Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 08/03/2012

 • Número del document BSF/0488/2012

 • Número de control 12065091

 • Organisme emissor Agència Catalana de la Joventut

  CVE CVE-DOGC-A-12065091-2012

Dades del DOGC
 • Número 6090

 • Data 19/03/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 14105

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ BSF/488/2012, de 8 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de diverses beques Carnet Jove del Programa Connecta't, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012.


La Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l’Agència Catalana de la Joventut, estableix que l’Agència Catalana de la Joventut és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar per al compliment de les seves finalitats, l’objecte de la qual és prestar serveis a la joventut i gestionar els serveis que l’Administració de la Generalitat dugui a terme en aquesta matèria. Entre les seves funcions es troba la de gestionar, explotar i mantenir el Carnet Jove, així com executar els programes per a l’emancipació de les persones joves per encàrrec del departament competent en matèria de joventut i d’acord amb el Pla nacional de joventut de Catalunya.

La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut (DOGC núm. 5731, de 8.10.2010), estableix el marc normatiu i competencial per dur a terme les polítiques de joventut, amb la finalitat última de garantir que les persones joves puguin definir i construir el seu propi projecte de vida i participar en projectes col·lectius. Per tal d’assolir aquesta finalitat, l’Administració de la Generalitat ha de promoure polítiques públiques i actuacions que afavoreixin, entre d’altres, l’emancipació de les persones joves, promoure la formació dels joves i establir mecanismes per afavorir una ocupació i accés a unes condicions de treball de qualitat.

El Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya contribueix a facilitar l’accés a les persones joves a serveis que ajudin al seu desenvolupament, mobilitat i millorin la seva qualitat de vida. En aquest marc s’ha creat el Programa Connecta’t del Carnet Jove, que representa la vessant social i participativa del carnet. Els seus objectius són promoure la interrelació entre les persones joves, fomentar valors com el de la solidaritat i ajudar al jovent a accedir al món professional, potenciant la ciència, la creativitat i la cultura. En aquest sentit, des de l’any 2008, l’Agència Catalana de la Joventut convoca anualment les beques Connecta’t del Carnet Jove del Programa Connecta’t per tal d’afavorir els processos d’emancipació de les persones joves de manera que es promogui la formació en diferents àmbits professionals, i es potenciïn aquells sectors de caràcter creatiu i artístic com són el disseny, el periodisme, la ràdio, les publicacions en revistes o el periodisme fotogràfic. Per aquest any 2012, i atesa la rellevància de les convocatòries anteriors, s’amplien les beques Connecta’t amb noves modalitats dins dels àmbits professionals de la televisió, la informàtica i l’enginyeria.

La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), pel seu caràcter bàsic, té afectacions sobre les normes reguladores de bases de subvencions elaborades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Reglament, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

D’acord amb el que preveuen el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012;

En virtut de la delegació del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de la Joventut de data 11 de març de 2008,

Resolc:

—1 Aprovar les bases reguladores que han de regir les beques Connecta’t del Carnet Jove 2012, que consten en els annexos d’aquesta Resolució.

Annex 1. Beca Carnet Jove Connecta’t al Disseny.

Annex 2. Beca Carnet Jove Connecta’t a les Lletres.

Annex 3. Beca Carnet Jove Connecta’t a la Ràdio.

Annex 4. Beca Carnet Jove Connecta’t al Còmic.

Annex 5. Beca Carnet Jove Connecta’t al Fotografia.

Annex 6. Beca Carnet Jove Connecta’t a l’Enginyeria.

Annex 7. Beca Carnet Jove Connecta’t a l’Informàtica.

Annex 8. Beca Carnet Jove Connecta’t al Grafisme.

Annex 9. Beca Carnet Jove Connecta’t a la Caracterització.

Annex 10. Beca Carnet Jove Connecta’t a la Infografia.

Annex 11. Beca Carnet Jove Connecta’t al Muntatge Musical.

Annex 12. Beca Carnet Jove Connecta’t al Vestuari.

—2 Obrir convocatòria per a l’any 2012, per a la concessió de les beques Connecta’t del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya per a promoure el disseny gràfic, el periodisme escrit, el món audiovisual, en concret el món radiofònic, el còmic, el periodisme fotogràfic, la informàtica, l’enginyeria i el món televisiu, en concret en els àmbits del grafisme, la infografia, el muntatge musical, la caracterització i el vestuari, que es regulen en als annexos d’aquesta Resolució.

D’acord amb l’annex 1 de les bases reguladores d’aquestes beques, es convoca una beca per al foment del disseny gràfic a través de fer les tasques de disseny i il·lustració de les convocatòries del Programa Connecta’t de l’any 2013. La persona beneficiària de la beca col·laborarà amb l’empresa de disseny del Programa Connecta’t del Carnet Jove.

D’acord amb l’annex 2 de les bases reguladores d’aquestes beques, es convoca una beca per al foment del periodisme escrit a través de les tasques de becari o becària de redacció al diari El Punt-Avui durant 12 mesos a comptar de l’acceptació de la beca.

D’acord amb l’annex 3 de les bases reguladores d’aquestes beques, es convoca una beca per al foment del món radiofònic. La persona beneficiària de la beca col·laborarà en el programa nocturn radiofònic “Bac Up” de l’emissora Ràdio Flaixbac durant els mesos de setembre a juliol següents a la resolució de concessió de la beca. En concret s’encarregarà de fer les tasques de producció del programa (gestionar concursos, participar en antena, etc.) i també les entrevistes.

D’acord amb l’annex 4 de les bases reguladores d’aquestes beques, es convoca una beca per al foment del còmic. La persona beneficiària farà 11 col·laboracions amb la revista El Jueves i 11 col·laboracions amb les revistes Medicampus, Preuniversitaris o Cicles Formatius, publicacions editades per Medigrup Digital, al llarg dels 12 mesos posteriors a la concessió de la beca.

D’acord amb l’annex 5 de les bases reguladores d’aquestes beques, es convoca una beca per al foment del periodisme fotogràfic. En concret, la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Fotografia consisteix a col·laborar com a becari/ària de fotografia al diari La Vanguardia, publicant un mínim de 20 fotografies al llarg dels dotze mesos següents al lliurament de la beca.

D’acord amb l’annex 6 de les bases reguladores d’aquestes beques, es convoca una beca per al foment de la enginyeria. En concret a través de les tasques de becari o becària a la direcció R+D+i de l’empresa Aquology Development Network, SA (Grup AGBAR), durant els 12 mesos següents a la resolució de concessió de la beca.

D’acord amb l’annex 7 de les bases reguladores d’aquestes beques, es convoca una beca per al foment de la informàtica. En concret, a través de les tasques de becari o becària de programació al departament de desenvolupament de producte a l’empresa eyeOS, durant els dotze mesos següents a la resolució de concessió de la beca.

D’acord amb l’annex 8 de les bases reguladores d’aquestes beques, es convoca una beca per al foment del grafisme. En concret, la Beca Carnet Jove Connecta’t al Grafisme consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya, que ha de permetre a la persona beneficiària de la beca formar-se en els coneixements pràctics que facilitin el seu futur accés al món professional del disseny gràfic dins el sector televisiu. L’estada de la persona beneficiària es durà a terme entre setembre de 2012 i juliol de 2013.

D’acord amb l’annex 9 de les bases reguladores d’aquestes beques, es convoca una beca per al foment de la caracterització. En concret, la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Caracterització consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya, que ha de permetre a la persona beneficiària de la beca formar-se en els coneixements pràctics que facilitin el seu futur accés al món professional de la caracterització i el maquillatge dins el sector televisiu. L’estada de la persona beneficiària es durà a terme entre setembre de 2012 i juliol de 2013.

D’acord amb l’annex 10 de les bases reguladores d’aquestes beques, es convoca una beca per al foment de la infografia. En concret, la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Infografia consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya, que ha de permetre a la persona beneficiària de la beca formar-se en els coneixements pràctics que facilitin el seu futur accés al món professional de la infografia dins el sector televisiu. L’estada de la persona beneficiària es durà a terme entre setembre de 2012 i juliol de 2013.

D’acord amb l’annex 11 de les bases reguladores d’aquestes beques, es convoca una beca per al foment del muntatge musical. En concret, la Beca Carnet Jove Connecta’t al Muntatge Musical consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya, que ha de permetre a la persona beneficiària de la beca formar-se en els coneixements pràctics que facilitin el seu futur accés al món professional del muntatge musical dins el sector televisiu. L’estada de la persona beneficiària es durà a terme entre setembre de 2012 i juliol de 2013.

D’acord amb l’annex 12 de les bases reguladores d’aquestes beques, es convoca una beca per al foment del vestuari. En concret, la Beca Carnet Jove Connecta’t al Vestuari consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya, durant una temporada, que ha de permetre a la persona beneficiària de la beca formar-se en els coneixements pràctics que facilitin el seu futur accés al món professional del vestuari i la moda dins el sector televisiu. L’estada de la persona beneficiària es durà a terme entre setembre de 2012 i juliol de 2013.

—3 Les beques Carnet Jove del Programa Connecta’t de la Generalitat de Catalunya d’aquesta convocatòria estan dotades amb 60.000,00 euros.

La dotació màxima de cada beca és de 5.000,00 euros.

El pagament de les beques es fa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.0001 del pressupost de l’Agència Catalana de la Joventut per l’any 2012 i en quatre terminis.

En el moment de l’acceptació de la beca s’ordena el pagament de 1.000,00 euros. Els 4.000,00 euros restants es fan efectius d’acord amb la presentació dels informes que s’estableixen a les bases reguladores de cada beca.

—4 Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

Per a la Beca Carnet Jove Connecta’t al Disseny 2012 s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitza el 30 d’abril de 2012.

Per a la Beca Carnet Jove Connecta’t a les Lletres 2012 s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitza el 30 d’abril de 2012.

Per a la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Ràdio 2012 s’inicia el dia 2 d’abril de 2012 i finalitza el dia 28 de juny de 2012.

Per a la Beca Carnet Jove Connecta’t al Còmic 2012 s’inicia el dia 2 d’abril de 2012 i finalitza el dia 16 de juliol de 2012.

Per a la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Fotografia 2012 s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitza el 30 d’abril de 2012.

Per a la Beca Carnet Jove Connecta’t a l’Enginyeria 2012 s’inicia el dia 2 d’abril de 2012 i finalitza el dia 16 de juliol de 2012.

Per a la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Informàtica 2012 s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitza el 30 d’abril de 2012.

Per a la Beca Carnet Jove Connecta’t al Grafisme 2012 s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitza el dia 31 de maig de 2012.

Per a la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Caracterització 2012 s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitza el dia 31 de maig de 2012.

Per a la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Infografia 2012 s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitza el dia 31 de maig de 2012.

Per a la Beca Carnet Jove Connecta’t al Muntatge Musical 2012 s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitza el dia 31 de maig de 2012.

Per a la Beca Carnet Jove Connecta’t al Vestuari 2012 s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitza el dia 31 de maig de 2012.

—5 El termini per resoldre i notificar la concessió de les beques és de 4 mesos a comptar de l’endemà de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds de cada beca. De conformitat amb el que estableix l’article 54 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa s’entendrà desestimada la sol·licitud.

—6 La tramitació de les sol·licituds d’aquestes beques correspon a l’Agència Catalana de la Joventut, i la resolució, a la persona titular de la Direcció General de l’esmentada Agència, segons la proposta prèvia de Junta d’Avaluació, d’acord amb el que estableixen les bases reguladores d’aquestes beques.

La resolució que finalitza el procediment de concessió de les Beques Connecta’t del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya es fa pública al tauler d’anuncis de l’Agència Catalana de la Joventut, de les oficines al territori, i a la web de l’Agència Catalana de la Joventut. Paral·lelament es comunicarà a les persones interessades per correu certificat.

