Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

DECRETO 387/2011, de 6 de septiembre, de los criterios de la política conmemorativa del Gobierno y de creación de la Comisión de Conmemoraciones.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el

 

L'article 150 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial i les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

En el marc d'aquesta competència, per Decret 397/1987, de 22 de desembre, es va crear la Comissió del Mil·lenari del naixement polític de Catalunya, per tal de dur a terme l'organització dels actes commemoratius d'aquesta efemèride.

Posteriorment el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 115/2005, de 14 de juny, de creació de la Comissió Catalunya 2014, amb l'objectiu, entre altres, de recuperar i divulgar la memòria de la Guerra de Successió i de les seves conseqüències per a l'organització política i institucional de Catalunya.

Així mateix, el Govern de la Generalitat es va plantejar la necessitat de crear una Comissió de Commemoracions. Per aquest motiu es va aprovar el Decret 67/2008, d'1 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris que han de regir la política commemorativa del Govern i es crea la Comissió de Commemoracions Històriques i Culturals de Catalunya, amb l'objectiu d'establir i impulsar les diverses iniciatives de commemoració de fets i obres de persones rellevants, relacionades amb la història cultural i política de Catalunya.

La nova organització de l'Administració de la Generalitat, així com la determinació dels àmbits de competències dels departaments en què s'estructura, operada mitjançant el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, comporta adequar els òrgans de la Comissió 2014 i de la Comissió de Commemoracions Històriques i Culturals a la nova estructura organitzativa i a la nova distribució competencial.

Per altra banda, l'experiència acumulada des de la creació de les dues comissions, altres commemoracions institucionals, com la del Mil·lenari de Catalunya, i la voluntat de procedir a la simplificació administrativa, aconsellen en aquest moment crear una única comissió que pugui portar a terme la política commemorativa del Govern de la Generalitat.

Així, l'objecte d'aquest Decret és, justament, la creació de la Comissió de Commemoracions. D'altra banda, aquest Decret també té per objecte l'establiment dels criteris de la política commemorativa del Govern.

Per tot això, de conformitat amb el que preveu el Títol IV de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i d'acord amb els articles 39 i 40 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del titular del Departament de la Presidència amb la deliberació prèvia i l'acord del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

L'objecte del Decret és l'establiment dels criteris de la política commemorativa del Govern i la creació de la Comissió de Commemoracions.

Article 2

Criteris de la política commemorativa del Govern

Els criteris de la política commemorativa del Govern són els següents:

a) Es commemoren els esdeveniments d'especial rellevància i la figura, la trajectòria o l'obra de personalitats rellevants que formin part del patrimoni col·lectiu dels catalans, que tenen un caràcter nacional i que compleixin cinquantenari/s, centenari/s o mil·lenari.

b) El Govern de la Generalitat fa atenció especial a aquells esdeveniments i personalitats que tinguin caràcter institucional.

c) El Govern de la Generalitat promou els actes institucionals que considera adequats i pot establir les convocatòries públiques d'ajuts necessàries per tal que aquestes commemoracions tinguin el relleu i ressò adequats entre la ciutadania de Catalunya.

d) El Govern de la Generalitat té en consideració especialment els fets i activitats destinats a reconèixer el protagonisme femení i les aportacions de les dones al patrimoni cultural i històric de Catalunya.

Article 3

Creació

Es crea la Comissió de Commemoracions, adscrita a la Secretaria General del Departament de la Presidència, com a òrgan col·legiat que ha d'impulsar i coordinar la política commemorativa del Govern, amb la composició, objectius i règim jurídic previst en aquest Decret.

Article 4

Objectius

La Comissió de Commemoracions té per objectius:

a) Recuperar i divulgar la memòria de la Guerra de Successió i de les seves conseqüències per a l'organització política i institucional de Catalunya. En aquesta recuperació i difusió s'hi ha d'incloure el paper que les dones van desenvolupar durant el conflicte.

b) Recuperar, revisar i divulgar la tradició de la cultura política i del pensament polític catalans.

c) Projectar internacionalment les aportacions de l'experiència catalana de persistència històrica d'una nació, malgrat haver estat privada de les seves institucions.

d) Fer un balanç del procés de construcció nacional impulsat per la societat catalana i promoure el debat social entorn als projectes de futur per al nostre país.

e) Establir, impulsar i coordinar les diverses iniciatives de commemoracions d'esdeveniments d'especial rellevància i de la figura, la trajectòria o l'obra de personalitats singulars, relacionades amb la història de Catalunya.

