Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 13/10/2011

  • Número de control 11286026

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

Dades del DOGC
  • Número 5992

  • Data 26/10/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 54975

Descriptors relacionats
Matèries Organismes Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 13 d'octubre de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Bescanó.


La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en les sessions de 27 de juliol i de 16 de març de 2011, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2011/043817/G

Pla d'ordenació urbanística municipal, al terme municipal de Bescanó

Acord de 27 de juliol de 2011

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Donar conformitat al text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal de Bescanó tramès per l'Ajuntament de Bescanó, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de 16 de març de 2011 amb les incorporacions d'ofici següents:

1.1 Document núm. 1 del POUM Memòria descriptiva i justificativa:

a) S'incorpora d'ofici en el “Dictamen preliminar de riscos geològics” de 22.01.09 i l'”Estudi d'inundabilitat al municipi de Bescanó” de novembre de 2008.

b) S'incorpora, a l'apartat 1.3.3. de la Memòria, el paràgraf següent: “si bé en els NNSS de 1986 l'edifici de l'estació del Carrilet estava protegit com a BCIL, el POUM tal com varen fer les anul·lades NNSS de 1999, el varen desprotegir en concórrer circumstàncies d'incompatibilitat viària i d'ordenació del sòl urbà, així com per l'estat de ruïna de l'edifici i per haver comptat amb l'informe favorable de la Comissió del Patrimoni Cultural de Girona, amb ocasió de les anul·lades NNSS de 1999. EL POUM qualifica una zona d'equipament situada davant de l'actual emplaçament de l'estació, al nord de l'antic traçat del Carrilet, on es preveu reconstruir l'edifici per a usos vinculats a la Via Verd”.

c) S'incorporen les fitxes dels polígons i sectors modificades, d'acord amb les correccions de l'apartat següent (1.2).

1.2 Document núm. 3 del POUM Normes urbanístiques:

a) S'incorpora d'ofici el nou redactat de l'article 61.1. 61.2:

61.1. Només es permetrà la instal·lació de piscines, quan es justifiqui la disponibilitat d'aigua (no de boca) i de control d'abocaments. Les piscines seran preferentment d'ús col·lectiu.

A les parcel·les d'edificació alineada a vial i a les zones de cases aïllades amb una ocupació d'edificació superior al 20%, les piscines no podran ocupar més del 30% de l'espai lliure de la parcel·la, ni superar, en cap cas, la superfície de 35 m². Estaran separades, com a mínim, 1 m dels límits de la parcel·la. Quan es construeixin piscines a l'espai no edificable de la parcel·la, no es podrà construir cap tipus d'edificació auxiliar ni cap paviment que impermeabilitzi el terreny i que, sumat a la superfície de la piscina, superi el 30% d'aquell espai.

A les zones de cases aïllades amb una ocupació d'edificació igual o inferior al 20%, les piscines hauran de respectar la mateixa separació dels límits que l'edificació i no podran ocupar més del 3% de l'espai lliure de parcel·la.

En SNU, no s'admeten piscines.

61.2. Els propietaris de dues o més parcel·les contigües podran establir la mancomunitat d'espais lliures, amb subjecció als requisits formals establerts en aquestes normes per als patis mancomunats. Podran cedir, gratuïtament, al municipi, aquests sòls lliures d'edificació, cosa que comportarà, per al municipi, el deure de conservar-los, d'acord amb les normes sobre jardins públics, sempre que es consideri que hi concorren raons d'interès públic, social o comunitari.

b) S'incorporen les determinacions següents a l'article 109. Zona de servei aeroportuari i servituds aeronàutiques:

- En els àmbits de sòl urbanitzable, en què el propi terreny vulneri les servituds aeronàutiques o les construccions proposades, inclosos tots els seus elements (com antenes, parallamps, xemeneies, equips d'aire condicionat, caixes d'ascensors, cartells, remats decoratius) poguessin vulnerar les servituds aeronàutiques de l'aeroport de Girona, no s'admetrà l'execució de les previsions del planejament, excepte que prèviament es justifiqui mitjançant un estudi aeronàutic o estudi d'apantallament, d'acord amb les excepcions contemplades en els articles 7 i 9 del Decret 584/72 sobre servituds aeronàutiques, modificat pel Decret 2490/74 i Reial decret 1541/2003. La presentació d'un estudi aeronàutic no suposa la concessió d'una excepció als límits establerts per les servituds aeronàutiques, essent necessari que consti expressament que, a judici de l'autoritat de seguretat aeronàutica, quedi acreditat el contingut i conclusions de l'estudi aeronàutic.