—7 Aquestes beques se sotmeten al règim fiscal vigent aplicable a les aportacions dineràries en el moment del seu atorgament.

—8 Contra la resolució de concessió o denegació de subvenció, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Benestar Social i Família en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació al tauler d’anuncis de l’Agència Catalana de la Joventut, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Disposicions finals

—1 Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—2 Contra aquesta Resolució i les seves bases, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que dicta l’acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, en el termini d’un mes a comptar de la data de publicació al DOGC, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 8 de març de 2012

Jordi Boixadera i Vinos

Director general

Bases reguladores

Annex 1

Beca Carnet Jove Connecta’t al Disseny

—1 Objecte

L’objecte de la Beca Carnet Jove Connecta’t al Disseny és fomentar el disseny gràfic i la il·lustració i promoure l’accés professional de les persones joves.

La beca consisteix a elaborar gràficament (disseny i il·lustració) les convocatòries del Programa Connecta’t del Carnet Jove de l’any 2013. La persona beneficiària de la beca col·laborarà amb l’empresa de disseny del Programa Connecta’t del Carnet Jove.

Hi haurà un mínim de 16 propostes i un màxim de 20. Les convocatòries tractaran, entre d’altres, les temàtiques següents: cinema, disseny, ràdio, fotografia i còmic.

—2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altra feina remunerada.

—3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves creadores que tinguin entre 16 i 30 anys al llarg de l’any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

—4 Característiques tècniques

Les característiques tècniques de la Beca Carnet Jove Connecta’t al Disseny són les següents:

Les tres propostes de cartell han de ser de les temàtiques següents: Beca Carnet Jove Connecta’t al Disseny 2013, IX Jurat Carnet Jove de Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya i Fotoconcurs Carnet Jove 2013. En els cartells ha de constar el títol de la temàtica en català.

Els cartells formaran part de les convocatòries del Programa Connecta’t 2013, i per aquest motiu tots han de seguir la mateixa línia gràfica. Aquesta línia gràfica serà la que la Junta de Avaluació prendrà com a referència per escollir la persona beneficiària de la beca, les propostes de cartell però podran divergir dels que finalment seran els definitius.

Els treballs han de ser inèdits i originals de l’autor o autora.

Les propostes s’han de presentar en format digital, a mida A3, en format TIFF o JPG d’alta qualitat, resolució de 300ppp i a quadricomia.

—5 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l’Agència Catalana de la Joventut ni tampoc amb l’empresa que dissenya el grafisme del Programa Connecta’t del Carnet Jove.

—6 Sol·licitud

6.1 Per tal d’optar a la beca cal presentar un formulari de sol·licitud adreçat a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

El formulari de sol·licitud es pot enviar electrònicament a l’Agència Catalana de la Joventut a través de la web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat; o mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l’Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta’t del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d’Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de formulari de sol·licitud es pot trobar a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

6.2 La signatura i la presentació d’aquest formulari de sol·licitud implica l’acceptació de les bases i, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l’autorització a l’Administració de la Generalitat per comprovar d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

—7 Documentació

7.1 Les persones candidates han de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud, la documentació següent:

a) Tres propostes de cartell, una de cada temàtica proposada (la temàtica de cada il·lustració s’estableix a la base 4 d’aquest annex).

Els treballs han de ser en català i hauran d’incorporar un ús del llenguatge no sexista ni discriminatori.

b) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, sobre si s’han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents d’administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

d) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

e) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar la totalitat de les il·lustracions presentades en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, així com en diverses exposicions sense afany de lucre, entre elles, una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual al web del Carnet Jove www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria de les obres, d’acord amb el que estableix la base 14.

f) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut, de comunicar la concessió o denegació de la beca per mitjà del correu electrònic inclòs en aquest formulari. Aquesta comunicació per correu electrònic no substitueix en cap cas la notificació per correu certificat.

7.2 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

—8 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l’Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l’Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l’Agència Catalana de la Joventut. L’òrgan responsable és l’Agència Catalana de la Joventut.

—9 Procediment i resolució

9.1 El procediment de concessió d’aquesta beca és el de concurrència competitiva i s’ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

9.2 L’Agència Catalana de la Joventut serà l’òrgan instructor del procediment.

9.3 La persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut és competent per emetre resolució, d’acord amb la proposta prèvia de la Junta d’Avaluació.

9.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d’un import superior a 3.000,00 euros.

—10 Avaluació

10.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d’Avaluació integrada per 5 persones membres, les quals seran representants qualificades de l’Agència Catalana de la Joventut i/o de la Direcció General de Joventut, dissenyadors/es i persones membres de l’APIC (Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya), que valoraran tota la documentació rebuda.

Els membres de la Junta d’Avaluació els ha de designar la persona titular de l’Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l’objectiu d’aconseguir la paritat de gènere, la Junta d’Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

10.2 Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb les puntuacions següents:

La creativitat, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

El control dels colors i les imatges, així com altres aspectes usuals en el disseny gràfic, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

La conceptualització dels temes, amb una ponderació de 40 punts sobre 100.

A més, es promourà la integració de dones creadores en el projecte per tal de promoure la creació i difusió d’obres culturals d’autoria femenina.

Així mateix, es valorarà la contribució del projecte en la renovació dels llenguatges pel que fa a un ús no sexista ni androcèntric en el camp en què el projecte es desenvolupi.

10.3 La Junta d’Avaluació ha d’emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut perquè n’emeti resolució.

10.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

—11 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es comunica per correu certificat. En cas d’autoritzar-ho expressament en el formulari de sol·licitud, també s’enviarà per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l’acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—12 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d’un document on s’establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l’Agència Catalana de la Joventut i l’entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació de concessió.

—13 Drets i obligacions

Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupin la beca. Un primer informe s’elaborarà tres mesos després d’haver començat, un segon informe es presentarà al cap de tres mesos, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l’Àrea de Carnet Jove de l’Agència Catalana de la Joventut que acrediti la col·laboració prestada.

La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d’aquestes beques i les altres normes que siguin aplicables, a realitzar l’activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d’acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

—14 Drets d’explotació dels projectes

14.1 Les persones participants autoritzen l’Agència Catalana de la Joventut a publicar la totalitat de les il·lustracions presentades, en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, si així es considera oportú per a la promoció de la beca i dels autors i les autores de les il·lustracions presentades.

14.2 Les persones participants també autoritzen l’Agència Catalana de la Joventut per tal que puguin exhibir les obres en diverses exposicions sense ànim lucratiu, entre elles, una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual als webs www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria de les obres.

14.3 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin publicar les obres presentades amb l’únic objectiu de promoure els autors i les autores participants al certamen i les seves obres, així com difondre i recopilar els materials de la Beca Carnet Jove Connecta’t al Disseny. En tot cas serà una utilització no lucrativa d’aquestes obres, se n’indicarà sempre l’autoria, i l’autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva creació.

14.4 Transcorreguts els cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per part de l’Agència Catalana de la Joventut i de la Generalitat de Catalunya requerirà el consentiment exprés previ dels autors o autores.

—15 Revocació o renúncia

L’Agència Catalana de la Joventut podrà revocar la concessió de la beca, amb audiència prèvia de la persona interessada, per absència injustificada o falta d’aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida i de les condicions que estableixen aquestes bases o l’incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, aquesta podrà ser adjudicada, dins de l’ordre de prelació, a una de les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s’hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o la renúncia, si se n’han fet efectius.

—16 Comprovació i control

L’Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.

—17 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s’oposi als preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003 o els contradigui.

Annex 2

Beca Carnet Jove Connecta’t a les Lletres

—1 Objecte

L’objecte de la Beca Carnet Jove Connecta’t a les Lletres és promoure l’accés professional de les persones al món del periodisme, en concret a la premsa escrita.

La beca consisteix en col·laborar, exercint de periodista, en el diari El Punt-Avui durant els 12 mesos següents a la data en què que s’atorgui la beca. La persona beneficiària haurà d’estar físicament a la redacció del diari de dilluns a divendres, de les 16.00 a les 20.00 h, i tindrà funcions de becari/ària de redacció. La persona beneficiària de la beca publicarà com a mínim onze peces durant aquest període.

—2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altre feina remunerada.

—3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves que tinguin entre 16 a 30 anys al llarg de l’any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

—4 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l’Agència Catalana de la Joventut ni tampoc amb la Corporació Catalana de Comunicació, SL.

—5 Sol·licitud

5.1 Per tal d’optar a la beca cal presentar un formulari de sol·licitud adreçada a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat, i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

El formulari de sol·licitud es pot enviar electrònicament a l’Agència Catalana de la Joventut a través de la web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat, mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l’Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta’t del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d’Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de formulari de sol·licitud es pot trobar a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

5.2 La signatura i la presentació d’aquest formulari de sol·licitud implica l’acceptació de les bases i, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l’autorització a l’Administració de la Generalitat per comprovar d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

—6 Documentació

6.1 Les persones candidates han de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud, la documentació següent:

a) Tres articles, en català, cadascun d’ells d’un dels gèneres periodístics següents: notícia d’actualitat de caràcter social, crònica cultural i entrevista a una persona, bé de l’àmbit social o bé de l’àmbit cultural.

b) El text haurà d’incorporar un ús del llenguatge no sexista ni discriminatori.

c) Currículum.

d) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, sobre si s’han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de les administracions o d’entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

f) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

g) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar la totalitat dels escrits presentats, en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove sense afany de lucre, sempre indicant l’autoria de les obres, d’acord amb el que estableix la base 13.

h) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut, de comunicar la concessió o denegació de la beca per mitjà del correu electrònic inclòs en aquest formulari. Aquesta comunicació per correu electrònic no substitueix en cap cas la notificació per correu certificat.

6.2 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

—7 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l’Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l’Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l’Agència Catalana de la Joventut. L’òrgan responsable és l’Agència Catalana de la Joventut.

—8 Procediment i resolució

8.1 El procediment de concessió d’aquesta beca és el de concurrència competitiva i s’ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

8.2 L’Agència Catalana de la Joventut serà l’òrgan instructor del procediment.

8.3 La persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre, d’acord amb la proposta prèvia de la Junta d’Avaluació.

8.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d’import superior a 3.000,00 euros.

—9 Avaluació

9.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d’Avaluació integrada per 5 persones membres, les quals seran representants qualificades de l’Agència Catalana de la Joventut i/o de la Direcció General de Joventut, persones membres de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès i del diari El Punt-Avui que avaluaran tota la documentació rebuda.

Els membres de la Junta d’Avaluació els ha de designar la persona titular de l’Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l’objectiu d’aconseguir la paritat de gènere, la Junta d’Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

9.2 Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb les puntuacions següents:

El control dels tres gèneres periodístics, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

La qualitat de cadascun dels tres gèneres presentats, amb una ponderació de 30 punts sobre 100. Cada gènere comptarà 10 punts.

El control de la llengua, tan ortogràficament com sintàctica i lèxica, amb especial cura en un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge, amb una ponderació de 40 punts sobre 100.

9.3 La Junta d’Avaluació ha d’emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut perquè n’emeti resolució.

9.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

—10 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es comunica per correu certificat. En cas d’autoritzar-ho expressament en el formulari de sol·licitud, també s’enviarà la notificació per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l’acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—11 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d’un document on s’establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l’Agència Catalana de la Joventut i l’entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació de concessió.

—12 Drets i obligacions

Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupin la beca.

Un primer informe s’elaborarà tres mesos després d’haver començat, un segon informe es presentarà al cap de tres mesos, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l’Àrea de Carnet Jove de l’Agència Catalana de la Joventut que acrediti la col·laboració prestada.

