Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 14/12/2010

  • Número del document 196/2010

  • Número de control 10347076

  • Organisme emissor Departament de Salut

Dades del DOGC
  • Número 5776

  • Data 16/12/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 91245

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).


A Catalunya, un cop es va fer efectiu el traspàs dels serveis d'assistència sanitària de la seguretat social, mitjançant el Reial decret 1517/1981, de 8 de juliol, sobre traspassos de serveis de la Seguretat Social a la Generalitat de Catalunya en matèria de Seguretat Social (INSALUD, IMSERSO), es va palesar la necessitat de comptar amb els hospitals concertats d'una manera continuada i estable per tal de garantir l'assistència sanitària, atès que els centres traspassats resultaven insuficients per atendre el nombre de persones beneficiàries susceptibles d'utilitzar aquests serveis a Catalunya. Això va motivar que el Decret 202/1985, de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (DOGC núm. 568, de 29.7.1985), configurés una xarxa de centres adreçada a la prestació de l'assistència sanitària pública a les persones pacients que requereixin atenció hospitalària.

La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, amb caràcter de dret supletori de les normes que en aquesta matèria puguin dictar les comunitats autònomes, també va preveure que els hospitals generals del sector privat que ho sol·licitin siguin vinculats al Sistema Nacional de Salut, d'acord amb un protocol definit, sempre que per les seves característiques tècniques siguin homologables, les necessitats assistencials ho justifiquin i les disponibilitats del sector públic ho permetin.

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, va recollir l'existència d'aquesta xarxa als efectes d'assolir una òptima ordenació hospitalària que permeti l'homogeneïtzació adequada de les prestacions, regulant en l'article 43 i següents la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública els criteris d'acreditació, els requisits, les condicions i el procediment d'inclusió i exclusió de la qual s'ha de fixar per reglament, és a dir per decret del Govern de la Generalitat; afegint-se que el Govern, a banda d'aquesta Xarxa, pot crear una xarxa d'hospitals per a crònics.

Posteriorment, atesa la contribució que la xarxa hospitalària d'utilització pública ha tingut en assolir una bona planificació sanitària i en l'optimització de tots els recursos existents, es va avançar en l'establiment de les xarxes d'utilització pública de centres, serveis i establiments sociosanitaris i de centres, serveis i establiments de salut mental, per mitjà, respectivament, dels decrets 242/1999, de 31 d'agost, pel qual es crea la xarxa de centres, serveis i establiments sociosanitaris d'utilització pública de Catalunya (DOGC núm. 2973, de 13.9.1999), i 213/1999, de 27 de juliol, pel qual es crea la xarxa de centres, serveis i establiments de salut mental d'utilització pública de Catalunya (DOGC núm. 2944, de 3.8.1999).

Totes aquestes xarxes han d'actuar de manera coordinada per tal d'oferir una atenció integral a la salut de la ciutadania, constituint un sistema que actualment aglutina els centres i serveis de les diferents xarxes i els centres i serveis d'atenció primària i que està regulat pel Decret 378/2000, de 21 de novembre, pel qual es configura el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

L'experiència assolida durant aquests anys pel SISCAT, integrant les diferents xarxes existents, ha resultat mot positiva, ja que ha permès un marc estable d'entitats proveïdores de serveis assistencials, amb independència de la naturalesa, que ha permès l'aprofitament i l'optimització de les infraestructures i recursos existents.

D'altra banda, l'estabilitat derivada de l'existència del SISCAT també ha permès la consolidació d'aliances estratègiques entre les entitats proveïdores de serveis assistencials, la qual cosa ha repercutit en la satisfacció de la ciutadania amb el sistema, ja que han resultat afavorits el continu assistencial i la potenciació de la relació entre el personal facultatiu i les persones pacients.

Així mateix, l'objectiu d'avançar en la concepció integral i integrada del sistema sanitari a Catalunya, que és un dels principis informadors establerts en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya, pel que fa a la provisió dels serveis, aconsella la transformació de l'actual SISCAT, de manera que inclogui totes les xarxes, però no tant pel seu caràcter monogràfic, sinó pel tipus de serveis que presten; de manera que el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya resti configurat per la xarxa de serveis d'internament, amb el benentès que aquesta xarxa inclou la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública, regulada per la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya; la xarxa de serveis comunitaris i la xarxa de transport sanitari. Aquest sistema es completa amb la previsió d'un Catàleg de potencials proveïdors que integra altres proveïdors de serveis sanitaris no integrats en les xarxes anteriors i que suposa una novetat sobre l'anterior sistema.

Per últim, s'ha d'indicar que l'article 162.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat en matèria de sanitat i salut pública la competència exclusiva sobre l'organització, el funcionament intern, l'avaluació, la inspecció i el control de centres, serveis i establiments sanitaris; mentre que els apartats a) i b) de l'article 162.3 afegeixen que correspon a la Generalitat la competència compartida, d'una banda, en l'àmbit de l'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les prestacions i els serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut mental de caràcter públic en tots els nivells i per a tota la ciutadania i, d'altra banda, en l'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les mesures i les actuacions destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits.

Vistes les al·legacions formulades per les persones i entitats interessades, així com l'informe del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

Per tot això, a proposta de la consellera de Salut, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions comunes als centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el SISCAT

Article 1

Constitució del SISCAT

1.1 El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) està constituït per:

a) La xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya.

b) La xarxa de centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari d'utilització pública de Catalunya.

c) La xarxa de serveis de transport sanitari d'utilització pública de Catalunya.

1.2 El Catàleg de potencials proveïdors integra altres proveïdors de serveis sanitaris no integrats en les xarxes anteriors.

Article 2

Configuració del SISCAT

2.1 Configuren el SISCAT els centres, serveis i establiments sanitaris següents:

a) Els gestionats per l'Institut Català de la Salut.

b) Els gestionats per les entitats de naturalesa o titularitat pública que, de conformitat amb els requisits que estableix l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, tinguin la consideració de mitjans propis de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i ens que en depenen.

c) Els gestionats per entitats de naturalesa o titularitat pública diferents de les incloses en la lletra b).

d) Els de titularitat privada els serveis dels quals siguin necessaris per implementar les previsions del Pla de salut de Catalunya i així ho sol·licitin.

2.2 Els centres, serveis i establiments a què fan referència la lletra a) i b) de l'apartat anterior resten integrats automàticament en la corresponent xarxa, en funció del tipus de serveis que prestin.

