Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Orden

 • Data del document 21/03/2012

 • Número del document EMO/0066/2012

 • Número de control 12075030

 • Organisme emissor Departamento de Empresa y Empleo

  CVE CVE-DOGC-B-12075030-2012

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6095

 • Fecha 26/03/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 15727

Afectacions
Afectacions passives (2) Afectacions actives (3)
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDEN EMO/66/2012, de 21 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones relativas a las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, y se abre la convocatoria para el año 2012.


Els centres especials de treball ocupen laboralment les persones amb discapacitat que per raó de la naturalesa o de les conseqüències de la seva discapacitat no puguin, provisionalment o definitivament, exercir una activitat laboral en el mercat ordinari. L’objectiu dels centres especials de treball és desenvolupar un treball productiu, participant regularment en les operacions de mercat i tenint com a finalitat la d’assegurar un treball remunerat i la prestació de serveis d’ajust personal i social que requereixin les persones treballadores amb discapacitat.

La definició legal dels serveis d’ajust personal i social dels centres especials de treball es va introduir a l’article 42.2 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, per mitjà de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. Segons aquest article, s’entén per serveis d’ajust personal i social els de rehabilitació, terapèutics, d’integració social, cultural i esportius que procuren a la persona treballadora amb discapacitat del centre especial de treball més rehabilitació personal i una millor adaptació de la seva relació social. Són, en definitiva, un mitjà d’integració del nombre més elevat possible de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari.

Tenint en compte les especials característiques que concorren als centres especials de treball, i per tal que aquests puguin complir la funció social requerida, que la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, estableix que les administracions públiques podran, en la forma que es determini per reglament, establir compensacions econòmiques destinades als centres per tal de contribuir a la seva viabilitat, amb l’establiment, a més, dels mecanismes de control que es considerin pertinents.

Aquesta Ordre regula les bases de concessió dels ajuts que estableix el Reial decret 469/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajust personal i social dels centres especials de treball, i està dictada en exercici de les competències de la Generalitat segons els articles 114, 166.1 i 170.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Catalunya acumula una llarga trajectòria i experiència pel que fa als centres especials de treball. Des de l’any 2000 es presten serveis complementaris d’ajust personal i social equivalents a les unitats de suport a l’activitat professional, en el marc dels serveis d’ajust personal i social dels centres especials de treball a les persones amb discapacitat psíquica i malaltia mental.

Els serveis complementaris d’ajust personal i social han aconseguit durant aquests anys un alt nivell de qualitat i professionalitat en l’atenció sociolaboral de les persones treballadores amb discapacitat, en bona part gràcies a l’esforç en la contractació de persones treballadores llicenciades destinades a les unitats d’ajust personal i social.

Per això, és voluntat de la Generalitat de Catalunya, que ha estat pionera en el tractament d’aquestes accions, reconèixer l’esforç que fan molts centres especials de treball per oferir un servei de qualitat i alt nivell professional en l’atenció a les persones discapacitades que hi treballen, tant des de la perspectiva de facilitar l’exercici del seu dret al treball, com de contribuir eficaçment a la seva integració i a la justícia social. És amb aquests efectes que, mitjançant aquesta Ordre i d’acord amb la competència que la Generalitat de Catalunya té reconeguda als articles 114. 166.1 i 170.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, s’estableix un ajut complementari amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya destinat als centres que siguin beneficiaris de les subvencions que s’atorguen anualment i que tinguin personal contractat destinat a les unitats de suport professional amb un nivell de qualificació acadèmica i professional superior al fixat a la norma estatal.

Aquest ajut complementari té per finalitat reconèixer i potenciar l’esforç qualitatiu i econòmic que significa la contractació de personal especialista llicenciat, la qual cosa reverteix directament en la qualitat i la millora de l’atenció al col·lectiu de persones al qual s’adreça l’activitat dels centres especials de treball. D’aquesta manera, la Generalitat segueix una política pròpia i activa adreçada a mantenir i incrementar la qualitat d’aquests centres, atesa la important funció social que compleixen.

Atesos el Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament dels centres especials de treball (BOE núm. 294, de 9.12.1985), i l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 16 d’octubre de 1998, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i les subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i treball autònom (BOE núm. 279, de 21.11.1998), normativa que és vigent, i d’acord amb la disposició derogatòria única del Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, que deroga la disposició transitòria i la disposició derogatòria única del Reial decret llei 3/2011, de 18 de febrer;

Atès el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació (DOGC núm. 5897, de 9.6.2011);

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006), que la desplega;

Vist el Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d’agost, de la Comissió, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE (Reglament general d’exempcions per categories) (DOCE L 21/43, de 9.8.2008);

Vist el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vist el que disposa la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012;

Vist el que disposa l’article 21 del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, que determina que la norma reglamentària que reguli els tràmits o procediments de nova creació relacionats amb l’activitat empresarial ha d’establir que el frontal de tramitació serà l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE);

Vist l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, i amb informe previ de l’Àrea Jurídica de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament d’Empresa i Ocupació, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

Ordeno:

Capítol 1

Bases reguladores

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte d’aquesta Ordre és aprovar les bases per a la concessió de les subvencions per al desenvolupament d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional, en el marc dels serveis d’ajust personal i social de les persones amb discapacitat, als centres especials de treball. Així mateix, s’estableixen ajuts complementaris en reconeixement i compensació a l’esforç dels centres en la contractació de persones treballadores més qualificades en les unitats de suport, per a la millora de la qualitat dels serveis que presten, tant de la vessant laboral com social.

