Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 12/09/1988

 • Número del document 252/1988

 • Número de control 88054028

 • Organisme emissor Departament de Governació

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 1046

 • Data 21/09/1988

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 3564

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.



  El cos d'agents rurals va ser creat per la Llei 9/1986, 
 de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya. El 
 cos enllaça amb la Guarderia  Forestal  de  l'Estat, 
 traspassada pel Reial Decret 1950, de 31 de juliol de 1980, 
 però lliga també altres experiències de la nostra pròpia  
 història.
                               
  En efecte, l'antecedent més immediat és el  Servei 
 Forestal de la Generalitat de Catalunya creat el 25 de 
 gener de 1932, per conversió del pre-existent Servei 
 Forestal del Patronat de la Muntanya del Montseny. El nou 
 servei tenia competència sobre tots els temes relatius "al 
 foment, la conservació i la millora de la riquesa forestal 
 dins el territori de Catalunya, la creació de nous parcs 
 naturals, la conservació dels existents i els serveis de 
 caça i pesca".
                               
  Aquest servei havia tingut com a precedent el del mateix 
 nom creat per la Mancomunitat i que va exercir les seves 
 tasques fins al 1923. La manca de recursos i les especials 
 circumstàncies històriques no van permetre, en un i altre 
 cas, portar a terme tots els projectes previstos. Es va fer 
 palès però, que la recuperació de l'autogovern comportava 
 sempre una especial sensibilitat i dedicació de la nostra 
 administració per la millora i la conservació del patrimoni 
 natural de Catalunya.
                               
  La Llei de creació del cos d'agents rurals els assigna 
 les funcions de policia i guarda de béns forestals, 
 cinegètics  i  piscícoles, de vies pecuàries d'espais 
 naturals protegits i les tasques de col·laboració en les 
 funcions específiques d'aquest àmbit. Per tal d'executar 
 eficientment aquestes importants comeses, en el marc de la 
 llei i de la nostra tradició, es considera necessari 
 establir el Reglament del cos d'agents rurals.
                               
  En conseqüència, a proposta del Conseller de Governació i 
 d'acord amb el Consell Executiu,              
                               
  Decreto:                         
                               
 Article únic                        
  S'aprova el Reglament del cos d'agents rurals de la 
 Generalitat de Catalunya el qual es transcriu com a annex.
                               
 Disposició transitòria                   
 Única                            
  Els funcionaris transferits que figuren en la relació 3 
 del Reial Decret 1950/1980, de 31 de juliol, sobre traspàs 
 de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en 
 matèria de conservació de la natura, i que pertanyien a la 
 Guarderia Forestal de l'Estat i a l'Institut Nacional per a 
 la Conservació de la Natura (ICONA), queden integrats al 
 cos d'agents rurals, d'acord amb el que preveu la Llei de 
 creació de cossos de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Disposició addicional                    
 Única                            
  En tot el que no estigui regulat en el Reglament que es 
 transcriu a l'annex d'aquesta disposició serà d'aplicació 
 la normativa vigent sobre funció pública.
                               
 Disposicions finals                     
 -1 S'autoritza el Conseller de Governació per desplegar 
 aquest Decret.
                               
 -2 Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
 publicació al DOGC.                     
                               
 Barcelona, 12 de setembre de 1988              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat                 
 de Catalunya                        
                               
 Josep Gomis i Martí                     
 Conseller de Governació                   
                               
 Annex                            
                               
 Reglament del cos d'agents rurals              
                               
 TÍTOL 1                           
 Naturalesa, funcions i estructura              
                               
 Article 1                          
  Corresponen al cos d'agents rurals les funcions de 
 policia i guàrdia dels béns forestals,  cinegètics i 
 piscícoles, de vies pecuàries i d'espais naturals protegits 
 i les tasques de col·laboració en les funcions específiques 
 d'aquest àmbit.
  En concret, són funcions del cos d'agents rurals:     
  a) Vigilar els béns forestals, la flora, la fauna i les 
 vies pecuàries de Catalunya, vetllar per la protecció dels 
 animals, l'observança de les lleis i altres disposicions en 
 aquestes matèries, i efectuar les denúncies  de  les 
 infraccions que es cometin contra  el  que  aquestes 
 estableixen.
  b) Realitzar les  activitats  necessàries  per a la 
 prevenció dels incendis forestals, vetllar pel compliment 
 de les lleis i altres disposicions sobre incendis forestals 
 i informar sobre les seves causes, conseqüències i danys 
 produïts.
  c) Vigilar els espais naturals protegits i les reserves 
 de caça i pesca.
  d) Garantir el normal funcionament de les instal·lacions 
 de la Generalitat de Catalunya situades o relacionades amb 
 el medi natural.
  e) Controlar la realització dels aprofitaments forestals 
 i informar sobre aquests.
  f) Totes aquelles altres que els corresponguin o puguin 
 correspondre d'acord amb la legislació vigent.