Article 5

Composició

5.1 La Comissió està integrada per les persones membres següents:

a) El president o la presidenta de la Generalitat, que n'exerceix la presidència.

b) Una persona en representació del Departament de la Presidència.

c) Una persona en representació del departament competent en relacions institucionals.

d) Una persona en representació del departament competent en ensenyament.

e) Una persona en representació del departament competent en salut.

f) Una persona en representació del departament competent en interior.

g) Una persona en representació del departament competent en cultura.

h) Una persona en representació del departament competent en justícia.

i) Una persona en representació del departament competent en turisme.

j) Una persona en representació del departament competent en universitats.

k) Vuit persones expertes a títol individual o bé en representació d'una institució o entitat de reconegut prestigi.

l) Actuarà de secretari o secretària la persona responsable del Gabinet Tècnic del Departament de la Presidència, que assistirà a les sessions amb veu i sense vot.

5.2 Poden assistir a les reunions de la Comissió, quan les convoqui la persona que n'ostenti la presidència, amb veu però sense vot, personalitats de reconegut prestigi i competència o representants d'entitats o institucions relacionades amb les funcions de la Comissió.

5.3 Els membres de la Comissió de Commemoracions no perceben cap retribució.

Article 6

Membres

6.1 Les vocalies en representació de l'Administració de la Generalitat són proposades pel conseller o consellera respectius. Es proposarà un titular i un suplent, per tal que el substitueixi en els casos d'absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada.

6.2 Les vocalies seran nomenades per la persona titular del Departament de la Presidència.

6.3 Es tendirà a assolir la paritat de gènere mitjançant la presència equilibrada de dones i homes en la composició de la Comissió.

Article 7

Funcionament

7.1 La Comissió es reuneix quan és convocada per la Presidència i, com a mínim, un cop l'any.

7.2 En cas d'absència de la persona titular de la presidència, les reunions de la Comissió les presideix el o la vocal designat/ada pel Departament de la Presidència.

7.3 La Comissió pot crear, en funció de la naturalesa de cada commemoració, els comitès organitzadors o d'altres tipus que consideri oportuns.

7.4 El comitè organitzador té les funcions següents:

a) Elaborar el pla d'actuacions a desenvolupar.

b) Organitzar i coordinar els actes commemoratius.

c) Elaborar una memòria de totes les actuacions realitzades.

d) Qualsevol altra funció que li encomani la Comissió.

7.5 Per tal de fer el seguiment dels acords, la persona titular de la presidència de la Comissió pot nomenar un comissari o comissària. El nomenament de comissari o comissària no comporta la creació de cap lloc de treball nou a l'Administració de la Generalitat.

7.6 Per a l'exercici de les seves funcions, la Comissió compta amb el suport executiu i tècnic del Gabinet Tècnic del Departament de la Presidència, del Centre d'Història Contemporània de Catalunya i del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis.

7.7 En allò no previst en la seva normativa de funcionament, s'aplicarà la normativa reguladora dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

Article 8

Commemoracions anuals

La Comissió elabora una proposta anual dels esdeveniments i de les personalitats que han de ser objecte de commemoració per part de la Generalitat. Aquesta proposta és elevada per la persona titular de la presidència de la Comissió al Govern de la Generalitat per a la seva aprovació.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 397/1987, de 22 de desembre, de creació de la Comissió del Mil·lenari del naixement polític de Catalunya, el Decret 115/2005, de 14 de juny, de creació de la Comissió Catalunya 2014, i el Decret 67/2008, d'1 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris que han de regir la política commemorativa del Govern i es crea la Comissió de Commemoracions Històriques i Culturals.

Barcelona, 6 de setembre de 2011

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

(11.242.046)

 

Amunt