- En els àmbits de sòl no urbanitzable, en què el propi terreny vulneri les servituds aeronàutiques o el terreny es trobi proper a les superfícies limitadores de les servituds aeronàutiques, no es permetran noves construccions, instal·lacions, modificació del terreny o objectes fixos (postes, antenes, cartells, aerogeneradors, etc.), ni augmentar, en alçària, les ja existents. Excepcionalment, d'acord amb l'article 9 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques, modificat pel Reial decret 1541/2003, podran ser autoritzats els respectius projectes constructius que superin els límits establerts per les servituds aeronàutiques, quan es presentin estudis aeronàutics que acreditin, a judici de l'autoritat de seguretat aeronàutica, que no es compromet la seguretat, ni queda afectada, de manera significativa, la regularitat de les operacions de les aeronaus o bé queden apantallades.

- L'aprofitament susceptible de materialització serà el definit pel planejament general d'acord amb la legislació urbanística, una vegada que s'apliquin les condicions que, en el seu cas, estableixi l'informe del Ministeri de Foment, no generant, en el cas de disminució, cap tipus de dret a indemnització.

- En tant que ens trobem en un àmbit inclòs en les zones de servituds aeronàutiques legals, l'execució de qualsevol construcció o estructura (pals, antenes, aerogeneradors – incloses les pales – etc.) i la instal·lació dels mitjans necessaris per a la seva construcció (incloses les grues de construcció i similars), requerirà resolució favorable, d'acord amb els articles 29 i 30 del Decret sobre servituds aeronàutiques, circumstància que haurà de recollir-se en els documents de planejament.

c) S'incorporen les determinacions següents en els articles indicats:

1 - Article 101. Xarxa bàsica territorial:

S'hauran de respectar les servituds corresponents i les limitacions fixades en el TRLC i el reglament general de carreteres a les zones adjacents a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en aquest POUM s'hauran d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.

2 - Article 132. PAU-7 carrer Raval. Condicions d'urbanització:

En la intersecció en T del nou vial proposat amb la carretera N-141, només s'admetran girs a dretes. La resta dels moviments es faran a través de la rotonda existent en aquesta carretera a l'extrem oest de la travessera del nucli urbà.

3 - Article 132. PAU-9 Nucli modern de Vilanna. Condicions d'urbanització:

Les connexions del vial lateral proposat amb la carretera N-141 s'hauran d'ajustar als requeriments de visibilitat i seguretat exigibles, d'acord amb la normativa sectorial.

4 - Article 131. PMU-1 Turó dels Cavalls. Condicions d'urbanització:

L'accés a la zona d'aparcaments adjacent a la carretera N-141 s'haurà de dissenyar de manera compatible amb l'entroncament del carrer existent en aquest nucli, i no s'hi admetran girs a l'esquerre. Els aparcaments s'hauran de situar fora de la zona de servitud d'aquesta carretera.

5 - Article 176. PPD-1 Riera Viaplana Sud. Condicions d'ordenació, edificació i ús:

La connexió del nou vial de vora del sector PPD-1 amb la rotonda existent a la carretera N-141 a l'extrem de ponent del nucli urbà, i la connexió de la viabilitat del sector PPD-3 amb la rotonda existent a l'extrem de llevant, s'hauran d'ajustar a la normativa sectorial.

6 - Article 176 PPD-3 Riera Vall-llobera. Condicions d'ordenació, edificació i ús:

La connexió del nou vial de vora del sector PPD-1 amb la rotonda existent a la carretera N-141 a l'extrem de ponent del nucli urbà, i la connexió de la viabilitat del sector PPD-3 amb la rotonda existent a l'extrem de llevant, s'hauran d'ajustar a la normativa sectorial.

7 - Article 170. PEU-2 Trullars. Condicions d'ordenació, edificació i ús:

Atès que el tram de la carretera N-141 confrontant amb aquest àmbit formarà part del nou eix del Brugent – Ter, l'accés a la xarxa de carreteres es realitzarà a través del vial proposat pel POUM que connecta el polígon d'actuació PAU-13 amb la carretera GI-540.

8 - Article 170. AA 3. Condicions d'ordenació:

L'accés a la carretera N-141 de l'ampliació de l'aparcament es farà, exclusivament, a través de l'actual entroncament amb aquesta.

