Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 13/09/2011

  • Número del document 391/2011

  • Número de control 11252024

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dades del DOGC
  • Número 5964

  • Data 15/09/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 48234

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 391/2011, de 13 de setembre, pel qual s'estableix l'uniforme, l'equipament, els distintius, els elements d'acreditació i la imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals.


Preàmbul

L'article 144.6 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que la Generalitat exerceix les seves competències en matèria de medi ambient per mitjà del Cos d'Agents Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient, i afegeix que els membres d'aquest cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial, en els termes que estableix la Llei. Aquestes funcions són objecte de desenvolupament i concreció a la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, i al Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals.

L'article 20 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, estableix, en el seu apartat 1, que els membres del Cos d'Agents Rurals que estan de servei han de portar l'uniforme reglamentari en condicions correctes, i que excepcionalment i en casos justificats, quan així s'autoritzi individualment d'una manera expressa, poden exercir llurs funcions sense uniforme. El seu apartat 2 afegeix que han de tenir la documentació que n'acrediti la condició i, en acte de servei, han de poder acreditar la identitat professional, a iniciativa pròpia o quan els sigui requerida per les persones interessades, i l'apartat 3 que l'uniforme, els distintius i la documentació acreditativa han d'ésser establerts per reglament. Finalment, la disposició final primera autoritza el Govern de la Generalitat i, si escau, el conseller o consellera competent en matèria de protecció i conservació del medi natural, perquè dictin les disposicions necessàries per desplegar aquesta Llei.

En compliment d'aquest manament legal, el Decret té per finalitat determinar els elements que permetin identificar les persones membres del Cos d'Agents Rurals i la seva estructura jeràrquica davant la ciutadania, i alhora garantir que aquests elements els permetin el compliment de les funcions que tenen encomanades amb eficàcia i eficiència.

Per tal de donar compliment a aquesta finalitat, el Decret s'estructura en cinc capítols, vint-i-dos articles, quatre disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició final i cinc annexos.

El capítol 1, dedicat a les disposicions generals, determina el seu objecte i finalitat, el seu àmbit d'aplicació i els drets i deures de les persones membres del Cos d'Agents Rurals en aquesta matèria.

El capítol 2, dedicat a l'uniforme i l'equipament, estableix els diferents tipus, les seves característiques tècniques i de seguretat, i preveu les determinacions que s'han d'incloure al procediment general de funcionament i als procediments normalitzats de treball.

El capítol 3 està dedicat als distintius: l'escut del Cos, els distintius de comandament i coordinació, de categoria professional, d'especialitat i el número d'identitat professional.

El capítol 4 està dedicat als elements d'acreditació, i regula la targeta d'identitat professional, la placa insígnia i la cartera portadocuments.

El capítol 5 està dedicat a la utilització de la imatge corporativa en les dependències i equipament mòbil.

Finalment conté quatre disposicions addicionals per preveure la participació del Comitè de Seguretat i Salut Laboral quan sigui necessari, per a la incorporació de la imatge corporativa al Programa d'Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya i l'aplicació de la imatge corporativa, una disposició transitòria per a la incorporació del nou material i una disposició final d'entrada en vigor del Decret. Aquest entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta exclusió de la vacatio legis oficial es justifica pel caràcter organitzatiu de la norma i perquè la temàtica no requereix cap període d'adaptació.

Per tot l'exposat, vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, d'acord amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte i finalitat

El Decret té per objecte establir l'uniforme, l'equipament, els distintius, els elements d'acreditació i la imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals, amb la finalitat de garantir la identificació de les persones que en són membres com a agents de l'autoritat i l'exercici de les seves funcions amb seguretat i eficàcia.

Article 2

Àmbit d'aplicació

2.1 El Decret és d'aplicació a la totalitat de les persones membres del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

2.2 Només les persones membres del Cos d'Agents Rurals poden utilitzar els uniformes, els distintius i els elements d'acreditació del Cos d'Agents Rurals.

Article 3

Drets de les persones membres del Cos d'Agents Rurals en relació amb l'uniforme, l'equipament, els distintius, i els elements d'acreditació

Els drets de les persones membres del Cos d'Agents Rurals en relació amb l'uniforme, l'equipament, els distintius, i els elements d'acreditació són els següents:

3.1 Rebre els tipus d'uniforme, l'equipament, els distintius i els elements d'acreditació que els pertoqui en el moment de la presa de possessió del lloc de treball corresponent, d'acord amb la seva talla i sexe, i l'equipament específic necessari en funció de les tasques atribuïdes, l'especialitat assignada, l'àmbit territorial on hagin de desenvolupar les seves funcions i la talla. Les membres del Cos d'Agents Rurals en període de gestació disposaran del vestuari necessari adequat a la seva situació.

