Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 24/05/2011

  • Número de control 11144005

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

Dades del DOGC
  • Número 5895

  • Data 07/06/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 32467

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 24 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Bescanó.


La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 6 de abril de 2011, va adoptar, l'acord següent:

Exp.: 2009 / 038351 / G

Pla especial del catàleg de masies i cases rurals, al terme municipal de Bescanó

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial del catàleg de masies i cases rurals del municipi de Bescanó, promogut i tramès per l'Ajuntament de Bescanó, amb la incorporació d'ofici següent:

- S'afegeix l'annex 1 vinculat a l'article 15. Protecció patrimonial amb el redactat següent:

Annex 1

Les masies següents són béns culturals d'interès nacional (BCIN) o béns culturals d'interès local (BCIL) i cal un informe previ del Departament de Cultura – Comissió Territorial del Patrimoni per a qualsevol tipus d'obra o actuació en aquestes:

- Fitxa núm. 5 Cendra - BCIL

- Fitxa núm. 6 Grau – Força - BCIL

- Fitxa núm. 33 Burguès – Telleda - BCIL

- Fitxa núm. 35 Caballé - BCIL

- Fitxa núm. 83 Torre - BCIL

- Fitxa núm. 88 Campins / Nic - BCIL

- Fitxa núm. 95 Santanna - BCIL

- Fitxa núm. 105 Gansola / Bech de Bosc - BCIL

- Fitxa núm. 106 Ferrer – Pagès Rufi i Fàbrega - BCIL

- Fitxa núm. 107 Punxó - BCIL

- Fitxa núm. 109 Viader - BCIL

- Fitxa núm. 110 Gironès - BCIL

- Fitxa núm. 111 Prafita / Rigau Joan Amat - BCIL

- Fitxa núm. 129 Berenguer - BCIL

- Fitxa núm. 130 Torre - BCIN

- Fitxa núm. 133 la Central - BCIL

- Fitxa núm. 136 Pol de Dalt - BCIL

- Fitxa núm. 139 Fuster - BCIL

- Fitxa núm. 142 Pol de Baix – Capella de Sant Bartomeu Trullars - BCIL

- Fitxa núm. 157 Bosch - BCIL

- Fitxa núm. 173 Rectoria - BCIL

- Fitxa núm. 178 Amat Gros - BCIL

- Fitxa núm. 188 Vilallonga - BCIL

- Fitxa núm. 194 Central - BCIL

—2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

—3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació o publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà d'aquell en què es rep la comunicació de l'acord exprés o d'aquell en què s'entén rebutjat presumptament.

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, a l'arxiu de planejament del Servei Territorial d'Urbanisme de Girona, seu de la Generalitat de Catalunya, plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Girona, 24 de maig de 2011

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de Girona

Annex

Normes urbanístiques de Pla especial del catàleg de masies i cases rurals, de Bescanó

Vegeu annex al document PDF)

(11.144.005)

 

Amunt