Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 02/07/2010

  • Número del document AAR/0375/2010

  • Número de control 10182090

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Dades del DOGC
  • Número 5666

  • Data 08/07/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 52928

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE AAR/375/2010, de 2 de juliol, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta.


El Reglament CE 510/2006, del Consell, de 20 de març, sobre la protecció de les indicacions geogràfiques protegides i les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris, estableix la normativa aplicable a la protecció de les denominacions d'origen i a les indicacions geogràfiques protegides.

L'apartat primer de l'article 128 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, assenyala que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre denominacions d'origen i altres mencions de qualitat, que inclou el règim jurídic de creació i funcionament. L'apartat segon d'aquest article assenyala que correspon igualment a la Generalitat de Catalunya l'aprovació de les seves normes reguladores.

D'altra banda, l'article 116.1.b) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atorga competències exclusives a la Generalitat de Catalunya en matèria de qualitat dels productes agroalimentaris.

En aquest àmbit la Llei 14/2003, de qualitat agroalimentària, és la norma reguladora del sector agroalimentari de qualitat a Catalunya. Aquesta norma ha estat desenvolupada pel Decret 285/2006, de 4 de juliol.

La Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta va ser aprovada i reglamentada per l'Ordre ARP/323/2002, de 17 de setembre (DOGC núm. 3731, de 2.10.2002). Aquesta Denominació d'Origen Protegida ha impulsat l'oli produït en aquesta zona, a la vegada que ha servit a la millora del desenvolupament d'unes comarques on la importància del sector olivarer és significatiu.

La Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta va ser inscrita en el Registre comunitari de denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides, per mitjà del Reglament (CE) 205/2005 de 4 de febrer (DOUE L33 de 5 de febrer de 2005).

De conformitat amb la disposició transitòria primera del Decret 285/2006, de 4 de juliol, el Consell Regulador de la denominació d'origen ha adaptat el seu reglament a la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i al Decret 285/2006, de 4 de juliol, trametent-lo al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en data 31 d'octubre de 2008 per a la seva aprovació.

L'Ordre conté un annex 1 dedicat al Reglament de la Denominació d'Origen Protegida on s'especifiquen els requisits de producció, elaboració i envasament del producte protegit que s'hi empara, les característiques del producte, els registres obligatoris que ha de tenir el Consell Regulador, els drets i les obligacions de les persones inscrites, el funcionament i l'organització del Consell Regulador, i el sistema de finançament.

L'Ordre també conté un annex 2 on hi consten els municipis corresponents a la zona de producció, elaboració i envasament de la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta.

A proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries;

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

Ordeno:

Article 1

S'aprova el Reglament de la Denominació Geogràfica Protegida Oli de Terra Alta, el text del qual figura a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

S'aprova la relació de municipis corresponent a la zona de producció, elaboració i envasament de la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta que figura a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga la disposició següent:

Ordre de 17 de setembre de 2002, per la qual s'aprova la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta i el seu Reglament, amb el caràcter transitori establert al Reglament CEE 2081/1992 (DOGC núm. 3137, de 2.10.2002).

Barcelona, 2 de juliol de 2010

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex 1

Reglament de la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Producte protegit

Queda protegit amb la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta l'oli d'oliva verge extra que reuneixi les característiques definides en aquest Reglament i que compleixi en la producció, l'elaboració, la designació i la comercialització tots els requisits que exigeix el plec de condicions que consta a la inscripció d'aquest producte al Registre comunitari de denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides, i pel qual la DOP Oli de Terra Alta es va inscriure al Registre esmentat (DOUE L33 de 5 de febrer de 2005), i la resta de la legislació vigent.

Aquest plec de condicions es pot consultar a la pàgina web del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Article 2

Extensió de la protecció de la Denominació d'Origen Protegida

2.1 La protecció atorgada s'estén al nom de la Denominació d'Origen Protegida en català Oli de Terra Alta i en castellà Aceite de Terra Alta.

2.2 L'extensió i el règim jurídic de la protecció és la que assenyala l'article 6 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

Article 3

Manual de gestió de qualitat

3.1 El Consell Regulador ha de disposar d'un Manual de gestió de la qualitat on es recolliran les actuacions i els procediments que realitza el Consell Regulador per a dur a terme les funcions establertes en l'article 13 del Decret 285/2006. En el cas que el Consell Regulador assumeixi la certificació d'acord amb l'article 42 de l'esmentat Decret, aquest manual haurà de demostrar a més, el compliment de la norma EN 45011.

