Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 24/02/2012

 • Número del document BSF/0327/2012

 • Número de control 12054002

 • Organisme emissor Institut Català de les Dones

  CVE CVE-DOGC-A-12054002-2012

Dades del DOGC
 • Número 6079

 • Data 02/03/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 10969

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ BSF/327/2012, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a entitats per a la realització de projectes d'utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2012.


Ateses les competències que en matèria de foment de l’associacionisme femení preveu l’article 3.e) de la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de les Dones;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atès el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

Atesa l’Ordre del Departament d’Economia i Finances d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions;

Atès el Decret 63/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de Benestar Social i Família;

En ús de les atribucions que em confereix la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de les Dones,

Resolc:

—1 Aprovar les bases generals que han de regir la concessió de subvencions a entitats per a la realització de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes que figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Obrir la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a entitats per a l’exercici 2012. Els imports van a càrrec de les partides dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2011 prorrogats per a 2012, i de la partida equivalent dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2012.

—3 La dotació màxima de les subvencions previstes per aquesta Resolució és de 600.000,00 euros amb càrrec a la partida 6010D/482000100/3220, i de 180.000,00 euros amb càrrec a la partida 6010D/481000100/3220 del pressupost de l’Institut Català de les Dones, i es preveu un import addicional estimat de 568.000,00 euros amb càrrec a la partida 6010D/482000100/3220 a aplicar en funció de les disponibilitats pressupostàries. L’efectivitat de la quantia addicional resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

Disposició final

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan que ha dictat l’acte o davant la persona titular del Departament de Benestar Social i Família en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la data en què es facin públiques, en els termes que estableixen els articles 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sens perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.

Barcelona, 24 de febrer de 2012

Montserrat Gatell i Pérez

Presidenta de la Junta de Govern

Annex

Bases reguladores

—1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions a entitats per a la realització de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

A aquest efecte, són subvencionables els projectes els objectius dels quals s’emmarquin dins de les àrees d’actuació de l’Institut Català de les Dones. En concret, es dóna suport a les línies següents:

A. Projectes generals amb un pressupost màxim de 2.500,00 euros que fomentin el teixit associatiu de dones al territori presentats per aquelles entitats que proposen actuacions adreçades a potenciar la interrelació de les dones.

B. Projectes generals amb un pressupost superior a 2.500,00 euros o projectes específics que realitzi l’entitat relacionats amb els àmbits de competència de l’Institut Català de les Dones.

Cada entitat només podrà sol·licitar subvenció per a un únic projecte.

Aquests projectes s’han de dur a terme dins l’any natural en què es publiqui la resolució de convocatòria.

L’entitat beneficiària pot subcontractar l’execució total o parcial del projecte objecte de la subvenció, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—2 Import de la subvenció

L’import de les subvencions concedides a la Línia A en cap cas serà superior a 1.000,00 euros.

—3 Requisits de les entitats beneficiàries

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les associacions i les fundacions no participades per les administracions públiques, les organitzacions sindicals i les cooperatives sense finalitat de lucre que realitzin actuacions per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

Les entitats destinatàries de les subvencions han de complir, en tot cas, els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent abans de la data de publicació de la convocatòria.

b) Tenir la seu social, o delegació, i exercir l’activitat a Catalunya.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Si tenen establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

f) Si no tenen establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableix l’article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

g) En el cas de fundacions, haver presentat els comptes anuals al registre corresponent d’acord amb el que estableix l’article 336.3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a persones jurídiques.

h) Per a aquelles entitats amb una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els seus centres de treball, de conformitat amb l’article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

i) Complir amb l’obligació que estableix l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, o amb el Decret 246/2000, de 24 de juliol, sobre l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva.

j) El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació que preveu la base 7.3 d’aquesta Resolució.

—4 Compatibilitat amb altres subvencions, ajuts o ingressos

Aquestes subvencions són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts, subvencions o premis per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, estatals o internacionals, sempre que l’import de les subvencions no superi aïlladament o conjuntament el cost del projecte subvencionat.

—5 Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l’actuació subvencionada i es portin a terme abans que acabi el termini de justificació de l’actuació, de conformitat amb la base 11 d’aquesta Resolució.

a) Es podran justificar els salaris de les persones subjectes a una relació laboral directament associada al desenvolupament dels projectes subvencionats. Aquesta justificació es farà mitjançant el rebut o la nòmina pel líquid rebut, signat per la persona interessada, juntament amb el comprovant de pagament.

En cap cas no es consideren despesa subvencionable l’IRPF ni els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, llevat que l’entitat beneficiària de la subvenció tingui la condició de consumidora final.

b) En qualsevol cas resten excloses de poder ser presentades com a justificant de subvenció les despeses protocol·làries, les d’inversió, així com qualsevol transferència a tercers sense contraprestació.