 Article 2                          
  El cos d'agents rurals actua en tot el territori de 
 Catalunya.
                               
 Article 3                          
  El cos d'agents rurals queda adscrit funcionalment a la 
 Direcció General de Política Forestal del Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
                               
 Article 4                          
  El cos d'agents rurals s'organitza i s'estructura 
 de forma jerarquitzada, i està enquadrat en el Servei 
 d'Agents Rurals, de què depèn.
  En  el  cos d'agents rurals hi ha els càrrecs de 
 comandament següents:                    
  Inspector, que depèn directament del Servei d'Agents 
 Rurals. Les seves funcions són les de representar el cos, 
 coordinar tots els serveis, controlar la bona marxa de la
 vigilància forestal i inspeccionar el compliment de 
 les ordres donades als agents.
  Sots-inspectors: n'hi haurà un a cada Servei Territorial 
 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'ell 
 dependran tots els agents amb funcions en el territori 
 respectiu. Les seves funcions són les de coordinar, 
 controlar i inspeccionar els serveis del seu territori.
  Caps  forestals de Comarca: n'hi haurà un a cada 
 comarca, del qual dependran els agents amb funcions a la 
 comarca respectiva. Tenen com a funcions les d'organitzar 
 els diferents serveis de la comarca i controlar els 
 rendiments i necessitats dels seus agents.

 Article 5                          
  El cos d'agents rurals s'organitza en  tres  àrees 
 d'actuació:                         
  5.1 Vigilància i inspecció:                
  Els agents rurals adscrits a aquesta àrea realitzaran les 
 funcions de policia, guàrdia, vigilància i inspecció dels 
 béns forestals, dels animals domèstics, de la fauna, de la 
 flora, dels camins ramaders, de la pesca i de la caça.
  També realitzaran les funcions relatives a la prevenció 
 d'incendis forestals i informació sobre les seves causes, 
 conseqüències i danys produïts, i aquelles altres que els 
 corresponguin o puguin correspondre  d'acord  amb  la 
 legislació vigent.
  5.2 Espais naturals protegits i reserves de caça i pesca: 
  Els agents rurals adscrits a aquesta àrea realitzaran les 
 funcions relatives a la vigilància i el control d'aquests 
 espais, i aquelles altres relatives a la seva gestió.
  5.3 Serveis tècnico-forestals:              
  Els agents rurals adscrits a aquesta àrea realitzaran 
 funcions vinculades als aprofitaments forestals, a les 
 repoblacions forestals, als tractaments silvícoles i en 
 general a les obres i treballs que es porten a terme en els 
 terrenys forestals.

 Article 6                          
  Els agents rurals adscrits a l'àrea de vigilància i 
 inspecció depenen directament del Cap Forestal de Comarca 
 respectiu i s'organitzen en patrulles.
  Les funcions a realitzar els seran encomanades pel Servei 
 d'Agents Rurals directament o mitjançant el Cap de Forestal 
 de Comarca respectiu. Per al correcte compliment d'aquestes 
 funcions el Servei d'Agents Rurals establirà la coordinació 
 necessària amb els altres serveis afectats.
                               
 Article 7                          
  Els agents adscrits a espais naturals protegits o reserves 
 de caça i pesca dependran directament del Director de
 l'espai en qüestió, el qual els assignarà les funcions a
 realitzar i impartirà les ordres oportunes, sens perjudici de
 la supervisió general que ha d'efectuar el Servei d'Agents
 Rurals i de la dependència d'aquest servei pel que fa a les
 qüestions relatives a l'uniforme i a l'armament.
                               
 Article 8                          
  Els agents adscrits als serveis tècnico-forestals dependran
 directament de l'òrgan responsable dels Serveis Territorials,
 el qual els assignarà les funcions a realitzar i impartirà les
 ordres oportunes, sens perjudici de la supervisió general que
 ha d'efectuar el Servei d'Agents Rurals i de la dependència 
 d'aquest Servei pel que fa a les qüestions relatives a 
 l'uniforme i a l'armament.
                               
