Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decreto ley

  • Data del document 01/07/2008

  • Número del document 001/2008

  • Número de control 08182134

  • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

Dades del DOGC
  • Número 5165

  • Fecha 03/07/2008

  • Sección DISPOSICIONES

  • Página 50683

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRETO LEY 1/2008, de 1 de julio, de medidas urgentes en materia fiscal y financiera.


Preàmbul

L'economia catalana està experimentant una clara desacceleració de l'activitat econòmica, que s'explica principalment per una caiguda molt forta del sector de la construcció d'habitatges, agreujada per la persistència de les restriccions de liquiditat del sistema financer. Davant d'aquest context, el Govern de Catalunya ha decidit posar en marxa diverses actuacions d'impuls a l'activitat econòmica, financera i empresarial amb l'objectiu de contrarestar, atenuar i pal·liar la situació econòmica catalana actual.

Aquest Decret llei s'emmarca dins de les 42 mesures de dinamització econòmica i de suport als sectors socials més afectats per la desacceleració que, en data 15 d'abril de 2008, el conseller d'Economia i Finances va presentar al Govern.

L'adopció d'alguna d'aquestes mesures justifica que el Govern faci ús de la facultat legislativa excepcional del decret llei que li reconeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; concorre el supòsit de fet que l'habilita a recórrer-hi: la necessitat extraordinària i urgent. Així, és necessari actuar de manera immediata i ampliar determinades línies de finançament. D'una banda, s'incrementa el límit d'endeutament autoritzat a l'Institut Català de Finances; d'altra banda, s'amplia l'autorització per prestar avals en relació amb operacions de titulització d'actius, per tal de garantir al sector empresarial l'accés als recursos financers necessaris per dur a terme la seva activitat. A més, s'exercita la capacitat normativa reconeguda a la Generalitat de Catalunya sobre l'impost sobre la renda de les persones físiques, ja que s'introdueix un benefici fiscal en relació amb la rehabilitació de l'habitatge habitual. Perquè les mesures siguin efectives és necessari que s'apliquin ja en l'exercici pressupostari del 2008, en especial la mesura fiscal que ha de ser aplicable a la liquidació per l'impost de la renda de les persones físiques corresponent a l'any 2008.

El Decret llei conté tres articles: el primer està dedicat a les operacions d'endeutament a llarg termini; el segon, als avals i, per últim, el tercer, a l'establiment d'una deducció per la rehabilitació de habitatge habitual. La disposició transitòria determina l'aplicació d'aquesta deducció ja des de l'1 de gener de 2008 perquè els contribuents en puguin gaudir en la declaració de l'impost sobre la renda de l'exercici esmentat. Finalment, tanquen la llei una disposició derogatòria i una de final.

Per tot això, en ús de l'autorització concedida en l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, a proposta del conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Ampliació del límit d'endeutament de l'Institut Català de Finances

S'incrementa el límit d'endeutament viu de l'Institut Català de Finances per a l'exercici 2008, que és de 3.500.000.000 d'euros, en 500.000.000 d'euros, de manera que queda fixat en 4.000.000.000 d'euros.

Article 2

Dels avals

S'incrementa en 300.000.000 d'euros, de manera que queda fixat en 1.500.000.000 d'euros, el límit de l'autorització al Govern, l'any 2008, per prestar avals amb l'objecte de garantir valors de renda fixa emesos per fons de titulització d'actius per a les petites i mitjanes empreses de les entitats financeres, constituïts d'acord amb les disposicions vigents, a l'empara dels convenis que, en el cas que es consideri convenient, subscriguin el Departament d'Economia i Finances i les societats gestores de fons de titulització d'actius inscrites en la Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb l'objecte de millorar el finançament de l'activitat productiva empresarial de les petites i les mitjanes empreses, per a projectes localitzats dins o fora de Catalunya, i de les corporacions locals catalanes.

Article 3

Deducció per rehabilitació de l'habitatge habitual

En relació a les despeses destinades a la rehabilitació de l'habitatge habitual, els percentatges de deducció establerts en la lletra a) de l'apartat 2.1 de l'article 1 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, queden fixats en el 4,95% i el 7,95%, respectivament.

La base màxima d'aquesta deducció s'estableix en l'import aprovat per la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques com a base màxima de la deducció per inversió en l'habitatge habitual.

Disposició transitòria

El que disposa l'article 3 d'aquest Decret llei és aplicable a partir de l'1 de gener de 2008.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin al que estableix aquest Decret llei.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 de juliol de 2008

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

(08.182.134)

 

Amunt