Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Orden

 • Data del document 29/02/2012

 • Número del document BSF/0040/2012

 • Número de control 12055092

 • Organisme emissor Departamento de Bienestar Social y Familia

  CVE CVE-DOGC-B-12055092-2012

Dades del DOGC
 • Número 6079

 • Fecha 02/03/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 10958

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDEN BSF/40/2012, de 29 de febrero, por la que se aprueban las bases que deben regir las convocatorias de subvenciones a entidades para el desarrollo de acciones de lucha contra la pobreza y se abre la convocatoria para el año 2012.


L’actual crisi econòmica ha accentuat les situacions de pobresa i vulnerabilitat ja existents. Als índexs de pobresa que la societat catalana presenta de forma estructural s’hi afegeixen ara noves situacions de vulnerabilitat. Així, a la pobresa estructural s’hi han incorporat persones i famílies que han perdut la feina i no poden satisfer el pagament d’uns lloguers o d’unes hipoteques o per cobrir altres necessitats bàsiques com l’alimentació.

Fer front a aquesta situació comporta, d’una banda, multiplicar els esforços que l’Administració hi dedica i, d’una altra, fer efectiu un cert canvi de prioritats en l’execució de les polítiques socials. Així mateix, les polítiques públiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió social del conjunt de la Unió Europea han fet un canvi de rumb d’ençà de la Cimera de Lisboa de 2000, que va marcar noves directrius. La UE ha anat recomanant fer una especial atenció als factors principals que augmenten el risc d’exclusió social: atur de llarga durada, insuficiències de rendes, fracàs escolar, baixa qualificació, problemàtiques d’habitatge, salut, entre d’altres.

D’altra banda, aquesta situació ens obliga a intervenir amb accions i plantejaments de caràcter innovador i transversal, amb accions amb un fort impacte territorial i/o sectorial i amb la participació del màxim d’agents implicats.

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, a l’article 76 preveu que l’Administració de la Generalitat pot atorgar subvencions i altres ajuts a les entitats d’iniciativa social per coadjuvar al compliment de les seves activitats de serveis socials.

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de Benestar Social i Família, entre d’altres, les competències sobre les polítiques de serveis socials, d’acord amb el que estableix el Decret 32/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família.

La present Ordre conté les bases per regular la concessió de subvencions a entitats per fomentar el desenvolupament d’accions en l’àmbit de la lluita contra la pobresa per fer front a situacions derivades de la crisi econòmica i obre la convocatòria d’aquestes per a l’exercici 2012.

Les bases ordenen i unifiquen el procediment general de gestió de les subvencions, tot concretant les regles objectives de la valoració. D’altra banda, la convocatòria anual determina, fonamentalment, l’inici i el període de gestió, i concreta la partida pressupostària disponible, d’acord amb la Llei de pressupostos anual.

Atès el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atès que s’ha donat informació sobre l’elaboració d’aquesta Ordre al Consell General de Serveis Socials, i en ús de les facultats que m’atorga la legislació vigent i, en concret, l’article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article 1

Objecte

S’aproven les bases per a la concessió de subvencions a entitats per al desenvolupament d’accions en l’àmbit de la lluita contra la pobresa per fer front a situacions derivades de la crisi econòmica que es detallen a l’annex.

Article 2

Convocatòria

S’obre la convocatòria per a l’any 2012 per sol·licitar les subvencions a entitats per al desenvolupament d’accions en l’àmbit de la lluita contra la pobresa per fer front a situacions derivades de la crisi econòmica.

Article 3

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el formulari normalitzat que es facilitarà a les dependències del Departament de Benestar Social i Família o a través d’internet (http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis), i s’ha de presentar a les dependències del Departament, sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació que l’acompanya és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 4

Terminis d’execució i justificació

Les accions es podran desenvolupar entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2012 i la data màxima de presentació de la justificació de les accions serà el 31 d’octubre de 2012.

Article 5

Pressupost

La dotació total d’aquesta convocatòria de subvencions és de 5.000.000,00 euros. Aquesta dotació inicial es podrà modificar d’acord amb la normativa vigent i les disponibilitats pressupostàries.

