Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/11/2009

  • Número del document MAH/3319/2009

  • Número de control 09327015

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

Dades del DOGC
  • Número 5516

  • Data 30/11/2009

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 90234

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ MAH/3319/2009, de 24 de novembre, de convocatòria de procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 160 places de l'escala bàsica, categoria d'agent major (subgrup C1), del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 02/09).


Atès el que estableixen la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'Agents Rurals; el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa d'aplicació;

Vist que s'han dut a terme els tràmits que preveu la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en relació amb el dret a la negociació col·lectiva, la representació i la participació institucional dels empleats públics;

Vist que la Intervenció Delegada d'aquest Departament ha dut a terme el tràmit d'intervenció corresponent;

En ús de les competències que em confereix l'Acord GOV/129/2008, de 8 de juliol, d'atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Convocar el procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 160 places de l'escala bàsica, categoria d'agent major (subgrup C1), del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 02/09), amb subjecció a les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Article 2

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar, potestativament, recurs de reposició davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC; o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de novembre de 2009

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient

i Habitatge

Annex 1

Bases de la convocatòria

.1 Normes generals

1.1 Es convoca procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 160 places de l'escala bàsica, categoria d'agent major (subgrup C1), del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, que es distribueixen de la manera següent:

Àrea d'especialització de Prevenció i Investigació d'Incendis Forestals: 48 places.

Àrea d'especialització de la Fauna Protegida, de la Caça i de la Pesca: 51 places.

Àrea d'especialització dels Espais Naturals Protegits i de la Biodiversitat: 26 places.

Àrea d'especialització de Recursos Forestals: 35 places.

Les places convocades consten en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

1.2 Les funcions que han d'exercir les persones aspirants que siguin nomenades seran les establertes als articles 11 a 20 i 24 i 28 del Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'Agents Rurals.

1.3 La realització d'aquest procés selectiu s'ajusta al que estableixen l'article 103 de la Constitució espanyola; la normativa estatal bàsica recollida a la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i modificacions posteriors; el Decret 65/1987, de 15 de gener, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 266/2007, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'Agents Rurals, i aquestes bases.

1.4 Les persones aspirants que participin en aquest procés selectiu en podran ser excloses en qualsevol moment, per acord motivat del tribunal, si amb la seva conducta vulneren les bases del procés.

.2 Participants

Poden prendre part en aquest procés selectiu les persones funcionàries al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a l'escala bàsica, categoria d'agent, del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya i reuneixin els requisits establerts a l'article 16 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals, que es determinen a la base 3 d'aquest annex.

.3 Requisits de participació a la convocatòria

3.1 Les persones funcionàries compreses a la base anterior han de reunir els requisits següents:

a) Trobar-se en la situació administrativa de servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions o qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc o de destinació.

b) Tenir una antiguitat mínima de 2 anys a la categoria d'agent de l'escala bàsica del cos d'Agents Rurals.

c) Per a l'accés als llocs de l'àrea d'especialització de la Fauna Protegida, de la Caça i de la Pesca, cal complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc tipus D i E, i prendre el compromís de portar-les en els supòsits previstos als procediments normalitzats de treball.

Estar en disposició d'aconseguir el certificat d'antecedents penals del Registre de Penats i Rebels del Ministeri de Justícia, tal com estableix l'article 97 del Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes.

Estar en disposició d'aconseguir l'informe corresponent d'aptituds psicofísiques que descarti les causes de denegació establertes a l'annex 1 del Reial decret 2283/1985, de 4 de desembre, que regula l'emissió d'informes d'aptitud psicofísica per a l'obtenció i renovació de llicències, permisos i targetes d'armes, i modificacions posteriors.

Poder superar les proves de capacitació establertes a la Resolució de 19 d'octubre de 1998 de la Direcció General de la Guàrdia Civil (BOE núm. 290, de 4.12.1998).

d) Satisfer la taxa dels drets d'examen.

e) No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública o d'òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

3.2 Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió.

.4 Sol·licituds i taxa

4.1 Llocs on obtenir el model de sol·licitud

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar al conseller de Medi Ambient i Habitatge i s'han de formalitzar segons el model normalitzat.

Els impresos de sol·licitud estan a disposició de les persones interessades a les adreces especificades al paràgraf següent, i al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge a l'adreça http://mediambient.gencat.cat.

Les persones aspirants hauran d'identificar, en el lloc expressament reservat al model normalitzat, l'àrea o les àrees d'especialització a les quals se sol·licita accedir especificant clarament l'ordre de preferències i la plaça o places a les quals opten i llur ordre de preferències. Si no s'hi especifica la preferència, s'interpretarà per defecte l'ordre en què estan situades les places en l'annex corresponent.