9 - Article 132. PAU-13 est de Trullars. Condicions d'urbanització:

La intersecció del vial proposat amb la carretera GI-540 s'haurà d'ajustar a la normativa sectorial.

10 - Article 170. PEU-1 Granja Marielca. Condicions d'ordenació:

El Pla especial haurà de definir els accessos als dos subàmbits exclusivament a través de al carretera GI-534, d'acord amb els requeriments de visibilitat i seguretat pertinents.

11 - Article 101. Xarxa bàsica territorial:

La legislació de carreteres (Text refós de la Llei de Carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, i el Reglament genial de carreteres, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre) és d'aplicació a tots els efectes en les qüestions relatives a aquest tipus de vialitat. De produir-se una contradicció entre la normativa del POUM i la legislació de carreteres esmentada, prevaldrà el que determina aquesta legislació.

12 - Article 131, article 132, article 170, article 175 i article 176:

- En tots els trams de les carreteres confrontants amb sòl urbanitzable i/o sòl urbà, objecte d'un polígon d'actuació urbanística o d'un pla de millora urbana i/o en qualsevol classe de sòl objecte d'un pla especial, el planejament derivat i els projectes d'urbanització hauran de precisar la vialitat de cadascun d'aquests àmbits i els seus accessos a les carreteres. Els àmbits dels sectors s'hauran d'ajustar per tal d'incloure, en el seu interior, el sòl necessari per a la construcció dels seus accessos a les carreteres. Els costos de tots aquests intercanviadors i de les actuacions d'adequació de les carreteres que siguin necessàries s'hauran d'incloure en les càrregues d'urbanització imputables als sectors beneficiats.

- En el planejament derivat i en els projectes d'urbanització, el disseny de tots els elements viaris de connexió a les carreteres es farà d'acord amb la instrucció de traçat de carreteres “3.1-IC” i amb la “Instrucció per al disseny i projecte de rotondes” de la Generalitat de Catalunya. En cap cas, s'admeten rotondes partides ni, en general, les interseccions en creu. Únicament, s'admetran en trams de la travessera aquelles interseccions en creu que es justifiqui la seva necessitat per la configuració de la trama urbana.

- El planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els corresponents projectes d'urbanització hauran d'incloure l'obligació, per part del promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental d'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. En el cas de produir-se contaminació acústica o enlluernament sobre les carreteres, el promotor haurà d'executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents.

- No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti la seguretat viària en les zones adjacents a les carreteres. Totes les activitats hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental i el seu Reglament, Decret 136/1999, de 18 de maig.

- El planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin les carreteres N-141, GI-533, Gi-534 i GI-540 hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Girona.”

d) S'incorpora d'ofici la densitat única del polígon PAU 8 carrer de la Gròber densitat d'1 habitatge/100 m² sostre.

e) Article 175. PPU-1 Central lletera Es fixa l'edificabilitat en 0,60 i també que es determina que es preveu el desenvolupament en una parcel·la única.

f) En l'article 161, rústic clau 20, es precisa que el que està prohibit és la “construcció de nous habitatges”.

g) Article 169. Àrees de tanteig i retracte. Se substitueix l'article 164 pel 174 del TRLUC.

h) Article 170. PEU-2 Trullars. Se suprimeix l'apartat 6 de la fitxa: Condicions de gestió. Reparcel·lació: modalitat per compensació bàsica.

i) Article 125.3.3.3.5, es fixa a el coeficient d'edificabilitat màxim en 0,5 m²/m².

j) Article 125.3.3.3.12.b) se substitueix el redactat proposat pel següent: “La coberta serà de teula aràbiga ceràmica amb pendent màxim del 30%. Els cossos d'edificació auxiliar podran tenir la teulada plana. L'espai útil sota coberta computarà a efectes d'edificabilitat”.

1.3 Document núm. 7 del POUM Memòria social. Plana 9 Quadre de dades Es comptabilitza el PAU-11 l'Estanc.

1.4 Plànols:

- Plànols de la sèrie N2 full 05, full 08 i en la sèrie N4 full 05 i full 06: s'esmena l'errada material detectada en l'alineació de l'illa compresa entre els carrers Josep Pla, Miquela, Salvador Dalí i doctor Sobrequés. I s'esmena l'errada en el nom del carrer Miquela que en determinats trams rep equivocadament el nom d'avinguda de l'Assumpte.

