Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Acord

 • Data del document 16/11/2011

 • Número del document 167/2011

 • Número de control 12011017

 • Organisme emissor Consell de l'Audiovisual de Catalunya

  CVE CVE-DOGC-A-12011017-2012

Dades del DOGC
 • Número 6060

 • Data 06/02/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 5093

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD 167/2011, de 16 de novembre, pel qual s'obre la convocatòria dels XXIV Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual.


—1 L’activitat de foment per part de l’Administració és una modalitat que consisteix a adreçar l’acció dels particulars cap a objectius d’interès general mitjançant l’atorgament d’incentius diversos, entre els quals tenen una posició rellevant els econòmics (subvencions, premis, beques, ajuts, etc.).

—2 L’article 15.3 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, de creació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, estableix que "el control econòmic i financer del Consell s’ha d’exercir de conformitat amb la Llei de finances públiques de la Generalitat".

—3 Vist el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

—4 L’article 29.5 de l’Estatut orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, aprovat mitjançant l’Acord 3/2001, de 28 de febrer, estableix com a principis d’actuació d’aquest Consell la promoció, l’organització i la realització de jornades, seminaris, simposis, estudis, recerques i publicacions sobre el sector de l’audiovisual i el seu entorn.

Vista la proposta de les bases de la convocatòria dels XXIV Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual i de conformitat amb el que estableix l’article 8.1 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha adoptat els següents

Acords:

—1 Obrir la convocatòria dels XXIV Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual.

—2 Aprovar les bases que han de regir la convocatòria dels XXIV Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual, que s’incorporen com a annex d’aquest Acord.

—3 Publicar aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 de novembre de 2011

Ramon Font Bové

President

Carme Figueras i Siñol

Consellera secretària

BASES

dels XXIV Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual

—1 El Consell de l’Audiovisual de Catalunya obre la convocatòria dels XXIV Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual.

—2 Es valoraran els treballs sobre comunicació audiovisual en el sentit més ampli del concepte: ràdio, televisió, serveis de comunicació audiovisual per internet (lineals i no lineals) i altres plataformes. Els treballs podran estar elaborats des de qualsevol disciplina o àrea de coneixement, entre les quals hi ha la comunicació, el dret, l’economia, la ciència política, la sociologia, etc.

a) Es podran presentar a aquesta convocatòria els treballs originals i inèdits que no hagin obtingut cap altre premi. Els autors o autores que hagin rebut algun ajut econòmic ho hauran de fer constar, i n’hauran d’esmentar l’origen i l’import.

b) Es valoraran especialment tant el rigor metodològic com les aportacions que siguin una novetat en l’àmbit de la comunicació audiovisual.

c) Els treballs es podran presentar en qualsevol de les llengües oficials d’Espanya, en anglès o en francès.

d) L’extensió dels treballs originals ha de ser de 150 a 300 pàgines, escrites a doble espai. Caldrà adjuntar una còpia del treball en versió digital.

—3 Per fer efectiva la participació a aquesta convocatòria, caldrà presentar o trametre al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (c. Sancho de Ávila, 125, 08018 Barcelona) l’imprès de sol·licitud de participació als premis, que s’adjunta com a annex a aquestes bases. Aquest model d’instància també es pot recollir al CAC o obtenir-lo al web www.cac.cat.

Les sol·licituds es poden presentar al registre de la seu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—4 Juntament amb l’imprès de sol·licitud per participar als XXIV Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual, caldrà presentar i registrar la documentació següent:

Tres còpies impreses i enquadernades del treball de recerca.

Currículum breu de la persona autora o de les persones autores del treball.

Una còpia digital (preferiblement en CD) del treball i del currículum breu.

Una carta signada per la persona o les persones autores del treball en què consti l’acceptació de totes les bases d’aquesta convocatòria. En qualsevol cas, la simple presentació d’algun treball en suposarà l’acceptació.

—5 El termini de presentació dels treballs i la documentació necessària finalitzarà el 15 de març de 2012.

—6 Es premiarà un únic treball. El jurat es reserva el dret d’atorgar mencions, així com la possibilitat de considerar desert el premi.

—7 El Consell de l’Audiovisual de Catalunya podrà sol·licitar a les persones autores dels treballs guardonats que redactin un article relacionat amb el treball esmentat, que podrà ser publicat a Quaderns del CAC i al web del Consell de l’Audiovisual de Catalunya www.cac.cat.

—8 El Consell de l’Audiovisual de Catalunya es reserva els drets de divulgació i d’explotació dels treballs guanyadors durant un període de sis mesos des que s’atorgui el premi.

En cas que els autors difonguin els treballs premiats, hauran de fer constar que els ha estat atorgat un premi de la XXIV convocatòria dels Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

—9 El jurat, integrat per persones expertes en la matèria, està facultat per interpretar aquestes bases, així com per resoldre’n qualsevol incidència. La composició del jurat es farà pública per mitjà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—10 El president o la presidenta del jurat elevarà al Ple del Consell el veredicte del jurat perquè el ratifiqui.

—11 Un cop aprovat pel Ple del Consell el veredicte del jurat, es publicarà l’acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Totes les candidatures rebran, a més, una notificació individual.

—12 Els treballs presentats que no hagin estat escollits pel jurat es retornaran als autors o autores en el termini de tres mesos, a comptar de l’endemà de l’acte de lliurament dels XXIV Premis CAC a la investigació en comunicació audiovisual.

(Vegeu annex al document PDF)

(12.011.017)

 

Amunt