3.2 El manual de gestió de qualitat l'ha d'aprovar el Consell Regulador i s'ha de presentar a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, per homologar-lo.

3.3 El manual de gestió de qualitat no té validesa mentre no hagi obtingut aquesta homologació.

3.4 Qualsevol modificació del manual de gestió de qualitat aprovat pel Consell Regulador s'ha de presentar davant de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, per a la seva homologació.

Capítol 2

Producció

Article 4

Zona de producció

La zona de producció de les olives emprades per la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta està constituïda per les parcel·les d'oliveres inscrites al Registre de persones productores del Consell Regulador situades als termes municipals descrits a l'annex 2 d'aquesta disposició que el Consell Regulador consideri aptes per a la producció d'oli d'oliva verge extra, de les varietats descrites a l'article 5, tal i com indica l'article 6 i segons els criteris que constin al manual de gestió de qualitat.

Article 5

Varietats admeses

5.1 L'oli protegit amb la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta s'elabora amb olives d'olivars inscrits al registre de persones productores, de les varietats Empeltre, Arbequina, Morruda i Farga. La varietat Empeltre és la principal i tradicional de la zona de producció, i hi ha de figurar en major proporció.

5.2 El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta ha de vetllar pel foment de la varietat principal de la zona que és l'Empeltre.

5.3 Les varietats a què fan referència els apartats anteriors d'aquest article són les descrites a l'apartat B2 del plec de condicions, al manual de gestió de qualitat, i d'acord amb la normativa sectorial aplicable vigent.

5.4 El Consell Regulador pot proposar a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària l'autorització de noves varietats que, amb els assaigs i experiències previs, es comprovi que produeixen olis de qualitat, que puguin ser assimilats als olis tradicionals de la zona d'acord amb el procediment establert al Decret 285/2006, de 4 de juliol.

Article 6

Condicions de cultiu i de recol·lecció

6.1 Les condicions de cultiu i de recol·lecció són les adequades per obtenir olives de la màxima qualitat i que s'estableixen a l'apartat E del plec de condicions i en el manual de gestió de qualitat.

6.2 El Consell Regulador ha d'establir cada any el termini màxim de temps que pot passar entre collita de cada partida d'olives i l'extracció de l'oli tenint en compte les característiques de la collita i les condicions ambientals. Aquest termini mai pot superar les quaranta-vuit hores.

6.3 Les oliveres i olives amb destinació a ser protegides amb la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta han d'estar netament separades, les que procedeixen de parcel·les no inscrites de les que procedeixen de terrenys ocupats per plantacions inscrites, i aquesta mateixa distinció també s'ha de donar en les seves edificacions. Aquesta circumstància es fa constar en el moment de la seva inscripció i se sotmet a les normes específiques del manual de gestió de qualitat.

Capítol 3

Elaboració, envasament i presentació dels olis

Article 7

Zona d'elaboració i envasament

La zona d'elaboració i envasament dels olis emparats per la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta queda integrada pels termes municipals que formen la zona de producció.

Article 8

Instal·lacions d'elaboració i envasament

8.1 Els locals inscrits al Registre de persones elaboradores o envasadores a què fa referència l'article 14 d'aquest Reglament han de reunir els requisits de caràcter tècnic i sanitari que estableixi la legislació vigent.

8.2 Formulada la petició d'inscripció en el Registre, els locals han de ser inspeccionats pel personal tècnic que el Consell Regulador designi, amb la finalitat de comprovar-ne les característiques i si reuneixen o no les condicions tècniques mínimes requerides per a la correcta elaboració i/o envasament d'oli amb Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta.

8.3 En les instal·lacions dels locals destinats a la fabricació i a l'envasament d'oli registrats es permet l'emmagatzematge i la manipulació d'olives/olis procedents de plantacions/olives no incloses a la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta, sempre que estiguin netament separats de les olives/olis emparats per la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta i es faci constar expressament en el moment de la seva inscripció, i se sotmetin a les normes específiques del manual de gestió de qualitat per controlar aquest producte i garantir, en tot cas, l'origen i la qualitat de l'oli protegit per la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta.

8.4 El Consell Regulador ha d'establir, en el manual de gestió de qualitat, el sistema de control i registre de lliurament d'olives als locals destinats a la fabricació d'oli inscrits, per tal d'acreditar l'origen de la partida d'olives corresponent i del lliurament d'oli a les persones envasadores, d'acord amb l'article 13.1.i) del Decret 285/2006, de 4 de juliol.