3.2 Renovar els elements dels tipus d'uniforme, de l'equipament, dels distintius i dels elements d'acreditació en el supòsit de dany o pèrdua, desgast per l'ús o canvi de categoria utilitzant els models documentals normalitzats descrits en el Procediment general de funcionament. Així mateix, es preveu la reposició d'ofici d'aquells elements de l'uniforme i l'equipament que tenen un desgast pel seu ús.

3.3 Rebre informació sobre les condicions tècniques, de seguretat i d'ús de les peces que integren els tipus d'uniforme, de l'equipament, dels distintius i dels elements d'acreditació.

Article 4

Deures inherents a l'uniforme, a l'equipament, als distintius i als elements d'acreditació

Les persones membres del Cos d'Agents Rurals tenen amb relació a l'uniforme, a l'equipament, als distintius i als elements d'acreditació els deures següents:

4.1 Portar, durant tota la jornada de treball i en correctes condicions de conservació i neteja, l'uniforme, els distintius, els elements d'acreditació i l'equipament necessari, d'acord amb les instruccions d'ús rebudes i les contingudes al Procediment general de funcionament.

4.2 Comunicar immediatament a la persona superior jeràrquica per escrit, segons els models normalitzats descrits en el procediment general de funcionament, la pèrdua, el dany de les peces de l'uniforme, de l'equipament, dels distintius i dels elements d'acreditació.

4.3 Retornar l'uniforme, l'equipament, els distintius i els elements d'acreditació a la Generalitat de Catalunya en el cas de separació del servei, per passar a una situació administrativa diferent a la de servei actiu, llevat de la situació de segona activitat, i en el cas de pèrdua de la condició d'interí o interina.

4.4 Retornar els elements d'acreditació en el cas de suspensió de funcions.

4.5 Utilitzar l'uniforme, l'equipament, els distintius i els elements d'acreditació només per raó del servei.

4.6 Exhibir sobre l'uniforme únicament els distintius autoritzats pel present Reglament en funció de la categoria o especialitat corresponent i del lloc de treball corresponent.

4.7 Les persones membres del Cos d'Agents Rurals només poden dur visibles els tipus d'equipaments previstos en aquest Decret o en les resolucions previstes per a aquest, excepte en aquells casos que sigui necessari per la naturalesa de l'actuació a realitzar i sigui expressament autoritzat per l'òrgan que tingui atribuït el comandament de l'Àrea General del Cos d'Agents Rurals.

Article 5

Uniforme i equipament dels funcionaris i funcionàries en pràctiques del Cos d'Agents Rurals

Els funcionaris i funcionàries en pràctiques del Cos d'Agents Rurals han de portar l'uniforme de treball bàsic i l'equipament necessari per a les pràctiques corresponents. Els dos articles anteriors els són d'aplicació de conformitat amb el seu règim específic.

Article 6

Responsabilitat

La infracció de les obligacions establertes en aquest Reglament pot comportar l'exigència de responsabilitat disciplinària, d'acord amb el règim que estableix el capítol 7 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals.

Capítol 2

Uniforme i equipament

Article 7

Tipus d'uniforme

7.1 Els tipus d'uniforme del Cos d'Agents Rurals són l'uniforme de representació, l'uniforme de treball bàsic i els uniformes de treball especials. Les característiques estan descrites a l'annex 4.

7.2 Les peces que integren cada tipus d'uniforme es defineixen per resolució de l'òrgan al qual estigui adscrit el Cos d'Agents Rurals.

Article 8

Uniforme de representació

8.1 L'uniforme de representació és l'uniforme destinat a les persones membres del Cos d'Agents Rurals que tenen atribuït el comandament de les àrees operatives i de coordinació de les especialitats del Cos d'Agents Rurals quan porten a terme funcions de representació.

8.2 L'uniforme de representació és, també, el destinat a les persones membres del Cos d'Agents Rurals de les categories d'inspector o inspectora i sotsinspector o sotsinspectora, quan desenvolupen funcions de representació.