Article 2

Beneficiaris

Podran ser beneficiaries de les subvencions que consten en aquesta Ordre les entitats titulars dels centres especials de treball i els centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia i establiment permanent a Catalunya.

Es considera centre especial de treball el que compleix les condicions que estableix el Real decret 2273/1985, de 4 de desembre.

Article 3

Destinataris finals

Els destinataris finals de les subvencions regulades a la present Ordre seran les persones treballadores amb discapacitat residents a Catalunya dels centres especials de treball amb establiment permanent a Catalunya que estiguin inclosos en algun dels col·lectius prioritaris que es descriuen a continuació:

a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

b) Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

Les unitats de suport a l’activitat professional podran donar servei també als treballadors amb discapacitat del centre especial de treball no inclosos en els dos apartats anteriors, sempre i quan aquesta dedicació no menyscabi l’atenció respecte dels treballadors dels col·lectius prioritaris esmentats.

Article 4

Definició i funcions del personal integrat a les unitats de suport a l’activitat professional

4.1 S’entén per unitats de suport a l’activitat professional els equips multiprofessionals emmarcats dins dels serveis d’ajust personal i social dels centres especials de treball que, mitjançant el desenvolupament de les funcions que tenen assignades, permeten ajudar a superar les barreres, obstacles o dificultats que les persones treballadores amb discapacitat dels esmentats centres tenen en el procés d’incorporació a un lloc de treball, així com la permanència i progressió en aquest.

4.2 El personal integrant de les unitats de suport a l’activitat professional definides a l’apartat anterior ha de dur a terme les funcions següents:

a) Detectar i determinar, prèvia valoració de les capacitats de la persona i l’anàlisi del lloc de treball, les necessitats de suport per tal que les persones treballadores amb discapacitat puguin dur a terme la seva activitat professional.

b) Establir les relacions necessàries amb l’entorn familiar i social de les persones treballadores amb discapacitat perquè aquest sigui un instrument de suport i estímul en la incorporació a un lloc de treball i l’estabilitat en aquest.

c) Desenvolupar tots els programes de formació que siguin necessaris per a l’adaptació de les persones treballadores amb discapacitat al lloc de treball, així com a les noves tecnologies i processos productius.

d) Establir suports individualitzats per a cada persona treballadora al lloc de treball.

e) Afavorir i potenciar l’autonomia i independència de les persones treballadores amb discapacitat, principalment en el seu lloc de treball.

f) Afavorir la integració de les noves persones treballadores amb discapacitat al centre especial de treball mitjançant l’establiment dels suports adequats a aquesta finalitat.

g) Assistir les persones treballadores amb discapacitat del centre especial de treball en el procés d’incorporació a enclavaments laborals i al mercat ordinari de treball.

h) Detectar i intervenir en els possibles processos de deteriorament evolutiu de les persones treballadores amb discapacitat, a fi d’evitar i atenuar-ne els efectes.

i) Establir fórmules d’acompanyament social i itineraris personalitzats de capacitació, orientació i formació envers les dones amb discapacitat per tal de millorar les seves condicions i aptituds laborals.

Article 5

Tipus d’accions subvencionables

5.1 Ajut 1: ajuts per subvencionar les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajust personal i social dels centres especials de treball, d’acord amb el Reial decret 469/2006, de 21 d’abril.

5.2 Ajut 2: ajuts complementaris a l’ajut 1 que estableix l’apartat anterior, destinats als centres especials de treball per a la contractació dins les unitats de suport a l’activitat professional de persones treballadores més qualificades. Aquest ajut complementari s’emmarca en els serveis d’ajust personal i social per a la millora de la qualitat tant de la vessant laboral com social dels serveis que presten.

Article 6

Composició de les unitats de suport a l’activitat professional per a l’ajut 1

Per accedir a aquestes subvencions, els centres especials de treball hauran de tenir unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajust personal i social. La seva composició s’establirà d’acord amb els mòduls que s’indiquen a continuació:

a) Fins a 15 persones treballadores amb discapacitat incloses als col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre: un tècnic de grau mitjà o superior, o amb coneixements i/o experiència equiparables, almenys al 20% de la seva jornada, i un monitor de suport a la producció a temps complet, o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial.

b) De 16 a 30 persones treballadores incloses als col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre: un tècnic de grau mitjà o superior, o amb coneixements i/o experiència equiparables, almenys al 80% de la seva jornada, i dos monitors de suport a la producció a temps complet, o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial.