Aquesta convocatòria es finançarà a càrrec de les partides 5000 D/481000100 i 5000 D/482000100 del programa pressupostari 317B dels pressupostos de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials per a l’exercici 2012.

Article 6

Tramitació

La tramitació correspon als Serveis de Gestió Territorial dels serveis territorials del Departament de Benestar Social i Família on hi hagi la seu de l’entitat, i la resolució, a la persona titular de la Direcció General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

Article 7

Notificació de les resolucions

7.1 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de sis mesos a comptar des de la data de publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi conclòs el procediment, les entitats interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

7.2 La resolució es notificarà a les entitats interessades, preferentment per mitjans electrònics, en els termes dels apartats 3 i 5 de l’article 43 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sempre que l’entitat hagi consentit expressament, mitjançant el formulari de sol·licitud, la notificació per mitjans electrònics. Així mateix, l’entitat podrà exercir en qualsevol moment del procediment el dret a utilitzar un mitjà no electrònic i a revocar el consentiment per les comunicacions electròniques sempre i quan la persona interessada ho sol·liciti de forma expressa. Les notificacions electròniques es faran a través de l’enllaç www.gencat.cat/ovt. Les notificacions a les entitats que no hagin consentit expressament la notificació electrònica es farà per correu certificat.

7.3. Contra aquesta resolució de la subvenció, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que dicta la resolució o davant el superior jeràrquic, que és l’òrgan competent per emetre resolució, en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.4. Al final de l’exercici es donarà publicitat de les subvencions atorgades exposant-les en els taulers d’anuncis de la seu central del Departament de Benestar Social i Família i dels seus serveis territorials. Quan els imports de les subvencions concedides, individualment considerades, siguin de quantia igual o superior a 3.000 euros serà necessària també la seva publicació al DOGC.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Contra l’acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, i les bases reguladores, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 10.1.b) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, contra l’acte de convocatòria, les persones interessades poden interposar recurs de reposició, d’acord amb l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant el conseller de Benestar Social i Família, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de febrer de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez

Conseller de Benestar Social i Família

Annex

Bases

—1 Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió de subvencions per a entitats per al desenvolupament d’accions que donin resposta a les situacions de precarietat incrementades amb l’actual crisi econòmica.

—2 Entitats beneficiàries

2.1 Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta Ordre totes les entitats de serveis socials sense afany de lucre que compleixin els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i estar inscrites en el registre corresponent o haver fet la sol·licitud d’inscripció amb el benentès que s’haurà d’haver formalitzat la inscripció prèviament a la signatura de la resolució.

b) Que tinguin la seu social a Catalunya.

c) Estar al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions.

d) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat.

e) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.

f) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

g) Que no hagin estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador amb relació a la prestació del servei que se subvenciona, o bé n’hagin estat, però que la sanció hagi prescrit.

h) Que no hagin estat objecte de cap resolució ferma en via administrativa per la qual s’hagi requerit el reintegrament de la subvenció per no haver aplicat els fons a la finalitat subvencionada.

i) Que no hagin rebut altres subvencions per a la mateixa finalitat d’altres administracions públiques de manera que les quantitats atorgades superin el cost de l’activitat que ha d’acomplir l’entitat beneficiària.

j) Que compleixin els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en el local, la sala, l’establiment o el centre de treball on es presti l’activitat objecte de la subvenció, així com en la retolació, en els avisos i en la documentació adreçats al públic com a mínim quan estiguin vinculats a l’objecte de l’ajut.

k) Les entitats amb un nombre de 50 treballadors o més han de complir l’obligació que estableix l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels discapacitats, de donar ocupació almenys a un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre total dels de l’entitat, o de l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.

l) En el cas d’entitats amb una plantilla igual o superior a 25 treballadors o treballadores, han de complir l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’utilitzar mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament per raó de sexe, i d’intervenir-hi, en els seus centres de treball.

m) En el cas que la sol·licitant sigui una fundació, cal que acrediti que ha complert amb el requisit d’haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat de la Generalitat, d’acord amb l’article 336.3 del llibre III del Codi civil de Catalunya.