Article 9

Uniforme de treball bàsic

L'uniforme de treball bàsic és l'uniforme destinat a les persones membres del Cos d'Agents Rurals de qualsevol categoria quan desenvolupen les funcions bàsiques i especialitzades.

Article 10

Uniformes de treball especials

Els uniformes de treball especials són els uniformes destinats a les persones membres del Cos d'Agents Rurals de qualsevol de les categories quan desenvolupen les funcions assignades als grups de suport i especials que així ho requereixen en emprar habilitats, tècniques, equipaments o materials especials.

Article 11

Tipus d'equipaments

11.1 Els tipus d'equipaments del Cos d'Agents Rurals són l'equipament individual, l'equipament mòbil, l'equipament de l'Àrea funcional i territorial, i l'equipament específic necessari en funció de les tasques atribuïdes i l'especialitat assignada. Les característiques estan descrites a l'annex 5. Els elements que integren aquest equipament es determinen per resolució de l'òrgan al qual estigui adscrit el Cos d'Agents Rurals.

11.2 Equipament individual.

L'equipament individual és l'equipament assignat a les persones membres del Cos d'Agents Rurals.

11.3 Equipament mòbil.

L'equipament mòbil és el constituït pel vehicle de servei ordinari o pels vehicles especials, i els elements que se'ls assignin.

11.4 Equipament de l'Àrea funcional i territorial.

L'equipament de l'Àrea funcional i territorial és l'equipament assignat a les àrees funcionals i territorials.

Article 12

Característiques tècniques i de seguretat de l'uniforme i l'equipament

12.1 Les peces que configuren cada tipus d'uniforme, el material que forma part de l'equipament individual i de l'equipament mòbil així com les seves característiques tècniques es determinaran per Resolució de l'òrgan al qual estigui adscrit el Cos d'Agents Rurals.

12.2 L'uniforme i l'equipament de les persones membres Cos d'Agents Rurals han de reunir les condicions i característiques tècniques i de seguretat exigides per la normativa vigent, i assegurar l'eficàcia en la prestació del servei sense cap risc propi o aliè.

12.3 Quan els elements d'uniformitat o equipament requereixin, d'acord amb les recomanacions del fabricant, un manteniment específic, aquest serà facilitat per l'administració.

Article 13

Procediment general de funcionament i procediments normalitzats de treball

13.1 El Procediment general de funcionament del Cos d'Agents Rurals ha de determinar els diferents tipus d'uniforme i d'equipament del Cos d'Agents Rurals tenint en compte els diferents períodes de l'any i els diferents àmbits territorials, i ha d'establir en quins supòsits i en quines condicions i circumstàncies generals s'han de portar i fer-ne ús per part de les persones membres del Cos d'Agents Rurals, així com els controls i les mesures de seguretat que cal adoptar per tal d'evitar la pèrdua, la sostracció, l'ús indegut o el deteriorament, sense perjudici de la responsabilitat que es pugui exigir.

13.2 Els procediments normalitzats de treball han d'establir, amb relació a cadascun dels àmbits materials de les funcions del Cos d'Agents Rurals, en quins supòsits i en quines condicions i circumstàncies específiques s'han de portar i fer ús de determinats tipus d'uniforme i d'equipament per part de les persones membres del Cos d'Agents Rurals, i quines mesures cal adoptar.

13.3 El Procediment general de funcionament i els procediments normalitzats de treball s'han d'aprovar per resolució de l'òrgan al qual estigui adscrit el Cos d'Agents Rurals a proposta de l'òrgan encarregat de la direcció i coordinació de la seva actuació.

13.4 L'òrgan que tingui atribuït el comandament de l'Àrea General del Cos d'Agents Rurals podrà adoptar les mesures que siguin necessàries per tal de complementar el Procediment general de funcionament i els procediments normalitzats de treball, pel que fa a adaptar la temporalitat als canvis de climatologia per a l'ús de l'uniforme i de l'equipament, amb la notificació prèvia al Comitè de Seguretat i Salut del Cos d'Agents Rurals.