La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d’aquestes beques i les altres normes que siguin aplicables, a realitzar l’activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d’acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

—13 Drets d’explotació dels projectes

13.1 Les persones participants autoritzen l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya a publicar la totalitat dels escrits presentats, en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, si així es considera oportú per a la promoció de la beca i dels autors i les autores dels escrits presentats.

13.2 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin publicar les obres presentades amb l’únic objectiu de promoure els autors i les autores participants al certamen i les seves obres, així com difondre i recopilar els materials de la Beca Carnet Jove Connecta’t a les Lletres. En tot cas serà una utilització no lucrativa d’aquestes obres, se n’indicarà sempre l’autoria, i l’autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva creació.

13.3 Transcorreguts els cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per part de l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya requerirà el consentiment exprés previ dels autors o autores.

—14 Revocació o renúncia

L’Agència Catalana de la Joventut podrà revocar la concessió de la beca, amb audiència prèvia de la persona interessada, per absència injustificada o falta d’aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida i de les condicions que estableixen aquestes bases o l’incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, aquesta podrà ser adjudicada, dins de l’ordre de prelació, a una de les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s’hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o la renúncia, si se n’han fet efectius.

—15 Comprovació i control

L’Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.

—16 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s’oposi als preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003 o els contradigui.

Annex 3

Beca Carnet Jove Connecta’t a la Ràdio

—1 Objecte

L’objecte de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Ràdio és promoure l’accés professional de les persones joves al món audiovisual, i en concret dins el món radiofònic.

La persona beneficiària de la beca col·laborarà en el programa radiofònic nocturn “Bac Up” de l’emissora Ràdio Flaixbac durant els mesos de setembre a juliol següents a la resolució de concessió de la beca. En concret, s’encarregarà de fer les tasques de producció del programa (gestionar concursos, participar en antena, etc.) i també les entrevistes. La persona beneficiària haurà d’estar físicament a l’emissora de dilluns a divendres, de les 21.00 a les 24.00 h.

—2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altre feina remunerada.

—3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves que tinguin entre 16 a 30 anys al llarg de l’any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

—4 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l’Agència Catalana de la Joventut ni tampoc amb Grup Flaix, SL.

—5 Sol·licitud

5.1 Per tal d’optar a la beca cal presentar un formulari de adreçat a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat, i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

El formulari de sol·licitud es pot enviar electrònicament a l’Agència Catalana de la Joventut a través de la web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat; o mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l’Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta’t del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d’Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de formulari de sol·licitud es pot trobar a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

5.2 La signatura i la presentació d’aquest formulari de sol·licitud implica l’acceptació de les bases i, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l’autorització a l’Administració de la Generalitat per comprovar d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

—6 Documentació

6.1 Les persones candidates han de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud, la documentació següent, en català:

a) Tres enregistraments d’una duració aproximada d’entre dos i tres minuts, en català.

Els temes dels enregistraments s’han d’escollir d’entre els següents: cinema, activitats culturals (exposicions, teatre, concerts, etc.), televisió, escapades (turisme), notícies d’actualitat curioses, i altres temes d’actualitat que afectin les persones joves. Els enregistraments han de tenir un format MP3 o MP4.

b) Caldrà incorporar un ús del llenguatge no sexista ni discriminatori.

c) El qüestionari, que es pot descarregar als webs www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, degudament emplenat.

d) Currículum.

e) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, sobre si s’han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de les administracions o d’entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

g) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

h) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar la totalitat dels enregistraments presentats en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, sempre indicant-ne l’autoria, d’acord amb el que estableix la base 13.

i) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut, de comunicar la concessió o denegació de la beca per mitjà del correu electrònic inclòs en aquest formulari. Aquesta comunicació per correu electrònic no substitueix en cap cas la notificació per correu certificat.

6.2 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

—7 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l’Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l’Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l’Agència Catalana de la Joventut. L’òrgan responsable és l’Agència Catalana de la Joventut.

—8 Procediment i resolució

8.1 El procediment de concessió d’aquesta beca és el de concurrència competitiva i s’ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

8.2 L’Agència Catalana de la Joventut serà l’òrgan instructor del procediment.

8.3 La persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut és competent per emetre resolució, d’acord amb la proposta prèvia de la Junta d’Avaluació.

8.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d’un import superior a 3.000,00 euros.

—9 Avaluació

9.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d’Avaluació integrada per 5 persones membres, les quals seran representants qualificades de l’Agència Catalana de la Joventut i/o de la Direcció General de Joventut i membres del Grup Flaix que avaluaran tota la documentació rebuda.

Els membres de la Junta d’Avaluació els ha de designar la persona titular de l’Agència Catalana de la Joventut mitjançant una resolució.

Amb l’objectiu d’aconseguir la paritat de gènere, la Junta d’Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

9.2 Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb les puntuacions següents:

L’originalitat i la qualitat dels enregistraments, incloent el control de la llengua i l’expressió, amb especial cura en un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge, amb una ponderació de 40 punts sobre 100.

Les respostes del qüestionari, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

El currículum, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

9.3 La Junta d’Avaluació valorarà totes les sol·licituds presentades i preseleccionarà sis finalistes als quals farà una avaluació final per mitjà d’entrevistes personals.

La Junta d’Avaluació ha d’emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut perquè n’emeti resolució.

9.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

—10 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es comunica per correu certificat. En cas d’autoritzar-ho expressament en el formulari de sol·licitud, també s’enviarà la notificació per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l’acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—11 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d’un document on s’establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l’Agència Catalana de la Joventut i l’entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació de concessió.

—12 Drets i obligacions

Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupin la beca.

Un primer informe s’elaborarà tres mesos després d’haver començat, un segon informe es presentarà al cap de tres mesos, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l’Àrea de Carnet Jove de l’Agència Catalana de la Joventut que acrediti la col·laboració prestada.

La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d’aquestes beques i les altres normes que resultin aplicables, i a realitzar l’activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d’acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

—13 Drets d’explotació dels projectes

13.1 Les persones participants autoritzen l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya a difondre la totalitat dels enregistraments presentats, en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, si així es considera oportú per a la promoció de la beca i dels autors i les autores presentats.

13.2 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin difondre les obres presentades amb l’únic objectiu de promoure els autors i les autores participants en el certamen i recopilar els materials de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Ràdio. En tot cas serà una utilització no lucrativa, se n’indicarà sempre l’autoria, i l’autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva creació.

13.3 Transcorreguts els cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per part de l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya requerirà el consentiment exprés previ dels autors o autores.

—14 Revocació o renúncia

L’Agència Catalana de la Joventut podrà revocar la concessió de la beca, amb audiència prèvia de la persona interessada, per absència injustificada o falta d’aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida i de les condicions que estableixen aquestes bases o l’incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, aquesta podrà ser adjudicada, dins de l’ordre de prelació, a una de les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s’hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o la renúncia, si s’han fet efectius.

—15 Comprovació i control

L’Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.

—16 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s’oposi als preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003 o els contradigui.

Annex 4

Beca Carnet Jove Connecta’t al Còmic

—1 Objecte

L’objecte de la Beca Carnet Jove Connecta’t al Còmic és fomentar i promoure l’accés professional de les persones joves dibuixants i guionistes de vinyetes, així com donar impuls al novè art.

La persona beneficiària publicarà els seus treballs a les revistes Medicampus, Preuniversitaris o Cicles Formatius de Medigrup i a la revista El Jueves. En concret, publicarà 11 tires còmiques a les revistes Medicampus, Preuniversitaris o Cicles Formatius i 11 tires còmiques a la revista El Jueves al llarg dels 12 mesos posteriors a la concessió de la beca.

—2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altre feina remunerada.

—3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves creadores que tinguin entre 16 i 30 anys al llarg de l’any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

—4 Característiques tècniques

Les característiques tècniques de la Beca Carnet Jove Connecta’t al Còmic són les següents:

Tres tires còmiques, en català, protagonitzades pels mateixos/mateixes personatges i/o objectes en tres situacions diferents, encapçalades per un títol. Els treballs han de ser originals de l’autor/a i inèdits, en color o blanc i negre, i s’hi ha de fer ús d’un llenguatge no sexista ni discriminatori. A aquest efecte, restaran exclosos de valoració aquells projectes que incloguin escenes o missatges de qualsevol tipus que justifiquin, banalitzin o incitin a la violència masclista, que vehiculin tàcitament o implícitament les dones o les tractin vexatòriament o objectualment.

Les tires còmiques s’han de presentar en format digital i han de tenir les mides de 27,2 cm (horitzontal) i 8,2 cm (vertical). La presentació de les obres només es pot fer de manera individual, i no de forma conjunta entre guionista i dibuixant. Les tires còmiques han de ser en format TIFF o JPG d’alta qualitat, resolució de 300ppp i a quadricomia.

—5 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l’Agència Catalana de la Joventut ni tampoc amb Ediciones El Jueves, SA, o Medigrup Digital, SL.

—6 Sol·licitud

6.1 Per tal d’optar a la beca cal presentar un formulari de sol·licitud adreçada a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat, i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

El formulari de sol·licitud es pot enviar electrònicament a l’Agència Catalana de la Joventut a través de la web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat; o mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l’Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta’t del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d’Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de formulari de sol·licitud es pot trobar a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

6.2 La signatura i la presentació d’aquest formulari de sol·licitud implica l’acceptació de les bases i, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l’autorització a l’Administració de la Generalitat per comprovar d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

—7 Documentació

7.1 Les persones candidates han de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud, la documentació següent:

a) Tres tires còmiques, en català, protagonitzades pels mateixos/mateixes personatges i/o objectes en tres situacions diferents, encapçalades per un títol. Els treballs han de ser originals de la persona autora i inèdits, en color o blanc i negre, fent ús d’un llenguatge no sexista ni discriminatori. A aquest efecte restaran exclosos de valoració aquells projectes que incloguin escenes o missatges de qualsevol tipus que justifiquin, banalitzin o incitin a la violència masclista, que vehiculin tàcitament o implícitament les dones o les tractin vexatòriament o objectualment.

b) Els textos hauran d’incorporar un ús del llenguatge no sexista ni discriminatori.

c) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, sobre si s’han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de les administracions o d’entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

e) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

f) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar la totalitat de les il·lustracions presentades en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, així com en diverses exposicions sense afany de lucre, entre elles, una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual a la web del Carnet Jove www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria de les obres, d’acord amb el que estableix la base 14.

g) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut, de comunicar la concessió o denegació de la beca per mitjà del correu electrònic inclòs en aquest formulari. Aquesta comunicació per correu electrònic no substitueix en cap cas la notificació per correu certificat.

7.2 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

—8 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l’Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l’Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l’Agència Catalana de la Joventut. L’òrgan responsable és l’Agència Catalana de la Joventut.

—9 Procediment i resolució

9.1 El procediment de concessió d’aquesta beca és el de concurrència competitiva i s’ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

9.2 L’Agència Catalana de la Joventut serà l’òrgan instructor del procediment.

9.3 La persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut és competent per emetre resolució, d’acord amb la proposta prèvia de la Junta d’Avaluació.

9.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d’un import superior a 3.000,00 euros.

—10 Avaluació

10.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d’Avaluació integrada per 7 persones membres, les quals seran representants qualificades de l’Agència Catalana de la Joventut i/o de la Direcció General de Joventut, representants de Medicampus, publicació editada per Medigrup Digital, i persones representants d’Ediciones Glénat, de la revista El Jueves, del Saló Internacional del Còmic de Barcelona i professionals amb qualificació, que avaluaran tota la documentació rebuda.

Les persones membres de la Junta d’Avaluació les ha de designar la persona titular de l’Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l’objectiu d’aconseguir la paritat de gènere, la Junta d’Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

10.2 Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb les puntuacions següents:

a) El guió de la tira còmica, la seva originalitat i qualitat, així com un ús i una expressió correctes de la llengua, amb especial cura en un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge, amb una ponderació de 40 punts sobre 100.

b) La qualitat dels dibuixos, amb una ponderació de 40 punts sobre 100.

c) L’originalitat dels personatges, amb una ponderació de 15 punts sobre 100.

d) L’ús d’un llenguatge escrit i iconogràfic no sexista ni discriminatori, amb una ponderació de 5 punts sobre 100.

