Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/12/2009

  • Número del document EDU/3445/2009

  • Número de control 09335054

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 5523

  • Data 10/12/2009

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 92835

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l'alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar l'etapa esmentada.


El Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, a l'article 20.3 disposa que els alumnes que en finalitzar l'etapa no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i tinguin l'edat màxima per continuar al centre, disposaran, durant els dos anys següents, d'una convocatòria anual de proves per superar les matèries pendents d'avaluació positiva, sempre que el nombre de matèries no sigui superior a cinc.

D'altra banda, l'Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria, a l'article 14.7 estableix que els centres docents han d'organitzar anualment proves per superar les matèries pendents d'avaluació positiva per a aquells alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i hagin superat l'edat màxima de permanència a l'etapa. S'hi poden presentar, en els dos anys següents a la finalització dels estudis, alumnes amb un màxim de cinc matèries pendents d'avaluació positiva.

Aquestes proves es complementen amb altres vies alternatives d'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria: les proves específiques per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a persones majors de divuit anys d'edat, i els estudis d'educació secundària per a les persones adultes.

D'acord amb les disposicions esmentades i en virtut de les atribucions conferides per l'article 14 de la Llei 13/1989, de 15 de desembre, d'organització, procediment, i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya, i amb la finalitat de facilitar l'aplicació de la normativa vigent referida al procés d'avaluació de l'alumnat d'educació secundària obligatòria,

Resolc:

.1 Objecte i àmbit d'aplicació

Aquesta resolució té per objecte regular la convocatòria anual de les proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per a l'alumnat que no l'hagi obtingut al finalitzar l'etapa esmentada i és d'aplicació a tots els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació secundària obligatòria.

.2 Requisits

Per a poder participar en aquestes proves, les persones interessades han de complir els tres requisits següents:

a) Tenir divuit anys o complir-los dins l'any natural de realització de les proves.

L'edat requerida es podrà rebaixar fins als setze anys per l'alumnat que tingui contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d'obtenció d'un permís de treball o que sigui esportista d'alt rendiment. En aquest darrer cas, caldrà presentar una certificació del Consell Català de l'Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950 - Esplugues de Llobregat), que acrediti que aquests esportistes figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

b) Haver finalitzat l'educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva. A aquest efectes es comptabilitzaran com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.

c) Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.

.3 Inscripció

Els interessats han de sol·licitar la participació a la prova durant els 10 primers dies lectius del mes de febrer, a la secretaria del centre on van estar matriculats de 4t d'ESO per última vegada, d'acord amb el model que es reprodueix a l'annex I d'aquesta Resolució.

L'alumnat es pot examinar de les matèries pendents de qualificació positiva que faci constar a la sol·licitud.

L'alumnat menor de 18 anys previst al punt 2.a) ha de presentar dins el termini d'inscripció, juntament amb l'imprès de sol·licitud, la documentació que acrediti la seva condició de contractat laboral o d'esportista d'alt rendiment.

Deu dies hàbils després de tancar-se el període d'inscripció, el centre publicarà al tauler d'anuncis el calendari de les proves, la relació dels sol·licitants admesos, amb les matèries objecte de les proves, i la relació d'aspirants exclosos, i indicarà el motiu d'exclusió. En aquests anuncis públics, les persones no s'identifiquen nominalment sinó amb el número del document d'identitat aportat. Els aspirants exclosos poden presentar reclamació davant la direcció del centre durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació de les llistes.

.4 Data de realització

Els centres educatius organitzen anualment les proves, que es realitzen durant el mes de març.

.5 Organització i elaboració

Una vegada els centres educatius disposin de la relació de l'alumnat que hagi sol·licitat participar a les proves i les matèries de les què hagi de ser avaluat, els departaments didàctics dels centres públics o el professorat designat per la direcció dels centres privats, elaboren, apliquen i corregeixen les proves de les seves corresponents matèries.

Els caps d'estudis dels centres públics i la direcció dels centres privats estableixen el calendari de les proves i adopten les mesures organitzatives pertinents per garantir-ne l'adient realització.