2.2 No podran obtenir la condició de beneficiàries les entitats sol·licitants que incorrin en alguna de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.

—3 Accions subvencionables

Les accions objecte de subvenció hauran de tenir com a finalitat fonamental la lluita contra la pobresa, tot incidint en aquelles noves situacions de vulnerabilitat social provocades per la crisi, com és la pobresa infantil.

—4 Línies d’actuació

Les accions s’hauran d’adequar a les línies d’actuació previstes en aquest article i s’hauran de desenvolupar en coordinació amb els serveis socials bàsics:

a) Desenvolupament de serveis específics per atendre necessitats bàsiques d’alimentació i/o higiene. Es prioritzaran les propostes encaminades al desenvolupament de serveis específics per atendre necessitats bàsiques d’alimentació a partir d’abastiment a entitats socials que distribueixen directament.

b) Accions específiques en l’àmbit d’atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials. En el cas d’habitatges d’inclusió social únicament seran subvencionables les accions de desenvolupament de programes socioeducatius.

c) Accions innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l’exclusió social de persones que es troben en situació de pobresa com a conseqüència de l’actual crisi econòmica. Aquestes accions hauran d’incloure una intervenció de caràcter transversal amb un acompanyament que faciliti instruments per tal que les persones i famílies puguin superar la seva situació de necessitat.

d) Accions especifiques dirigides a lluitar contra la pobresa infantil, especialment en zones d’actuació preferent. A aquests efectes, de conformitat amb l’article 77 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, s’entén per zones d’actuació preferent els barris i entorns territorials on hi hagi una gran concentració de situacions de desigualtat econòmica, escolar, cultural i d’indicadors de risc per als infants i adolescents.

—5 Despeses subvencionables

5.1 Són despeses subvencionables, als efectes d’aquesta Ordre, les despeses que s’imputin al desenvolupament de les accions i que responguin de manera inequívoca a la seva naturalesa.

5.2 Les despeses subvencionables poden ser imputades de manera directa o indirecta.

5.2.1 Despeses directes: són aquelles directament associades al desenvolupament de les accions aprovades. Es consideren despeses directes:

a) Les retribucions de personal: s’inclouran salaris, assegurances socials, i en general tots els costos imputables al personal adscrit a l’execució de les accions aprovades. En el cas de personal dedicat a l’execució de les accions a temps parcial, s’aplicarà la prorrata corresponent. No seran subvencionables les comissions i indemnitzacions extraordinàries acordades amb el personal.

b) Despeses de manutenció, allotjament i mobilitat del personal adscrit a l’execució de les activitats: no podran excedir del 5% del cost total de l’acció.

c) Despeses de manutenció, allotjament i mobilitat de les persones destinatàries de les accions.

d) Altres despeses directament relacionades amb l’objectiu de les accions, com ara compra d’aliments i lloguer de transports per al seu repartiment, en el cas de banc d’aliments.

5.2.2 Despeses indirectes/generals: aquelles despeses que no es puguin vincular directament amb el desenvolupament d’accions subvencionades però que són necessàries per realitzar-lo. Aquestes despeses es justificaran mitjançant un tant alçat del 10% de les despeses directes de l’acció concreta. Es consideren despeses indirectes:

a) Els costos de personal de suport i personal directiu de l’entitat beneficiària, no directament vinculats al desenvolupament de les accions.

b) Les despeses de subministraments i serveis generals: llum, aigua, calefacció, missatgeria, correu, neteja, vigilància i altres.

c) Les despeses de lloguer dels locals on es realitzin les accions.

d) Les despeses en béns consumibles utilitzats per a la realització de les accions.

—6 Termini d’execució de les accions

El període d’execució de les accions objecte de subvenció serà com a màxim d’un any.

La convocatòria concretarà el termini màxim per resoldre sobre la sol·licitud i notificar-la, que no podrà excedir de 6 mesos comptats des de la data de publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—7 Sol·licituds

7.1 Les sol·licituds s’han de presentar en el formulari normalitzat que es facilitarà a les dependències del Departament de Benestar Social i Família o a través d’internet a http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis.