Article 9

Mètodes d'elaboració i envasament

Les tècniques emprades en l'elaboració i envasament de l'oli són les adequades per obtenir productes de la màxima qualitat. S'han d'utilitzar els mètodes descrits a l'apartat E del plec de condicions, al manual de gestió de qualitat, i d'acord amb la normativa sectorial aplicable vigent.

Article 10

Presentació i envasos

La presentació es realitza de manera que permeti que el producte tingui un transport i manipulació que assegurin la seva arribada al lloc de destinació en condicions satisfactòries. Els diferents tipus d'envasos i la seva capacitat es descriuen en el manual de gestió de qualitat.

Article 11

Característiques

11.1 Els olis protegits per la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta són de la categoria verge extra i hauran de reunir en el moment de la seva expedició les característiques següents:

a) Fisicoquímiques. Acidesa màxima verge extra (% d'àcid oleic): 0,5; màxim d'índex de peròxids (mil·liequivalents 02/kg): 18; K270 màxim: 0,20; K232 màxim: 2,50; màxim d'humitat i volàtils (%):0,20; màxim d'impureses (%): 0,10.

b) Organolèptiques: han de ser límpids, transparents, sense vels ni terbolesa. Són olis equilibrats de fruitat madur d'intensitat mitjana. En boca presenten amargor lleuger i picant de tipus mitjà. En el cas de presentar aromes secundaris han de correspondre als establerts en el manual de gestió de qualitat.

11.2 Els olis que no reuneixen les característiques esmentades a l'apartat anterior, al plec de condicions i al manual de gestió de qualitat no poden ser emparats ni comercialitzats sota la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta.

Capítol 4

Registres i inscripcions

Article 12

Registres

12.1 El Consell Regulador ha de portar els registres següents:

a) Registre de persones productores.

b) Registre de persones elaboradores.

c) Registre de persones envasadores/comercialitzadores.

12.2 Les sol·licituds d'inscripció als registres s'adrecen a la Comissió Rectora del Consell Regulador i s'han d'acompanyar dels models d'impresos normalitzats que s'estableixen al manual de gestió de qualitat, amb la informació següent:

a) Sol·licitud d'inscripció al Registre de persones productores:

a.1) Identificació de les dades de les persones titulars de l'explotació.

a.2) Identificació de les parcel·les per les quals se sol·licita la inscripció.

b) Sol·licitud d'inscripció al Registre de persones elaboradores i al Registre de persones envasadores/comercialitzadores:

b.1) Identificació de la persona titular i l'empresa.

b.2) Identificació de les instal·lacions.

12.3 Després de verificar totes les dades presentades, el Consell Regulador ha de comunicar, si escau, a la persona interessada, les deficiències detectades. Aquesta disposa d'un termini de trenta dies hàbils per aportar la documentació requerida o esmenar-la. Un cop transcorregut aquest termini sense aportar la documentació requerida, el Consell Regulador pot, respectant la proporcionalitat i importància de la documentació requerida, ordenar l'arxivament de la sol·licitud.

Si presentada la documentació no es produeix una resolució expressa del Consell Regulador en un termini de dos mesos es considera estimada la sol·licitud. Aquest termini s'inicia des de la darrera documentació presentada.

12.4 El Consell Regulador denegarà les inscripcions que no s'ajustin als preceptes del Reglament o als acords adoptats pel Consell Regulador sobre condicions complementàries de caràcter tècnic que hauran de reunir les plantacions i les instal·lacions dels locals destinats a la fabricació i envasament d'oli.

Contra l'acord de denegació d'inscripció es pot interposar recurs d'alçada davant el director o la directora general competent en matèria de qualitat alimentària.

12.5 La inscripció en aquests registres no eximeix les persones interessades de l'obligació d'inscriure's als registres que amb caràcter general estiguin establerts a la normativa vigent.

Article 13

Registre de persones productores

13.1 Al Registre de persones productores s'hi inscriuen totes les persones titulars de les parcel·les d'oliveres situades a la zona de producció que estableix l'annex 2 d'aquest Reglament, plantades amb les varietats que preveu l'article 5 d'aquest Reglament, la producció de les quals pugui ser emparada per la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta i així ho hagin sol·licitat al Consell Regulador.

