alt nivell de protecció de les condicions de seguretat i salut de les persones que participen en les accions.

Article 9

Pagament i justificació

9.1 El pagament del cost salarial que preveu l’article 2 d’aquesta Ordre s’efectuarà mensualment, amb posterioritat a la justificació del pagament efectiu.

9.2 Els beneficiaris de la subvenció hauran de justificar l’aplicació dels fons en els següents terminis màxims des de la finalització dels programes:

a) Per a la subvenció que estableix l’article 2 d’aquesta Ordre, s’ha de justificar mensualment amb els documents acreditatius del pagament efectiu del cost salarial corresponent al mes anterior dins dels deu primers dies del mes següent per al qual es justifica la subvenció; no obstant això, la justificació corresponent als costos salarials del mes de novembre, juntament amb la previsió del mes de desembre, que ha d’incloure la paga extraordinària, s’haurà de fer dins els primers cinc dies del mes de desembre.

La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució de l’objecte de la subvenció o ajut es farà d’acord amb el que estableixen aquesta Ordre i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997) o, si s’escau, la que es dicti en substitució d’aquesta normativa, així com els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El fet que no es presenti dins del termini la justificació de les despeses efectuades, sens perjudici que es consideri que pugui constituir una infracció i li sigui aplicable el règim sancionador que estableixen els articles 101 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, suposarà l’incompliment de l’obligació de la justificació, que és causa de revocació de la subvenció atorgada, de conformitat amb el que estableix l’article 99.1.a) de l’esmentada Llei.

9.3 Quan la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l’activitat, l’entitat beneficiària ha de justificar el cost total corresponent mitjançant la presentació dels justificants de les despeses, sens perjudici d’altres mitjans de comprovació que hagin establert les bases reguladores. Respecte a les despeses de personal, es justificaran mitjançant la presentació de nòmines i els documents de cotització a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb la corresponent documentació que n’acrediti el pagament (domiciliació bancària del treballador o apunt de càrrec de l’extracte bancari).

9.4 Els centres especials de treball han d’aportar el balanç i els comptes anuals corresponents a cada exercici pressupostari, elaborats d’acord amb els models del Pla general de comptabilitat. També cal que aportin la documentació complementària referent a la informació economicofinancera del centre especial de treball, que s’ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al web del Departament de treball de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio).

Les entitats que durant el transcurs de l’últim exercici pressupostari tancat hagin rebut de la Generalitat de Catalunya subvencions per un import superior a 100.000,00 euros, han de presentar una auditoria d’acord amb les instruccions que dicti l’òrgan competent. Aquesta quantitat de 100.000,00 euros serà el resultat de totes les subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya durant el període esmentat en concepte de centres especials de treball, incloses les subvencions d’inversió concedides per a la creació de nous llocs de treball, així com les de manteniment.

El termini màxim de presentació d’aquesta documentació finalitzarà el 31 d’agost de l’any següent.

Article 10

Seguiment i control

Les entitats beneficiàries de la subvenció s’han de sotmetre a les actuacions de comprovació que el Departament d’Empresa i Ocupació consideri necessàries i a les de control financer que corresponguin, d’acord amb que preveuen els articles 97 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002) i els articles 45 i 46 de la Llei de 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 11

Causes de revocació i procediment

11.1 Són causes de revocació les que s’esmenten tot seguit, i es durà a terme la revocació total o parcial de la subvenció i, si escau, el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès de demora que correspongui, des del moment del pagament de la subvenció i fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, d’acord amb els articles 99 i 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , general de subvencions:

a) L’obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les que ho haurien impedit.

b) L’incompliment total o parcial de l’objectiu que preveu aquesta Ordre per a la concessió de la subvenció.

c) L’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes que estableix l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) L’incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió que conté l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) L’incompliment de les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.a) de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

f) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer que preveuen els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents que derivin en la impossibilitat de verificar la destinació donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

g) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats beneficiàries, així com dels compromisos assumits per aquestes entitats amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afecti la manera com s’ha d’aconseguir l’objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció o s’hi refereixin.

h) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan en derivi la impossibilitat de verificar la destinació donada als fons percebuts.

i) L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 al 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una decisió de la qual derivi una necessitat de reintegrament.

j) L’incompliment de les obligacions que estableix la disposició addicional 7 de la Llei 5/2008, quan la subvenció tingui com a beneficiàries empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, d’indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball.