2.3 Els centres, serveis i establiments inclosos en les lletres c) i d) de l'apartat anterior s'integraran en les respectives xarxes mitjançant els procediments establerts en la regulació específica de cadascuna en el present Decret.

2.4 El Servei Català de la Salut ha de fer pública, mitjançant el seu web, la relació de centres, serveis i establiments que configuren el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, amb la finalitat de possibilitar el seu coneixement a tota la ciutadania.

Article 3

Integració en les xarxes

3.1 La integració en la xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya o en la xarxa de centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari d'utilització pública de Catalunya només és procedent en els supòsits en què els centres, serveis o establiments sanitaris tinguin la corresponent autorització administrativa atorgada pel Departament de Salut i estiguin inscrits en el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris.

3.2 En el cas de la xarxa de serveis de transport sanitari d'utilització pública de Catalunya, han d'acreditar que tots els vehicles destinats al transport sanitari tenen la corresponent autorització administrativa.

3.3 En tot cas, els integrants de qualsevol de les xarxes han de tenir la corresponent acreditació o els estàndards de qualitat establerts per la normativa vigent en aquesta matèria, sense perjudici de la integració automàtica dels centres, serveis i establiment inclosos en les lletres a) i b) de l'article 2.1.

Article 4

Obligacions derivades de la integració en el SISCAT

Les entitats titulars dels centres, serveis i establiments pertanyents a qualsevol de les xarxes que integren el SISCAT han de complir les obligacions següents:

a) Exercir les funcions assistencials que els correspongui en funció de la seva integració en la corresponent xarxa i les funcions de promoció de la salut i educació sanitària de la població, medicina preventiva, recerca clínica i epidemiològica i docència, d'acord amb els programes del Servei Català de la Salut i de la regió sanitària específica, i també la participació en les comeses d'informació sanitària i estadística.

b) Subjectar-se a les previsions que en matèria de gestió i comptabilitat preveuen els articles 54 i 55 de la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya.

c) Subjectar-se als controls i les inspeccions periòdics i esporàdics que s'escaiguin per tal de verificar el compliment de les normes de caràcter sanitari, administratiu, econòmic i d'estructura que siguin aplicables.

d) Adequar la gestió dels serveis a les directrius generals i els criteris d'actuació que estableixi el Servei Català de la Salut.

e) Subjectar-se a les normes d'acreditació o, si escau, als estàndards de qualitat que s'estableixin reglamentàriament.

f) Subministrar al Servei Català de la Salut tota la informació assistencial que se'ls demani sobre els serveis de cobertura pública.

g) Facilitar al Departament de Salut o al Servei Català de la Salut qualsevol altra informació de caràcter assistencial o econòmic que pugui afectar la viabilitat i continuïtat de la prestació dels serveis de cobertura pública.

Article 5

Interconnexió de xarxes

5.1 Els centres, serveis i establiments pertanyents a qualsevol de les xarxes que sol·licitin ser inclosos en una altra han d'acreditar només el compliment dels estàndards de qualitat no compresos entre els exigibles per pertànyer a la xarxa en la qual ja estiguin inclosos.

5.2 Les entitats titulars dels centres, serveis i establiments integrats en alguna de les xarxes que configuren el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, si s'escau, poden formalitzar convenis o contractes amb el Servei Català de la Salut per a la prestació de serveis corresponents a qualsevol de les xarxes restants, d'acord amb el que estableix la normativa sobre contractes del sector públic i els criteris de planificació sanitària de la Generalitat.

Article 6

Provisió de serveis a través del SISCAT

El Servei Català de la Salut ha de proveir amb caràcter general els serveis sanitaris la població de Catalunya a través dels centres i serveis del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

Capítol 2

Xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya

Article 7

Definició i objectiu de la xarxa de centres d'internament

7.1 La xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya inclou els centres que presten assistència sanitària a les persones que pateixen una malaltia aguda o crònica, i la finalitat principal d'aquests centres és el diagnòstic o el tractament i la rehabilitació de les persones malaltes que hagin de ser prestats amb recursos propis d'un centre hospitalari. Aquesta assistència sanitària es presta en règim d'internament, i també es pot prestar de manera ambulatòria, per tal de garantir l'atenció integral de les persones malaltes.

7.2 La Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública de Catalunya, així com la Xarxa d'hospitals per a crònics, als efectes del que estableix l'article 43 i 48 de la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya, resten incloses en la xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya.

7.3 L'objectiu fonamental de la xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya és l'assoliment d'una ordenació d'aquests centres que permeti l'equitat en l'accés a les prestacions assistencials, així com la utilització òptima dels recursos humans i materials; afavorint el treball en xarxa i l'establiment d'aliances estratègiques entre les diferents entitats proveïdores, amb l'objectiu de garantir la continuïtat dels serveis.

Article 8

Tipus d'assistència dels centres d'internament

L'assistència que poden prestar els centres d'internament d'utilització pública de Catalunya comprèn els processos de detecció, prevenció, diagnòstic, terapèutic, de seguiment i suport, en règim d'hospitalització, tant de manera urgent com programada, serveis d'atenció de dia, consultes externes, urgències, serveis d'atenció específica, proves i serveis complementaris d'aquests processos, atenció sociosanitària i qualsevol altra activitat tècnicament vinculada a l'activitat especialitzada, per a l'atenció a les persones amb malaltia aguda o crònica.

Article 9

Obligacions específiques dels centres que integren la xarxa de centres d'internament

9.1 Els centres que integren la xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya, a banda de les obligacions comunes que estableix l'article 4, tenen les obligacions específiques següents:

a) Adaptar el seu pla de comptes i el seu sistema de comptabilitat al pla estàndard per a centres sanitaris que ha d'establir el Departament de Salut, d'acord amb el Departament d'Economia i Finances.

b) Adaptar el seu sistema d'informació d'activitats assistencials i dades clíniques al que s'estableixi per a tot el SISCAT, el qual ha de permetre facilitar els corresponents resums d'altes de les persones pacients ingressades.

c) Desenvolupar una unitat de control de qualitat interna.

d) Auditar els comptes anuals i lliurar el corresponent informe d'auditoria al Servei Català de la Salut.

e) Realitzar les corresponents auditories de protecció de dades personals, d'acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades.

f) Presentar un pla triennal, que s'actualitzi anualment, amb les previsions en recursos humans i el programa d'inversions.