13.2 A la inscripció hi ha de figurar el nom, NIF i sexe de la persona titular de les parcel·les, el terme municipal en què està situada la parcel·la, la superfície de producció, les dades del polígon i de les parcel·les, el recinte i les varietats, i la resta de dades que calguin per a la seva classificació i localització d'acord amb el manual de gestió de qualitat. És obligació de les persones titulars de l'explotació inscriure totes les parcel·les de les quals són titulars, la producció de les quals pugui ser emparada per la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta.

13.3 La verificació de les parcel·les a efectes de la seva inscripció al Registre de persones productores la realitza el Consell Regulador d'acord amb les dades que figuren al sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles de Catalunya (SIGPAC) i a la declaració única agrària (DUN), d'acord amb la normativa que els regula i d'acord amb els criteris establerts al manual de gestió de qualitat.

13.4 El Consell Regulador ha de facilitar les dades dels seus/de les seves inscrits/inscrites al Registre de persones productores, per tal que figurin al Registre de distintius d'origen i qualitat agroalimentària de Catalunya, secció primera, d'acord amb els articles 76.2 i 79 del Decret 285/2006, de 4 de juliol i de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

13.5 Quan es produeixi una baixa voluntària en el Registre, hauran de transcórrer tres anys abans que la persona sol·licitant pugui tornar a inscriure-s'hi, llevat de canvi de titularitat de les persones titulars de les parcel·les d'oliveres.

13.6 Es produirà la baixa al Registre de persones productores per inactivitat o abandonament durant tres anys consecutius, de les parcel·les de les quals sigui titular la persona inscrita.

13.7 Per tal de poder exercir un control de la procedència de les olives, el Consell Regulador pot facilitar a les persones físiques o jurídiques inscrites al Registre de persones productores un document normalitzat que acrediti la superfície de les parcel·les d'oliveres inscrites, amb detall de la producció màxima per a cada campanya.

Article 14

Registre de persones elaboradores i registre de persones envasadores/comercialitzadores

14.1 Al Registre de persones elaboradores s'hi inscriuen totes les persones titulars de locals destinats a la fabricació d'oli situats a la zona de producció, que molguin més del 30% d'oliva que procedeixi de plantacions inscrites, que així ho sol·licitin i que el Consell Regulador comprovi que són aptes per elaborar oli que pot optar a ser protegit per la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta.

14.2 Al Registre de persones envasadores/comercialitzadores s'inscriuen totes les persones titulars de les plantes envasadores/comercialitzadores situades a la zona de producció que així ho sol·licitin i que el Consell Regulador comprovi que són aptes per envasar i/o comercialitzar oli que pot optar a ser protegit per la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta.

14.3 A la inscripció hi ha de figurar el nom de la persona física o jurídica, el seu/la seva representant, el domicili, el municipi i la zona d'emplaçament, les característiques, el nombre i la capacitat de tots i cadascun dels dipòsits i la capacitat de la maquinària, els sistemes d'elaboració i envasament, els magatzems i totes les dades que calguin per a la seva identificació i catalogació d'acord amb el manual de gestió de qualitat.

S'hi ha d'adjuntar un plànol a escala convenient on quedin reflectits tots els detalls de construcció i instal·lació.

14.4 El Consell Regulador ha de facilitar les dades dels seus/de les seves inscrits/inscrites al Registre de persones elaboradores i al Registre de persones envasadores/comercialitzadores, per tal que figurin al Registre de distintius d'origen i qualitat agroalimentària de Catalunya, secció primera, d'acord amb els articles 76.2 i 79 del Decret 285/2006, de 4 de juliol i de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

14.5 Es produirà la baixa de qualsevol inscrit/inscrita al Registre de persones elaboradores i al Registre de persones envasadores/comercialitzadores per inactivitat durant tres anys consecutius.

Article 15

Vigència de les inscripcions

15.1 Per a la vigència de les inscripcions als registres corresponents és indispensable complir en tot moment amb els requisits que imposa aquest capítol, i han de comunicar al Consell Regulador qualsevol variació que afecti les dades subministrades en la inscripció, quan es produeixi.

15.2 El Consell Regulador o en el seu cas l'Administració competent, pot efectuar inspeccions periòdiques per comprovar l'efectivitat de tot el que disposa l'article anterior.

15.3 El Consell Regulador o en el seu cas l'Administració competent, pot en qualsevol moment sol·licitar la tramesa d'informació de les persones físiques o jurídiques inscrites als seus registres, als efectes de comprovar la vigència i la veracitat de les dades que hi figuren.