c) De 31 a 45 persones treballadores incloses als col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre: 2 tècnics de grau mitjà o superior, o amb coneixements i/o experiència equiparables, un dels tècnics a temps complet i l’altre almenys al 50% de la seva jornada, i tres monitors de suport a la producció a temps complet, o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial.

d) De 46 a 60 persones treballadores incloses als col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre: dos tècnics de grau mitjà o superior, o amb coneixements i/o experiència equiparables, a temps complet, i quatre monitors de suport a la producció a temps complet, o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial.

e) De 61 a 75 persones treballadores incloses als col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre: tres tècnics de grau mitjà o superior, o amb coneixements i/o experiència equiparables, dos dels tècnics a temps complet i l’altre almenys al 50% de la seva jornada, i cinc monitors de suport a la producció a temps complet, o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial.

f) Per a més de 75 persones treballadores incloses als col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre: s’establirà la plantilla de la unitat de suport a l’activitat professional proporcionalment, segons els criteris anteriorment esmentats.

Quan el nombre de persones treballadores amb els tipus i graus de discapacitat establerts als col·lectius prioritaris que indica l’article 3 d’aquesta Ordre no es correspongui amb els límits de cada mòdul, el temps de dedicació del personal a les unitats de suport a l’activitat professional serà proporcional al nombre de persones treballadores amb discapacitat.

Quan per causes justificades es produeixin vacants del personal que integra aquestes unitats, s’hauran de cobrir per mantenir la proporcionalitat anteriorment establerta.

Article 7

Composició de les unitats de suport a l’activitat professional per a l’ajut 2

Els centres que hagin fet un especial esforç en la contractació de professionals qualificats en les seves unitats de suport podran percebre, a més de l’ajut que consta a l’article anterior, un ajut complementari per compensar part de la despesa realitzada.

A l’efecte d’aquestes bases es considera que s’ha produït un especial esforç en la contractació de professionals qualificats quan el personal tècnic tingui alguna de les titulacions universitàries que s’esmenten a continuació i la seva dedicació estigui distribuïda en els percentatges que consten en les lletres de l’a) a l’f) següents: psicologia, treball social, educació social, pedagogia, medicina (salut mental), teràpia ocupacional o fisioteràpia

a) Fins a 15 persones treballadores amb discapacitat, inclosos els col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre: 30% de la jornada laboral per un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment i un monitor de suport a la producció, diferent del monitor industrial, a temps complet, o el que correspongui proporcionalment si la contractació és a temps parcial.

b) De 16 a 30 persones treballadores amb discapacitat, inclosos els col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre: un tècnic de grau mitjà o superior o amb coneixements i/o experiència equiparable, al menys al 20% de la seva jornada, un 60% de la jornada laboral per un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment i dos monitors de suport a la producció, diferents dels monitors industrials, a temps complet, o el que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial.

c) De 31 a 45 persones treballadores amb discapacitat, inclosos els col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre: un tècnic de grau mitjà o superior o amb coneixements i/o experiència equiparable, al menys al 60% de la seva jornada, un 45% de la jornada laboral per, com a mínim, dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment i tres monitors de suport a la producció, diferents dels monitors industrials, a temps complet, o el que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial.

d) De 46 a 60 persones treballadores amb discapacitat, inclosos els col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre: un tècnic de grau mitjà o superior o amb coneixements i/o experiència equiparable, al menys al 80% de la seva jornada, 60% de la jornada laboral per, com a mínim, dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment i quatre monitors de suport a la producció, diferents dels monitors industrials, a temps complet, o el que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial.

e) De 61 a 75 persones treballadores amb discapacitat, inclosos els col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre: un tècnic de grau mitjà o superior o amb coneixements i/o experiència equiparable a temps complert 75% de la jornada laboral per com a mínim, dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment i cinc monitors/es de suport a la producció, diferents dels monitors industrials, a temps complet, o el que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial.

f) Més de 75 persones treballadores, inclosos els col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre: s’establirà la plantilla proporcionalment, segons els criteris anteriorment esmentats.

Quan el nombre de persones no correspongui amb el màxim establert per cada mòdul, el temps de dedicació del personal a les unitats de suport a l’activitat professional serà proporcional al nombre de persones treballadores amb discapacitat.

Quan per causes justificades es produeixin vacants del personal que integra aquestes unitats, s’haurà de cobrir per mantenir la proporcionalitat anteriorment establerta.

Article 8

Despeses subvencionables

Les subvencions que estableix aquest Ordre es destinaran a finançar costos laborals i de Seguretat Social derivats de la contractació indefinida de les persones treballadores de les unitats de suport a l’activitat professional als centres especials de treball per dur a terme les funcions que descriu l’article 4.2 d’aquesta Ordre. La contractació haurà de ser indefinida per a totes les persones treballadores excepte per als psicòlegs, pedagogs i assistents socials.

Article 9

Quantia dels ajuts

9.1 Ajut 1 de l’article 5.

La quantia dels ajuts que indica l’article 5.1 d’aquesta Ordre s’estableix en 1.200 euros anuals, més l’increment que disposi el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social per a cada persona treballadora, amb el tipus i grau de discapacitat que indica l’article 3 d’aquest Ordre amb contracte indefinit o amb contracte temporal de durada igual o superior a sis mesos.