- S'incorpora el traçat del tram de l'eix Brugent – Ter a Bescanó en la sèrie N- 3 Zonificació del sòl no urbanitzable i N- 2 Zonificació detallada del sòl urbà i urbanitzable.

- S'incorpora en el plànol N.2.18 i N.2.19, el gàlib de l'edificació de la parcel·la 27 amb les determinacions específiques de la modificació de pla parcial del parc urbanitzat de Montfullà (DOGC 5239 de 20.10.2008).

- Es corregeix el nom del sector “Viaplana” per “Vilaplana” en els plànols d'ordenació.

—2 Manifestar que el document del Pla d'ordenació urbanística municipal, promogut i tramès per l'Ajuntament de Bescanó, ha estat sotmès al tràmit ambiental preceptiu previst a l'article 115 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la qual cosa ha estat considerada prèvia la seva aprovació definitiva, d'acord amb el que disposa l'article 25.7 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.

—3 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva i les normes urbanístiques corresponents en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

—4 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Acord de 16 de març de 2011

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal de Bescanó, promogut i tramès per l'Ajuntament de Bescanó, supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per triplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Pel que fa als informes:

- Cal sol·licitar un informe a l'Institut Geològic de Catalunya i incorporar, gràficament i normativament, les seves prescripcions, si escau.

- Cal incorporar completament les prescripcions dels informes següents:

- Direcció General d'Aviació Civil de data 3 de maig de 2010

- Direcció General del Patrimoni Cultural de data 28 de juliol de 2010

- Direcció General de Carreteres de data 9 de març de 2011

1.2 Pel que fa als sistemes:

- Sistema d'espais oberts. Cal completar la regulació del sistema d'espais lliures públics, clau V (article 111), amb la regulació específica de les subclaus definides en els plànols d'ordenació (1. parcs, 2. places, 5. espais jocs infantils, 6. jardins urbans i 7 Estanyol).

Així mateix, cal suprimir el sistema de protecció de sistemes, clau S, si no existeix cap superfície de sòl amb aquesta qualificació.

- Sistema d'habitatge dotacional públic. Caldrà suprimir les determinacions de l'article 114 que es contradiuen amb la vigent Llei d'urbanisme, d'acord amb l'informe de la Direcció General de Promoció de l'Habitatge de data 28 de setembre de 2010. Així mateix, cal suprimir la possibilitat que l'Ajuntament pugui ocupar terrenys dels sectors de sòl urbanitzable no delimitat, confrontats amb el sòl urbà consolidat, amb anterioritat a l'execució d'aquests sectors, per destinar-los al sistema d'habitatge dotacional.

- Els equipaments. Les normes urbanístiques del document han de regular que el destí final dels equipaments qualificats en el sòl no urbanitzable ha de justificar l'adequació a l'article 47.4 del TRLUC (equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans o activitats col·lectives de caràcter esportiu, que es desenvolupin a l'aire lliure amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l'ús de què es tracti).

Així mateix, l'article 166.6 ha de concretar que la gestió de terrenys qualificats de sistema d'equipaments de titularitat pública ha de ser per concessió administrativa i l'article 166.7 ha de suprimir la possibilitat de l'ús residencial en els terrenys destinats a sistema d'equipaments.

Finalment, el planejament ha de possibilitar la implantació de la central tèrmica de cicle combinat, d'acord amb el Pla director del sistema urbà de Girona.

1.3 Pel que fa al sòl urbà:

- L'article 121.6 de les normes urbanístiques ha de suprimir la determinació següent: “es podrà modificar la ubicació de la reserva de sòl per a habitatge protegit dins de cada sector mitjançant un pla especial”.

- Zona de nucli antic, clau 1. S'ha de suprimir, de l'article 122.4.5 de les normes urbanístiques, la possibilitat de construcció de terrats a la coberta tipus banyera, perquè no són pròpies dels nuclis antics i tradicionals.

- La Zona 5. Cal completar les normes urbanístiques del POUM amb la regulació detallada de la zona 5 i incorporar, en la llegenda dels plànols, la indicació de la clau 5.

- Zona de serveis i comercial, clau 8. S'ha de suprimir la dualitat de qualificacions en l'àmbit del carrer Major, (3/8) i a la zona de l'Estanyol, (8/1). I en tot cas, es poden regular les particularitats d'aquests àmbits a través d'una subclau específica de la zona 3 i 1, respectivament.