10.3 La Junta d’Avaluació ha d’emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut perquè n’emeti resolució.

10.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

10.5 Els quatre finalistes rebran com a premi un lot de còmics.

10.6 La persona beneficiària i els/les quatre finalistes seran proposats a l’Editorial Glénat per tal que aquesta valori quina d’elles té la possibilitat d’editar un còmic.

—11 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es comunica per correu certificat. En cas d’autoritzar-ho expressament en el formulari de sol·licitud, també s’enviarà la notificació per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l’acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—12 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d’un document on s’establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l’Agència Catalana de la Joventut i l’entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació de concessió.

—13 Drets i obligacions

Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupi la beca.

Un primer informe s’elaborarà tres mesos després d’haver començat, un segon informe es presentarà al cap de tres mesos, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l’Àrea de Carnet Jove de l’Agència Catalana de la Joventut que acrediti la col·laboració prestada.

La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d’aquestes beques i les altres normes que resultin aplicables, a realitzar l’activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d’acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

—14 Drets d’explotació dels projectes

14.1 Les persones participants autoritzen l’Agència Catalana de la Joventut a publicar la totalitat de les il·lustracions presentades, en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, si així es considera oportú per a la promoció de la beca i dels autors i les autores de les il·lustracions presentades d’acord amb la base 7.1.f).

14.2 Les persones participants també autoritzen l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya per tal que puguin exhibir les obres en diverses exposicions sense ànim lucratiu, entre elles una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual al web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria de les obres.

14.3 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin publicar les obres presentades amb l’únic objectiu de promoure els/les autors/ores participants al certamen i les seves obres, així com difondre i recopilar els materials de la Beca Carnet Jove Connecta’t al Còmic. En tot cas serà una utilització no lucrativa d’aquestes obres, se n’indicarà sempre l’autoria, i l’autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva creació.

14.4 Transcorreguts els cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per part de l’Agència Catalana de la Joventut requerirà el consentiment exprés previ dels autors o autores.

—15 Revocació o renúncia

L’Agència Catalana de la Joventut podrà revocar la concessió de la beca, amb audiència prèvia de la persona interessada, per absència injustificada o falta d’aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per al qual va ser concedida i de les condicions que s’estableixen en aquestes bases o l’incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, es podrà adjudicar la beca, dins de l’ordre de prelació, a una de les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s’hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o renúncia, en cas que se n’hagin produït.

—16 Comprovació i control

L’Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.

—17 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s’oposi als preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003 o els contradigui.

Annex 5

Beca Carnet Jove Connecta’t al Fotografia

—1 Objecte

L’objecte de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Fotografia és que les persones joves que vulguin dedicar-se al món del periodisme fotogràfic puguin tenir una primera experiència en aquest camp.

La Beca Carnet Jove Connecta’t a la Fotografia consisteix en col·laborar, com a becari/ària de fotografia al diari La Vanguardia durant els dotze mesos següents al lliurament de la beca, publicant un mínim de 20 fotografies al diari. La persona beneficiària haurà d’estar físicament en la redacció del diari quatre hores de dilluns a divendres en torn de tarda, i un màxim d’un cap de setmana al mes, quatre hores diàries el dissabte i diumenge, en torn de matí o tarda, segons les necessitats de la secció de fotografia.

—2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altre feina remunerada.

—3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves creadores que tinguin entre 16 i 30 anys al llarg de l’any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

—4 Característiques tècniques

Les característiques tècniques de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Fotografia són les següents:

Cinc fotografies sobre un mateix tema, que pel seu format informatiu o documental tinguin un caràcter periodístic. Les fotografies han de tractar en profunditat sobre un tema de caràcter antropològic, cultural, social, humà o altres, i ha de fomentar una imatge plural dels dos sexes allunyada de la reproducció d’estereotips i rols sexistes.

Text amb una breu explicació que relati perquè s’ha escollit el tema presentat a les fotografies. El text ha de ser en català.

Les fotografies han de ser en color. Les fotografies poden estar retocades o no. Per raons de valoració, les fotografies no poden ser d’estudi, panoràmiques, ni diapositives, ni tampoc sèries.

Les fotografies han de ser en format digital, en JPG o TIFF i tenir un pes mínim d’1 MB.

Les fotografies han de ser inèdites i originals de l’autor o autora.

—5 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l’Agència Catalana de la Joventut ni tampoc amb La Vanguardia, SL.

—6 Sol·licitud

6.1 Per tal d’optar a la beca cal presentar un formulari de sol·licitud adreçada a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat, i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

El formulari de sol·licitud es pot enviar electrònicament a l’Agència Catalana de la Joventut a través de la web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat; o mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l’Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta’t del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d’Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de formulari de sol·licitud es pot trobar a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

6.2 La signatura i la presentació d’aquest formulari de sol·licitud implica l’acceptació de les bases i, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l’autorització a l’Administració de la Generalitat per comprovar d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

—7 Documentació

7.1 Les persones candidates han de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud, la documentació següent:

a) Cinc fotografies sobre un mateix tema, que pel seu format informatiu o documental tingui un caràcter periodístic.

b) Text, en català, amb una breu explicació que expliqui el perquè s’ha escollit el tema presentat a les fotografies.

c) Currículum.

d) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, sobre si s’han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de les administracions o d’entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

f) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

g) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya, per publicar la totalitat de les il·lustracions presentades als mitjans de difusió propis del Carnet Jove, així com a diverses exposicions sense ànim lucratiu, entre elles, una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual a la web del Carnet Jove www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria de les obres.

h) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut, de comunicar la concessió o denegació de la beca per mitjà del correu electrònic inclòs en aquest formulari. Aquesta comunicació per correu electrònic no substitueix en cap cas la notificació per correu certificat.

i) Compromís, ja inclòs al formulari de sol·licitud, d’aportar en cas que es requereixi l’autorització de l’ús dels drets d’imatge de les persones que surten en les fotografies presentades.

7.2 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

—8 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l’Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l’Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l’Agència Catalana de la Joventut. L’òrgan responsable és l’Agència Catalana de la Joventut.

—9 Procediment i resolució

9.1 El procediment de concessió d’aquesta beca és el de concurrència competitiva i s’ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

9.2 L’Agència Catalana de la Joventut serà l’òrgan instructor del procediment.

9.3 La persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre, d’acord amb la proposta prèvia de la Junta d’Avaluació.

9.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d’un import superior a 3.000,00 euros.

—10 Avaluació

10.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d’Avaluació formada per 5 persones membres, les quals seran representants qualificades de l’Agència Catalana de la Joventut i/o de la Direcció General de Joventut, representants de La Vanguardia i professionals i fotògrafs de reconegut prestigi.

Els membres de la Junta d’Avaluació els ha de designar la persona titular de l’Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l’objectiu d’aconseguir la paritat de gènere, la Junta d’Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

10.2 Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb les puntuacions següents:

El caràcter antropològic, cultural, social i humà del tema fotogràfic escollit, amb una ponderació de 20 punts sobre 100.

La qualitat fotogràfica i artística de les fotografies, amb una ponderació de 60 punts sobre 100.

L’explicació del text que acompanya les fotografies, amb una ponderació de 20 punts sobre 100.

10.3 La Junta d’Avaluació ha d’emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut perquè n’emeti resolució.

10.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

—11 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es comunica per correu certificat. En cas d’autoritzar-ho expressament en el formulari de sol·licitud, també s’enviarà la notificació per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l’acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—12 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d’un document on s’establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l’Agència Catalana de la Joventut i l’entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació de concessió.

—13 Drets i obligacions

13.1 Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupin la beca.

Un primer informe s’elaborarà tres mesos després d’haver començat, un segon informe es presentarà al cap de tres mesos, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l’Àrea de Carnet Jove de l’Agència Catalana de la Joventut que acrediti la col·laboració prestada.

13.2 La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d’aquestes beques i les altres normes que resultin aplicables, a realitzar l’activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d’acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

13.3 La persona seleccionada resta obligada a presentar l’autorització expressa de l’ús dels drets d’imatge de les persones que surten a les fotografies presentades amb la sol·licitud, en cas que l’Agència Catalana de la Joventut així ho requereixi. L’autor es farà responsable de qualsevol reclamació eximint de qualsevol responsabilitat de l’ús indegut de la imatge de terceres persones a l’Agència Catalana de la Joventut i La Vanguardia en relació amb les fotografies presentades en la sol·licitud de beca.

—14 Drets d’explotació dels projectes

14.1 Les persones participants autoritzen l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya per tal que puguin exhibir les fotografies en diverses exposicions sense ànim lucratiu, entre elles una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual a la web del Carnet Jove www.jove.cat - Secció Carnet Jove i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria de les obres d’acord amb l’autorització descrita a la base 7.1.g).

14.2 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin publicar les obres presentades amb l’únic objectiu de promoure els autors i les autores participants al certamen i les seves obres, així com difondre i recopilar els materials de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Fotografia. En tot cas serà una utilització no lucrativa d’aquestes obres, se n’indicarà sempre l’autoria, i l’autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva creació.

14.3 Transcorreguts els cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per part de l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya requerirà el consentiment exprés previ dels autors o autores.

14.4 La persona beneficiària de la beca cedirà en exclusiva a La Vanguardia tots els drets d’autoria sobre les fotografies fetes durant la vigència de la beca, en especial el dret de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i col·lecció.

La cessió es realitzarà per tot el món i per tot el termini de protecció conferit per la llei als drets per a totes les modalitats d’explotació existents en l’actualitat.

—15 Revocació o renúncia

L’Agència Catalana de la Joventut podrà revocar la concessió de la beca, amb audiència prèvia de la persona interessada, per absència injustificada o falta d’aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida i de les condicions que s’estableixen en aquestes bases o l’incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, aquesta podrà ser adjudicada, dins de l’ordre de prelació, a una de les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s’hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o renúncia, en cas que se n’hagin produït.

—16 Comprovació i control

L’Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.

—17 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s’oposi als preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003 o els contradigui.

Annex 6

Beca Carnet Jove Connecta’t a l’Enginyeria

—1 Objecte

L’objecte de la Beca Carnet Jove Connecta’t a l’Enginyeria és promoure l’accés professional de les persones joves amb interès pels àmbits cientificotecnològics. La beca compta amb el suport del Programa EnginyCAT, iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Recerca, que impulsa projectes en l’àmbit de la innovació i la sostenibilitat.

La Beca Carnet Jove Connecta’t a l’Enginyeria consisteix en col·laborar a l’empresa Aqualogy Development Network (Grup AGBAR) en la direcció R+D+i, participant en les tasques tècniques dels projectes de generació d’idees per nous projectes d’innovació, durant els dotze mesos següents al lliurament de la beca.

Per tal de desenvolupar aquesta tasca, la persona beneficiària de la beca haurà d’estar 20 hores setmanals de dedicació presencial a les instal·lacions de l’empresa Aqualogy Development Network (quatre hores, a escollir matí o tarda, de dilluns a divendres).

—2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altre feina remunerada.

—3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves que tinguin menys de 30 anys al llarg de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya. Per optar a la beca, el/la jove ha de tenir alguna titulació de llicenciatura o diplomatura universitària, o bé haver cursat el 50% dels crèdits corresponents a la seus estudis de grau superior. És necessari tenir un bon nivell d’anglès.