7.2 A les sol·licituds, degudament emplenades, s’hi ha d’adjuntar la documentació general que s’indica a continuació, i s’ha de presentar a les dependències del Departament de Benestar Social i Família sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini màxim que determina la convocatòria. Podeu trobar més informació sobre seus i serveis territorials del Departament de Benestar Social i Família a http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres.

—8 Documentació

8.1 Documentació general que cal lliurar juntament amb la sol·licitud.

a) Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada, del CIF de l’entitat.

b) Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada, del DNI del representant legal de l’entitat.

c) Certificat, expedit d’acord amb la legislació vigent, de l’acord adoptat per l’òrgan competent de l’ens o l’entitat sol·licitant, pel qual es decideix sol·licitar la subvenció.

d) Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada, dels estatuts de l’entitat.

e) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors/creditores particulars.

f) Sol·licitud de bestreta i compromís d’aplicar l’import de la bestreta al compliment de l’objecte de la subvenció, segons el model adjunt al formulari de sol·licitud.

g) Declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud, de no trobar-se en cap circumstància prevista a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el sentit de no haver estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador en relació amb la prestació del servei que se subvenciona, o bé d’haver-ne estat objecte i haver prescrit la sanció, i d’estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

h) En el cas de rebre aportacions d’altres administracions o entitats públiques o privades per a la mateixa finalitat, declaració responsable de concurrència, inclosa al formulari de sol·licitud, amb indicació de l’administració o entitat pública o privada a la qual s’hagi sol·licitat subvenció i de l’estat de tramitació d’aquesta sol·licitud.

En cas de no rebre aportacions, declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud, de no haver demanat o obtingut, ni l’entitat ni cap òrgan que en depengui, subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat de cap organisme de les administracions públiques ni de cap entitat privada, nacional o internacional.

i) Declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud, que es compleixen els requisits establerts als articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en el local, la sala, l’establiment o el centre de treball on es presti l’activitat objecte de la subvenció, així com en la retolació, en els avisos i en la documentació adreçats al públic com a mínim quan estiguin vinculats a l’objecte de l’ajut.

j) En cas d’entitats amb un nombre de 50 treballadors o més, declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud, de complir l’obligació que estableix l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels discapacitats, de donar ocupació almenys a un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre total de les de l’entitat, o de l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.

La resta d’entitats han d’emplenar la declaració, inclosa al formulari de sol·licitud, conforme tenen un nombre inferior a 50 treballadors o no en tenen.

k) En el cas d’entitats amb una plantilla igual o superior a 25 treballadors o treballadores, declaració responsable del compliment de l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’utilitzar mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament per raó de sexe.

l) En el cas que l’entitat sol·licitant sigui una fundació, cal que acrediti que ha complert amb el requisit d’haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat de la Generalitat, d’acord amb l’article 336.3 del llibre III del Codi civil de Catalunya.

8.2 Documentació específica que han d’aportar les entitats en el moment de la sol·licitud:

a) Memòria de les activitats realitzades l’any anterior en relació amb les línies d’actuació (segons model 1 del formulari de sol·licitud).

b) Memòria explicativa de les accions objecte de la sol·licitud: objectius , activitats, metodologia, impacte sobre beneficiaris directes i indirectes, elements d’innovació, sistemes de qualitat, calendari, avaluació, etc. (segons model 2 del formulari de sol·licitud).

c) Pressupost total i desglossament (segons model 5 del formulari de sol·licitud).

8.3 La signatura i presentació d’aquesta sol·licitud impliquen l’acceptació de les bases i, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, modificada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, l’autorització a l’Administració de la Generalitat per comprovar d’ofici si el beneficiari o la beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya.

