Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 22/12/2010

  • Número de control 10356009

  • Organisme emissor Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Dades del DOGC
  • Número 5796

  • Data 14/01/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 2022

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 22 de desembre de 2010, sobre resolucions del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referents al Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya.


Exp: 2010/40966/C

Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal als municipis de la Cerdanya.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en dates 30 de juny de 2010 i 19 de novembre de 2010, l'assumpte que s'indica a continuació:

Resolució de 19 de novembre de 2010

Vista la proposta de la Direcció General d'Urbanisme i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, he resolt:

—1 Donar conformitat al Text refós del Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya, elaborat per la Direcció General d'Urbanisme, en compliment de la resolució d'aprovació definitiva del titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 30 de juny de 2010, excepte pel que fa als àmbits que s'indiquen a l'apartat 2.

—2 Mantenir la suspensió de l'executivitat i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanístic plurimunicipal de la Cerdanya, pel que fa als àmbits que s'indiquen a continuació, fins que es disposi del corresponent informe favorable de l'Agència Catalana de l'Aigua:

Bolvir: PPU-BOL-1

Fontanals de Cerdanya: PAU-FON-3, PAU-FON-5, PMU-FON-3, PMU-FON-5, PPU-FON-2, PPU-FON-3, PPU-FON-4

Ger: PPU-GER-1

Meranges: PMU-MER-4, PMU-MER-5

Montellà i Martinet: PPU-MON-1

Prats i Sansor: PMU-PRA-1

Prullans: PPU-PRU-4

—3 Publicar aquesta resolució al DOGC i la d'aprovació definitiva a l'efecte de l'executivitat del Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya, excepte pel que fa als àmbits que s'indiquen a l'apartat 2.

Resolució de 30 de juny de 2010

Vista la proposta de la Direcció General d'Urbanisme i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, he resolt:

—1 Aprovar definitivament el Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya, que comprèn els municipis de Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Lles de Cerdanya, Meranges, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Riu de Cerdanya i Urús, promogut i tramès pel Consell Comarcal de la Cerdanya, amb les prescripcions assenyalades a l'acord de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya de 18 de juny de 2010.

—2 Suspendre l'executivitat i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'aquesta resolució fins que, per part de la Direcció General d'Urbanisme s'hagi elaborat un text refós que incorpori les prescripcions assenyalades, un cop el Ple del Consell Comarcal hagi ratificat el Decret de la Presidència 59/2010, de 15 de juny.

—3 Advertir el Consell Comarcal de la Cerdanya que, si el Ple del Consell Comarcal no ratifica el Decret de la Presidència 59/2010, de 15 de juny, en el termini de 3 mesos a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquest acord, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a l'empara del que estableix l'article 90.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, se subrogarà en les competències del Consell Comarcal relatives a l'elaboració del Text refós en el qual figurin incorporades les prescripcions a que fa referència el punt 1 d'aquesta resolució.

Contra aquestes resolucions, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació o publicació Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 107.3, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà d'aquell en què es rep la comunicació de l'acord exprés o d'aquell en què s'entén rebutjat presumptament.

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h.

Barcelona, 22 de desembre de 2010

M. Dolors Vergés i Fernández

Secretària de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya

Annex

Normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya

(Vegeu annex al document PDF)

(10.356.009)

 

Amunt