- El sòl urbà del carrer d'accés a la indústria de la Gròber ha de tenir la consideració de sòl urbà no consolidat, i incloure'l en un polígon d'actuació urbanística subjecte a la cessió de sòl corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic; així com el nou sostre residencial que el polígon proposa ha de comptabilitzar als efectes del còmput global de les reserves d'habitatge de protecció pública. La longitud màxima de l'edificació no pot superar els 30 m i la separació mínima entre edificacions ha de ser de 10 m. Els espais lliures previstos s'hauran de col·locar entre les edificacions i en els extrems del polígon, de manera que es garanteixi la funcionalitat d'aquestes reserves en benefici de la col·lectivitat.

- L'àmbit del PEU-3 Cases rurals s'ha de classificar com a sòl no urbanitzable.

1.4 Pel que fa al sòl urbà no consolidat:

- El sostre admès que determinen els polígons d'actuació urbanística i els sectors de desenvolupament ha de comptabilitzar com a sostre residencial de nova implantació. En el cas del PAU-7 carrer Raval, no es pot excloure el sostre de les construccions amb ús residencial existents, perquè l'edificació no es manté en la nova ordenació proposada.

- El PAU-5 can Font, per tal d'aconseguir el seu objectiu, ha de conservar, a la banda oest, exclusivament, l'edificació existent.

- El PAU-8 nord-oest del carrer Sant Llorenç, el PAU-9 oest del carrer Sant Llorenç i el PAU-10 sud-oest del carrer Sant Llorenç han de considerar-se globalment a través d'un pla de millora urbana, i preveure reserves de vialitat i d'espais lliures (i/o sistema d'equipaments), en una proporció del 35%. Les reserves d'espais lliures (i/o sistema d'equipaments) han de tenir prou entitat per donar servei al creixement de la zona d'eixample del poble de Bescanó. L'índex d'edificabilitat ha de fixar-se en un 0,40 m²/m² i la densitat en 30 habitatge/ha. Així mateix, també ha de considerar la idoneïtat de la tipologia edificatòria proposada (habitatge aparellat, exclusivament) en aquest entorn.

- El PAU-11 sud-oest de Bescanó. Ha de mantenir la classificació de sòl urbanitzable. Així mateix, els paràmetres de desenvolupament que determini el POUM s'han d'ajustar al document del Pla parcial urbanístic aprovat (superfície de l'àmbit, densitat...)

- El PAU-13 est de Trullàs. S'ha de reduir el sostre del polígon proposat per tal d'adequar-se, tipològicament, a l'entorn rural i a les preexistències edificatòries.

- El PAU-15 habitatge protegit Estanyol, com en el cas anterior, també ha de reduir la volumetria edificatòria proposada, de manera que les construccions no passin a l'altra banda del torrent i es limiti el creixement a la banda sud de la zona verda proposada.

1.5 Pel que fa al sòl urbanitzable delimitat

- PPU-1 Central Lletera. El POUM ha de recollir els paràmetres bàsics de desenvolupament del nou Pla parcial urbanístic que cal redactar, tenint en compte les condicions que suposa el pas de la variant prevista en el PDUSUG.

- PPU-2 Estanyol parc. Aquest sector s'ha de classificar de sòl urbanitzable no delimitat i, en coherència, cal suprimir la regulació fixada en l'apartat 7 Gestió de la fitxa referent als terminis. D'altra banda, els paràmetres de reserves de terrenys per a sistemes d'equipament s'han d'adequar a l'article 65.5 del TRLUC.

1.6 Pel que fa al sòl urbanitzable no delimitat

- Els sòls urbanitzables no delimitats no han de concretar la seva ordenació, únicament han de definir els elements estructuradors del municipi. Per aquest motiu, cal suprimir, dels plànols normatius, l'ordenació proposada.

- En els sectors PPD-1 Riera Vilaplana sud, PPD-2 Riera Vilaplana nord i PPD-3 Riera Vall-llobera, referent a la determinació que regula la possibilitat d'ocupació directa dels terreny destinats a equipaments, d'acord amb allò establert a l'article 150 de la LUC, per adscriure part d'aquests equipaments al sistema d'habitatge dotacional públic, cal indicar que això és possible, si el POUM concreta els sectors als quals s'aplica la substitució en els termes que estableix l'article 66.1.c)

- L'edificabilitat bruta del sector de sòl urbanitzable no delimitat PPD-2 Riera Vilaplana nord s'ha de reduir a 0,40 m²/m², ja que és un paràmetre més adequat a les característiques urbanes i tipològiques del municipi de Bescanó.