15.4 Totes les inscripcions als diferents registres les renovarà d'ofici el Consell Regulador en un termini màxim de dos mesos, a partir de la modificació de les dades que hagi sol·licitat la persona interessada.

15.5 Qualsevol persona inscrita al Registre de persones elaboradores i al Registre de persones envasadores/comercialitzadores que vulgui modificar o instal·lar una nova planta destinada a productes emparats per la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta, ho comunicarà al Consell Regulador abans d'iniciar la modificació o instal·lació als efectes de l'autorització corresponent.

Article 16

Cessament de l'activitat de la persona operadora

En cas d'abandonar la producció, l'elaboració, l'envasament o la comercialització del producte emparat, les persones operadores han de comunicar-ho al Consell Regulador per escrit, deixar d'utilitzar la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta i retornar al Consell Regulador totes les etiquetes i els documents de la Denominació que no s'hagin utilitzat, amb una anticipació mínima de tres mesos i en tot cas immediatament abans del cessament efectiu.

Capítol 5

Declaració de produccions, logotip, etiquetatge

Article 17

Declaració de produccions

17.1 Per tal de controlar la producció, l'elaboració, l'envasament i l'expedició, així com els volums d'existències, si escau, i tot el que calgui per acreditar l'origen i la qualitat de l'oli emparat, les persones físiques o jurídiques titulars de plantacions o instal·lacions estan obligades a presentar al Consell Regulador les declaracions següents:

a) Les persones titulars de les plantacions inscrites han de presentar, finalitzada la collita i en tot cas abans del 31 de maig de cada any, declaració de la collita obtinguda i la seva destinació.

Les cooperatives i les associacions de persones productores poden tramitar, en nom de les seves persones associades, les esmentades declaracions.

b) Les firmes inscrites al Registre de persones elaboradores i al Registre de persones envasadores/comercialitzadores han de presentar anualment i sempre que el Consell Regulador ho sol·liciti la declaració d'entrades i sortides de producte emparat de cada campanya.

17.2 Les dades esmentades en aquest article només poden facilitar-se i publicar-se genèricament, a efectes estadístics, sense cap referència de caràcter individual.

17.3 Totes les persones operadores inscrites han d'emplenar, a més, els formularis que amb caràcter particular estableixi el Consell Regulador, o bé els que amb caràcter general pugui establir el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural sobre producció, transformació, existències en magatzems, i comercialització.

Article 18

Logotip

El Consell Regulador ha d'adoptar i registrar un emblema o logotip com a símbol de la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta.

Article 19

Etiquetatge dels productes emparats per la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta

19.1 Tots els envasos en què s'envasi oli protegit per la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta per al consum, aniran proveïts d'etiquetes numerades o contraetiquetes numerades autoritzades pel Consell Regulador, i d'acord amb les mencions previstes a l'article 31 del Decret 285/2006, de 4 de juliol.

19.2 El Consell Regulador denegarà l'aprovació de les etiquetes que per qualsevol causa puguin significar una confusió per a la persona destinatària final. També podrà revocar la utilització d'una etiqueta concedida anteriorment, quan hagin variat les circumstàncies de la firma propietària, mitjançant audiència prèvia de la firma interessada.

Capítol 6

Control i certificació

Article 20

20.1 La Comissió Rectora podrà acordar que la certificació i control prevista a l'article 41 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, sigui efectuat pel mateix Consell Regulador o per un organisme independent de control d'acord amb els articles 42 i 43 d'aquest Decret.

20.2. El procediment de certificació, d'acord amb la norma EN 45011 podrà donar lloc al manteniment de la certificació, a la suspensió temporal de la certificació o a la suspensió definitiva de la certificació, d'acord amb el document de tractament de les desviacions detectades durant el procés de certificació.

20.3 Les despeses de control i certificació aniran a càrrec del sol·licitant o de la persona inscrita.

20.4 Les persones inscrites als registres de persones elaboradores i/o envasadores/comercialitzadores del Consell Regulador han de disposar d'un sistema d'autocontrol per garantir l'acompliment de les especificacions corresponents per a la certificació de la seva producció d'oli emparada sota la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta. Aquest sistema d'autocontrol ha de reflectir la traçabilitat de la producció emparada des de la recollida de l'oliva, passant per l'elaboració i l'envasat i fins al punt de venda del producte certificat.