La subvenció anual es reduirà proporcionalment en funció de la durada dels contractes de les persones treballadores amb discapacitat a què fa referència l’apartat anterior, així com en funció de la durada de la jornada laboral, quan el contracte sigui a temps parcial.

Aquestes subvencions es concediran per períodes màxims d’un any, prèvia sol·licitud del centre especial de treball.

9.2 Ajut 2 de l’article 5.

La quantia dels ajuts complementaris que indica l’article 5.2 d’aquesta Ordre serà de fins a 1.669,57 euros anuals per cada persona treballadora amb discapacitat que compleixi els requisits de l’article 3 d’aquesta Ordre amb contracte indefinit o amb contracte temporal de durada igual o superior a sis mesos.

La subvenció de 1.669,57 euros es reduirà proporcionalment en funció de la durada dels contractes de les persones treballadores amb discapacitat a què fa referència l’apartat anterior, així com en funció de la durada de la jornada laboral, quan el contracte sigui a temps parcial. Quan la reducció horària estigui determinada per motius terapèutics derivats de la patologia del treballador o treballadora, i així ho certifiqui la persona representant legal del centre, es mantindrà l’import de la subvenció.

Aquestes subvencions es concediran per períodes màxims d’un any, prèvia sol·licitud del centre especial de treball.

L’import de les subvencions en cap cas podran tenir una quantia que, aïlladament o amb concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi els costos laborals i de Seguretat Social derivats de la contractació indefinida de les persones treballadores que integren les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajust personal i social dels centres especials de treball.

9.3 En cas que l’ajut que preveu l’article 5.1 d’aquesta Ordre s’incrementi, l’ajut complementari de l’article 5.2 disminuirà en la mateixa quantia perquè la suma total no excedeixi els 2.869,57 euros anuals per persona treballadora.

Article 10

Convocatòries

10.1 Anualment i en funció de les disponibilitats pressupostàries, el conseller o la consellera d’Empresa i Ocupació podrà dictar la resolució de convocatòria de les subvencions que preveu aquesta Ordre de bases reguladores. Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i indicarà la disposició en la qual consten les bases reguladores, el termini per a la presentació de sol·licituds, la documentació que cal aportar, l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar, l’import de les subvencions concedides i la quantia màxima destinada, així com les altres dades que exigeixi la normativa aplicable.

10.2 Per concedir subvencions per import superior a la quantia total màxima fixada en la convocatòria s’obrirà prèviament una nova convocatòria, llevat que, excepcionalment, la convocatòria fixi, a més de la quantia total màxima dins dels crèdits disponibles, una quantia addicional d’acord amb el que preveu l’article 58.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

10.3 En el supòsit que, un cop resolta la convocatòria dels ajuts que preveu aquesta Ordre, no s’hagi esgotat l’import màxim destinat a l’exercici corresponent, o en cas que s’obtinguin fons addicionals destinats a les accions que regula aquesta Ordre, es podrà, amb el romanent que quedi o amb l’import d’aquests fons addicionals, obrir una nova convocatòria per a la concessió d’ajuts per dur a terme les accions que preveu aquesta Ordre. En aquests casos, el director o directora general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, mitjançant resolució, concretarà els imports màxims destinats a l’atorgament d’aquests ajuts, que estarà condicionat a l’existència de disponibilitat pressupostària per a aquesta finalitat.

10.4 A mesura que es produeixin renúncies o revocacions de les subvencions previstes en aquesta Ordre, i en el supòsit que, un cop resolta la convocatòria, no s’hagi esgotat l’import màxim destinat a la corresponent convocatòria o s’obtinguin fons addicionals, es podran assignar nous atorgaments a projectes que no van arribar a obtenir subvenció i que, atesa la puntuació de la sol·licitud de subvenció, mantenien una posició immediatament posterior a la de les sol·licituds subvencionades segons l’ordre de preferència establert, sempre que aquests projectes es puguin realitzar en els terminis fixats i d’acord amb el que estableix aquesta Ordre.

Article 11

Requisits de les entitats sol·licitants

11.1 Els centres especials de treball sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Han de figurar inscrits en el Registre oficial de centres especials de treball, d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre (BOE núm. 294, de 9.12.1985), pel qual s’aprova el Reglament dels centres especials de treball abans del 31 de desembre de 2010.

b) Que la seva plantilla estigui integrada per persones incloses en algun dels supòsits següents:

Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

d) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

e) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

f) No haver estat sancionats, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

g) Acreditar que disposen d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

h) En el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, complir l’obligació, d’acord dels agents socials, d’indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball.

i) Complir els requisits específics que determina aquesta Ordre.

j) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

11.2 El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació que preveu l’article 8 d’aquesta Ordre.

Article 12

Sol·licituds i terminis de presentació

12.1 Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar segons el model normalitzat, que estarà a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Oficina de Gestió Empresarial del Departament d’Empresa i Ocupació (http://www.gencat.cat/oge/index.html), a la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio) o a la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits (www.gencat.cat/ovt).