—6 Criteris de valoració

6.1 Criteris de valoració per a la Línia A.

Es valoraran fins a un màxim de 100 punts d’acord amb els criteris següents:

a) Impacte en el territori. Es tindrà en compte el nombre de sòcies, amb un màxim de 50 punts.

b) Continuïtat del projecte, amb un màxim de 50 punts.

6.2 Criteris de valoració per a la Línia B.

Es valoraran fins a un màxim de 100 punts d’acord amb els criteris següents:

a) Viabilitat tècnica del projecte: coherència entre els objectius, les activitats i els resultats previstos; l’interès social del projecte; la seva originalitat i innovació. Fins a un màxim de 30 punts.

b) Que el projecte s’adreci a dones en situació de vulnerabilitat o amb risc d’exclusió social. Fins a un màxim de 10 punts.

c) El nombre estimat de persones beneficiàries dins el col·lectiu de referència. Fins a un màxim de 10 punts.

d) La continuïtat del programa. Fins a un màxim de 10 punts.

e) Interès del projecte d’acord amb les àrees d’actuació de l’Institut Català de les Dones per a l’exercici pressupostari. Fins a un màxim de 40 punts.

És requisit necessari per poder atorgar la subvenció l’obtenció d’un mínim de 30 punts. Obtenir una puntuació total inferior implicarà la denegació de la subvenció.

En cas que l’import màxim que estableix la convocatòria resulti insuficient per atendre totes les sol·licituds que assoleixin la puntuació mínima, es realitzarà una reducció proporcional de les subvencions proposades.

—7 Sol·licituds

7.1 Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari de sol·licitud adreçat a l’Institut Català de les Dones. Aquest formulari de sol·licitud estarà disponible al web http://www.gencat.cat/icdones/, així com a les seus de l’Institut Català de les Dones:

Pl. Pere Coromines, 1, 08001 Barcelona.

C. Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona.

Av. del Segre, 5, 25007 Lleida.

Pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

C. Montcada, 23 (Palau Abària), 43500 Tortosa.

7.2 Lloc de presentació: a les seus que figuren a l’apartat 7.1. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el supòsit que la sol·licitud es presenti a les oficines de correus, cal fer-ho en un sobre obert per tal que el funcionari o la funcionària la pugui datar i segellar abans de certificar-la.

7.3 Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud.

Per a la tramitació de la sol·licitud serà preceptiu que s’aporti tota la documentació que es detalla a continuació, degudament ordenada, identificada i numerada de la manera següent:

7.3.1 Original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada de la targeta d’identificació fiscal. No caldrà aportar aquest document en el cas de les entitats que estiguin inscrites en el Registre d’entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i autoritzin l’Institut Català de les Dones a efectuar la consulta corresponent.

7.3.2 Original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada dels estatuts de l’entitat inscrits al registre corresponent. No caldrà aportar aquest document en el cas de les entitats que estiguin inscrites en el Registre d’entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i autoritzin l’Institut Català de les Dones a efectuar la consulta corresponent.

7.3.3 Acreditació de la representativitat mitjançant el llibre d’actes original o nomenament de poders; o bé, en el cas de les entitats que no estan inscrites en el Registre d’entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, un certificat expedit pel registre corresponent que acrediti les facultats atorgades a la persona representant de l’entitat.

7.3.4 Declaració responsable conforme no està inclosa en cap de les prohibicions per gaudir de la condició de beneficiària de la subvenció, especificades als articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que es troba en el formulari de sol·licitud.

7.3.5 Declaració responsable, si s’escau, de complir l’obligació que estableix l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, o el Decret 246/2000, de 24 de juliol, sobre l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva, inclosa en el formulari de sol·licitud.

7.3.6 Declaració responsable de complir els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que els siguin exigibles, inclosa en el formulari de sol·licitud.

7.3.7 Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social, inclosa en el formulari de sol·licitud.

7.3.8 Declaració responsable de si l’entitat és o no consumidora final d’IVA, inclosa en el formulari de sol·licitud.

7.3.9 Declaració responsable de què l’entitat compleix amb els requisits de l’article 322.15, Deures d’elaboració dels comptes i de transparència, de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a persones jurídiques. En el cas de les fundacions, declaració responsable que compleixen amb l’article 336.3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

7.3.10 Declaració responsable, en el supòsit d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, d’indicar els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els seus centres de treball, inclosa en el formulari de sol·licitud.

7.3.11 Dues còpies del projecte que, per tal que pugui ser valorat, ha d’incloure:

Denominació del projecte.

Descripció dels objectius (generals, específics i operatius).

Àmbit geogràfic d’execució.

Descripció de l’objecte del projecte.

Metodologia.

Abast i característiques de la població a la qual s’adreça el projecte.

Justificació de la capacitat suficient de l’entitat per a la realització del projecte.