9.2 El compliment d'aquestes obligacions, sense perjudici de l'aplicació de la normativa vigent de caràcter general, s'ha d'ajustar al que estableixin les normes que despleguin aquest Decret.

Article 10

Composició de la xarxa de centres d'internament

10.1 La xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya és integrada pels centres següents:

a) Els gestionats per l'Institut Català de la Salut.

b) Els gestionats per les entitats de naturalesa o titularitat pública que, de conformitat amb els requisits que estableix l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, tinguin la consideració de mitjans propis de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i ens que en depenen.

c) Els centres amb els titulars dels quals, d'acord amb el que estableix l'article 67 de la Llei general de sanitat, el Servei Català de la Salut subscrigui els corresponents convenis, sense perjudici del que estableixi la normativa que reguli l'establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut.

10.2 L'annex d'aquest Decret recull els centres que, d'acord amb els criteris de planificació del mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, aprovat pel Govern de la Generalitat, integren aquesta xarxa.

10.3 Els centres a què fan referència les lletres a) i b) de l'apartat 1 d'aquest article resten integrats automàticament en aquesta xarxa.

La integració en aquesta xarxa dels centres a què fa referència l'apartat 1.c) d'aquest article s'ha de fer efectiva mitjançant la subscripció dels corresponents convenis singulars de vinculació amb llurs titulars.

Capítol 3

Xarxa de centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari d'utilització pública de Catalunya

Article 11

Definició de la xarxa de centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari

La xarxa de centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari d'utilització pública de Catalunya inclou els centres d'atenció primària de salut i els centres i serveis d'àmbit comunitari de salut mental, inclosos els d'atenció a les drogodependències, i d'atenció sociosanitària, els centres de rehabilitació i els centres i serveis d'atenció especialitzada que prestin assistència sanitària a persones que pateixin malalties que, per raó de les seves característiques, gravetat o complexitat, no requereix ser prestada necessàriament pels centres d'internament.

Article 12

Obligacions específiques dels centres que integren la xarxa de centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari

12.1 Els centres que integren la xarxa de centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari d'utilització pública de Catalunya, a banda de les obligacions comunes establertes en l'article 4, tenen les obligacions específiques següents:

a) Adaptar el seu pla de comptes i el seu sistema de comptabilitat al pla estàndard per a centres sanitaris que ha d'establir el Departament de Salut, d'acord amb el Departament d'Economia i Finances.

b) Adaptar el seu sistema d'informació d'activitats assistencials i dades clíniques al que s'estableixi per a tot el SISCAT, el qual ha de permetre facilitar els corresponents resums d'altes de les persones ateses.

c) Desenvolupar una unitat de control de qualitat interna.

d) Auditar els comptes anuals i lliurar el corresponent informe d'auditoria al Servei Català de la Salut.

e) Realitzar les corresponents auditories de protecció de dades personals, d'acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades.

f) Presentar un pla triennal, que s'actualitzi anualment, amb les previsions en recursos humans i el programa d'inversions.

12.2 El compliment d'aquestes obligacions, sense perjudici de l'aplicació de la normativa vigent de caràcter general, s'ha d'ajustar al que estableixin les normes que despleguin aquest Decret.

Article 13

Procediment d'integració a la xarxa de centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari

13.1 Els centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari d'utilització pública de Catalunya gestionats per l'Institut Català de la Salut i els gestionats per les entitats de naturalesa o titularitat pública que, de conformitat amb els requisits que estableix l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, tinguin la consideració de mitjans propis de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i ens que en depenen resten integrats automàticament en aquesta xarxa.

13.2 La integració d'altres centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari requereix que, prèviament, mitjançant una resolució motivada del conseller o consellera de Salut, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, s'hagin determinat els serveis de cobertura pública que no es puguin prestar directament mitjançant l'Institut Català de la Salut o la resta d'entitats que tinguin la consideració de mitjans propis del Servei Català de la Salut. Aquesta resolució s'ha d'actualitzar periòdicament, abans de la convocatòria de procediment obert previst en l'apartat 4.

13.3 La integració en aquesta xarxa dels centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari que no tinguin la consideració de mitjans propis del Servei Català de la Salut es portarà a terme mitjançant l'establiment d'un acord marc amb els titulars d'aquests centres i serveis.

13.4 El Servei Català de la Salut convocarà periòdicament un procediment obert, amb subjecció a les normes que regulen la contractació del sector públic, per a l'establiment dels acords marc a què fa referència l'apartat anterior.

13.5 La convocatòria pública a què fa referència l'apartat anterior pot portar-se a terme per al conjunt dels centres i serveis d'àmbit comunitari o de manera individual per a cada tipologia, que reglamentàriament s'estableixi, de centres i serveis d'àmbit comunitari. Aquesta convocatòria ha d'incloure entre els criteris de selecció la promoció del treball en xarxa i de l'establiment d'aliances estratègiques entre les diferents entitats proveïdores, amb l'objectiu de garantir la continuïtat dels serveis, sense perjudici de la inclusió d'altres criteris enumerats en l'article 134.1 de la Llei de contractes del sector públic, si s'escau.

13.6 Els acords marc tenen la durada màxima que estableix la normativa de contractes del sector públic.

Capítol 4

Xarxa de serveis de transport sanitari d'utilització pública de Catalunya

Article 14

Definició de la xarxa de serveis de transport sanitari

La xarxa de serveis de transport sanitari d'utilització pública de Catalunya inclou les entitats proveïdores de serveis de transport sanitari que siguin titulars d'ambulàncies els serveis de les quals sigui necessari per als trasllats de persones malaltes que hagin de ser ateses sanitàriament a càrrec del Servei Català de la Salut.

Article 15

Obligacions dels centres que integren la xarxa de serveis de transport sanitari

15.1 Les entitats proveïdores de serveis incloses en la xarxa de serveis de transport sanitari d'utilització pública de Catalunya, a banda de les obligacions comunes establertes en l'article 4, tenen les obligacions específiques següents:

a) Adaptar el seu pla de comptes i el seu sistema de comptabilitat analítica al pla estàndard per a centres sanitaris que ha d'establir el Departament de Salut, d'acord amb el Departament d'Economia i Finances.

b) Adaptar el seu sistema d'informació d'activitats assistencials i dades clíniques al que s'estableixi per a tot el SISCAT.

c) Desenvolupar una unitat de control de qualitat interna.

d) Auditar els comptes anuals i lliurar el corresponent informe d'auditoria al Servei Català de la Salut.

e) Realitzar les corresponents auditories de protecció de dades personals, d'acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades.

f) Presentar un pla triennal, que s'actualitzi anualment, amb les previsions en recursos humans i el programa d'inversions.