Les sol·licituds han d’anar adreçades al director o la directora general de Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases reguladores, i s’han de presentar, dins el termini que estableixi la convocatòria, a la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE), que es poden consultar a la pàgina web (http://www.gencat.cat/oge/oficina/xarxa/index.html)

La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar en qualsevol dels llocs i per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

12.2 Les sol·licituds s’han de presentar, dins del termini establert a la convocatòria, en les formes indicades a l’apartat anterior i han d’anar acompanyades amb la documentació següent:

a) Còpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts, còpia compulsada del document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l’empresa o entitat i documents acreditatius de la inscripció de l’entitat en el registre corresponent.

b) Pressupost detallat d’explotació del servei.

c) Relació de persones treballadores amb discapacitat: tipus, grau, codi contracte, hores setmanals (inclòs en l’imprès de sol·licitud).

d) Relació de persones treballadores professionals: titulació, codi contracte, hores setmanals (inclòs en l’imprès de sol·licitud) a data 1 de gener de l’exercici de sol·licitud de la subvenció.

e) Funcions de cadascun dels professionals.

f) Memòria de l’any anterior.

g) Projecte anual del servei (ajut 2).

h) Model del programa personal que s’utilitza (ajut 2).

i) Fotocòpia compulsada del document d’identificació de la persona que actua en nom i representació de la persona jurídica sol·licitant.

j) Declaració expressa conforme no ha estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria social o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

k) Declaració conforme el local, sala, obra, establiment o centre de treball compleix els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

l) Declaració expressa conforme no s’incorre en cap dels supòsits que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

ll) Declaració responsable d’estar al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya.

m) Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d’acord amb l’imprès del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, disponible a l’adreça d’Internet http://www.gencat.cat/economia/serveis/models/index.html.

n) Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajudes públiques i/o privades, nacionals o internacionals, per al mateix concepte, amb indicació del programa al qual s’acullen, de la quantia sol·licitada, del percentatge que suposen del cost total del projecte, de si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’han sol·licitat. En cas de no haver-se’n sol·licitat d’altres, caldrà adjuntar una declaració responsable en aquest sentit.

o) Declaració que disposen d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

p) En el cas que la sol·licitant sigui una empresa amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració del compliment de l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’utilització de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i dels que utilitzen per intervenir-hi en llurs centres de treball.

12.3 Les anteriors declaracions dels apartats j), k), l), ll), n), o) i p) s’inclouen dins de l’imprès de sol·licitud, així com les relacions de persones treballadores dels apartats c) i d).

El fet de presentar la declaració responsable faculta l’Administració per fer les comprovacions necessàries per verificar la conformitat de les dades declarades.

La signatura de la sol·licitud implica l’autorització al Departament d’Empresa i Ocupació per tal que pugui fer les comprovacions en relació amb el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

La documentació de l’apartat m) només s’haurà d’aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita un ajut o subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació a la Generalitat de Catalunya.

12.4. En el cas de documents que ja figurin en poder del Departament d’Empresa i Ocupació, en aplicació del que preveu l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una declaració de l’entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, i s’hi han de fer constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s’annexa a l’imprès de sol·licitud.

En el cas que sí que s’hagin produït modificacions en la documentació presentada, n’hagi prescrit el període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s’haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

12.5 Si la sol·licitud i la documentació presentada no reuneixen els requisits que estableix aquest article, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener.

Article 13

Procediment de concessió

13.1 El procediment general per a la concessió de les subvencions que preveu aquesta Ordre és el de concurrència competitiva.

13.2 La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon al subdirector o la subdirectora general de Polítiques Empresarials i Laborals per a la Diversitat. L’avaluació i comparació de les sol·licituds es realitzarà d’acord amb els criteris objectius d’atorgament que indiqui l’article 14 d’aquesta Ordre.

13.3 Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es constituirà una comissió tècnica d’avaluació de les sol·licituds que es presentin integrada pels òrgans següents, o persona que designin: el/la subdirector/a general de Polítiques Empresarials i Laborals per a la Diversitat, el/la cap del Servei de Programes per a la Diversitat i/o el/la cap de la Secció de Centres Especials de Treball.

13.4 La Comissió tècnica d’avaluació, tenint en compte els criteris d’atorgament i la ponderació que s’estableixin en les corresponents ordres de bases reguladores, i vistos els informes que s’adjuntin, elaborarà un informe en el qual es concreti el resultat de l’avaluació efectuada.

13.5 Vistos l’expedient i l’informe emès per la Comissió tècnica d’avaluació, el subdirector o la subdirectora general de Polítiques Empresarials i Laborals per a la Diversitat elevarà la proposta de resolució al director o la directora general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, el qual emetrà la resolució que correspongui degudament motivada, amb el tràmit d’audiència previ, del qual es podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en consideració altres fets o altres al·legacions o proves que les presentades pels interessats.