—4 Característiques tècniques

Les característiques tècniques de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Enginyeria són les següents:

Proposta d’un projecte d’enginyeria relacionat amb les Smart Cities (Ciutats Intel·ligents) i l’empresa on la persona beneficiària desenvoluparà les pràctiques: Aqualogy Development Network (Grup AGBAR). El projecte ha de donar resposta a alguna necessitat de la ciutat en l’àmbit del Grup AGBAR: gestió de l’aigua, relació amb els clients, telelectura, gestió de platges, reutilització, ecogeneració d’energia, valorització energètica, etc. (a la pàgina web: www.carnetjove.cat/connectat s’adjunta un document on els participants poden trobar enllaços relacionats amb el tema, així com una pauta orientativa per elaborar el projecte).

—5 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l’Agència Catalana de la Joventut ni tampoc amb Aqualogy Development Network, SA.

—6 Sol·licitud

6.1 Per tal d’optar a la beca cal presentar un formulari de sol·licitud adreçada a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat, i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

El formulari de sol·licitud es pot enviar electrònicament a l’Agència Catalana de la Joventut a través de la web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat; o mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l’Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta’t del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d’Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de formulari de sol·licitud es pot trobar a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

6.2 La signatura i la presentació d’aquest formulari de sol·licitud implica l’acceptació de les bases i, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l’autorització a l’Administració de la Generalitat per comprovar d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

—7 Documentació

7.1 Les persones candidates han de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud, la documentació següent:

a) Proposta d’un projecte d’enginyeria relacionat amb les Smart Cities (Ciutats Intel·ligents) i el Grup AGBAR. El projecte ha de donar resposta a alguna necessitat de la ciutat en l’àmbit del Grup AGBAR: gestió de l’aigua, relació amb els clients, telelectura, gestió de platges, reutilització, ecogeneració d’energia, valorització energètica, etc.

b) Currículum.

c) Còpia compulsada o original i còpia de la titulació en una llicenciatura o diplomatura universitària, o certificat original o compulsat que acrediti la superació del 50% dels crèdits del grau superior en curs.

d) Còpia compulsada o original i còpia de documentació que acrediti l’estudi d’anglès.

e) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, sobre si s’han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de les administracions o d’entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

g) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

h) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar els projectes presentats als mitjans de difusió propis del Carnet Jove, així com a qualsevol informació que s’inclogui d’aquesta beca a les diverses exposicions sense ànim lucratiu que es fan, entre elles, una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual al web del Carnet Jove www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria dels projectes.

i) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut, de comunicar la concessió o denegació de la beca per mitjà del correu electrònic inclòs en aquest formulari. Aquesta comunicació per correu electrònic no substitueix en cap cas la notificació per correu certificat.

7.2 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

—8 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l’Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l’Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l’Agència Catalana de la Joventut. L’òrgan responsable és l’Agència Catalana de la Joventut.

—9 Procediment i resolució

9.1 El procediment de concessió d’aquesta beca és el de concurrència competitiva i s’ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

9.2 L’Agència Catalana de la Joventut serà l’òrgan instructor del procediment.

9.3 La persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre, d’acord amb la proposta prèvia de la Junta d’Avaluació.

9.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d’un import superior a 3.000,00 euros.

—10 Avaluació

10.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d’Avaluació formada per 5 persones membres, les quals seran representants qualificades de l’Agència Catalana de la Joventut i/o de la Direcció General de Joventut, personal de l’empresa Aqualogy Depelopment Network i membres del Programa EnginyCAT, que avaluaran tota la documentació rebuda.

Els membres de la Junta d’Avaluació els ha de designar la persona titular de l’Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l’objectiu d’aconseguir la paritat de gènere, la Junta d’Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

10.2 Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb les puntuacions següents:

La creativitat i la conceptualitat de la proposta, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

El potencial de generació de negoci de la proposta, amb una ponderació de 20 punts sobre 100.

La viabilitat del projecte en termes del volum de recursos i de temps necessaris per a la seva implantació, amb una ponderació de 20 punts sobre 100.

El grau de definició de la proposta, amb una ponderació de 15 punts sobre 100.

La sensibilitat social i mediambiental, amb una ponderació de 10 punts sobre 100.

El coneixement de l’anglès, amb una ponderació de 5 punts sobre 100.

10.3 La Junta d’Avaluació valorarà totes les sol·licituds presentades i preseleccionarà sis finalistes als quals farà una avaluació final per mitjà d’entrevistes personals, en les quals es valorarà mitjançant una prova oral el coneixement d’anglès de les persones preseleccionades.

La Junta d’Avaluació ha d’emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut perquè n’emeti resolució.

10.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

—11 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es comunica per correu certificat. En cas d’autoritzar-ho expressament en el formulari de sol·licitud, també s’enviarà la notificació per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l’acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—12 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d’un document on s’establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l’Agència Catalana de la Joventut i l’entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació de concessió.

—13 Drets i obligacions

Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupin la beca.

Un primer informe s’elaborarà tres mesos després d’haver començat, un segon informe es presentarà al cap de tres mesos, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l’Àrea de Carnet Jove de l’Agència Catalana de la Joventut que acrediti la col·laboració prestada.

La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d’aquestes beques i les altres normes que resultin aplicables, a realitzar l’activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d’acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

—14 Drets d’explotació dels projectes

14.1 Les persones participants autoritzen l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya per tal que es pugui incloure informació sobre els projectes presentats a les diverses exposicions sense ànim lucratiu, entre elles una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual a la web del Carnet Jove www.jove.cat - Secció Carnet Jove i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria de les obres d’acord amb l’autorització descrita a la base 7.1.h).

14.2 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin publicar els projectes presentats amb l’únic objectiu de promoure els autors i les autores participants al certamen i les seves idees, així com difondre i recopilar els projectes de la Beca Carnet Jove Connecta’t a l’Enginyeria. En tot cas serà una utilització no lucrativa d’aquests projectes, s’indicarà sempre l’autoria, i l’autor/a rebrà informació prèviament a la utilització del seu projecte.

14.3 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l’Agència Catalana de la Joventut i Aqualogy Development Network, SA, puguin fer servir i desenvolupar els projectes presentats per optar a la beca. En tot cas, s’indicarà sempre l’autoria, i l’autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva creació.

14.4 Transcorreguts cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats requerirà el consentiment exprés previ dels/de les autors/es.

14.5 Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial que se puguin derivar de les tasques desenvolupades per la persona beneficiària de la beca quedaran regulats al document de condicions que regeixen al becari/ària de la I Beca Carnet Jove Connecta’t a l’Enginyeria.

—15 Revocació o renúncia

L’Agència Catalana de la Joventut podrà revocar la concessió de la beca, amb audiència prèvia de la persona interessada, per absència injustificada o falta d’aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida i de les condicions que s’estableixen en aquestes bases o l’incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, aquesta podrà ser adjudicada, dins de l’ordre de prelació, a una de les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s’hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o renúncia, en cas que se n’hagin produït.

—16 Comprovació i control

L’Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.

—17 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s’oposi als preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003 o els contradigui.

Annex 7

Beca Carnet Jove Connecta’t a l’Informàtica

—1 Objecte

L’objecte de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Informàtica és que les persones joves que vulguin dedicar-se al món de la enginyeria informàtica puguin tenir una primera experiència en aquest camp.

La Beca Carnet Jove Connecta’t a la Informàtica consisteix en col·laborar a l’empresa eyeOS com a becàri/ària de programació al departament de desenvolupament de producte, al llarg dels dotze mesos posteriors a la concessió de la beca. En concret la persona beneficiària s’encarregarà de participar en el procés de definició i implementació de les funcionalitats de la plataforma eyeOS. Per tal de desenvolupar aquesta tasca, haurà d’estar físicament a les instal·lacions de l’empresa eyeOS durant quatre hores, a escollir matí o tarda, de dilluns a divendres.

—2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altre feina remunerada.

—3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves creadores que tinguin entre 16 i 30 anys al llarg de l’any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

—4 Característiques tècniques

Les característiques tècniques de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Informàtica són les següents:

Una aplicació RIA desenvolupada utilitzant PHP i Javascript, que demostri les capacitats web del candidat (a la pàgina web: www.carnetjove.cat/connectat s’adjunta un document amb definicions, referències d’aplicacions i enllaços com a font d’inspiració per desenvolupar l’aplicació sol·licitada).

L’aplicació RIA s’haurà d’enviar comprimida en un fitxer amb extensió ZIP que contingui els arxius que componen l’aplicació.

Un text amb una breu explicació tècnica que expliqui com ha estat desenvolupada i com funciona l’aplicació presentada. El text ha de ser en català.

El qüestionari emplenat sobre eyeOS i la seva tecnologia, que es pot descarregar a la pàgina web www.carntejove.cat/connectat.

—5 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l’Agència Catalana de la Joventut ni tampoc amb eyeOS, SL.

—6 Sol·licitud

6.1 Per tal d’optar a la beca cal presentar un formulari de sol·licitud adreçada a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat, i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

El formulari de sol·licitud es pot enviar electrònicament a l’Agència Catalana de la Joventut a través de la web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat; o mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l’Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta’t del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d’Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de formulari de sol·licitud es pot trobar a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

6.2 La signatura i la presentació d’aquest formulari de sol·licitud implica l’acceptació de les bases i, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l’autorització a l’Administració de la Generalitat per comprovar d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

—7 Documentació

7.1 Les persones candidates han de presentar, juntament amb formulari de sol·licitud, la documentació següent:

a) Una aplicació RIA desenvolupada utilitzant PHP i Javascript, que demostri les capacitats web del candidat.

b) Un text amb una breu explicació tècnica que expliqui com ha estat desenvolupada i com funciona l’aplicació presentada. El text ha de ser en català.

c) El qüestionari sobre eyeOS i la seva tecnologia, que es pot descarregar a la pàgina web www.carntejove.cat/connectat, degudament emplenat.

d) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, sobre si s’han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de les administracions o d’entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

f) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

g) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar les propostes d’aplicació presentades als mitjans de difusió propis del Carnet Jove, a qualsevol informació que s’inclogui d’aquesta beca a les diverses exposicions sense ànim lucratiu que es fan, entre elles una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual al web del Carnet Jove www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria dels projectes.

h) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut, de comunicar la concessió o denegació de la beca per mitjà del correu electrònic inclòs en aquest formulari. Aquesta comunicació per correu electrònic no substitueix en cap cas la notificació per correu certificat.

7.2 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

—8 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l’Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l’Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l’Agència Catalana de la Joventut. L’òrgan responsable és l’Agència Catalana de la Joventut.

—9 Procediment i resolució

9.1 El procediment de concessió d’aquesta beca és el de concurrència competitiva i s’ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

9.2 L’Agència Catalana de la Joventut serà l’òrgan instructor del procediment.

9.3 La persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut és competent per emetre resolució, d’acord amb la proposta prèvia de la Junta d’Avaluació.

9.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d’import superior a 3.000,00 euros.

—10 Avaluació

10.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d’Avaluació formada per 5 persones membres, les quals seran representants qualificades de l’Agència Catalana de la Joventut i/o de la Direcció General de Joventut, membres de l’empresa col·laboradora eyeOS i professionals informàtics que avaluaran tota la documentació rebuda.

Els membres de la Junta d’Avaluació els ha de designar la persona titular de l’Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l’objectiu d’aconseguir la paritat de gènere, la Junta d’Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

10.2 Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb les puntuacions següents:

La complexitat i la funcionalitat de l’aplicació, amb una ponderació de 50 sobre 100.

La qualitat del codi presentat, amb una ponderació de 30 sobre 100.

Les respostes del qüestionari, amb una ponderació de 20 punts sobre 100.

10.3 La Junta d’Avaluació valorarà totes les sol·licituds presentades i preseleccionarà sis finalistes als quals farà una avaluació final per mitjà d’entrevistes personals.

La Junta d’Avaluació ha d’emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut perquè n’emeti resolució.