15.2 El compliment d'aquestes obligacions, sense perjudici de l'aplicació de la normativa vigent de caràcter general, s'ha d'ajustar al que estableixin les normes que despleguin aquest Decret.

Article 16

Procediment d'integració a la xarxa de serveis de transport sanitari

16.1 Els serveis de transport sanitari d'utilització pública de Catalunya gestionats l'Institut Català de la Salut i els gestionat per les entitats de naturalesa o titularitat pública que, de conformitat amb els requisits que estableix l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, tinguin la consideració de mitjans propis de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i ens que en depenen resten integrats automàticament en aquesta xarxa.

16.2 La integració d'altres serveis de transport sanitari requereix que, prèviament, mitjançant una resolució motivada del conseller o consellera de Salut, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, s'hagin determinat els serveis de cobertura pública que no es puguin prestar directament mitjançant l'Institut Català de la Salut o la resta d'entitats que tinguin la consideració de mitjans propis del Serveis Català de la Salut. Aquesta resolució s'ha d'actualitzar anualment.

16.3 La integració en aquesta xarxa dels serveis de transport sanitari que no tinguin la consideració de mitjans propis del Servei Català de la Salut es portarà a terme mitjançant l'establiment d'un acord marc amb els titulars d'aquests centres i serveis.

16.4 El Servei Català de la Salut convocarà periòdicament un procediment obert, amb subjecció a les normes que regulen la contractació del sector públic, per a l'establiment dels acords marc a què fa referència l'apartat anterior.

16.5 La convocatòria pública a què fa referència l'apartat anterior es portarà a terme per al conjunt dels serveis de transport sanitari i ha d'incloure entre els criteris de selecció la promoció del treball en xarxa i l'establiment d'aliances estratègiques entre les diferents entitats proveïdores, amb l'objectiu de garantir la continuïtat dels serveis, sense perjudici de la inclusió d'altres criteris enumerats en l'article 134.1 de la Llei de contractes del sector públic, si s'escau.

16.6 Els acords marc tenen la durada màxima que estableix la normativa de contractes del sector públic.

Capítol 5

Catàleg de potencials proveïdors de determinats serveis sanitaris

Article 17

Definició del Catàleg de potencials proveïdors

17.1 El Servei Català de la Salut pot acreditar els proveïdors de determinats serveis sanitaris, ja siguin persones físiques o jurídiques, a l'efecte de la prestació de serveis sanitaris que no estiguin inclosos dins dels serveis que han de prestar la xarxa de centres d'internament, la xarxa de centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari, o la xarxa de serveis de transport sanitari d'utilització pública.

17.2 El Servei Català de la Salut ha de donar publicitat a l'existència d'aquest Catàleg de potencials proveïdors de determinats serveis sanitaris de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut, per tal que els proveïdors de serveis sanitaris interessats pugui demanar la seva acreditació i consegüent inclusió en el Catàleg.

17.3 Els proveïdors de serveis sanitaris que hagin obtingut la corresponent acreditació integren el Catàleg de potencials proveïdors de determinats serveis sanitaris.

17.4 El Catàleg ha d'incloure, com a mínim, els proveïdors dels serveis per als quals s'estableixin estàndards de qualitat específics.

Article 18

Requisits d'inclusió en el Catàleg de potencials proveïdors

18.1 Els proveïdors de serveis sanitaris, ja siguin persones físiques o jurídiques, que vulguin ser incloses en el Catàleg de potencials proveïdors de determinats serveis sanitaris de cobertura pública han de complir els requisits següents:

a) En el cas de persones físiques, tenir plena capacitat d'obrar. En el cas de persones jurídiques, tenir personalitat jurídica i estar inscrites en els registres corresponents a la seva naturalesa jurídica i objecte estatutari.

b) No estar incursos en cap prohibició de contractar amb les entitats del sector públic, d'acord amb la normativa sobre contractes del sector públic.

c) Garantir a totes les persones usuàries que se'ls respectaran els drets que estableix l'article 10 de la Llei general de sanitat.

d) Comprometre's a participar en els eventuals processos de contractació de serveis assistencials que siguin convocats pel Servei Català de la Salut.

e) Acreditar el compliment dels estàndards de qualitat específics que s'estableixin per a cada tipus de servei, mitjançant una ordre de la persona titular del Departament de Salut.

18.2 L'incompliment d'aquests requisits suposa la no-inclusió en el Catàleg de potencials proveïdors de determinats serveis sanitaris o, si s'escau, la exclusió.

Article 19

Procediment inclusió proveïdors de serveis sanitaris

El Servei Català de la Salut ha de publicar periòdicament la convocatòria d'inclusió en el Catàleg de potencials proveïdors de determinats serveis sanitaris de tots els proveïdors de serveis sanitaris que compleixin els requisits establerts en l'article 18.

El director del Servei Català de la Salut, en el termini de 3 mesos comptadors des de la finalització del termini establert per sol·licitar la inclusió en el Catàleg, ha de resoldre sobre l'admissió o denegació de la sol·licitud. En cas que en aquest termini no es resolgui expressament, s'ha de considerar estimada la sol·licitud.

La inclusió en el Catàleg té una vigència de 4 anys, condicionada al manteniment del compliment dels requisits que estableix l'article 18.

Article 20

Estàndards de qualitat

Els estàndards de qualitat a què es refereix l'article 17 d'aquest Decret s'han de fixar per a cada tipologia de serveis, mitjançant una ordre del conseller o consellera de Salut, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. Els aspectes sobre els quals versaran aquests estàndards són els següents:

a) Aspectes organitzatius i de personal.

b) Aspectes de qualitat de l'assistència sanitària i atenció global a l'usuari.

c) Aspectes relatius a l'estructura, les instal·lacions i els equipaments.

El Servei Català de la Salut ha de portar a terme un seguiment i control de l'aplicació d'aquests estàndards de qualitat. D'acord amb això, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut pot proposar al conseller o consellera de Salut, de manera motivada, la modificació dels estàndards fixats.