Calendari d’execució.

Personal que es contractarà per dur a terme el projecte, si s’escau, i descripció de les tasques que ha de realitzar. Hores estimades de dedicació al projecte.

En tots els casos es vetllarà especialment per la utilització d’un llenguatge (escrit, iconogràfic, etc.) no sexista.

7.3.12 Un pressupost diferenciat i detallat de tots els conceptes que conformen la previsió de la despesa del projecte, així com les aportacions d’altres administracions públiques o privades. Per tal de realitzar aquest pressupost s’utilitzarà el model inclòs en el formulari de sol·licitud.

7.4 Si la sol·licitud no compleix els requisits previstos o no s’hi adjunta tota la documentació requerida, s’atorgarà a l’entitat sol·licitant un termini de deu dies perquè esmeni la deficiència detectada o aporti la documentació requerida, amb la indicació que, si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud, amb la resolució prèvia de l’òrgan competent per a la tramitació del procediment, que s’ha de notificar a l’entitat sol·licitant.

No cal presentar la documentació que ja té l’Institut Català de les Dones, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació, que no hi hagi cap modificació i que hagi estat admesa com a vàlida. En aquest supòsit, la persona sol·licitant ha d’especificar per escrit la data, l’òrgan i el procediment en què va ser presentada. Aquest apartat no és aplicable quan siguin documents que s’hagin d’actualitzar periòdicament o quan hagin estat modificats amb posterioritat a la seva presentació a l’Institut Català de les Dones.

La signatura de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases reguladores i l’autorització a l’Institut Català de les Dones per comprovar els requisits d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social, sobre la base dels convenis interadministratius signats amb els organismes competents. En el cas que l’entitat beneficiària de la subvenció vulgui denegar aquesta autorització, haurà de presentar, juntament amb la sol·licitud, la denegació i la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

—8 Termini

El termini de presentació és de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria pública.

—9 Resolució

El procediment de concessió és el de concurrència competitiva.

L’import concedit serà una quantitat certa i no tindrà caràcter percentual, sens perjudici de la minoració prevista en la base 11.2.a).

L’òrgan instructor del procediment és la direcció executiva de l’Institut Català de les Dones.

La Junta de Govern de l’Institut Català de les Dones, constituïda en Junta d’Avaluació, examinarà les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris de valoració previstos a la base 6, i efectuarà una proposta inicial de concessió de les subvencions que trametrà a l’òrgan instructor, el qual elevarà la proposta de resolució formal del procediment a la presidència de la Junta de Govern de l’Institut Català de les Dones, que emetrà resolució.

A part de la documentació requerida, la Junta d’Avaluació pot sol·licitar la informació complementària que cregui convenient.

La composició de la Junta de Govern la regula el Decret 92/1998, de 31 de març, pel qual es modifica l’estructura orgànica de l’Institut Català de les Dones, modificat pel Decret 184/2000, de 29 de maig, de reestructuració del Departament de la Presidència, pel que fa referència a la composició de la Junta de Govern, i pel Decret 360/2004, de 24 d’agost.

La resolució i la notificació de les subvencions s’efectuaran en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data de la publicació de la convocatòria. D’acord amb el que estableix l’article 54.2, apartat e), de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, transcorregut aquest termini de sis mesos sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, les sol·licituds s’entendran desestimades per silenci administratiu.

Les notificacions es portaran a terme de manera individualitzada. Als efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les subvencions d’un import igual o superior a 3.000,00 euros, sens perjudici que l’organisme pugui adoptar altres formes complementàries de publicitat.

Contra la resolució de concessió o denegació de les subvencions de la presidenta de la Junta de Govern de l’Institut Català de les Dones, que no exhaureix la via administrativa, les entitats interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan que ha dictat l’acte o davant la persona titular del Departament de Benestar Social i Família en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la data de la recepció de la notificació corresponent, en els termes que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sens perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.

—10 Acceptació de la subvenció

S’entén acceptada la subvenció si l’entitat beneficiària no manifesta la seva renúncia d’una manera expressa en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de rebre la notificació de la concessió.

—11 Justificació

El termini de presentació dels documents que acreditin les despeses efectuades finalitzarà el dia 27 de novembre de 2012. Aquest termini no es podrà prorrogar.

La justificació s’haurà de realitzar amb els formularis que es poden trobar al web de l’Institut Català de les Dones http://www.gencat.cat/icdones, en l’apartat de subvencions, i a les oficines de l’Institut Català de les Dones. Així mateix, hi trobaran la guia explicativa de com s’ha de realitzar aquesta justificació.