10.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

—11 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es comunica per correu certificat. En cas d’autoritzar-ho expressament en el formulari de sol·licitud, també s’enviarà la notificació per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l’acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—12 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d’un document on s’establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l’Agència Catalana de la Joventut i l’entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació de concessió.

—13 Drets i obligacions

Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupin la beca.

Un primer informe s’elaborarà tres mesos després d’haver començat, un segon informe es presentarà al cap de tres mesos, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l’Àrea de Carnet Jove de l’Agència Catalana de la Joventut que acrediti la col·laboració prestada.

La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d’aquestes beques i les altres normes que resultin aplicables, a realitzar l’activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d’acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

—14 Drets d’explotació dels projectes

14.1 Les persones participants autoritzen l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya per tal que puguin es pugui incloure informació sobre les aplicacions presentades a les diverses exposicions sense ànim lucratiu, entre elles, una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual al web del Carnet Jove www.jove.cat - Secció Carnet Jove i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria de les obres d’acord amb l’autorització descrita a la base 7.1.g).

14.2 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin publicar les aplicacions presentades amb l’únic objectiu de promoure els autors i les autores participants al certamen i les seves idees, així com difondre i recopilar els materials de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Informàtica. En tot cas serà una utilització no lucrativa d’aquestes aplicacions, se n’indicarà sempre l’autoria, i l’autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva aplicació.

14.3 Transcorreguts els cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per part de l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya requerirà el consentiment exprés previ dels autors o autores.

—15 Revocació o renúncia

L’Agència Catalana de la Joventut podrà revocar la concessió de la beca, amb audiència prèvia de la persona interessada, per absència injustificada o falta d’aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida i de les condicions que s’estableixen en aquestes bases o l’incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, aquesta podrà ser adjudicada, dins de l’ordre de prelació, a una de les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s’hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o renúncia, en cas que se n’hagin produït.

—16 Comprovació i control

L’Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.

—17 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s’oposi als preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003 o els contradigui.

Annex 8

Beca Carnet Jove Connecta’t al Grafisme

—1 Objecte

L’objecte de la Beca Carnet Jove Connecta’t al Grafisme és promoure l’accés de les persones joves vinculades al món del disseny gràfic dins el sector televisiu, mitjançant una estada formativa en pràctiques.

La Beca Carnet Jove Connecta’t al Grafisme consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya, que ha de permetre a la persona beneficiària de la beca formar-se en els coneixements pràctics que facilitin el seu futur accés al món professional del disseny gràfic dins el sector televisiu. L’estada de la persona beneficiària es durà a terme entre setembre de 2012 i juliol de 2013 amb una distribució de quatre hores diàries de dilluns a divendres, al matí o a la tarda, atenent la disponibilitat de la persona becada.

Televisió de Catalunya decidirà el llocs o els programes més adients per realitzar l’estada formativa en pràctiques. Aquesta estada es realitzarà a les instal·lacions de Televisió de Catalunya o en el lloc concret on es realitzi l’activitat tutelada. La persona beneficiària podrà sortir als títols de crèdit dels programes on hagi participat com a becari/ària de disseny gràfic.

—2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altre feina remunerada.

—3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves creadores que tinguin entre 16 i 30 anys al llarg de l’any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

—4 Característiques tècniques

Les característiques tècniques de la Beca Carnet Jove Connecta’t al Grafisme són les següents:

Un dossier digital de treballs o projectes realitzats, ja sigui com a aficionat, en el món acadèmic o en el professional (treballs d’edició de vídeo i retoc fotogràfic amb Photoshop, Illustrator, 3dMax i After Effects, animació d’objectes, projectes específics per a televisió, etc.).

—5 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l’Agència Catalana de la Joventut ni tampoc amb Televisió de Catalunya, SA.

—6 Sol·licitud

6.1 Per tal d’optar a la beca cal presentar un formulari de sol·licitud adreçada a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat, i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

El formulari de sol·licitud es pot enviar electrònicament a l’Agència Catalana de la Joventut a través de la web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat; o mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l’Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta’t del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d’Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de formulari de sol·licitud es pot trobar a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

6.2 La signatura i la presentació d’aquest formulari de sol·licitud implica l’acceptació de les bases i, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l’autorització a l’Administració de la Generalitat per comprovar d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

—7 Documentació

7.1 Les persones candidates han de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud, la documentació següent:

a) Un dossier digital de treballs o projectes realitzats, ja sigui com a aficionat, en el món acadèmic o en el professional (treballs d’edició de vídeo i retoc fotogràfic amb Photoshop, Illustrator, 3dMax i After Effects, animació d’objectes, projectes específics per a televisió, etc.).

b) El qüestionari, que es pot descarregar a les webs www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, degudament emplenat.

c) Currículum vitae (cal indicar la formació específica en disseny gràfic).

d) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, sobre si s’han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de les administracions o d’entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

f) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

g) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar la totalitat dels projectes presentats als mitjans de difusió propis del Carnet Jove, així com a diverses exposicions sense ànim lucratiu, entre elles una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual al web del Carnet Jove www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria dels projectes.

h) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut, de comunicar la concessió o denegació de la beca per mitjà del correu electrònic inclòs en aquest formulari. Aquesta comunicació per correu electrònic no substitueix en cap cas la notificació per correu certificat.

7.2 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

—8 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l’Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l’Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l’Agència Catalana de la Joventut. L’òrgan responsable és l’Agència Catalana de la Joventut.

—9 Procediment i resolució

9.1 El procediment de concessió d’aquesta beca és el de concurrència competitiva i s’ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

9.2 L’Agència Catalana de la Joventut serà l’òrgan instructor del procediment.

9.3 La persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut és competent per emetre resolució, d’acord amb la proposta prèvia de la Junta d’Avaluació.

9.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d’un import superior a 3.000,00 euros.

—10 Avaluació

10.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d’Avaluació formada per 5 persones membres, les quals seran representants qualificades de l’Agència Catalana de la Joventut i/o de la Direcció General de Joventut i experts qualificats dins el sector del disseny gràfic.

Els membres de la Junta d’Avaluació els ha de designar la persona titular de l’Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l’objectiu d’aconseguir la paritat de gènere, la Junta d’Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

10.2 Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb les puntuacions següents:

L’originalitat i la qualitat dels treballs o projectes presentats i el control de les tècniques pròpies del camp del grafisme, amb una ponderació de 40 punts sobre 100.

Les respostes del qüestionari, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

El currículum, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

10.3 La Junta d’Avaluació valorarà totes les sol·licituds presentades i preseleccionarà cinc finalistes als quals farà una avaluació final mitjançant entrevistes personals i una prova pràctica per seleccionar finalment la persona becada.

La Junta d’Avaluació ha d’emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut perquè n’emeti resolució.

10.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

—11 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es comunica per correu certificat. En cas d’autoritzar-ho expressament en el formulari de sol·licitud, també s’enviarà la notificació per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l’acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—12 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d’un document on s’establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l’Agència Catalana de la Joventut i l’entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació de concessió.

—13 Drets i obligacions

Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupin la beca.

Un primer informe s’elaborarà tres mesos després d’haver començat, un segon informe es presentarà al cap de tres mesos, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l’Àrea de Carnet Jove de l’Agència Catalana de la Joventut, que acrediti la col·laboració prestada.

La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d’aquestes beques i les altres normes que resultin aplicables, a realitzar l’activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d’acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

—14 Drets d’explotació dels projectes

14.1 Les persones participants autoritzen l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya per tal que puguin exhibir els treballs o projectes presentats en diverses exposicions sense ànim lucratiu, entre elles una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual a la web del Carnet Jove www.jove.cat - Secció Carnet Jove i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria dels treballs d’acord amb l’autorització descrita a la base 7.1.g).

14.2 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin publicar els projectes presentats amb l’únic objectiu de promoure els autors i les autores participants al certamen i les seves obres, així com difondre i recopilar els materials de la Beca Carnet Jove Connecta’t al Grafisme. En tot cas serà una utilització no lucrativa d’aquestes obres, se n’indicarà sempre l’autoria, i l’autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva creació.

14.3 Transcorreguts els cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per part de l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya requerirà el consentiment exprés previ dels autors o les autores.

—15 Revocació o renúncia

L’Agència Catalana de la Joventut podrà revocar la concessió de la beca, amb audiència prèvia de la persona interessada, per absència injustificada o falta d’aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida i de les condicions que s’estableixen en aquestes bases o l’incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, aquesta podrà ser adjudicada, dins de l’ordre de prelació, a una de les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s’hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o renúncia, en cas que se n’hagin produït.

—16 Comprovació i control

L’Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.

—17 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s’oposi als preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003 o els contradigui.

Annex 9

Beca Carnet Jove Connecta’t a la Caracterització

—1 Objecte

L’objecte de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Caracterització és promoure l’accés de les persones joves vinculades al món de la caracterització i el maquillatge dins el sector televisiu, mitjançant una estada formativa en pràctiques.

La Beca Carnet Jove Connecta’t a la Caracterització consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya, que ha de permetre a la persona beneficiària de la beca formar-se en els coneixements pràctics que facilitin el seu futur accés al món professional de la caracterització i el maquillatge dins el sector televisiu. L’estada de la persona beneficiària es durà a terme entre setembre de 2012 i juliol de 2013, amb una distribució de quatre hores diàries de dilluns a divendres, al matí o a la tarda, atenent la disponibilitat de la persona becada.

Televisió de Catalunya decidirà el llocs o els programes més adients per realitzar l’estada formativa en pràctiques. Aquesta estada es realitzarà a les instal·lacions de Televisió de Catalunya o en el lloc concret on es realitzi l’activitat tutelada. La persona beneficiària podrà sortir als títols de crèdit dels programes on hagi participat com a becari/ària de caracterització.

—2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altre feina remunerada.

—3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves creadores que tinguin entre 16 i 30 anys al llarg de l’any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

—4 Característiques tècniques

Les característiques tècniques de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Caracterització són les següents:

Un dossier digital de treballs o projectes realitzats, ja sigui com a aficionat, en el món acadèmic o en el professional (evolució fotogràfica o en vídeo d’un procés de caracterització, elaboració de motllos, pròtesis, foams, maquillatge, perruqueria, etc.).

—5 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l’Agència Catalana de la Joventut ni tampoc amb Televisió de Catalunya, SA.

—6 Sol·licitud

6.1 Per tal d’optar a la beca cal presentar un formulari de sol·licitud adreçada a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat, i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

El formulari de sol·licitud es pot enviar electrònicament a l’Agència Catalana de la Joventut a través de la web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat; o mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l’Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta’t del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d’Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de formulari de sol·licitud es pot trobar a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

6.2 La signatura i la presentació d’aquest formulari de sol·licitud implica l’acceptació de les bases i, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l’autorització a l’Administració de la Generalitat per comprovar d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

—7 Documentació

7.1 Les persones candidates han de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud, la documentació següent:

a) Un dossier digital de treballs o projectes realitzats, ja sigui com a aficionat, en el món acadèmic o en el professional (evolució fotogràfica o en vídeo d’un procés de caracterització, elaboració de motllos, pròtesis, foams, maquillatge, perruqueria, etc.).

b) El qüestionari, que es pot descarregar als webs www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, degudament emplenat.

c) Currículum vitae (cal indicar la formació específica en l’àmbit de la caracterització).

d) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Declaració responsable ja inclosa al formulari de sol·licitud, sobre si s’han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de les administracions o d’entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

f) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

g) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar la totalitat dels projectes presentats als mitjans de difusió propis del Carnet Jove, així com a diverses exposicions sense ànim lucratiu, entre elles una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual al web del Carnet Jove www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria dels projectes.

h) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut, de comunicar la concessió o denegació de la beca per mitjà del correu electrònic inclòs en aquest formulari. Aquesta comunicació per correu electrònic no substitueix en cap cas la notificació per correu certificat.

