Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 22/02/2012

 • Número del document PRE/0300/2012

 • Número de control 12052034

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-12052034-2012

Dades del DOGC
 • Número 6076

 • Fecha 28/02/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 9522

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/300/2012, de 22 de febrero, por la que se convocan las subvenciones para actividades de promoción y difusión de la cultura y la lengua catalana, a ayudas sociales y al funcionamiento ordinario de las comunidades catalanas del exterior para el año 2012.


L’Ordre PRE/25/2012, de 14 de febrer, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions a activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a ajuts socials, a despeses de reforma i rehabilitació de seus i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior;

Atès el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Decret 419/2011, de 20 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 mentre no siguin vigents els del 2012;

Atès l’article 45.1, lletra h), del Decret 325/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de la Presidència;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc:

—1 Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions a activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a ajuts socials i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior per l’any 2012.

—2 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades en l’Ordre PRE/25/2012, de 14 de febrer (DOGC núm. 6071, de 21.2.2012), i per la normativa general de subvencions.

—3 La dotació màxima de les subvencions previstes per a aquesta Resolució és de 1.125.000 euros, amb càrrec de la partida PR1101-D/482000900/2310 del pressupost vigent de la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta dotació màxima podrà ser modificada, amb subjecció a la normativa vigent.

—4 Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—5 Resolució i publicació

La persona titular del Departament de la Presidència resol aquesta convocatòria de subvencions, a proposta del/de la titular de la Secretaria d’Afers Exteriors i un cop les sol·licituds presentades hagin estat estudiades i avaluades per la comissió avaluadora prevista a la base 6 de l’Ordre PRE/25/2012, de 14 de febrer, la resolució final es publicarà, mitjançant la seva exposició pública al tauler d’anuncis de la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la Presidència al carrer Sant Honorat, 1-3, Barcelona 08002, i als efectes merament informatius, també en la pàgina web del Departament de la Presidència, en un termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de publicació d’aquesta convocatòria. Transcorregut aquest termini de sis mesos sense que s’hagi dictat i publicat la resolució final del procediment, les entitats interessades podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

—6 Les subvencions concedides d’un import igual o superior a 3.000 euros es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—7 Contra la resolució final del procediment prevista a l’apartat 5, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació en el corresponent tauler d’anuncis, o bé, directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació, mitjançant exposició pública en el corresponent tauler d’anuncis.

—8 La documentació justificativa que estableix la base 14 de l’Ordre PRE/25/2012, de 14 de febrer, es podrà presentar fins al 15 d’octubre de 2012.

—9 Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en un termini no superior a un mes, comptat des de l’endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 22 de febrer de 2012

P. D. (Resolució PRE/2292/2011, de 27 de setembre,
DOGC núm. 5979, de 6.10.2011)

Francesc Homs i Molist

Secretari general

(12.052.034)

 

Amunt