13.6 El termini màxim per emetre la resolució de subvenció i notificar-la serà de dos mesos comptadors des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds que es fixi a cada convocatòria. Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada, d’acord amb el que estableix l’article 54.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

13.7 La resolució de concessió o denegació de la subvenció ha de contenir, com a mínim, la identificació de la persona o persones sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció, l’import i, en el cas que s’autoritzin bestretes, la justificació de l’execució de l’objecte de la subvenció, i la forma i la quantia de les garanties que, si escau, ha de presentar el beneficiari.

Aquesta resolució, degudament motivada, es notificarà a la persona o entitat interessada per correu certificat o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, d’acord amb el que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener.

Contra la resolució de concessió o denegació, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant la secretària d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació (article 67.2.f) del Decret 352/2011) en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta, o bé, en el cas de les administracions públiques, es podrà impugnar davant de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació, sens perjudici que es pugui interposar requeriment potestatiu previ davant de l’òrgan competent, d’acord amb l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació.

Article 14

Criteris de valoració

14.1 Els criteris de valoració de les sol·licituds presentades per a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional són, juntament amb la seva ponderació, els següents:

a) Percentatge de persones treballadores amb discapacitat amb contracte indefinit respecte del total de les persones treballadores amb discapacitat de la plantilla del centre especial de treball (de 0 a 20 punts).

b) Percentatge de persones treballadores amb el tipus i grau de discapacitat descrits a l’article 3 d’aquesta Ordre sobre el total de persones treballadores amb discapacitat del centre especial de treball (de 0 a 30 punts).

c) Percentatge de dones amb el tipus i grau de discapacitat descrits a l’article 3 d’aquesta Ordre sobre el total de persones treballadores amb al mateix tipus i grau de discapacitat del centre especial de treball (de 0 a 10 punts).

d) Nombre de persones treballadores amb discapacitat procedents del centre especial de treball contractats indefinidament o amb contracte de com a mínim sis mesos per empreses del mercat ordinari de treball en els últims dos anys (de 0 a 10 punts).

e) Contingut de la memòria de l’any anterior, del projecte anual, així com del model de programa personal utilitzat. La memòria i el projecte hauran d’incorporar la perspectiva de gènere per tal d’oferir informació sobre l’impacte dels programes i projectes sobre la situació laboral de les dones amb discapacitat (de 0 a 30 punts), només valorables pels sol·licitants de l’ajut complementari.

14.2 Els principis generals aplicats a l’avaluació i selecció de les sol·licituds seran els d’objectivitat i independència, i els altres aplicables a l’activitat de foment de l’administració.

Article 15

Revisió

El Departament d’Empresa i Ocupació pot revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

Article 16

Obligacions de les persones i entitats beneficiàries

16.1 Els beneficiaris de les subvencions que regula aquesta Ordre resten sotmesos a les obligacions comuns següents:

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció o ajut i acreditar-ho davant del Departament d’Empresa i Ocupació.

b) Justificar davant l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora, si escau, el compliment dels requisits i les condicions que determinin la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o l’activitat que ha de cobrir l’import finançat, o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l’activitat o la inversió, el cost total corresponent, sense perjudici d’altres mitjans de comprovació que s’hagin establert a les bases reguladores.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin als òrgans concedents, i les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, així com qualsevol alteració que afecti els requisits i les condicions tinguts en compte per a la concessió de la subvenció. Aquesta comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació.

e) Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha de ser autoritzat expressament per l’òrgan concedent.

f) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.

g) Acreditar amb anterioritat que es dicti la proposta de resolució de concessió que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

h) Complir les obligacions tributàries davant la Generalitat. La Tresoreria de la Generalitat de Catalunya ha de comprovar, amb caràcter previ al pagament de les subvencions o les bestretes, el compliment de totes les obligacions tributàries o d’altre tipus davant la Generalitat, i en cas d’incompliment, s’ha d’iniciar el procediment de compensació dels crèdits a percebre pel beneficiari fins a satisfer els deutes pendents, tant si són de naturalesa tributària com si no ho són.

i) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas o programa, així com els estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

j) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i de control.

k) Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació en els supòsits que preveu l’article 15 d’aquesta Ordre.

l) Fer constar la col·laboració de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació en tota la documentació informativa de l’actuació subvencionada.

m) Complir els requisits específics que per a cada ajut o subvenció estableixin aquestes bases reguladores.

n) Complir les obligacions que preveu l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.

o) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

16.2 Les entitats beneficiàries de les subvencions que regula la present Ordre adoptaran les mesures necessàries i realitzaran les activitats de prevenció que calguin, incloses les relatives a mètodes de treball i equips i mitjans de protecció, per tal que es garanteixi el major nivell de protecció en les condicions de seguretat i salut de les persones que participen en les accions.

Article 17

Pagament i justificació

17.1 El pagament s’efectuarà mensualment, prèvia acreditació de les altes i les baixes de les persones treballadores amb discapacitat que defineix l’article 3 d’aquesta Ordre.