7.2 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

—8 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l’Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l’Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l’Agència Catalana de la Joventut. L’òrgan responsable és l’Agència Catalana de la Joventut.

—9 Procediment i resolució

9.1 El procediment de concessió d’aquesta beca és el de concurrència competitiva i s’ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

9.2 L’Agència Catalana de la Joventut serà l’òrgan instructor del procediment.

9.3 La persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut és competent per emetre resolució, d’acord amb la proposta prèvia de la Junta d’Avaluació.

9.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d’un import superior a 3.000,00 euros.

—10 Avaluació

10.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d’Avaluació formada per 5 persones membres, les quals seran representants qualificades de l’Agència Catalana de la Joventut i/o de la Direcció General de Joventut i experts qualificats dins el sector de la caracterització i el maquillatge.

Els membres de la Junta d’Avaluació els ha de designar la persona titular de l’Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l’objectiu d’aconseguir la paritat de gènere, la Junta d’Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

10.2 Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb les puntuacions següents:

L’originalitat i la qualitat dels treballs o projectes presentats i el control de les tècniques pròpies del camp de la caracterització, amb una ponderació de 40 punts sobre 100.

Les respostes del qüestionari, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

El currículum, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

10.3 La Junta d’Avaluació valorarà totes les sol·licituds presentades i preseleccionarà cinc finalistes a qui farà una avaluació final mitjançant entrevistes personals i una prova pràctica per seleccionar finalment la persona becada.

La Junta d’Avaluació ha d’emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut perquè n’emeti resolució.

10.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

—11 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es comunica per correu certificat. En cas d’autoritzar-ho expressament en el formulari de sol·licitud, també s’enviarà la notificació per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l’acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—12 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d’un document on s’establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l’Agència Catalana de la Joventut i l’entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació de concessió.

—13 Drets i obligacions

Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupin la beca.

Un primer informe s’elaborarà tres mesos després d’haver començat, un segon informe es presentarà al cap de tres mesos, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l’Àrea de Carnet Jove de l’Agència Catalana de la Joventut que acrediti la col·laboració prestada.

La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d’aquestes beques i les altres normes que resultin aplicables, a realitzar l’activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d’acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

—14 Drets d’explotació dels projectes

14.1 Les persones participants autoritzen l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya per tal que puguin exhibir els treballs o projectes presentats en diverses exposicions sense ànim lucratiu, entre elles una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual a la web del Carnet Jove www.jove.cat - Secció Carnet Jove i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria dels treballs d’acord amb l’autorització descrita a la base 7.1.g).

14.2 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin publicar els projectes presentats amb l’únic objectiu de promoure els autors i les autores participants al certamen i les seves obres, així com difondre i recopilar els materials de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Caracterització. En tot cas serà una utilització no lucrativa d’aquestes obres, s’indicarà sempre l’autoria, i l’autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva creació.

14.3 Transcorreguts els cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per part de l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya requerirà el consentiment exprés previ dels autors o autores.

—15 Revocació o renúncia

L’Agència Catalana de la Joventut podrà revocar la concessió de la beca, amb audiència prèvia de la persona interessada, per absència injustificada o falta d’aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida i de les condicions que s’estableixen en aquestes bases o l’incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, aquesta podrà ser adjudicada, dins de l’ordre de prelació, a una de les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s’hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o renúncia, en cas que se n’hagin produït.

—16 Comprovació i control

L’Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.

—17 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s’oposi als preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003 o els contradigui.

Annex 10

Beca Carnet Jove Connecta’t a la Infografia

—1 Objecte

L’objecte de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Infografia és promoure l’accés de les persones joves vinculades al món de la infografia i el disseny gràfic dins el sector televisiu, mitjançant una estada formativa en pràctiques.

La Beca Carnet Jove Connecta’t a la Infografia consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya, que ha de permetre a la persona beneficiària de la beca formar-se en els coneixements pràctics que facilitin el seu futur accés al món professional de la infografia dins el sector televisiu. L’estada de la persona beneficiària es durà a terme entre setembre de 2012 i juliol de 2013, amb una distribució de quatre hores diàries de dilluns a divendres, al matí o a la tarda, atenent la disponibilitat de la persona becada.

Televisió de Catalunya decidirà el llocs o els programes més adients per realitzar l’estada formativa en pràctiques. Aquesta estada es realitzarà a les instal·lacions de Televisió de Catalunya o en el lloc concret on es realitzi l’activitat tutelada. La persona beneficiària podrà sortir als títols de crèdit dels programes on hagi participat com a becari/ària d’infografia.

—2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altre feina remunerada.

—3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves creadores que tinguin entre 16 i 30 anys al llarg de l’any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

—4 Característiques tècniques

Les característiques tècniques de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Infografia són les següents:

Un dossier digital de treballs o projectes realitzats, ja sigui com a aficionat, en el món acadèmic o en el professional (treballs d’edició de vídeo i retoc fotogràfic amb Photoshop, Illustrator, 3dMax i After Effects, projectes audiovisuals, infogràfics o de Motion graphic, etc.).

—5 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l’Agència Catalana de la Joventut ni tampoc amb Televisió de Catalunya, SA.

—6 Sol·licitud

6.1 Per tal d’optar a la beca cal presentar un formulari de sol·licitud adreçada a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat, i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

El formulari de sol·licitud es pot enviar electrònicament a l’Agència Catalana de la Joventut a través de la web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat; o mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l’Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta’t del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d’Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de formulari de sol·licitud es pot trobar a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

6.2 La signatura i la presentació d’aquest formulari de sol·licitud implica l’acceptació de les bases i, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l’autorització a l’Administració de la Generalitat per comprovar d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

—7 Documentació

7.1 Les persones candidates han de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud, la documentació següent:

a) Un dossier digital de treballs o projectes realitzats, ja sigui com a aficionat, en el món acadèmic o en el professional (treballs d’edició de vídeo i retoc fotogràfic amb Photoshop, Illustrator, 3dMax i After Effects, projectes audiovisuals, infogràfics o de Motion graphic, etc.).

b) El qüestionari, que es pot descarregar a les webs www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, degudament emplenat.

c) Currículum vitae (cal indicar la formació específica en disseny i composició i edició de vídeo).

d) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, sobre si s’han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de les administracions o d’entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

f) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

g) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar la totalitat dels projectes presentats als mitjans de difusió propis del Carnet Jove, així com a diverses exposicions sense ànim lucratiu, entre elles una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual a la web del Carnet Jove www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria dels projectes.

h) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut, de comunicar la concessió o denegació de la beca per mitjà del correu electrònic inclòs en aquest formulari. Aquesta comunicació per correu electrònic no substitueix en cap cas la notificació per correu certificat.

7.2 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

—8 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l’Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l’Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l’Agència Catalana de la Joventut. L’òrgan responsable és l’Agència Catalana de la Joventut.

—9 Procediment i resolució

9.1 El procediment de concessió d’aquesta beca és el de concurrència competitiva i s’ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

9.2 L’Agència Catalana de la Joventut serà l’òrgan instructor del procediment.

9.3 La persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut és competent per emetre resolució, d’acord amb la proposta prèvia de la Junta d’Avaluació.

9.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d’un import superior a 3.000,00 euros.

—10 Avaluació

10.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d’Avaluació formada per 5 persones membres, les quals seran representants qualificades de l’Agència Catalana de la Joventut i/o de la Direcció General de Joventut i experts qualificats dins el sector de la infografia i el disseny gràfic.

Els membres de la Junta d’Avaluació els ha de designar la persona titular de l’Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l’objectiu d’aconseguir la paritat de gènere, la Junta d’Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

10.2 Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb les puntuacions següents:

L’originalitat i la qualitat dels treballs o projectes presentats i el control de les tècniques pròpies del camp de la infografia, amb una ponderació de 40 punts sobre 100.

Les respostes del qüestionari, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

El currículum, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

10.3 La Junta d’Avaluació valorarà totes les sol·licituds presentades i preseleccionarà cinc finalistes a qui farà una avaluació final mitjançant entrevistes personals i una prova pràctica per seleccionar finalment la persona becada.

La Junta d’Avaluació ha d’emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut perquè n’emeti resolució.

10.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

—11 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es comunica per correu certificat. En cas d’autoritzar-ho expressament en el formulari de sol·licitud, també s’enviarà la notificació per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l’acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—12 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d’un document on s’establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l’Agència Catalana de la Joventut i l’entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació de concessió.

—13 Drets i obligacions

Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupin la beca.

Un primer informe s’elaborarà tres mesos després d’haver començat, un segon informe es presentarà al cap de tres mesos, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l’Àrea de Carnet Jove de l’Agència Catalana de la Joventut, que acrediti la col·laboració prestada.

La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d’aquestes beques i les altres normes que resultin aplicables, a realitzar l’activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d’acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

—14 Drets d’explotació dels projectes

14.1 Les persones participants autoritzen l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya per tal que puguin exhibir els treballs o projectes presentats en diverses exposicions sense ànim lucratiu, entre elles una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual a la web del Carnet Jove www.jove.cat - Secció Carnet Jove i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria dels treballs d’acord amb l’autorització descrita a la base 7.1.g).

14.2 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin publicar els projectes presentats amb l’únic objectiu de promoure els autors i les autores participants al certamen i les seves obres, així com difondre i recopilar els materials de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Infografia. En tot cas serà una utilització no lucrativa d’aquestes obres, se n’indicarà sempre l’autoria, i l’autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva creació.

14.3 Transcorreguts els cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per part de l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya requerirà el consentiment exprés previ dels autors o autores.

—15 Revocació o renúncia

L’Agència Catalana de la Joventut podrà revocar la concessió de la beca, amb audiència prèvia de la persona interessada, per absència injustificada o falta d’aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida i de les condicions que s’estableixen en aquestes bases o l’incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, aquesta podrà ser adjudicada, dins de l’ordre de prelació, a una de les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s’hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o renúncia, en cas que se n’hagin produït.

—16 Comprovació i control

L’Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.

—17 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s’oposi als preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003 o els contradigui.

Annex 11

Beca Carnet Jove Connecta’t al Muntatge Musical

—1 Objecte

L’objecte de la Beca Carnet Jove Connecta’t al Muntatge Musical és promoure l’accés de les persones joves vinculades al món del muntatge musical dins el sector televisiu, mitjançant una estada formativa en pràctiques.

La Beca Carnet Jove Connecta’t al Muntatge Musical consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya, que ha de permetre a la persona beneficiària de la beca formar-se en els coneixements pràctics que facilitin el seu futur accés al món professional del muntatge musical dins el sector televisiu. L’estada de la persona beneficiària es durà a terme entre setembre de 2012 i juliol de 2013, amb una distribució de quatre hores diàries de dilluns a divendres, al matí o a la tarda, atenent la disponibilitat de la persona becada.

Televisió de Catalunya decidirà el llocs o els programes més adients per realitzar l’estada formativa en pràctiques. Aquesta estada es realitzarà a les instal·lacions de Televisió de Catalunya o en el lloc concret on es realitzi l’activitat tutelada. La persona beneficiària podrà sortir als títols de crèdit dels programes on hagi participat com a becari/ària de muntatge musical.

—2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altre feina remunerada.

—3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves creadores que tinguin entre 16 i 30 anys al llarg de l’any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

—4 Característiques tècniques

Les característiques tècniques de la Beca Carnet Jove Connecta’t al Muntatge Musical són les següents:

Un dossier digital de treballs o projectes realitzats, ja sigui com a aficionat, en el món acadèmic o en el professional (sonorització de projectes audiovisuals, sintonies musicals, etc.).