13.5 Quan la naturalesa dels servei a prestar ho requereixi, l'òrgan competent que tingui encarregat el comandament de l'Àrea regional corresponent pot autoritzar excepcionalment i individualment i de manera motivada, per un temps delimitat, que determinats serveis es prestin sense els uniformes reglamentaris. En qualsevol cas, les persones membres del Cos d'Agents Rurals que actuïn sense l'uniforme reglamentari han de portar els elements d'acreditació de la seva condició i l'equipament que en cada cas es determini. En cas de serveis puntuals, el comandament que tingui encarregada l'Àrea bàsica podrà autoritzar el servei de paisà amb la comunicació prèvia al comandament de l'Àrea regional; en cas d'absència l'autorització correspon a l'inspector en cap o al cap de l'Àrea regional de guàrdia.

Capítol 3

Distintius

Article 14

Tipus de distintius

14.1 Les persones membres del Cos d'Agents Rurals n'acrediten la pertinença mitjançant els distintius propis d'aquest, que s'han d'incorporar obligatòriament a l'uniforme, i que són l'escut del Cos, els distintius de comandament i coordinació, de categoria professional, d'especialitat i el número d'identitat professional.

14.2 La col·locació exacta dels distintius sobre els diferents tipus d'uniforme ha de constar a la resolució de l'òrgan al qual estigui adscrit el Cos d'Agents Rurals mitjançant la qual es determinin les peces i els elements que corresponen a cada tipus d'uniforme i equipament.

Article 15

Escut del Cos d'Agents Rurals

L'escut de pit del Cos d'Agents Rurals figura en les peces dels uniformes.

Les característiques de l'escut són les que es descriuen a l'annex 1.1.

Article 16

Distintius de comandament i de coordinació

16.1 El personal de comandament de les àrees operatives i coordinador de les àrees d'especialització del Cos d'Agents Rurals han de portar a les xarreteres dels diferents tipus d'uniforme i on, si escau, s'estableixi, els distintius de comandament i coordinació, les característiques dels quals s'especifiquen a l'annex 1.2.

16.2 Els distintius dels i de les titulars de les àrees operatives i de coordinació de les especialitats del Cos d'Agents Rurals són els següents:

a) Inspector o inspectora en cap: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu daurat i a l'interior dues barres i quatre avets de comandament, tot de color daurat.

b) Coordinador o coordinadora nacional d'àrea d'especialització: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu daurat i a l'interior una barra i quatre avets de comandament, tot de color daurat.

c) Cap d'àrea regional: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu daurat i a l'interior dues barres i tres avets de comandament, tot de color daurat.

d) Coordinador o coordinadora regional d'àrea d'especialització: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu daurat i a l'interior una barra i tres avets de comandament, tot de color daurat.

e) Cap d'àrea bàsica: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu daurat i a l'interior dues barres i dos avets de comandament, tot de color daurat.

Article 17

Distintius de categoria professional

17.1 Les persones membres del Cos d'Agents Rurals han de portar a les xarreteres dels diferents tipus d'uniforme i on, si escau, s'estableixi, els distintius de categoria professional, les característiques dels quals s'especifiquen a l'annex 1.3.

17.2 Els distintius de la categoria professional de les persones membres del Cos d'Agents Rurals són els següents:

a) Inspector o inspectora: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu daurat i a l'interior dues barres, tot de color daurat.

b) Sotsinspector o sotsinspectora: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu daurat i a l'interior una barra, tot de color daurat.

c) Oficial: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu de color blanc i a l'interior tres barres, tot de color blanc.

d) Agent major: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu de color blanc i a l'interior dues barres, tot de color blanc.

e) Agent: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu de color blanc i a l'interior una barra, tot de color blanc.

f) Agent auxiliar: manegot de drap verd fosc i emmarcat amb un viu de color blanc.

Article 18

Distintius d'especialitat

18.1 Les persones membres del Cos d'Agents Rurals han de portar al braç dret dels diferents tipus d'uniforme els distintius d'especialitat, les característiques dels quals s'especifiquen a l'annex 1.4.

18.2 Els distintius d'especialitat de les persones membres del Cos d'Agents Rurals són els següents:

a) Àmbit material d'incendis forestals: peça de roba rectangular de drap verd emmarcat amb un viu de color blanc i a l'interior la figura d'una flama.

b) Àmbit material de fauna caça i pesca: peça de roba rectangular de drap verd emmarcat amb un viu de color blanc i a l'interior la figura d'un cap d'isard.

c) Àmbit material dels espais naturals protegits i de la biodiversitat: peça de roba rectangular de drap verd emmarcat amb un viu de color blanc i a l'interior la figura del perfil d'una muntanya.

d) Àmbit material forestal: peça de roba rectangular de drap verd emmarcat amb un viu de color blanc i a l'interior la figura d'una fulla de roure.