8.4 Si la sol·licitud presenta defectes o inexactituds o omet algun dels documents que assenyalen aquestes bases, l’òrgan competent requerirà l’entitat interessada perquè en el termini de deu dies hàbils faci les esmenes oportunes en els termes que preveu l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8.5 La documentació exigida als punts a), b), d) i e) de la base 8.1 de l’annex no serà necessària per a les entitats sol·licitants que l’hagin efectuada anteriorment a qualsevol òrgan o dependència del Departament de Benestar Social i Família sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i les dades no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, l’aportació podrà ser substituïda per una declaració de la persona sol·licitant, que s’inclou en el mateix formulari de sol·licitud, que acrediti que no s’han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada. Cal especificar l’expedient per al qual es va aportar la documentació esmentada. En el cas d’autorització al Departament de Benestar Social i Família a efectuar la consulta no caldrà aportar la documentació exigida als apartats a), b) i d).

8.6 Quan l’òrgan competent per a la tramitació de la subvenció no pugui fer les comprovacions adients per als tràmits administratius establerts, podrà requerir, sempre abans de la proposta de resolució de la concessió i en un termini no superior a 10 dies, la presentació de la documentació que acrediti la realitat de les dades contingudes en les declaracions responsables adjuntes a la sol·licitud de subvenció.

—9 Procediment de la convocatòria

La tramitació correspon als Serveis de Gestió Territorial dels serveis territorials del Departament de Benestar Social i Família on hi hagi la seu de l’entitat, i la resolució, a la persona titular de la Direcció General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

—10 Criteris de valoració

Per a l’atorgament de la subvenció i la determinació de la quantia s’aplicaran els criteris de valoració següents:

a) Capacitat i experiència de l’entitat promotora i els seus socis, si n’hi ha: fins a 10 punts.

b) Justificació de la necessitat de dur a terme les accions proposades: fins a 20 punts.

c) Qualitat tècnica de la proposta: fins a 15 punts.

c) Adequació, viabilitat i sostenibilitat de les accions proposades amb l’actual conjuntura socioeconòmica: fins a 15 punts.

d) Caràcter innovador, impacte de gènere per identificar els efectes en la igualtat de dones i homes, transversalitat de la intervenció i complementarietat de la proposta presentada en relació amb altres polítiques públiques o actuacions privades, especialment aquells que tinguin encaix en iniciatives d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya orientades al desenvolupament de les línies d’actuació previstes a la base 4 de l’annex de la present Ordre de bases: fins a 20 punts.

e) Adequació de la proposta a les característiques de la línia d’actuació concreta: fins a 10 punts.

f) Accions a desenvolupar en col·laboració de diverses entitats (associacions o plataformes d’entitats). Especialment, aquelles que potenciïn el treball comunitari, la solidaritat, la participació ciutadana i el compromís social: fins a 10 punts.

g) Accions que es desenvolupin en zones d’actuació preferent (únicament per propostes adreçades a la línia d): fins a 30 punts.

Totes les propostes es valoraran sobre 100 punts, fent la corresponent ponderació en els casos de propostes adreçades a la línia d). Per a totes les propostes és requisit necessari per poder atorgar-ne la subvenció l’obtenció d’un mínim de 50 punts. El percentatge de subvenció atorgada a cada sol·licitud es determinarà en funció de la puntuació obtinguda.

—11 Comissió de valoració

11.1 La Comissió de valoració és l’òrgan col·legiat al qual pertoca encarregar-se del desenvolupament del procés de selecció de les accions a subvencionar.

11.2 La Comissió de valoració estarà integrada per la persona titular de la Subdirecció General d’Anàlisi i Programació de l’ICASS, que farà les funcions de president/a; la persona titular de la Subdirecció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, el/la coordinador/a dels programes d’Inclusió Social i Cohesió Social, directors/ores dels serveis territorials del Departament de Benestar Social i Família o la persona en qui deleguin; la persona responsable de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats; la persona titular del Servei de Gestió Administrativa de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, que farà les funcions de secretari/ària i una persona nomenada per la persona titular de la Secretaria General del Departament de Benestar Social i Família.

11.3 S’atribueixen a la Comissió de valoració les funcions d’aplicar les bases reguladores de la convocatòria, examinar els expedients de sol·licitud en funció dels criteris de valoració prioritària establerts i resoldre incidències, si n’hi ha.