1.7 Pel que fa al sòl no urbanitzable:

- L'article 144.3, quan regula l'ús d'habitatge plurifamiliar com a ús prohibit en el sòl no urbanitzable del municipi, ha de matisar el contingut de l'articulat amb la possibilitat de la divisió horitzontal de determinades masies que el mateix POUM regula en l'article 160.1.

- L'article 154.3 ha de determinar que els projectes de noves construccions destinades a habitatge familiar han de seguir el procediment de l'article 48 del TRLUC.

- L'article 157.2 ha de suprimir la possibilitat d'autoritzar un habitatge en activitats industrials legalment implantades en sòl no urbanitzable, d'acord amb la disposició transitòria setena del RLUC.

- L'article 158 que regula el Catàleg de masies, en l'apartat 1, ha d'indicar que el Pla especial de catàleg de masies i cases rurals es tramita simultàniament al POUM, i que el POUM incorpora el llistat del Catàleg de masies. Excepte en el cas que el POUM vulgui incorporar físicament tot el document de Pla especial de catàleg de masies i cases rurals en el document definitiu de text refós. En aquest sentit, també, cal modificar el document 5 del POUM Catàleg de masies. Aquesta prescripció s'estableix sense perjudici que el document de text refós del Pla especial de catàleg de masies i cases rurals que ha de donar compliment a l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, de data 12 de març de 2010, incorpori la fitxa 210 Mau.

- Rústic, clau 20. Cal adequar els usos admesos en aquesta zona (article 162) a les disposicions de l'article 47 de la Llei. Concretament, quan determina que “excepcionalment es poden considerar compatibles i condicionats els usos sanitaris i assistencial, social i cultural, docent, esportiu, turisme rural i de càmping, caravàning, autoescola a través d'un PEU”.

- Agrícola de valor, clau 21. La normativa ha de concretar, en l'article 163.3, que les edificacions existents es refereixen a masies i cases rurals incloses en el Catàleg de masies i cases rurals que es tramita simultàniament.

- Forestal de valor, clau 22. Cal resoldre la contradicció de l'article 164 apartat 3 i 4, a on simultàniament es determina que “es prohibeix qualsevol tipus de nova edificació” i es regulen les condicions de les noves edificacions (apartat 3.4, apartat 4.1, apartat 4.4). Així mateix, cal suprimir el coeficient d'edificabilitat de l'apartat 4.3, ja que és un paràmetre inadequat per establir els paràmetres d'edificació en sòl no urbanitzable, que no responen tant a criteris quantitatius, sinó que responen a criteris funcionals de l'ús.

- Cal suprimir les determinacions de l'article 163.4.2 que regula les condicions de l'edificació per a les edificacions residencials, ja que el mateix article indica que aquest ús només s'admet a les edificacions existents.

- Cal delimitar les àrees de sòl no urbanitzable situades al voltant del nucli de Bescanó subjectes als drets de tanteig i retracte que regula l'article 170, d'acord amb l'article 164 TRLUC.

- Cal suprimir l'article 171, que transcriu literalment els articles 2.5, 2.7, 2.15. 6.6 i 6.7 del Pla director i els articles 2.6, 4.1, 4.2 i 4.3 del Pla territorial de les comarques gironines.

- PEU-1 Granja Marielca. Les normes urbanístiques han de suprimir les referències al sistema de gestió i a les cessions obligatòries, perquè no són possibles en el sòl no urbanitzable.

- PEU-2 Trullars. Cal suprimir l'àmbit perquè té per objecte la implantació d'un ús no admès en noves edificacions en el sòl no urbanitzable, d'acord amb la Llei d'urbanisme.

- AA-3 Aparcament de Bescanó. A la fitxa de l'actuació AA-3, cal corregir el redactat de l'apartat 5 Condicions d'ordenació en el sentit que l'ús autoescola no s'admet en el sòl no urbanitzable.

1.8 Pel que fa a al documentació:

- Els documents del POUM han d'actualitzar les referències normatives a la Llei d'urbanisme vigent: Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

- El POUM ha de completar la memòria social amb un quadre resum dels diferents polígons i sectors proposats que justifiqui el compliment de les reserves d'habitatge de protecció pública que estableix l'article 57.3 i següents del TRLUC. En aquest mateix sentit, també ha de completar la regulació del sostre d'habitatge de protecció pública de les fitxes dels diferents polígons d'actuació urbanística i sectors, indicant el sostre o bé el percentatge que es destina a habitatge de protecció oficial de règim general o especial i el que es destina a habitatge de protecció de preu concertat.