Article 21

Procediment de verificació del compliment dels estàndards de qualitat

21.1 A fi i efecte de verificar el compliment dels estàndards de qualitat, les entitats han de formalitzar la sol·licitud oportuna, emplenant el qüestionari que a aquest efecte els ha de lliurar el Servei Català de la Salut, i aportar la documentació acreditativa corresponent.

21.2 Prèvies les verificacions pertinents, els serveis tècnics del Servei Català de la Salut han d'elevar la corresponent proposta de resolució al director o directora d'aquest ens, que ha d'emetre resolució en el termini màxim de tres mesos. Si la proposta de resolució és negativa, s'ha de donar audiència a les persones interessades. En cas que en el termini de tres mesos no s'hagi emès resolució expressament, s'ha de considerar estimada la sol·licitud.

21.3 Quan es produeixin variacions respecte al compliment dels estàndards de qualitat, els entitats ho han de comunicar al Servei Català de la Salut a fi que aquest revisi, si s'escau, l'expedient de verificació del seu compliment i emeti la resolució corresponent.

Article 22

Efectes de la inclusió en el Catàleg de potencials proveïdors

22.1 La inclusió en el Catàleg de potencials proveïdors de determinats serveis sanitaris acreditats pel Servei Català de la Salut s'entén com a fase primera del procediment restringit de la contractació, de manera que les invitacions a presentar proposicions es puguin fer entre els proveïdors, ja siguin persones físiques o jurídiques, que prèviament hagin estat inclosos en el Catàleg.

22.2 L'exclusió del Catàleg s'ha de fer constar com una causa de resolució en els contractes que se subscriguin d'acord amb l'apartat anterior.

Disposicions addicionals

—1 D'acord amb els criteris de planificació del mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública aprovat pel Govern de la Generalitat, i tenint en compte la posada en funcionament de nous centres i les necessitats assistencials, la persona titular del Departament de Salut pot actualitzar la relació de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya inclosos a l'annex d'aquest Decret.

—2 El SISCAT i les seves xarxes s'han de fer efectives, d'acord amb els corresponents procediments d'integració, en el termini de 5 anys des de l'entrada en vigor d'aquest Decret.

—3 Les previsions d'aquest Decret s'han de portar a terme sense perjudici del que estableixen la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial d'Era Val d'Aran, i el Decret 354/2001, de 18 de desembre, de transferència de competències de la Generalitat al Conselh Generau d'era Val d'Aran en matèria de sanitat.

Disposició transitòria

Mentre no sigui efectiu, d'acord amb els corresponents procediments d'integració, el SISCAT, la xarxa de centres d'internament, la xarxa de centres, serveis i establiments sanitaris d'àmbit comunitari i la xarxa de serveis de transport sanitari d'utilització pública de Catalunya, regulades en aquest Decret, resten integrades pels centres serveis i establiments de l'Institut Català de la Salut, dels consorcis en què té participació majoritària la Generalitat de Catalunya o el Servei Català de la Salut i de les empreses públiques dependents d'aquests ens, així com pels centres serveis i establiments d'altres entitats que en el moment d'entrada en vigor d'aquest Decret tinguin contractes o convenis subscrits amb el Servei Català de la Salut.

Disposició derogatòria

Resten derogats el Decret 202/1985, de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (DOGC núm. 568, de 29.7.1985); el Decret 242/1999, de 31 d'agost, pel qual es crea la xarxa de centres, serveis i establiments sociosanitaris d'utilització pública de Catalunya (DOGC núm. 2973, de 13.9.1999); el Decret 213/1999, de 27 de juliol, pel qual es crea la xarxa de centres, serveis i establiments de salut mental d'utilització pública de Catalunya (DOGC núm. 2944, de 3.8.1999), i el Decret 378/2000, de 21 de novembre, pel qual es configura el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor al cap de 20 dies de la publicació al DOGC.

Barcelona, 14 de desembre de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Marina Geli i Fàbrega

Consellera de Salut

Annex

Relació de la xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya

CP=codi postal.

Centre

Adreça

CP

Localitat

Aguts

 

 

 

Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran

 

 

 

Hospital de Puigcerdà

Pl. de Santa Maria, 1-2

17520

Puigcerdà

Fundació Sant Hospital

Pg. de Joan Brudieu, 8

25700

La Seu d'Urgell

Hospital Comarcal del Pallars

C. Pau Casals, 5

25620

Tremp

Espitau Val d'Aran

C. Espitau, 5

25530

Vielha e Mijaran

Regió Sanitària Lleida

 

 

 

Clínica de Ponent

C. Prat de la Riba, 79-81

25004

Lleida

Hospital Santa Maria

Av. Alcalde Rovira Roure, 44

25198

Lleida

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

Av. Alcalde Rovira Roure, 80

25198

Lleida

Regió Sanitària Camp de Tarragona

 

 

 

Centre MQ Reus

C. Antoni Gaudí, 26

43203

Reus

Hospital Sant Joan de Reus

Av. Josep Laporte, s/n

43204

Reus

Hospital Sant Pau i Santa Tecla

Rbla. Vella, 14

43003

Tarragona

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

C. Dr. Mallafré i Guasch, 4

43007

Tarragona

Centre Sociosanitari (Pius Hospital de Valls, SA)

Pl. Sant Francesc, s/n

43800

Valls

Hospital del Vendrell

Ctra. de Barcelona, s/n

43700

El Vendrell

Regió Sanitària Terres de l'Ebre

 

 

 

Hospital Comarcal d'Amposta

C. Jacint Verdaguer, 11-13

43870

Amposta

Hospital Comarcal Móra d'Ebre

C. Benet i Messeguer, s/n

43740

Móra d'Ebre

Clínica Terres de l'Ebre

Pl. Joaquim Bau, 7

43500

Tortosa

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

C. Esplanetes, 44-58

43500

Tortosa

Regió Sanitària Girona

 

 

 

Clínica Salus Infirmorum

Av. Mossèn Lluís Constans, 130

17820

Banyoles

Hospital Comarcal de Blanes

Accés Cala Sant Francesc, 5

17300

Blanes

Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella

C. Sant Jaume, 209-217

8370

Calella

Hospital de Campdevànol

Ctra. de Gombrèn, 20

17530

Campdevànol

Hospital de Figueres

Rda. del Rector Arolas, s/n

17600

Figueres

Clínica Girona

C. Joan Maragall, 26

17002

Girona

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona

Av. de França, s/n

17007

Girona

ICO Girona

Av. de França, s/n

17007

Girona

Hospital Sant Jaume d'Olot

C. Mulleras, 15

17800

Olot

Hospital de Palamós

C. Hospital, 36

17230

Palamós

Hospital Santa Caterina

C. Dr. Castany, s/n (Parc Hospitalari Martí i Julià)

17190

Salt

Regió Sanitària Catalunya Central

 