Els centres han de publicar al tauler d'anuncis o al seu web, abans d'obrir-se el període d'inscripció, els continguts i els criteris d'avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries, d'acord amb el currículum establert.

.6 Desenvolupament de la prova

a) L'alumnat ha de portar el dia de la realització de la prova l'original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor.

b) Els/Les participants poden portar diccionaris i/o calculadora, si escau.

c) El temps mínim per a la realització de la prova és de 60 minuts per a cada matèria.

.7 Avaluació

A cada centre es constitueix una junta d'avaluació formada per professorat de l'equip docent de quart curs d'educació secundària obligatòria i presidida pel cap d'estudis.

La junta es reuneix a fi de prendre, de forma col·legiada, les decisions oportunes sobre les qualificacions de les diferents matèries i sobre la titulació de l'alumnat que s'hagi presentat a les proves.

Les decisions s'han d'ajustar a l'Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.

La qualificació de l'alumnat que no es presenti a la prova d'una matèria es reflecteix amb NP.

Les qualificacions de les proves es fan constar a l'acta d'avaluació, d'acord al model de l'annex II d'aquesta Resolució, la qual ha d'estar signada per tot el professorat que compon la junta d'avaluació.

Les qualificacions s'incorporen a l'expedient de l'alumnat i al seu historial acadèmic.

La relació d'aspirants presentats i de les qualificacions obtingudes es publica al tauler d'anuncis dels centres, en el termini de deu dies lectius següents a la realització de les proves. En aquest anunci, les persones no s'identifiquen nominalment sinó amb el número del document d'identitat aportat.

Cada centre ha de conservar, durant un any, els exercicis de les proves realitzades.

L'acta d'avaluació s'arxiva al centre on s'hagin realitzat les proves. Es garanteix la confidencialitat de les dades d'acord a la disposició addicional vigèsim tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Els aspirants que aprovin alguna/es de les matèries pendents reben una certificació expedida per la secretaria del centre amb el vistiplau de la direcció, amb la indicació de la/les matèria/es i la qualificació obtinguda, conforme al model de l'annex III d'aquesta Resolució. En cas que hagi superat l'etapa es lliurarà l'historial acadèmic.

.8 Titulació

L'alumnat que aprovi totes les matèries pendents obté el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria.

La junta d'avaluació pot decidir que un alumne o una alumna que té una o dues i excepcionalment fins a tres matèries no superades, d'entre les que s'ha presentat, pugui obtenir el títol. Aquesta decisió s'ha de prendre per acord de la majoria dels membres de la junta d'avaluació presents.

Els centres remeten la proposta d'expedició del títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria a la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa, la qual, a través del Servei d'Escolarització i Registre de Títols, expedeix el títol corresponent.

Una vegada expedits, els títols s'envien al centre on es van realitzar les proves amb la finalitat que les persones interessades puguin recollir-los.

.9 Reclamacions

L'alumnat, els seus pares, mares o tutors legals poden reclamar contra les qualificacions obtingudes en una o més matèries i contra les decisions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'hagin adoptat.

La reclamació pot cursar-se durant els tres dies hàbils següents a la data de publicació de les actes al tauler d'anuncis, davant la direcció del centre, la qual convocarà una reunió extraordinària de la junta d'avaluació. Aquesta pren, per majoria simple, la decisió que confirmarà o modificarà els resultats, en un termini de 48 hores.

Les reclamacions formulades i la seva resolució raonada es fan constar en un acta elaborada a aquest efecte, i signada pels membres de la junta d'avaluació.

A la vista de la decisió de la junta d'avaluació, el director/la directora del centre emet resolució relativa a la reclamació. Aquesta resolució es notifica a la persona interessada. En el cas que la reclamació sigui acceptada, es modifica l'acta d'avaluació corresponent mitjançant diligència signada pel director o directora.

L'alumne/a, pare, mare o tutor legal pot recórrer la resolució del director/de la directora, en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva notificació davant els serveis territorials corresponents i, a la ciutat de Barcelona, al Consorci d'Educació.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de desembre de 2009

Jaume Graells Veguin

Director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat

(Vegeu imatge al document PDF)

 

(09.335.054)

 

Amunt