17.2 La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució de l’objecte de la subvenció o ajut es farà d’acord amb el que estableix aquesta Ordre i segons el que preveu l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997) o, si s’escau, la que es dicti en substitució d’aquesta normativa, així com els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La resolució de la concessió de la subvenció determinarà la documentació que caldrà aportar. La justificació mensual s’haurà de fer dins dels deu primers dies hàbils del mes següent per al qual s’acredita la subvenció. L’acreditació del mes de novembre, juntament amb la previsió del mes de desembre, s’haurà de fer dins dels primers cinc dies del mes de desembre.

Amb caràcter general, les entitats beneficiàries hauran de presentar un certificat de la persona representant legal de l’entitat on consti la relació dels professionals contractats, amb especificació de la categoria professional i el nombre d’hores setmanals dedicades a l’activitat objecte de la subvenció.

En el cas de documents que ja estiguin en poder del Departament d’Empresa i Ocupació, en aplicació del que preveu l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una declaració de l’entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, i s’hi ha de fer constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s’annexa a l’imprès de sol·licitud.

En el cas que sí que s’hagin produït modificacions en la documentació presentada, n’hagi prescrit el període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s’haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

La justificació es realitzarà d’acord amb els impresos normalitzats i les instruccions emeses per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació.

Respecte de la justificació mitjançant la presentació de nòmines, cal aportar la corresponent documentació que n’acrediti el pagament (apunt de càrrec de l’extracte bancari, rebut de nòmina degudament signat pel treballador o qualsevol altre document que permeti acreditar els seu pagament efectiu). S’hauran d’aportar també els documents de cotització a la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’acreditació del pagament.

El Departament d’Empresa i Ocupació podrà comprovar d’ofici la relació de persones treballadores amb discapacitat per assegurar la justificació de la subvenció atorgada.

Als beneficiaris de la subvenció els serà aplicable el que disposa l’article 13 del Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament dels centres especials de treball, amb relació a l’obligació de presentació d’una memòria.

Les entitats que hagin rebut subvencions superiors a 12.000,00 euros han d’aportar els comptes anuals corresponents a l’exercici de l’atorgament, elaborats d’acord amb els models del Pla general de comptabilitat.

Les entitats que durant l’exercici de l’atorgament hagin rebut del Departament d’Empresa i Ocupació subvencions per un import superior a 100.000,00 euros han de presentar una auditoria amb les instruccions que dicti l’òrgan competent.

El termini màxim de presentació d’aquesta documentació és el 31 d’agost de l’any següent a l’atorgament.

El fet de no presentar dins del termini la justificació de les despeses efectuades, sens perjudici que es consideri que pugui constituir infracció i li sigui aplicable el règim sancionador que estableixen els articles 101 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, suposarà l’incompliment de l’obligació de la justificació, que és causa de revocació de la subvenció atorgada, de conformitat amb el que estableix l’article 99.1.a) de l’esmentada Llei.

Article 18

Seguiment i control

Les persones i entitats beneficiàries dels ajuts i subvencions s’han de sotmetre a les actuacions de comprovació que el Departament d’Empresa i Ocupació consideri necessàries i a les de control financer que corresponguin, d’acord amb el que preveuen els articles 97 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 19

Causes de revocació i procediment

19.1 Són causes de revocació les que s’indiquen tot seguit, i es revocarà totalment o parcialment la subvenció i, si s’escau, es reintegraran les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès de demora que correspongui, des del moment del pagament de la subvenció i fins la data en què s’acordi que és procedent el reintegrament, d’acord amb els articles 99 i 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 34 del Reglament general de subvencions, les següents:

a) L’obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les que ho haurien impedit.

b) L’incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o no adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

c) L’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes que estableix l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) L’incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió que conté l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) L’incompliment de les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

f) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer que preveuen els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan en derivi la impossibilitat de verificar la destinació donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

g) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin la manera com s’han d’aconseguir els objectius, fer l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció o s’hi refereixin.

h) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als les beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan en derivi la impossibilitat de verificar la destinació donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

i) L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una decisió de la qual derivi una necessitat de reintegrament.

j) Per l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat duta a terme quan l’import de les subvencions sigui d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat que ha de dur a terme el beneficiari.

k) En el cas que l’empresa sol·licitant tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, la no-inclusió o la utilització indeguda dels mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i/o dels utilitzats per intervenir-hi.

19.2 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i control, tant del Departament d’Empresa i Ocupació com de la Intervenció General, es constata que s’ha produït alguna de les causes de revocació esmentades anteriorment, s’iniciarà la tramitació del corresponent procediment de revocació, d’acord amb el que estableixen els articles 98 i 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres.

19.3 La resolució d’inici d’expedient esmentada es notificarà a l’interessat, per tal que, en el termini de deu dies, formuli les al·legacions que consideri necessàries o proposi els mitjans de prova que consideri oportuns.

19.4 Posteriorment al que s’ha esmentat, i immediatament abans que es redacti la proposta de resolució, s’atorgarà a l’interessat el tràmit d’audiència corresponent, per tal que, en el termini de deu dies, al·legui i presenti els documents i les justificacions que consideri oportunes. Es pot prescindir d’aquest tràmit d’audiència quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte en la resolució altres fets, al·legacions i proves que els adduïts per la persona interessada.