 Article 9                          
  Els membres del  cos  d'agents  rurals  es  podran 
 especialitzar en alguna o algunes de les  activitats 
 següents:                          
 Grup A                           
  Vigilància aèria i prevenció d'incendis forestals.
 Grup B                           
  Instructors i serveis especials.
  Prevenció d'incendis forestals.
  Fauna domèstica i salvatge.
  Ordenació de la caça i pesca i prevenció del furtivisme.
 Grup C                           
  Rescat i escalada.
  Transmissions.
  Tècniques forestals.                   
 Grup D                           
  Mecànica.
  Topografia i cartografia.
  Coordinació de  voluntaris.
                               
 Article 10                         
  Els membres del cos d'agents rurals, quan estiguin en 
 acte de servei, portaran l'uniforme reglamentari i en 
 correctes condicions. Això no obstant, quan així ho acordi 
 la Direcció General de Política Forestal, podran exercir 
 funcions que els són pròpies sense vestir l'uniforme. En 
 qualsevol cas portaran en lloc visible el distintiu del cos
 i estaran en possessió del carnet acreditatiu de la seva
 condició de membre del cos de referència.
                               
 Article 11                         
  El cos d'agents rurals és un cos armat. Els seus membres,
 quan estiguin en acte de servei, tenen el caràcter d'agents
 de l'autoritat.
  Pel que fa a l'armament, el cos d'agents rurals continuarà
 regint-se per la normativa vigent en la matèria.
                               
                               
 TÍTOL 2                           
 Accés i carrera                       
                               
 Article 12                         
  El sistema de selecció per ingressar al cos d'agents 
 rurals serà el d'oposició o concurs-oposició.
  La convocatòria de l'oposició o del concurs-oposició per 
 a l'ingrés al cos d'agents rurals la farà el Conseller 
 competent en matèria de funció pública, a proposta del 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
                               
 Article 13                         
  Els aspirants que vulguin accedir al cos d'agents rurals 
 hauran de complir, a més dels requisits establerts a 
 l'article 33 de la Llei 17/1985, de 25  de juliol, 
 d'Administració de la Funció Pública de la Generalitat de 
 Catalunya, els següents:                  
  a) Posseir els permisos de conduir A-2 i B-1.
  b) Tenir el títol de Graduat  Escolar  o  Formació 
 Professional de 1r Grau o equivalent o estar en condicions 
 d'obtenir-lo en la data que acaba el termini de presentació 
 de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.
                               
 Article 14                         
  En la fase d'oposició s'exigiran, com a mínim, proves de 
 coneixements generals bàsics i forestals, de capacitat 
 física, psicotècniques, un reconeixement  mèdic  i  la 
 superació d'un examen sobre coneixements específics de les 
 seves funcions, de conformitat amb el que estableixin les 
 bases de les convocatòries corresponents.
                               
 Article 15                         
  La fase de concurs-oposició constarà del següent:     
  a) Concurs: els mèrits i el barem d'aquests s'establiran 
 en cada cas  en  les  bases  de  les  convocatòries 
 corresponents.
  b) Oposició: la fase d'oposició  consistirà  en  la 
 superació de les proves descrites a l'article 14 per a 
 l'oposició.
                               
 Article 16                         
  Tot membre del cos d'agents rurals de la Generalitat de 
 Catalunya es podrà promocionar, d'acord amb el que disposa 
 la Llei 17/1985, de 25 de juliol, de la Funció Pública de 
 l'Administració de la Generalitat  de  Catalunya,  el 
 Reglament general de provisió de llocs de treball, de 
 promoció professional  i  de  promoció  interna  dels 
 funcionaris de l'Administració de  la Generalitat  de 
 Catalunya i les altres disposicions aplicables.
                               
                               
 TíTOL 3                           
 Vacances, permisos, llicències i jornada          
                               
 Article 17                         
  Ateses  les característiques del cos, la concessió dels 
 permisos i llicències reconeguts per la Llei 17/1985, de 23 
 juliol,  amb  caràcter  general  als  funcionaris  de 
 l'Administració de la Generalitat de Catalunya, quedarà 
 condicionada pels membres del cos d'agents rurals a les 
 necessitats del servei.
                               
 Article 18                         
  El gaudi de les vacances anuals dels agents rurals estarà 
 condicionat a les necessitats del servei  i  a  les 
 peculiaritats de les tasques que tinguin encomanades.
                               
 Article 19                         
  La jornada habitual dels membres del cos serà la que amb 
 caràcter general tinguin reconeguda els funcionaris de la 
 Generalitat de Catalunya. No obstant això, l'horari de 
 treball pot variar en funció del servei, per raó de la 
 seva pròpia especificitat i atenent les urgències que es 
 puguin presentar.
                               