11.1 Les entitats beneficiàries de la Línia A hauran de presentar com a justificació:

a) Relació de factures de la despesa efectuada i les factures originals de les despeses per l’import atorgat, i els comprovants de pagament corresponents, que demostrin la realització de la despesa per la qual se sol·licita la subvenció. Les factures hauran de correspondre al període de realització del projecte i hauran de ser lliurades a càrrec de l’entitat beneficiària de la subvenció.

b) Un informe i/o una memòria explicativa del desenvolupament del projecte subvencionat, signat per la persona que representa l’entitat, que permeti relacionar aquest projecte amb els justificants econòmics.

11.2 Les entitats beneficiàries de la Línia B hauran de presentar com a justificació:

a) La liquidació del total del pressupost del projecte que es va presentar amb la sol·licitud, indicant els ingressos i les despeses del projecte subvencionat.

En el cas que el cost total del projecte sigui més d’un 20% inferior respecte del pressupost inicial, es minorarà la subvenció aplicant sobre la quantitat subvencionada el mateix percentatge de desviació.

Pel que fa a les despeses indirectes, caldrà especificar la relació d’aquestes despeses amb el projecte que se subvenciona, així com el criteri d’imputació.

b) Relació dels justificants econòmics de la despesa efectuada, que consistirà en les factures originals de les despeses imputades a la subvenció o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i els comprovants de pagament corresponents, que demostrin la realització de la despesa per la qual se sol·licita la subvenció. Les factures hauran de correspondre a l’exercici de l’any de la convocatòria i hauran de ser lliurades a càrrec de l’entitat beneficiària de la subvenció.

c) Un informe i/o una memòria explicativa del desenvolupament del projecte subvencionat, signat per la persona que representa l’entitat, que permeti relacionar aquest projecte amb els justificants econòmics.

d) En el cas de despeses subvencionables superiors a les quanties establertes en la normativa de contractes del sector públic per al contracte menor, s’ha de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres ofertes sol·licitades per a la realització d’aquestes despeses, juntament amb una memòria justificativa de l’elecció, de conformitat amb l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta documentació caldrà aportar-la amb la justificació.

11.3 Si s’escau, s’hauran d’adjuntar els models de programes o altre material imprès que s’hagi elaborat, d’acord amb el que disposen aquestes bases. També es pot adjuntar altra documentació que es cregui d’interès per avaluar el compliment de l’objecte subvencionat.

11.4 La subvenció es reduirà en proporció al grau d’incompliment, quan l’entitat no acrediti degudament haver arribat, amb els originals dels justificants presentats, al total de la subvenció concedida pels conceptes subvencionats, sempre que s’hagi complert la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció.

—12 Obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades a:

a) Complir les condicions que estableixen aquestes bases reguladores.

b) Realitzar el projecte que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant l’Institut Català de les Dones, sense que es pugui realitzar cap canvi o modificació de l’objecte.

c) Justificar la destinació de la subvenció, d’acord amb el que estableix la base 9 d’aquest annex, en el termini que es fixi.

d) Conservar, durant un període mínim de cinc anys, els justificants originals i la resta de documentació relacionada amb la subvenció atorgada.

e) Comunicar a l’Institut Català de les Dones l’anul·lació del projecte subvencionat, així com el seu desistiment.

f) Comunicar a l’Institut Català de les Dones l’obtenció de subvencions o recursos per a la mateixa finalitat, a més dels ja consignats a la sol·licitud de subvenció, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, abans del termini de justificació, sens perjudici del que preveu la base 4. Si l’entitat beneficiària obté un finançament addicional, l’Institut Català de les Dones pot minorar les aportacions previstes o aprovades per al mateix projecte.

g) Sempre que el projecte que se subvencioni s’executi posteriorment a l’atorgament de la subvenció, l’entitat ha d’incloure el logotip de l’Institut Català de les Dones, precedit de la menció “amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones”, així com el logotip de la línia d’atenció a les dones en situació de violència (telèfon 900.900.120), en tots els elements informatius i publicitaris que elabori l’entitat beneficiària, en suport paper, electrònic o de qualsevol altre tipus. Aquests logotips es poden trobar a la pàgina web http://www.gencat.cat/icdones/logotips.htm.

h) Facilitar tota la informació que els sigui requerida per l’Institut Català de les Dones, la Intervenció de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb la normativa vigent.

—13 Caràcter de les subvencions

Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen dret de continuïtat en l’assignació de finançament a les entitats beneficiàries per a exercicis successius.

Les subvencions concedides se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

—14 Pagament

El pagament de les subvencions es començarà a tramitar amb caràcter de bestreta del 70% sense garanties, i el 30% restant un cop que s’hagi justificat adequadament el projecte subvencionat.

—15 Dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

—16 Normativa d’aplicació

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són aplicables el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions; l’Ordre d’1 d’octubre de 1997 del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i subvencions; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya; el que disposi la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya que sigui d’aplicació a l’exercici pressupostari corresponent, i la resta de normativa aplicable.

(12.054.002)

 

Amunt