19.5 Transcorregut el termini esmentat, l’òrgan que va concedir la subvenció, prèvia proposta de l’òrgan instructor de la subvenció, emetrà la resolució corresponent i reclamarà el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes indegudament, amb els interessos que corresponguin, d’acord amb la normativa aplicable. En tot cas, l’incompliment de l’obligació de reintegrament pot originar, si s’escau, l’execució de les garanties prestades.

19.6 D’acord amb l’article 104 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en la redacció que en fa la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, contra la resolució de revocació, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

Article 20

Renúncia

Les persones i entitats beneficiàries poden renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, als ajuts o subvencions atorgats i, a aquest efecte, l’òrgan que els va concedir dictarà la resolució corresponent.

Article 21

Incompatibilitats i concurrència

21.1 Els ajuts que s’atorguen mitjançant aquesta Ordre seran incompatibles amb qualsevol altre ajut obtingut per l’entitat sol·licitant per a la realització de la mateixa acció, excepte quan es tracti del finançament parcial del projecte i s’hagi definit de manera precisa en la petició de l’ajut la part subvencionada pel Departament d’Empresa i Ocupació i la part finançada amb càrrec a altres fons.

21.2 L’import dels ajuts concedits en cap cas pot tenir una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat que ha de dur a terme la persona beneficiària.

Article 22

Infraccions i sancions

A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi.

Article 23

Causes d’invalidesa

Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que estableix l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es procedirà d’acord amb el que estableix aquest article.

Article 24

Publicitat de les subvencions atorgades

24.1 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin d’un import igual o superior a 3.000 euros, l’òrgan concedent donarà publicitat dels atorgaments d’aquestes subvencions mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis que correspongui, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.

24.2 En el supòsit que la quantia de les subvencions concedides sigui inferior a 3.000 euros, la publicitat es farà mitjançant l’exposició de les subvencions atorgades al tauler d’anuncis corresponent depenent del programa de què es tracti.

24.3 Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, es donarà publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant la seva exposició a la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio)

Article 25

Publicitat de les subvencions per part del beneficiari

El beneficiari de la subvenció ha de donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que estableix l’article 12 sobre les obligacions de les persones i entitats beneficiàries i d’acord amb el que preveu l’article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Article 26

Continuïtat de les subvencions

26.1 Els ajuts que es puguin concedir estan subjectes a les limitacions pressupostàries, i no generen cap dret de continuïtat en l’assignació de finançament a les entitats destinatàries per a exercicis successius al que preveu la resolució de concessió.

26.2 Els ajuts concedits se sotmetran al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

Capítol 2

Convocatòria per a l’any 2012

Article 27

Convocatòria per a l’any 2012

S’obre convocatòria per a l’any 2012 per a la presentació de sol·licituds de les subvencions per dur a terme accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajust personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Article 28

Aplicació pressupostària i crèdit destinat a l’any 2012

28.1 L’import màxim destinat als atorgaments de les subvencions que preveu aquesta Ordre durant l’anualitat 2012 és de 17.737.633,43 euros amb càrrec a la partida pressupostària D/482002903/3331/0000 i D/482002904/3331/0000 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012.

L’atorgament de les subvencions que regula aquesta Ordre per a l’any 2012 resta condicionat a l’existència de disponibilitats pressupostàries i a l’efectiva transferència de fons per part de l’Estat.

28.2 Aquest import màxim podrà ser objecte de modificació d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i les necessitats del mercat de treball, prèvia resolució del conseller o la consellera d’Empresa i Ocupació i la seva publicació al DOGC.

28.3 La subvenció màxima que es podrà atorgar a cada centre especial de treball serà la corresponent a la plantilla justificada el mes de gener de 2011 pel mateix programa, pels dotze mesos del 2012.

Article 29

Sol·licitud i termini de presentació

29.1 Les sol·licituds de les subvencions i la documentació que les acompanya s’han de presentar d’acord amb el que estableix l’article 12 d’aquesta Ordre.

29.2 Per a l’any 2012, la presentació de sol·licituds finalitzarà en el termini de 10 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

Disposició addicional

Règim jurídic aplicable

En tot el que no prevegin les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre, es procedirà d’acord amb el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de subvencions, en tot el que tingui consideració de bàsic.

Els ajuts regulats en aquesta Ordre s’acullen al Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d’agost, de la Comissió, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE (Reglament general d’exempcions per categories) (DOCE L 21/43, de 9.8.2008).

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre TRE/98/2009, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajust personal i social de les persones amb discapacitat en els centre especials de treball (DOGC núm. 5338, de 13.3.2009), i les ordres que la modifiquen, és a dir, l’Ordre TRE/255/2009, de 27 d’abril, i l’Ordre TRE/63/2010, de 10 de febrer.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de març de 2012

P. D. (Decret 32/2012, de 16 de març, DOGC de 21.3.2012)

Lluís Recoder i Miralles

Conseller de Territori i Sostenibilitat

(12.075.030)

 

Amunt