 

 

Hospital Comarcal Sant Bernabé

Ctra. de Ribes, s/n

08600

Berga

Hospital d'Igualada

Av. Catalunya, 1

08700

Igualada

Centre Hospitalari

Av. Bases de Manresa, 6-8

08242

Manresa

Hospital Sant Joan de Déu

C. Dr. Joan Soler, 1-3

08243

Manresa

Hospital General de Vic

C. Francesc Pla El Vigatà, 1

08500

Vic

Regió Sanitària Barcelona

 

 

 

Hospital Municipal Badalona

C. Via Augusta, 9-13

08911

Badalona

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona

Ctra. de Canyet, s/n

08916

Badalona

ICO Badalona

Ctra. de Canyet, s/n

08916

Badalona

Institut Guttmann

Camí de Can Ruti, s/n

08916

Badalona

Fundació Puigvert

C. Cartagena, 340-350

08025

Barcelona

Hospital Casa de Maternitat

C. Sabino de Arana, 1

08028

Barcelona

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

C. Villarroel, 170

08036

Barcelona

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

C. Sant Antoni M. Claret, 167

08025

Barcelona

Hospital de l'Esperança

C. Sant Josep de la Muntanya, 12

08024

Barcelona

Hospital del Mar

Pg. Marítim, 25-29

08003

Barcelona

Hospital Dos de Maig

C. Dos de Maig, 301

08025

Barcelona

Hospital Plató

C. Plató, 21

08006

Barcelona

Hospital Sant Rafael

Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117

08035

Barcelona

Hospital U. Traumatologia i Rehabilitació de la Vall d'Hebron

Pg. de la Vall d'Hebron, 119-129

08035

Barcelona

Hospital Universitari General de la Vall d'Hebron

Pg. de la Vall d'Hebron, 119-129

08035

Barcelona

Hospital Universitari Maternoinfantil de la Vall d'Hebron

Pg. de la Vall d'Hebron, 119-129

08035

Barcelona

Hospital Universitari Sagrat Cor

C. Viladomat, 288

08029

Barcelona

Hospital Sant Joan de Déu

Pg. de Sant Joan de Déu, 2

08950

Esplugues de Llobregat

Hospital General de Granollers

Av. de Francesc Ribas, s/n

08402

Granollers

Hospital General de l'Hospitalet

C. Josep Molins, 29-41

08906

L'Hospitalet de Llobregat

Hospital Universitari de Bellvitge

C. Feixa Llarga, s/n

08907

L'Hospitalet de Llobregat

ICO L'Hospitalet

Av. de la Gran Via, s/n, km 2,7 (Hospital Duran i Reynals)

08907

L'Hospitalet de Llobregat

Hospital Sant Joan de Déu

Av. Mancomunitats Comarcals, 1

08760

Martorell

Hospital de Mataró

Ctra. de Cirera, s/n

08304

Mataró

Fundació Privada Hospital de Mollet

Rda. Pinetons, 6-8

08100

Mollet del Vallès

Hospital de Sabadell

C. Parc Taulí, s/n

08208

Sabadell

Hospital de Sant Boi

C. Bonaventura Calopa, 13

08830

Sant Boi de Llobregat

Hospital de Sant Celoni

Av. de l'Hospital, 19

08470

Sant Celoni

Fundació Hospital Residència Sant Camil

Rda. Sant Camil, s/n

08810

Sant Pere de Ribes

Fundació Hospital de l'Esperit Sant

Av. de Mossèn Josep Pons i Robadà, s/n

08923

Santa Coloma de Gramenet

Hospital de Terrassa

Ctra. de Torrebonica, s/n

08227

Terrassa

Hospital Mútua Terrassa

Pl. Dr. Robert, 5

08221

Terrassa

Hospital de Viladecans

Av. de Gavà, 38

08840

Viladecans

Hospital Comarcal de l'Alt Penedès

C. Espirall, s/n

08720

Vilafranca del Penedès

Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat

Rbla. de Sant Josep, 21-23

08800

Vilanova i la Geltrú

Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi

C. Jacint Verdaguer, 90

08970

Sant Joan Despí

Sociosanitaris

 

 

 

Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran

 

 

 

Fundació Sant Hospital (Unitat Sociosanitària)

C. Joan Brudieu, 8

25700

La Seu d'Urgell

Fundació Privada Hospital de Puigcerdà

C. Santa Maria, 1

17520

Puigcerdà

Hospital Comarcal del Pallars

C. Pau Casals, 5

25620

Tremp

Regió Sanitària Lleida

 

 

 

Hospital Jaume d'Urgell

C. Urgell, 2

25600

Balaguer

Hospital de Santa Maria. Gesesa

Av. Alcalde Rovira Roure, 44

25198

Lleida

Hospital Nadal Meroles

C. Acadèmia, 39-41

25002

Lleida

Residència Terraferma

C. Partida el Graó, s/n

25110

Alpicat

Regió Sanitària Camp de Tarragona

 

 

 

Gestió Pius Hospital de Valls, SA, Centre Sociosanitari

Pl. de Sant Francesc, 1

43800

Valls

Residència Alt Camp

Camí del Bosc, 16

43800

Valls

Residència Monterols

Ctra. Institut Pere Mata, s/n

43206

Reus

Hospital de Sant Joan de Reus

Avinguda Josep Laporte, s/n

43201

Reus

Centre Sociosanitari Ciutat de Reus

Camí de Tarragona, 10-12

43204

Reus

Policlínica Comarcal del Vendrell

Ctra. de Santa Oliva, 51-53

43700

El Vendrell

Centre Sociosanitari Llevant

C. Joan Fuster Ortells, s/n

43007

Tarragona

Hospital Sociosanitari Francolí

C. Joan Pau II, 2

43005

Tarragona

Residència Vila Seca

C. Requet de Fèlix, 35

43480

Vila-seca

Centre Sociosanitari i Residència Assistida Salou

Av. Pau Casals, 3

43840

Salou

Regió Sanitària Terres de l'Ebre

 

 

 