Article 21

Control de les persones operadores

Totes les persones físiques o jurídiques titulars de béns inscrits als registres de la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta i les seves plantacions, cultius, instal·lacions i productes, estan sotmeses al control i certificació realitzat pel Consell Regulador, per tal de verificar que el producte que empara la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta compleix els requisits d'aquest Reglament, el plec de condicions i el manual de gestió de qualitat, i sens perjudici de les competències del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Capítol 7

Consell regulador

Article 22

Naturalesa i règim jurídic

El Consell Regulador es regeix pel que determinen els articles 8 i següents del capítol II del títol I de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i el capítol 2 del títol 1 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, que la desenvolupa, i per aquest Reglament.

Article 23

Àmbit de competència

L'àmbit de competència del Consell Regulador pel que fa a zones de producció, productes i persones o entitats, és el següent:

a) Pel que fa a l'àmbit territorial, les respectives zones de producció i elaboració, assenyalades a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

b) Pel que fa als productes, els protegits per la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta.

c) Pel que fa a les persones físiques o jurídiques, les inscrites als registres del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta.

Article 24

Òrgans de govern

24.1 Els òrgans que integren el Consell Regulador són la Comissió Rectora, la Presidència i l'Assemblea General.

24.2 La Comissió Rectora està constituïda per deu vocals, un/a dels/de les quals serà el president o la presidenta del Consell Regulador. Aquests/aquestes vocals amb veu i vot, són elegits/elegides per sufragi universal lliure, directe i secret d'entre les persones inscrites als registres corresponents i es distribueixen de manera paritària, cinc per cada cens dels previstos a l'article 27 d'aquest Reglament, entre persones del sector productor i persones del sector elaborador d'acord amb els registres de la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta.

Els vocals dels sector elaboradors es distribueixen entre tres vocals que són elegits pels inscrits al registre de persones elaboradores i dos vocals que són elegits pels inscrits al registre de persones envasadores/comercialitzadores.

24.3 A les reunions de la Comissió Rectora hi assisteixen dos/dues vocals tècnics/tècniques designats/designades pel conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural o persona en qui delegui, amb veu però sense vot. Per tal d'introduir la paritat de gènere, en aquesta designació s'ha d'afavorir la presència del sexe menys representat en la composició d'aquesta Comissió.

24.4 La Comissió Rectora es reunirà de manera ordinària una vegada al trimestre, i de manera extraordinària a requeriment del/de la president/a o sempre que ho sol·liciti al menys la tercera part dels membres de la Comissió.

24.5 El president o la presidenta del Consell Regulador, que ho és a la vegada de la Comissió Rectora i de l'Assemblea General, és elegit/elegida d'entre els/les vocals amb dret a vot en primera votació per majoria absoluta i per majoria simple en segona votació.

24.6 La funció representar la Comissió Rectora per part del president o la presidenta pot delegar-la en qualsevol membre de la Comissió Rectora de manera expressa, per a supòsits de malaltia o absència del president o la presidenta.

24.7 Per cada un dels càrrecs de vocals de la Comissió Rectora s'ha de nomenar una persona suplent que pertanyi al mateix cens i candidatura que el/la vocal que ha de suplir, elegida de la mateixa manera que la persona titular.

24.8 Els càrrecs de vocals són renovats cada quatre anys i poden ser reelegits.

24.9 En cas de cessament d'un/a vocal per qualsevol causa entrarà a formar part de la Comissió Rectora la persona suplent elegida.

24.10 El termini per a la presa de possessió del càrrec de vocal és com a màxim de set dies comptats des de la data de la seva designació.

24.11 Els/les vocals titulars han de representar les persones inscrites, com a persones físiques, o en representació de les persones jurídiques. El/la vocal elegit/elegida en qualitat de representant d'una persona jurídica cessa en el seu càrrec en cessar-ne com a representant, i és substituït pel nou/per la nova representant designat/designada per la persona jurídica.

24.12 En el supòsit de cessament, renúncia o suspensió de tots els membres de la Comissió Rectora o d'un nombre de vocals que impedeixi la seva constitució o reunió per manca de quòrum, es nomenarà una comissió gestora, formada per tres membres, nomenada pel conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la manera que determina l'article 17 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, la qual tindrà les mateixes funcions que la Comissió Rectora mentre duri el seu nomenament. La comissió gestora nomenada ha de convocar noves eleccions en el termini màxim de seixanta dies.

24.13 Una mateixa persona, física o jurídica, inscrita en diversos registres del Consell Regulador no podrà tenir representació doble en el Consell, una en el sector productor i una altra en el sector elaborador.