                               
 TÍTOL 4                           
 Drets, deures i incompatibilitats              
                               
 Article 20                         
  Els agents rurals gaudeixen dels drets que reconeix el 
 Capítol 6, Títol 5, de la Llei 17/1985, de 23 de juliol.
                               
 Article 21                         
  21.1 Amb caràcter general els agents rurals tenen els 
 deures i les responsabilitats que recull la Llei 17/1985, 
 de 23 de juliol, als Capítols 8 i 9 del Títol 5.
  21.2 Especialment, els membres del cos d'agents rurals 
 tindran el deure de:                    
  a) Acatar amb disciplina les ordres dels seus superiors.
  b) Col·laborar amb els altres agents del cos d'agents 
 rurals, i amb la resta de funcionaris i amb altres membres 
 de cossos amb funcions sobre el territori custodiat.
  c) Intervenir en qualsevol moment i davant de qualsevol 
 fet o circumstància que afecti el seu àmbit d'actuació.
  d) Conservar les comunicacions que rebin i emplenar els 
 fulls del servei amb la periodicitat que s'estableixi.
  e) Realitzar un resum mensual de les denúncies fetes a 
 cada territori. En aquest resum constarà la data i el motiu 
 de la denúncia, l'agent que l'ha formulada i el municipi 
 on s'ha produït, i les dades relatives al denunciat.
  f) Respectar  la  disciplina  establerta  per  les 
 transmissions.
  g) Respectar  estrictament  la  normativa  d'ús  de 
 l'armament.
  h) Tenir cura de la conservació dels vehicles al seu 
 càrrec, conduir aquests vehicles amb la màxima correcció i 
 prudència i emplenar diàriament la carta de circulació del 
 vehicle.
  i) Assistir als cursos de reciclatge que s'organitzin, 
 per al seu perfeccionament i formació.
                               
 Article 22                         
  Els agents rurals faran honor en tot moment a l'autoritat 
 amb què han estat distingits. Per tant, es troben al servei 
 dels seus conciutadans, als quals prestaran sempre tot 
 l'ajut necessari, amb el màxim respecte i diligència.
                               
 Article 23                         
  La dedicació dels agents rurals al servei que se'ls 
 confiï ha de ser plena i no és compatible amb l'exercici de 
 cap càrrec, professió o activitat que impedeixi, dificulti 
 o comprometi l'estricta observança dels seus deures.
  Per exercir una segona activitat pública o privada caldrà 
 presentar una declaració d'activitats, sol·licitant la 
 corresponent autorització de compatibilitat, d'acord amb el 
 que disposa la Llei 21/1987,  de  26  de  novembre, 
 d'incompatibilitats   del  personal  al  servei  de 
 l'administració de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Article 24                         
  El cos d'agents rurals col·laborarà amb els cossos que 
 tinguin encomanats el manteniment de la seguretat pública, 
 d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
                               
 Article 25                         
  En cas d'incendi forestal els membres del cos d'agents 
 rurals estan obligats a intervenir d'immediat, i a romandre 
 en el lloc de l'incendi fins a la total extinció d'aquest.
                               
                               
 TÍTOL 5                           
 Règim disciplinari                     
                               
 Article 26                         
  El règim disciplinari, amb les corresponents faltes i 
 sancions aplicables al cos d'agents rurals serà el previst 
 al Capítol 10, Títol 5 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, 
 de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat 
 de Catalunya i al Decret 336/1986, de 6 de novembre, 
 d'aprovació del Reglament de règim disciplinari de la 
 funció pública de l'administració de la Generalitat de 
 Catalunya.
                               
                               
 TíTOL 6                           
 Recompenses                         
                               
 Article 27                         
  Podran ser premiats, d'acord amb el que estableix la 
 normativa vigent, els membres del cos d'agents rurals en 
 els quals concorri alguna de les circumstàncies següents:  
  a) Haver arriscat la vida en compliment del deure.
  b) Posar de manifest qualitats excepcionals de component 
 humà i solidari (lleialtat, companyonia, patriotisme,...).
  c) Efectuar treballs destacats o estudis professionals o 
 científics d'importància singular per a les  funcions 
 pròpies dels agents rurals.
  d) En general, dur a terme, sota qualsevol altra forma, 
 actes que els superiors considerin dignes de recompensa.
                               
 Article 28                         
  Els caps immediats dels funcionaris en els quals concorri 
 alguna de les circumstàncies esmentades informaran amb 
 detall els seus superiors i aquests el Director General de 
 Política Forestal, que  ho  comunicarà  al  Conseller 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el qual formularà la 
 proposta corresponent al Consell Executiu.
                               
Amunt