11.4 La persona titular de la presidència de la Comissió de valoració és responsable de signar les actes de proposta i trametre-les a l’òrgan que ha d’emetre la resolució.

11.5 Amb la finalitat d’aclarir punts dubtosos de les propostes, o de la resta de la documentació presentada, la Comissió de valoració té la facultat de convocar personalment els representants de les entitats sol·licitants o requerir-los-ho per escrit.

11.6 El règim de funcionament de la Comissió de valoració, en tot el que no preveuen aquestes bases, s’ajusta a les normes aplicables als òrgans col·legiats.

—12 Obligacions de les entitats i control

Són obligacions de les entitats beneficiàries:

a) Complir l’objectiu, executar les accions, exercir l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, i també la realització i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de les subvencions.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan concedent i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

d) No rebre altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per la mateixa finalitat de manera que amb les quantitats atorgades se superi el 100% del cost de l’activitat que ha de complir l’entitat beneficiària.

En qualsevol cas, s’ha de comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

e) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicables a l’entitat beneficiària en cada cas, així com tots els estats comptables i els registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de la subvenció, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (causes de reintegrament de les subvencions).

h) Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport del Departament de Benestar Social i Família”, i el senyal de la Generalitat de Catalunya. Els senyals oficials es poden obtenir a l’adreça www.gencat.cat/piv.

i) Facilitar tota la informació que li requereixi la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb la normativa vigent.

j) Complir els requisits de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, relatius a la subcontractació de les activitats subvencionades mitjançant aquestes bases.

k) Presentar a l’òrgan competent les propostes de qualsevol canvi que es pugui produir en l’acció subvencionada. La proposta es considerarà desestimada si no s’ha notificat per resolució expressa l’aprovació en el termini de dos mesos des de l’endemà de la data de presentació de la proposta de canvi.

l) En el cas que la sol·licitant sigui una associació declarada d’utilitat pública, ha d’elaborar, en tots els casos, els comptes anuals i fer-los accessibles al públic, d’acord amb l’article 322.15 del llibre III del Codi civil de Catalunya.

—13 Reformulació de la sol·licitud, pagament i bestretes

13.1 Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d’activitats que ha d’exercir el sol·licitant, i l’import proposat estigui per sota de l’import sol·licitat, la Comissió de valoració o l’òrgan competent pot instar el sol·licitant per reformular la sol·licitud d’acord amb els criteris establerts a l’article 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13.2 El sol·licitant disposarà d’un termini de deu dies hàbils per reformular la sol·licitud, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acte corresponent i haurà de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció.

13.3 Es podran concedir bestretes fins al 90% de la quantitat atorgada sense garantia. L’autorització de bestreta requereix la sol·licitud prèvia de l’entitat i el seu compromís d’aplicar l’import de la bestreta al compliment de l’objecte de la subvenció, segons el model adjunt al formulari de sol·licitud.

13.4 El termini màxim per justificar és d’un mes a partir del termini màxim d’execució de les accions.

—14 Justificació

14.1 La justificació de l’aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu corresponent al cost total de l’acció subvencionada, que contindrà la documentació següent:

a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. La memòria ha d’estar signada per la persona representant de l’entitat i ha de tenir una extensió màxima de 10 pàgines.

b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, signada pel secretari/ària de l’entitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions produïdes. A aquesta relació s’hi han d’incorporar:

Els originals de les factures o documents equivalents en el tràfic mercantil amb eficàcia administrativa, corresponents al total del pressupost de l’acció subvencionada i la documentació acreditativa del seu pagament.

c) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.

d) Si s’escau, les tres ofertes de diferents proveïdors sol·licitats per l’entitat en aplicació de l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, d’acord amb la modificació efectuada per la disposició final cinquena de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

14.2 Es podran justificar els salaris de les persones subjectes a una relació laboral directament associada al desenvolupament de l’acció subvencionada.

Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació de la nòmina signada per l’assalariat. En defecte de signatura caldrà aportar el corresponent comprovant de transferència bancària individualitzada o bé una relació de pagaments a les persones assalariades associades al desenvolupament de l’activitat subvencionada. La justificació de salaris, per import brut, ha d’incloure els models TC2 de Seguretat Social i el document 190 d’IRPF o els seus equivalents, i els corresponents justificants de pagament. Caldrà aportar també un certificat signat pel representant de l’entitat que detalli, per a tota la relació de persones de les quals s’han presentat nòmines, les activitats desenvolupades i la dedicació exacta i real a les accions subvencionades (mesos, dies, hores, segons correspongui en cada cas).

14.3 En el cas que el cost total de l’acció sigui més d’un 20% inferior respecte del pressupost inicial, es minorarà la subvenció aplicant sobre la quantitat subvencionada el mateix percentatge de desviació. Aquest percentatge serà del 10% per a les accions que hagin reformulat la seva sol·licitud.

14.4 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades a federacions o entitats de segon nivell, podran ser admesos els justificants de subvencions presentats per les entitats federades sempre que estiguin relacionades amb l’objecte de la subvenció i consti que per part de la federació s’han distribuït els fons subvencionats entre les entitats federades. Aquests justificants hauran de ser factures i rebuts originals de la despesa efectivament realitzada. També s’acceptaran els justificants de despesa presentats per la pròpia Federació que estiguin relacionades amb l’objecte de la subvenció.

14.5 En el cas que se subcontractin accions per un valor superior al 50% de la despesa total subvencionada, caldrà autorització expressa prèvia a l’inici de l’execució de les accions.

—15 Nul·litat, anul·labilitat i reintegrament

15.1 L’òrgan competent pot declarar la nul·litat o anul·labilitat de la resolució de concessió de la subvenció i exigir el retorn de les quantitats percebudes en els supòsits que preveu l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions, i, en tot el que no preveu l’article anterior, per l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

15.2 Quan l’entitat beneficiària de la subvenció concedida no justifiqui la totalitat de la despesa, s’entendrà que la resolució de concessió queda parcialment sense efecte en la quantia no justificada, sempre que això no comporti l’incompliment de la seva finalitat.

15.3 L’òrgan concedent iniciarà un procediment de reintegrament de les prestacions econòmiques i ajuts concedits i abonats indegudament de conformitat amb la legislació vigent i, en tot cas, quan hi concorrin les situacions descrites a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

15.4 El procediment de reintegrament es tramitarà d’acord amb el que preveuen l’article 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions, amb les adaptacions que corresponguin.

—16 Règim jurídic

En tot el que no preveuen les presents bases reguladores s’aplicarà:

a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i la notificació: la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de la Generalitat de Catalunya.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions i, en tot cas, les obligacions dels beneficiaris, la justificació i el reintegrament: el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials; el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

c) Pel que fa al règim sancionador, i d’acord amb el que estableix l’article 25.1 de la Constitució: la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, quan aquests siguin aplicables; el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

—17 Caràcter de les subvencions

17.1 Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen cap dret de continuïtat en l’assignació de finançament als destinataris per a exercicis successius.

17.2 Les subvencions concedides se sotmetran al règim fiscal vigent en el moment de l’atorgament.

—18 Control

El Departament de Benestar Social i Família pot inspeccionar el desenvolupament dels programes i les actuacions subvencionables per tal de comprovar el compliment de l’objecte de la subvenció d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria de serveis socials, o l’altra normativa que sigui aplicable.

El Departament de Benestar Social i Família pot revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució de concessió en cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

—19 Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

—20 Publicitat

D’acord amb el que disposa l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 26 de novembre, es donarà publicitat a les subvencions atorgades exposant-les en el tauler d’anuncis dels serveis territorials del Departament Benestar Social i Família. Així mateix, d’acord amb l’article 18.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan l’import de les subvencions concedides, individualment considerades, sigui igual o superior a 3.000 euros, s’hauran de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—21 Partides pressupostàries

La convocatòria anual determinarà la partida pressupostària disponible, d’acord amb la Llei de pressupostos anual. El crèdit inicialment disponible que s’indiqui a la convocatòria es podrà modificar d’acord amb la normativa vigent i les disponibilitats pressupostàries.

(12.055.092)

 

Amunt