- Les normes urbanístiques del POUM han de refondre, completament, el contingut de l'annex 2, el Pla parcial del Parc urbanitzat de Monfullà; l'annex 3, el Pla parcial de la urbanització mas Llunès; l'annex 4 Pla parcial del sector AU 7-8; i suprimir les referències a aquests antics plans parcials, que deixaran de ser vigents un cop s'aprovi el POUM (art. 99, art. 110, art. 126.3, art. 126.4, art. 127.5, art. 128.5, art. 130, art. 131...)

- El POUM ha de recollir, com en el cas anterior, les condicions d'ordenació que establia l'estudi de detall de la zona de conservació, clau 11f, carrer Sant Grau (article 129.7), tot refonent-les en les normes urbanístiques del document. I regular que les modificacions de la volumetria de la zona es faran a través d'un pla de millora urbana.

- El PAU-11 sud-oest de Bescanó també ha de suprimir les referències del Pla parcial aprovat en l'apartat 5. Condicions d'ordenació, edificació i ús. El POUM ha de recollir, íntegrament, les condicions d'ordenació que estableix el Pla parcial, tot refonent-les en les normes urbanístiques del document i suprimir les referències al Pla parcial.

- En aquesta línea, les normes urbanístiques del POUM han de regular, a través d'una disposició addicional, el planejament derivat que manté la vigència un cop s'aprovi el POUM.

- En l'annex 1. Definicions. A. Definició de paràmetres que regulen l'ordenació han de suprimir la definició dels conceptes d'aprofitament mitjà del sector, de coeficient d'edificabilitat complementari brut, de coeficient o índex de volum edificable brut i de coeficient o índex de volum edificable net de la zona.

- Cal adaptar les claus dels diferents sistemes i zones del planejament a les claus del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) establint un quadre d'equivalències.

- S'haurà de completar la documentació amb un informe tècnic que justifiqui el compliment de les prescripcions de l'acord de la Comissió.

- El text refós inclourà la totalitat dels documents que formen part del POUM, els quals hauran de ser modificats en coherència amb les prescripcions fixades en l'acord d'aprovació definitiva.

1.9 Pel que fa a les errades materials

Normativa

- En l'article 126, s'ha detectat una incoherència entre l'apartat 2.3.3 que estableix que, a la zona 6a4, l'edificabilitat màxima per parcel·la és de 200 m² de sostre i l'apartat 2.3.4 que regula que la superfície edificable de la subzona 6a4 és de 300 m².

- Article 132.3. DL 344/2006, de 19 de setembre, hauria de ser D 344/2006, de 19 de setembre.

- A l'article 133, en les fitxes dels diferents sectors o polígons de sòl urbà, s'han detectat incoherències entre l'índex d'edificabilitat i el sostre màxim admès en el sector o polígon. Per tal de no crear confusions, cal que la superfície de l'àmbit multiplicat per l'índex d'edificabilitat indicat en la fitxa coincideixi exactament amb el sostre màxim admès, que determina la mateixa fitxa del sector o polígon. Així mateix, les dades de l'apartat 4. Superfícies i de l'apartat 7 Edificabilitat, densitat, cessions i reserva HP han de coincidir.

- Així mateix, s'ha detectat una incoherència entre el sostre d'habitatge de protecció pública que preveuen alguns polígons i el percentatge que determina el quadre de l'apartat 4 de la fitxa (PAU-8 nord-oest del carrer Sant Llorenç i PAU-10 sud-oest de carrer Sant Llorenç)

- En la fitxa PAU-1 apartat 5 Condicions d'ordenació, edificació i ús, enlloc d'unitat d'actuació hauria de dir polígon d'actuació urbanística.

- En la fitxa del PAU-4 xamfrà avinguda Assumpta, en coherència amb la resta de fitxes, ha de determinar les cessions que té en l'apartat 7 de la fitxa. En aquest mateix apartat, el sostre màxim és de 4.220 m², quan ha de ser, segons el quadre de l'apartat 4 i l'edificabilitat establerta pel polígon de 2.021 m².

- En el PAU-5, la densitat neta del polígon és d'1 habitatge cada 125 m² de sostre per a l'habitatge lliure. No obstant això, la densitat de la zona de nucli antic compacte (article 122) és d'1 habitatge cada 100 m² de sostre i, per tant, cal resoldre la incoherència.