Article 19

Número d'identitat professional

Les persones membres del Cos d'Agents Rurals quan portin l'uniforme han de portar de manera visible a la part superior davantera esquerra del pit de l'uniforme en la seva peça visible el número d'identitat professional, de color blanc, a l'interior d'una peça de drap de color verd fosc emmarcat amb un viu de color blanc i amb les característiques que s'especifiquen a l'annex 1.5.

Capítol 4

Elements d'acreditació

Article 20

Règim jurídic

20.1 Els elements d'acreditació de les persones membres del Cos d'Agents Rurals són la targeta d'identitat professional i la placa insígnia.

20.2 La targeta d'identitat professional, les característiques tècniques de la qual s'especifiquen a l'annex 2.1, i la placa insígnia, les característiques tècniques de la qual s'especifiquen a l'annex 2.2, són personals i intransferibles, i acrediten la condició d'agent membre del Cos d'Agents Rurals.

20.3 La targeta d'identitat professional i la placa insígnia s'han de lliurar pel departament competent a la presa de possessió de la primera destinació o, en cas de personal interí, de la plaça assignada, i s'han de portar a la cartera portadocuments, que té la part corresponent a la placa insígnia abatible per tal de poder-la mantenir visible a la butxaca i la resta de característiques tècniques que s'especifiquen a l'annex 2.2.

Capítol 5

Imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals

Article 21

La imatge corporativa

Les característiques de la imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals són les que descriu l'annex 3.1.

Article 22

Aplicacions de la imatge corporativa (dependències i equipament mòbil)

Els elements que conformen la imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals s'han d'utilitzar en la retolació de les dependències, d'acord amb l'annex 3.2, i de l'equipament mòbil, d'acord amb l'annex 3.3.

Disposicions addicionals

—1 Intervenció del Comitè de Seguretat i Salut del Cos d'Agents Rurals

El Procediment general de funcionament, els procediments normalitzats de treball i llurs modificacions, així com les resolucions i instruccions que es dictin en desplegament del Decret, s'han de tractar prèviament en el Comitè de Seguretat i Salut del Cos d'Agents Rurals en tot el que faci referència a la seva incidència en la prevenció de riscos.

—2 Incorporació de la imatge corporativa al Programa d'Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya

D'acord amb el que preveu l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 10 de novembre de 2009, sobre la identitat visual corporativa i la racionalització de l'ús de les marques, la imatge corporativa regulada als articles 21 i 22 del Decret s'haurà d'incorporar a les previsions del Programa d'Identificació Visual.

—3 Aplicació de la imatge corporativa a la resta de material susceptible de retolació

L'aplicació de la imatge corporativa a la documentació del Cos d'Agents Rurals, a les publicacions en què participi i a la resta de material susceptible de retolació es regularà en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor del Decret, en col·laboració amb la direcció general responsable de la imatge institucional de la Generalitat de Catalunya mitjançant el corresponent manual d'imatge corporativa.

—4 Desenvolupament i modificació de les característiques de la uniformitat i l'equipament

Es faculta l'òrgan al qual estigui adscrit el Cos d'Agents Rurals a desenvolupar o, si s'escau, modificar mitjançant resolució les característiques tècniques no substancials de la uniformitat previstes a l'annex 4 i a desenvolupar o, si s'escau, modificar mitjançant resolució les característiques tècniques no substancials de l'equipament previst a l'annex 5.

Disposició transitòria única

La incorporació dels nous uniformes, equipaments, distintius, elements d'acreditació i elements que conformen la imatge corporativa ha de tenir lloc en funció de les disponibilitats pressupostàries, i és d'aplicació respecte als anteriors, fins a la seva substitució, el Decret, en la mesura que ho admeti llur naturalesa. En qualsevol cas, totes les reposicions i adquisicions que es facin a partir de l'entrada en vigor del Decret s'efectuaran d'acord amb aquest.

Disposició final única

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de setembre de 2011

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex 1

Distintius

(Vegeu annex al document PDF)

Annex 2

Acreditació

(Vegeu annex al document PDF)

Annex 3

Imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals

(Vegeu annex al document PDF)

Annex 4

Descripció de la uniformitat

(Vegeu annex al document PDF)

Annex 5

Descripció de l'equipament

(Vegeu annex al document PDF)

(11.252.024)

 

Amunt