Hospital Móra d'Ebre

C. Benet i Messeguer, s/n

43740

Móra d'Ebre

Hospital de La Santa Creu

Pg. de Mossèn Valls, 1

43590

Tortosa

Regió Sanitària Girona

 

 

 

Hospital Sant Jaume de Blanes

C. Mossèn Jaume Arcelos, 1

17300

Blanes

Hospital Comarcal Blanes

Cala de Sant Francesc, 5

17300

Blanes

Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar

C. Castell, 42

17310

Lloret de Mar

Hospital Sant Jaume de Calella

C. Sant Jaume, 209-217

08370

Calella

Fundació Mossèn Miquel Costa-Hospital

 

 

 

de Palamós, Palamós Gent Gran

C. Hospital, 36, C. Provença, 36

17230

Palamós

CSS Bernat Jaume

C. Joaquim Cusí Fortunet, s/n

17600

Figueres

Hospital Sant Jaume d'Olot

C. Mulleres, 15

17800

Olot

Residència Geriàtrica Maria Gay

C. Portal Nou, 12

17004

Girona

CSS Mutuam Girona

Av. França, 64-66

17007

Girona

Residència Puig d'en Roca

C. Antoni Vares, 37

17007

Girona

Parc Hospitalari Martí Julià

C. Doctor Castany, s/n

17190

Salt

Clínica Salus Infirmorum

Pg. Mossèn Lluís Constans, 130

17820

Banyoles

Hospital Campdevànol

Ctra. Gombrèn, 20

17530

Campdevànol

Regió Sanitària Catalunya Central

 

 

 

Fundació Sanitària Sant Josep

C. Carme Verdaguer, 56

08700

Igualada

Hospital General d'Igualada

Av. Catalunya, 11

08700

Igualada

Centre Sanitari del Solsonès FPC

Pl. Guitart, s/n

25280

Solsona

Clínica Sant Josep-Althaia

C. Caputxins, 16

08241

Manresa

Hospital de Sant Andreu

C. Remei de Dalt, 1-3

08241

Manresa

Casal d'Assistència Benèfica de Puig-reig

C. Llobregat, 75

08692

Puig-reig

Residència Mont-Martí de Puig-reig

Ctra. Casserres, 1

08692

Puig-reig

Hospital Comarcal Sant Bernabé

Ctra. de Ribes, s/n

08600

Berga

Hospital Sant Jaume de Manlleu

Ctra. d'Olot, 7

08560

Manlleu

Hospital Santa Creu de Vic

Rbla. Hospital, 52

08500

Vic

Regió Sanitària Barcelona

 

 

 

Centre Sociosanitari Ricard Fortuny

Av. Garraf, 3

08720

Vilafranca del Penedès

Consorci Sociosanitari Sant Jordi de Cornellà de Llobregat

Ctra. de Sant Joan Despí, 60

08940

Cornellà de Llobregat

Sant Joan de Déu-Serveis Sociosanitaris FP

C. Via Augusta, 66-70

08950

Esplugues de Llobregat

Clínica Ntra. Sra. de Guadalupe, SA

C. Francesc Moragas, 2

08950

Esplugues de Llobregat

Centre Mèdic Molins

Pg. del Terraplè, 97

08750

Molins de Rei

Prytanis Hospitalet CSS

C. Aprestadora, 43-45

08902

L'Hospitalet de Llobregat

Hospital Sociosanitari de l'Hospitalet

Av. Josep Molins, 29-41

08906

L'Hospitalet de Llobregat

Fundació Sociosanitària de Barcelona (H. Duran i Reynals)