- En la fitxa PAU-7, el nombre màxim d'habitatges de l'apartat 7 de l'esmentada fitxa, hauria de ser de 13 enlloc d'11, segons la densitat que determina en l'apartat 4 Superfícies. Finalment, l'apartat 3 de l'article 144 és incomplert, falta finalitza la darrera frase.

- En la fitxa PAU-13 est de Trullàs, en l'apartat 7, a diferència dels quadres de la resta de fitxes, no preveu la cessió de sòl per a sistemes (sí que ho preveu el quadre) per millorar la comprensió del document s'ha de regular també en aquest apartat.

- L'apartat 3 de l'article 144 és incomplet, falta finalitzar la darrera frase.

- L'apartat 4.5 de l'article 164 de la zona forestal de valor, clau 22, és incomplet.

- En l'article 180, en les fitxes dels diferents sectors de sòl urbanitzable no delimitat, s'han detectat incoherències entre l'índex d'edificabilitat i el sostre màxim admès en el sector. Per tal de no crear confusions, caldria que la superfície de l'àmbit per l'índex d'edificabilitat indicat en la fitxa coincidís exactament amb el sostre màxim admès, que determina la mateixa fitxa del sector o polígon. Així mateix, els paràmetres d'ordenació (àmbit, índex d'edificabilitat, densitat) que s'indiquen en l'apartat 4. Superfícies i en l'apartat 5 Paràmetres bàsics haurien de coincidir (tot i que, en el PPD-1, s'indica que les superfícies de l'apartat 4 són orientatives).

- En l'annex 2 del parc urbanitzat de Montfullà, SUBZONA B: Intensitat II. Estableix que “qualsevol canvi de l'actual parcel·lació que no s'ajusti a les condicions que s'exposen a l'apartat anterior haurà de tramitar-se com a modificació del Pla parcial”. En aquest sentit, recordar que el text refós del POUM que, d'acord amb l'apartat de DOCUMENTACIÓ, haurà de refondre les normatives dels annexos en l'articulat del sòl urbà de les normes urbanístiques, haurà d'indicar que qualsevol canvi de l'actual parcel·lació, haurà de ser una modificació del POUM ja que l'àrea residencial de Montfullà és sòl urbà.

- En el mateix annex 2, s'ha detectat una incoherència entre els paràmetres d'ordenació de les construccions auxiliars de l'annex 2 i els paràmetres d'ordenació de les construccions auxiliars establertes en l'article 126.4.2. Respecte a l'espai lliure de parcel·la que la refosa d'aquest annex en el cos de les normes de sòl urbà del POUM haurà de resoldre.

- En l'annex 3 de la urbanització mas Llunès, s'ha detectat una incoherència entre l'ocupació i l'edificabilitat 20% i 0,5 m²/m² regulades a l'article 8 apartat 6 i 5, respectivament.

- En el mateix annex 3, les normes fan referències a les Normes subsidiàries de planejament (article 8, art. 15.8...) i en els estudis de detall (article 15.9), que han de suprimir-se en la refosa d'aquest annex en el cos de les normes urbanístiques del sòl urbà del POUM.

Plànols

- En la sèrie de plànols n – 1.B indica, com a sòl urbà, el sòl no urbanitzable.

- Les granges d'en Fortià estan grafiades com a 26e, quan haurien de ser 26f.

- En la sèrie de plànols n-2 de regulació detallada de sòl urbà i urbanitzable, cal dibuixar els perímetres reguladors que estableix el Pla parcial del parc urbanitzat de Monfullà per a la zona 6c de Montfullà.

- En la sèrie de plànols n-2 de regulació detallada de sòl urbà i urbanitzable, la zona d'indústria clau 7b del poble nou de Vilanna ha de concretar, gràficament, l'ordenació tal i com estableixen les normes urbanístiques, article 127.4.2.1.

- En el plànol d'ordenació n-2 0-7, la parcel·la destinada a habitatge de protecció pública del PAU-11 sud-oest de Bescanó no té assignada la clau HP corresponent.

—2 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació o publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, a l'arxiu de planejament del Servei Territorial d'Urbanisme de Girona, seu de la Generalitat de Catalunya, plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Girona, 13 d'octubre de 2011

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de Girona

Annex

Normes urbanístiques de Pla d'ordenació urbanística municipal de Bescanó

(Vegeu annex al document PDF)

(11.286.026)

 

Amunt