—5 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l’Agència Catalana de la Joventut ni tampoc amb Televisió de Catalunya, SA.

—6 Sol·licitud

6.1 Per tal d’optar a la beca cal presentar un formulari de sol·licitud adreçada a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat, i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

El formulari de sol·licitud es pot enviar electrònicament a l’Agència Catalana de la Joventut a través de la web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat; o mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l’Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta’t del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d’Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de formulari de sol·licitud es pot trobar a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

6.2 La signatura i la presentació d’aquest formulari de sol·licitud implica l’acceptació de les bases i, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l’autorització a l’Administració de la Generalitat per comprovar d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

—7 Documentació

7.1 Les persones candidates han de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud, la documentació següent:

a) Un dossier digital de treballs o projectes realitzats, ja sigui com a aficionat, en el món acadèmic o en el professional (sonorització de projectes audiovisuals, sintonies musicals, etc.).

b) El qüestionari, que es pot descarregar a les webs www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, degudament emplenat.

c) Currículum vitae (cal indicar la formació específica en muntatge musical).

d) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, sobre si s’han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de les administracions o d’entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

f) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

g) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya, per publicar la totalitat dels projectes presentats als mitjans de difusió propis del Carnet Jove, així com a diverses exposicions sense ànim lucratiu, entre elles una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual a la web del Carnet Jove www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria dels projectes.

h) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut, de comunicar la concessió o denegació de la beca per mitjà del correu electrònic inclòs en aquest formulari. Aquesta comunicació per correu electrònic no substitueix en cap cas la notificació per correu certificat.

7.2 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

—8 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l’Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l’Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l’Agència Catalana de la Joventut. L’òrgan responsable és l’Agència Catalana de la Joventut.

—9 Procediment i resolució

9.1 El procediment de concessió d’aquesta beca és el de concurrència competitiva i s’ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

9.2 L’Agència Catalana de la Joventut serà l’òrgan instructor del procediment.

9.3 La persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut és competent per emetre resolució, d’acord amb la proposta prèvia de la Junta d’Avaluació.

9.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d’un import superior a 3.000,00 euros.

—10 Avaluació

10.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d’Avaluació formada per 5 persones membres, les quals seran representants qualificades de l’Agència Catalana de la Joventut i/o de la Direcció General de Joventut i experts qualificats dins el sector del muntatge musical.

Els membres de la Junta d’Avaluació els ha de designar la persona titular de l’Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l’objectiu d’aconseguir la paritat de gènere, la Junta d’Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

10.2 Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb les puntuacions següents:

L’originalitat i la qualitat dels treballs o projectes presentats i el control de les tècniques pròpies del camp del muntatge musical, amb una ponderació de 40 punts sobre 100.

Les respostes del qüestionari, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

El currículum, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

10.3 La Junta d’Avaluació valorarà totes les sol·licituds presentades i preseleccionarà cinc finalistes a qui farà una avaluació final mitjançant entrevistes personals i una prova pràctica per seleccionar finalment la persona becada.

La Junta d’Avaluació ha d’emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut perquè n’emeti resolució.

10.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

—11 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es comunica per correu certificat. En cas d’autoritzar-ho expressament en el formulari de sol·licitud, també s’enviarà la notificació per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l’acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—12 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d’un document on s’establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l’Agència Catalana de la Joventut i l’entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació de concessió.

—13 Drets i obligacions

Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupin la beca.

Un primer informe s’elaborarà tres mesos després d’haver començat, un segon informe es presentarà al cap de tres mesos, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l’Àrea de Carnet Jove de l’Agència Catalana de la Joventut que acrediti la col·laboració prestada.

La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d’aquestes beques i les altres normes que resultin aplicables, a realitzar l’activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d’acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

—14 Drets d’explotació dels projectes

14.1 Les persones participants autoritzen l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya per tal que puguin exhibir els treballs o projectes presentats en diverses exposicions sense ànim lucratiu, entre elles una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual a la web del Carnet Jove www.jove.cat - Secció Carnet Jove i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria dels treballs d’acord amb l’autorització descrita a la base 7.1.g).

14.2 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin publicar els projectes presentats amb l’únic objectiu de promoure els autors i les autores participants al certamen i les seves obres, així com difondre i recopilar els materials de la Beca Carnet Jove Connecta’t al Muntatge Musical. En tot cas serà una utilització no lucrativa d’aquestes obres, se n’indicarà sempre l’autoria, i l’autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva creació.

14.3 Transcorreguts els cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per part de l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya requerirà el consentiment exprés previ dels autors o autores.

—15 Revocació o renúncia

L’Agència Catalana de la Joventut podrà revocar la concessió de la beca, amb audiència prèvia de la persona interessada, per absència injustificada o falta d’aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida i de les condicions que s’estableixen en aquestes bases o l’incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, aquesta podrà ser adjudicada, dins de l’ordre de prelació, a una de les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s’hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o renúncia, en cas que se n’hagin produït.

—16 Comprovació i control

L’Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.

—17 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen aquestes bases són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s’oposi als preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003 o els contradigui.

Annex 12

Beca Carnet Jove Connecta’t al Vestuari

—1 Objecte

L’objecte de la Beca Carnet Jove Connecta’t al Vestuari és promoure l’accés de les persones joves vinculades al món del vestuari i la moda dins el sector televisiu, mitjançant una estada formativa en pràctiques.

La Beca Carnet Jove Connecta’t al Vestuari consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya, que ha de permetre a la persona beneficiària de la beca formar-se en els coneixements pràctics que facilitin el seu futur accés al món professional del vestuari i la moda dins el sector televisiu. L’estada de la persona beneficiària es durà a terme entre setembre de 2012 i juliol de 2013, amb una distribució de quatre hores diàries de dilluns a divendres, al matí o a la tarda, atenent la disponibilitat de la persona becada.

Televisió de Catalunya decidirà el llocs o els programes més adients per realitzar l’estada formativa en pràctiques. Aquesta estada es realitzarà a les instal·lacions de Televisió de Catalunya o en el lloc concret on es realitzi l’activitat tutelada. La persona beneficiària podrà sortir als títols de crèdit dels programes on hagi participat com a becari/ària de disseny de vestuari.

—2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altre feina remunerada.

—3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves creadores que tinguin entre 16 i 30 anys al llarg de l’any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

—4 Característiques tècniques

Les característiques tècniques de la Beca Carnet Jove Connecta’t al Vestuari són les següents:

Un dossier digital de treballs o projectes realitzats, ja sigui com a aficionat, en el món acadèmic o en el professional (propostes de vestuari, imatges o vídeos de col·laboracions en desfilades de moda, espectacles o teatre, etc.).

—5 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l’Agència Catalana de la Joventut ni tampoc amb Televisió de Catalunya, SA.

—6 Sol·licitud

6.1 Per tal d’optar a la beca cal presentar un formulari de sol·licitud adreçada a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat, i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

El formulari de sol·licitud es pot enviar electrònicament a l’Agència Catalana de la Joventut a través del web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat; o mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l’Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta’t del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d’Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de formulari de sol·licitud es pot trobar a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

6.2 La signatura i la presentació d’aquest formulari de sol·licitud implica l’acceptació de les bases i, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l’autorització a l’Administració de la Generalitat per comprovar d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

—7 Documentació

7.1 Les persones candidates han de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud, la documentació següent:

a) Un dossier digital de treballs o projectes realitzats, ja sigui com a aficionat, en el món acadèmic o en el professional (propostes de vestuari, imatges o vídeos de col·laboracions en desfilades de moda, espectacles o teatre, etc.).

b) El qüestionari, que es pot descarregar a les webs www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, degudament emplenat.

c) Currículum vitae (cal indicar la formació específica en disseny de moda i/o estilisme de la indumentària).

d) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Declaració responsable, ja inclosa al formulari de sol·licitud, sobre si s’han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de les administracions o d’entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

f) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya, per publicar la totalitat dels projectes presentats als mitjans de difusió propis del Carnet Jove, així com a diverses exposicions sense ànim lucratiu, entre elles una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual a la web del Carnet Jove www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria dels projectes.

g) Autorització, ja inclosa al formulari de sol·licitud, a l’Agència Catalana de la Joventut, de comunicar la concessió o denegació de la beca per mitjà del correu electrònic inclòs en aquest formulari. Aquesta comunicació per correu electrònic no substitueix en cap cas la notificació per correu certificat.

7.2 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

—8 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l’Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l’Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l’Agència Catalana de la Joventut. L’òrgan responsable és l’Agència Catalana de la Joventut.

—9 Procediment i resolució

9.1 El procediment de concessió d’aquesta beca és el de concurrència competitiva i s’ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

9.2 L’Agència Catalana de la Joventut serà l’òrgan instructor del procediment.

9.3 La persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut és competent per emetre resolució, d’acord amb la proposta prèvia de la Junta d’Avaluació.

9.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d’un import superior a 3.000,00 euros.

—10 Avaluació

10.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d’Avaluació formada per 5 persones membres, les quals seran representants qualificades de l’Agència Catalana de la Joventut i/o de la Direcció General de Joventut i experts qualificats dins el sector del vestuari i la moda.

Els membres de la Junta d’Avaluació els ha de designar la persona titular de l’Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l’objectiu d’aconseguir la paritat de gènere, la Junta d’Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

10.2 Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb les puntuacions següents:

L’originalitat i la qualitat dels treballs o projectes presentats i el control de les tècniques, els teixits i les tendències, amb una ponderació de 40 punts sobre 100.

Les respostes del qüestionari, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

El currículum, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

10.3 La Junta d’Avaluació valorarà totes les sol·licituds presentades i preseleccionarà cinc finalistes a qui farà una avaluació final mitjançant entrevistes personals i una prova pràctica per seleccionar finalment la persona becada.

La Junta d’Avaluació ha d’emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Catalana de la Joventut perquè n’emeti resolució.

10.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

—11 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es comunica per correu certificat. En cas d’autoritzar-ho expressament en el formulari de sol·licitud, també s’enviarà la notificació per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l’acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—12 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d’un document on s’establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l’Agència Catalana de la Joventut i l’entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació de concessió.

—13 Drets i obligacions

Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupin la beca.

Un primer informe s’elaborarà tres mesos després d’haver començat, un segon informe es presentarà al cap de tres mesos, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l’Àrea de Carnet Jove de l’Agència Catalana de la Joventut que acrediti la col·laboració prestada.

La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d’aquestes beques i les altres normes que resultin aplicables, a realitzar l’activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d’acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

—14 Drets d’explotació dels projectes

14.1 Les persones participants autoritzen l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya per tal que puguin exhibir els treballs o projectes presentats en diverses exposicions sense ànim lucratiu, entre elles una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual a la web del Carnet Jove www.jove.cat - Secció Carnet Jove i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l’autoria dels treballs d’acord amb l’autorització descrita a la base 7.1.f).

14.2 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin publicar els projectes presentats amb l’únic objectiu de promoure els autors i les autores participants al certamen i les seves obres, així com difondre i recopilar els materials de la Beca Carnet Jove Connecta’t al Vestuari. En tot cas serà una utilització no lucrativa d’aquestes obres, se n’indicarà sempre l’autoria, i l’autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva creació.

14.3 Transcorreguts els cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per part de l’Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya requerirà el consentiment exprés previ dels autors o autores.

—15 Revocació o renúncia

L’Agència Catalana de la Joventut podrà revocar la concessió de la beca, amb audiència prèvia de la persona interessada, per absència injustificada o falta d’aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida i de les condicions que s’estableixen en aquestes bases o l’incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, aquesta podrà ser adjudicada, dins de l’ordre de prelació, a una de les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s’hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o renúncia, en cas que se n’hagin produït.

—16 Comprovació i control

L’Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.

—17 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s’oposi als preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003 o els contradigui.

(12.065.091)

 

Amunt