24.14 L'assemblea general està formada per totes les persones inscrites als registres de persones productores, persones elaboradores i persones envasadores/comercialitzadores. Aquesta es convocarà quan el Comissió Rectora ho estimi convenient, previ ordre del dia establert. Tots els membres tenen dret a veu i vot, sense que s'admeti la representació de tercers.

24.15 Les funcions de l'Assemblea General són:

Rebre informes de la Comissió Rectora i d'altres òrgans escollits dintre la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta.

Debatre i aprovar plans d'actuació i temes objectius dintre l'estructura del Consell Regulador.

Eventualment pot debatre modificacions del Reglament de la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta.

24.16 El president o presidenta de l'Assemblea General és el/la president/a del Consell Regulador,

24.17 En les sessions que es convoquin hi haurà un ordre del dia, que haurà de ser comunicat als membres amb una anticipació mínima de set dies hàbils i només es poden debatre els temes que hi constin.

Article 25

Notificació de composició dels òrgans de govern

El consell regulador ha de comunicar al director o la directora general competent en matèria de qualitat agroalimentària la composició dels òrgans de govern respectius, les modificacions posteriors que s'hi puguin produir, el nomenament del secretari o secretària i, si escau, el seu cessament, en un termini de cinc dies hàbils a partir de la presa de possessió dels seus òrgans de govern.

Capítol 8

Règim electoral

Article 26

Procediment electoral

26.1 El procediment electoral és el que estableixen l'article 8 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i el capítol 4 del títol 1 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, i aquest Reglament, i supletòriament per la normativa electoral general.

26.2 La junta electoral ha de proclamar la llista de persones candidates elegibles, i ha de garantir en la seva elaboració que els primers llocs de la llista estiguin ocupats alternativament per homes i dones, sempre i quan aquestes últimes hagin presentat candidatures al procés d'elecció.

26.3 En el supòsit que el nombre de persones inscrites en algun dels censos a què fa referència l'article 27 sigui inferior al nombre de vocals a elegir en algun dels censos i per tant que no es pot elegir igual nombre de vocals en cadascun dels censos, es pot optar, per tal de mantenir aquesta paritat, per:

a) Aplicar un vot ponderat pels/per les vocals del cens que tinguin menys vocals elegits/elegides.

b) Igualar el nombre de vocals a elegir en cadascun dels censos en funció del nombre d'electors/electores del cens que en tingui menys.

Article 27

Censos

Els censos seran elaborats pel Consell Regulador d'acord amb els registres establerts a l'article 12 i seran els següents:

Cens A: constituït per les persones inscrites al Registre de persones productores.

Cens B: constituït per les persones inscrites al Registre de persones elaboradores i al Registre de persones envasadores/comercialitzadores:

Article 28

Dades dels censos

28.1 Els censos han d'incloure necessàriament les dades següents:

Número d'ordre dins el cens.

Nom, cognoms i sexe de la persona titular o de qui la representi que a aquest efecte hagi estat designada per l'entitat inscrita al registre corresponent.

Domicili.

DNI de la persona titular o representant i NIF de l'entitat inscrita.

Secció electoral. Aquesta dada la ressenyarà, si escau, la Junta Electoral de la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta en el moment d'establir el nombre de meses electorals i la seva localització.

28.2 A la capçalera de cada full de cens hauran de figurar-hi les dades següents:

Nom de la DOP.

Classe de cens, A o B.

Municipi i comarca.

Número de full precedit de les sigles A o B.

Capítol 9

Finançament

Article 29

Finançament

29.1 El pressupost anual ha de ser aprovat per una majoria ponderada del 80% dels vots presents a la Comissió Rectora, sempre que hi hagi un mínim d'assistència de la meitat més un dels convocats.

En cas que no s'aprovi abans del 31 de desembre de cada any, es prorrogarà el pressupost de l'any anterior fins al moment en què s'aprovi.

29.2 El finançament del Consell Regulador s'efectua amb els recursos següents:

a) Les quotes a les quals fa referència l'article 30 d'aquest Reglament.

b) Les subvencions, les herències, els llegats, les donacions i les altres transmissions a títol lucratiu rebudes pel Consell. L'acceptació d'herència es fa sempre a benefici d'inventari.

c) Les quantitats que pugui rebre en concepte d'indemnització per danys ocasionats al Consell o als interessos que representa.

d) Els béns que constitueixen el seu patrimoni i els seus productes o les seves rendes.

e) Els altres que els corresponguin per qualsevol títol.