11.2 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i control, es constata que s’ha produït alguna de les causes de revocació esmentades anteriorment, s’iniciarà la tramitació del corresponent procediment de revocació, d’acord amb el que estableixen els articles 98 i 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

11.3 La resolució d’inici d’expedient esmentada es notificarà a l’entitat perquè, en el termini de deu dies, formuli les al·legacions que consideri necessàries o proposi el mitjans de prova que consideri oportuns.

11.4 Posteriorment i immediatament abans que es redacti la proposta de resolució, s’atorgarà a l’entitat el tràmit d’audiència corresponent per tal que, en el termini de deu dies, al·legui i presenti els documents i les justificacions que consideri oportunes.

Es pot prescindir d’aquest tràmit d’audiència quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte en la resolució altres fets, al·legacions i proves que els adduïts per l’entitat interessada.

11.5 Transcorregut el termini esmentat, l’òrgan que va concedir la subvenció, amb la proposta prèvia de l’òrgan instructor de la subvenció, emetrà la resolució corresponent i reclamarà el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes indegudament, amb els interessos que correspongui. En tot cas, l’incompliment de l’obligació de reintegrament pot originar, si s’escau, l’execució de les garanties prestades.

11.6 D’acord amb l’article 104 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en la redacció que en fa la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, contra la resolució de revocació, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

Article 12

Renúncia

Les entitats beneficiàries poden renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a la subvenció atorgada i, amb aquest efecte, l’òrgan que la va concedir dictarà la resolució corresponent.

Article 13

Incompatibilitats i concurrència

La subvenció que regula aquesta Ordre serà incompatible amb qualsevol altre ajut obtingut per l’entitat sol·licitant per a la realització de la mateixa acció, excepte quan es tracti del finançament parcial del projecte i s’hagi definit de manera precisa en la petició de l’ajut la part subvencionada pel Departament d’Empresa i Ocupació i la part finançada amb càrrec a altres fons.

Article 14

Infraccions i sancions

A aquesta subvenció li és aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols 1 i 2 del títol 4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi.

Article 15

Causes d’invalidesa

Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que estableix l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es procedirà d’acord amb el que estableix aquest article.

Article 16

Publicitat de la subvenció atorgada

16.1 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, quan les subvencions concedides, individualment considerades siguin d’un import igual o superior a 3.000 euros, l’òrgan concedent donarà publicitat dels atorgaments d’aquestes subvencions mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis que correspongui, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.

16.2 En el supòsit que la quantia de la subvenció concedida sigui inferior a 3.000 euros, la publicitat es farà mitjançant l’exposició de la subvenció atorgada al tauler d’anuncis corresponent depenent del programa de què es tracti.

16.3 Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, es donarà publicitat de l’atorgament de la subvenció mitjançant l’exposició al web del Departament d’Empresa i Ocupació (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio).

Disposicions addicionals

—1 Règim jurídic aplicable

En tot el que no prevegin les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre, es procedirà d’acord amb el que estableixen el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de subvencions, en tot el que tingui consideració de bàsic.

La subvenció que regula aquesta Ordre s’acull al Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d’agost, de la Comissió, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE (Reglament general d’exempcions per categories) (DOCE L 21/43, de 9.8.2008).

—2 Aquesta subvenció se sotmetrà al règim fiscal vigent en el moment de l’atorgament.

Disposició derogatòria

Es deroguen l’Ordre TRE/97/2009, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i de publicació d’imports màxims per a l’any 2009, (DOGC núm. 5338 de 13-3-2009), i les ordres que la modifiquen, és a dir, l’Ordre TRE/64/2010, d’11 de febrer, i l’Ordre TRE/603/2010, de 22 de desembre.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor a l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de març de 2012

P. D. (Decret 32/2012, de 16 de març, DOGC de 21.3.2012)

Lluís Recoder i Miralles

Conseller de Territori i Sostenibilitat

(12.075.009)

 

Amunt