Av. de la Gran Via, 199

08907

L'Hospitalet de Llobregat

Prytanis Sant Boi CSS

C. Torras i Bages, 55

08830

Sant Boi de Llobregat

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

C. Dr. Antoni Pujades, 42

08830

Sant Boi de Llobregat

Benito Menni Complex Assistencial en SM

C. Doctor Antoni Pujadas, 38

08830

Sant Boi de Llobregat

Centre Social i Sanitari Frederica Montseny

C. Eslida, 8-10

08840

Viladecans

Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental

C. Comte Llobregat, 117

08760

Martorell

Hospital Sant Antoni Abat

Rbla. Sant Josep, 21-23

08800

Vilanova i la Geltrú

Hospital Residència Sant Camil

Rda. Sant Camil, s/n

08810

Sant Pere de Ribes

Centre Sociosanitari El Carme

C. Sant Jeroni de la Murtra, 60

08917

Badalona

Centre Sociosanitari Can Torras

Ctra. del Masnou a Granollers, km 1

08328

Alella

Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López

C. Prat de la Riba, 171

08921

Santa Coloma de Gramenet

Fundació Hospital de l'Esperit Sant

Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n

08923

Santa Coloma de Gramenet

Centre Sociosanitari Casal de Curació

C. Maria Vidal, 46-48

08340

Vilassar de Mar

Centre Geriàtric del Maresme

C. Lepant, 13-21

08301

Mataró

Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

C. Hospital, 31

08301

Mataró

Residència Geriàtrica L'Estada, SA

Ctra. de l'Alzina, 61-63

08392

Sant Andreu de Llavaneres

Hospital de Sant Celoni

Av. Hospital, 19

08470

Sant Celoni

Centre Sociosanitari Verge del Puig

C. Campins, 34

08470

Sant Celoni

Residència Santa Susanna

C. Font i Boet, 16

08140

Caldes de Montbui

Hospital General de Granollers

Av. Francesc Ribas, s/n

08402

Granollers

Sociosanitari l'Ametlla

Ctra. Llerona, s/n

08480

L'Ametlla del Vallès

Hospital de Mollet

Rda. Pinetons, 6-8

08100

Mollet del Vallès

Albada Centre Sociosanitari

C. Parc Taulí, 1

08208

Sabadell

Sociosanitari Vallparadís

C. Sant Antoni, 52

08221

Terrassa

Hospital de Sant Llàtzer

C. Dr. Robert, 1

08221

Terrassa

Hospital de Terrassa

C. Torrebonica, s/n

08227

Terrassa

Hospital Sociosanitari Pere Virgili

Av. Hospital Militar, 169-205

08023

Barcelona

Clínica Secretari Coloma

C. Secretari Coloma, 95

08024

Barcelona

Clínica Coroleu

C. Coroleu, 44-50

08030

Barcelona

Hospital Sociosanitari Caixa de Catalunya de la Vall d'Hebron

Passeig de la Vall d'Hebron, 135-141

08035

Barcelona

Hospital Mare de Déu de la Mercè

Pg. Universal, 34-44

08042

Barcelona

Centre Sociosanitari Palau

C. Sant Antoni Maria Claret, 135

08025

Barcelona

Hospital Evangèlic

C. Camèlies, 15-17

08024

Barcelona

CSS Mutuam Güell

C. Verge de la Salut, 49-51

08024

Barcelona

La Salut SAR

C. Antequera, 8-18

08024

Barcelona

Regina SAR

C. Mare de Déu del Coll, 22-30

08023

Barcelona

Servicios Clínicos, SA

C. Garcia Mariño, 4

08022

Barcelona

Clínica Figarola

Av. Sant Antoni Maria Claret, 200(*),

C. Provença, 340(*)

08025, 08037

 Barcelona

Clínica Solarium

C. Ticià, 21-29

08035

Barcelona

Geriàtric de Bonanova

C. Sant Joan Baptista de la Salle, 42

08022

Barcelona

Clínica Barceloneta, SA

C. Pescadors, 88

08003

Barcelona

Centre Euroresidència Les Corts

C. Evarist Arnús, 32

08014

Barcelona

Unitat de Cures Pal·liatives

C. Cardenal Casañas, 8

08002

Barcelona

Centre Fòrum

C. Llull, 410

08019

Barcelona

Residència Mutuam Aidar

C. Llacuna, 120-122

08018

Barcelona

Clínica Provença

Av. Sant Antoni Maria Claret, 200(*),

Av. Can Marcet, 11(*)

08025, 08035

 Barcelona

Hospital de dia Sant Jordi

C. Edisson, 15-37

08224

Terrassa

Centre Geriàtric Adolf Montañá

C. Av. Francesc Ribas, s/n

08402

Granollers

Residència Sant Josep

C. Muralla de Sant Llorenç, 9

08301

Mataró

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis (Residència 3a edat)

Rda. Collsalarca, 217-219

08207

Sabadell

(*) Aquesta ubicació és provisional, a l'espera de trasllat.

 

 

 

Salut Mental

 

 

 

Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran

 

 

 

Castell d'Oliana Residència, SL

Ctra. Artesa de Segre-Adrall, km 143

25790

Oliana

Regió Sanitària Lleida

 

 

 

Centre Assistencial Sant Joan de Déu

Crta. Nacional, 240, km 111

25100

Almacelles

Hospital Jaume d'Urgell

Av. Urgell, 2

25600

Balaguer

Residència Geriàtrica l'Esplai, SCP

C. Partida Reg Nou, s/n

25110

Alpicat

Hospital Santa Maria

Av. Alcalde Rovira Roure, 44

25198

Lleida

Clínica Psiquiàtrica Bellavista

C. Rovira Roure (ctra. d'Osca), 116

25198

Lleida

Regió Sanitària Camp de Tarragona

 

 

 

Institut Pere Mata

Ctra. de l'Institut Pere Mata, s/n

43206

Reus

Sanatori Villablanca

Via Bellisens, s/n

43204

Reus

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

C. Dr. Mallafré Guasch, 4

43007

Tarragona

Regió Sanitària Terres de l'Ebre

 

 

 

Unitat Polivalent Salut Mental d'Amposta

C. Amèrica, 15

43870

Amposta

Regió Sanitària Girona

 

 

 

Parc Hospitalari Martí i Julià

C. Dr. Castany, s/n

17190

Salt

Regió Sanitària Barcelona

 

 

 

Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental

Av. Comte de Llobregat, 117

08760

Martorell

Hospital Universitari de Bellvitge

Feixa Llarga, s/n

08907

L'Hospitalet de Llobregat

Fundació Sociosanitària de Barcelona

Av. de la Gran Via, 199

08907

L'Hospitalet de Llobregat

Hospital Universitari Mútua de Terrassa (Unitat aguts, Unitat Subaguts)

Pl. Dr. Robert, 5

08221

Terrassa

Clínica Llúria

Passatge Mercader, 14

08008

Barcelona

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Ctra. de Canyet, s/n

08916

Badalona

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Sant Antoni Maria Claret, 167

08025

Barcelona

Hospital del Mar

Pg. Marítim, 25-29

08003

Barcelona

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

C. Villarroel, 170

08036

Barcelona

Hospital de Mataró

Ctra. de Cirera, s/n

08304

Mataró

Hospital Universitari General de la Vall d'Hebron

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129

08035

Barcelona

Hospital Sant Joan de Déu

Pg. de Sant Joan de Déu, 2

08950

Esplugues de Llobregat

Centre Assistencial Dr. Emili Mira i López

C. Prat de la Riba, 171

08921

Santa Coloma de Gramenet

Hospital Sant Rafael

Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117

08035

Barcelona

Hospital Mare de Déu de la Mercè

Pg. Universal, 34-44

08042

Barcelona

Serveis Sanitaris Penitenciaris Can Brians (Brians 1)

Ctra. de Martorell a Capellades, km 23

08635

Sant Esteve Sesrovires

Hospital de Sabadell (Unitat de Crisi d'Adolescents)

C. Parc Taulí, 1

08208

Sabadell

Hospital General de Granollers

Av. Francesc Ribas, s/n

08402

Granollers

Centre Fòrum

C. Llull, 410

08019

Barcelona

Benito Menni, Complex Assistencial en Salut Mental (Unitat Psiquiàtrica)

C. Dr. Antoni Pujades, 38

08830

Sant Boi de Llobregat

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

C. Dr. Antoni Pujades, 42

08830

Sant Boi de Llobregat

Comunitat Terapèutica del Maresme SSM, SCCL, Clínica Arenys de Munt

 C. Barri Orient, 26

08380

Malgrat de Mar

Consorci Sanitari de Terrassa (Unitat d'Hospitalització Parcial de Salut Mental)

Pl. Dr. Robert, 1

08227

Terrassa

Hospital de Sabadell (Unitat de Crisi d'Adolescents)

C. Parc Taulí, 1

08208

Sabadell

Regió Sanitària Catalunya Central Hospital Sant Joan de Déu

C. Doctor Joan Soler, 1-3

08243

Manresa

Hospital General de Vic

C. Francesc Pla El Vigatà, 1

08500

Vic

Consorci Sanitari de l'Anoia

Pg. Verdaguer, 128

08700

Igualada

Fundació Centre Mèdic i Psicopedagògic Osona

C. Sant Miquel Xic, 2

08500

Vic

(10.347.076)

 

Amunt