Article 30

Quotes

30.1 Quota d'inscripció. S'exigirà una quota per la sol·licitud d'inscripció quan siguin noves inscripcions a cadascun dels registres esmentats a l'article 12.1 d'aquest Reglament. La persona obligada al pagament de la quota és la persona operadora sol·licitant.

L'import de la quota el fixarà anualment la Comissió Rectora. L'import d'aquesta quota haurà de ser com a màxim la suma de les quotes de manteniment dels darrers cinc anys, exigible amb efectes de l'1 de gener de cada any.

Queden excloses de la quota d'inscripció les persones físiques o jurídiques que hagin estat sol·licitants de la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta.

30.2 Quota de manteniment. Es pot exigir una quota anual pel manteniment de la inscripció, que serà exigible amb efectes de l'1 de gener de cada any, que comprèn els conceptes següents:

a) La quota sobre plantacions inscrites es fixa en un tipus del 3 per mil de la base. La base serà el producte del nombre d'hectàrees inscrites a nom de cada persona interessada, pel valor mig en euros de la producció d'una hectàrea en la zona i campanya anterior.

b) La quota sobre productes emparats venuts al mercat es fixa en un tipus de l'1% de la base. La base serà el preu mitjà de venda d'oli de la campanya anterior.

30.3 La persona obligada al pagament de la quota serà la persona física, jurídica o entitat de les enumerades a l'article 35.4 de la Llei general tributària que estigui inscrita com a titular als registres enumerats a l'article 12.1 d'aquest Reglament.

Les instal·lacions inscrites al Registre de persones elaboradores no podran admetre olives i/o olis amb destinació a Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta d'un/a proveïdor/a que no estigui al corrent del pagament de la quota anual al Consell.

L'import de la quota la calcularà la Comissió Rectora i la notificarà a les persones obligades per qualsevol mitjà admès a l'ordenament jurídic durant el primer trimestre de l'any.

30.4 Altres quotes.

a) Pel lliurament de les etiquetes o contraetiquetes autoritzades pel Consell regulador que preveu l'article 19, s'exigirà una quota especificada al Manual de Gestió de Qualitat i que podrà ser modificada per Acord del Consell Regulador.

b) Per la sol·licitud al Consell Regulador de qualsevol tipus de certificat s'exigirà una quota fixa, que determinarà anualment la Comissió Rectora. Aquesta quota es fa efectiva en el moment de presentació de la sol·licitud. Aquesta quota s'especificarà al manual de gestió de qualitat.

c) Per a actuacions urgents o imprevistes, la Comissió Rectora podrà aprovar quotes extraordinàries sempre que siguin aprovades per una majoria ponderada superior a les dues terceres parts dels vots presents (sempre que hi hagi un mínim d'assistència de la meitat més un dels convocats).

30.5 L'incompliment de l'obligació de pagament dins dels terminis previstos reportarà interessos de demora calculats amb un tipus d'interès igual al tipus d'interès legal fixat per la Llei de pressupostos generals de l'estat més dos punts, sens perjudici d'altres mesures que aquest incompliment pugui suposar d'acord amb el que estableix aquest Reglament.

30.6 En cas que una persona operadora tingui deutes previs amb el Consell Regulador i sol·liciti nous serveis, el Consell Regulador podrà imputar el pagament als deutes més antics i per tant, no tindrà obligació de desenvolupar el servei sol·licitat fins que s'hagin liquidat els deutes.

30.7 El no-pagament de les quotes esmentades anteriorment, en el termini d'un any suposarà la baixa del Consell Regulador, amb la instrucció prèvia de l'expedient corresponent el qual ha d'incloure audiència a la persona interessada per un termini de deu dies.

Capítol 10

Règim sancionador

Article 31

El règim sancionador és el que estableix el capítol 1 del títol IV de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat alimentària.

Annex 2

Municipis corresponents a la zona de producció, elaboració i envasament de la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta

Terra Alta: Arnes, Batea, Bot, Caseres, Corbera d'Ebre, la Fatarella, Gandesa, el Pinell de Brai, la Pobla de Massaluca, Prat de Comte, Horta de Sant Joan i Vilalba dels Arcs.

Ribera d'Ebre: Ascó, Riba-roja d'Ebre i part de Flix (tots els polígons excepte els assenyalats amb els números 13, 18, 19, 20 i 21).

(10.182.090)

 

Amunt