4.2 Llocs on es poden presentar les sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar als registres següents:

Direcció General del Medi Natural: carrer del Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona.

Direcció General del Medi Natural: Finca Torreferrussa, carretera B-140, de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5, 08130 Santa Perpètua de Mogoda.

Serveis Centrals, avinguda Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

Secretaria d'Habitatge: carrer d'Aragó, 244-248, 08007 Barcelona.

Serveis Territorials de Medi Ambient a Barcelona, travessera de Gràcia, 56, 08006 Barcelona.

Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Lleida: carrer del Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida.

Serveis Territorials de Medi Ambient a Girona, carrer d'Ultònia, 10-12, 17002 Girona.

Serveis Territorials d'Habitatge a Girona: carrer dels Banyoles, 17 acc., 17004 Girona.

Serveis Territorials de Medi Ambient a Tarragona, carrer del Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona.

Serveis Territorials d'Habitatge a Tarragona: carrer d'Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset), 43004 Tarragona.

Serveis Territorials de Medi Ambient a les Terres de l'Ebre, carrer de Burgos, 17, baixos, 43870 Amposta.

Serveis Territorials d'Habitatge a les Terres de l'Ebre: carrer de Sant Ildefons, 6, 43500 Tortosa.

Així mateix, també es podran presentar pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, s'ha de fer en un sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel/per la funcionari/ària de correus abans de ser certificada.

4.3 Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants han de presentar:

a) El resguard de la imposició, si el pagament de la taxa d'inscripció es fa per gir postal o telegràfic o mitjançant transferència bancària. També és acreditatiu de l'abonament de la taxa corresponent el segell de l'entitat bancària a l'apartat de la sol·licitud reservat a aquest efecte.

b) Fotocòpia confrontada del títol de família nombrosa, si la persona participant és membre d'una família nombrosa de categoria general o especial, als efectes de gaudir de les bonificacions de la taxa previstes a l'article 2.1-3.4 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

c) Fotocòpia confrontada del títol de família monoparental o de la sol·licitud de presentació de reconeixement del títol o de renovació, si la persona participant és membre d'una família monoparental, als efectes de gaudir de les bonificacions de la taxa previstes a l'article 2.1-3.4 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

4.4 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.5 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'hauran de formalitzar d'acord amb les instruccions que figuren en l'annex 2.

4.6 Taxa dels drets d'examen.

4.6.1 D'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants han de satisfer la taxa de 30,05 euros per inscriure's a la convocatòria. Les persones que siguin membres de famílies nombroses de categoria general o membres de famílies monoparentals gaudiran d'una bonificació del 30% de l'import de la taxa, per la qual cosa hauran de satisfer una taxa de 21,05 euros; i les persones que siguin membres de famílies nombroses de categoria especial gaudiran d'una bonificació del 50% de la taxa, per la qual cosa hauran de satisfer una taxa de 15,05 euros. L'acreditació documental d'aquestes circumstàncies haurà de realitzar-se de conformitat amb el que estableix la base 4.3.b), dins el termini de presentació de sol·licituds a què fa referència la base 4.4, i sens perjudici del que estableix la base 5.2.

4.6.2 El pagament de la taxa s'ha de fer a qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona .La Caixa., mitjançant ingrés en caixa, o bé per gir postal o telegràfic, o mitjançant transferència bancària al compte corrent núm. 2100-1003-13-0200087289, Compte corrent restringit d'ingressos del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Quan el pagament es faci per gir postal o telegràfic, o mitjançant transferència bancària, cal que consti com a nom de la persona remitent el de la persona aspirant, la qual ha d'adjuntar a la instància el resguard de la imposició, i també ha de constar el número de registre d'aquesta convocatòria (02/09).

A la sol·licitud, ha de figurar el segell de l'entitat bancària a l'apartat reservat a aquest efecte, el qual és acreditatiu de l'abonament de la taxa corresponent.

4.6.3 El pagament a l'entitat bancària no substitueix en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant l'Administració dins el termini i de la manera prevista anteriorment.

4.6.4 La manca de pagament o el pagament incomplet de la taxa determina l'exclusió de la persona aspirant.

4.6.5 No escau la devolució de la taxa pels drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

4.6.6 A l'efecte d'admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes persones facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat de les dades.

.5 Admissió de les persones aspirants

5.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el conseller de Medi Ambient i Habitatge dictarà resolució en el termini màxim d'un mes i declararà aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria. La resolució esmentada, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicarà els llocs on s'exposen les llistes completes i certificades, amb els motius d'exclusió.

5.2 Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge les esmenes dels defectes de la seva sol·licitud inicial, o per adjuntar la documentació requerida a la convocatòria.

Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional i no esmenin dins d'aquest termini el defecte que els sigui imputable i que n'hagi motivat l'exclusió es considerarà que desisteixen de la seva petició.

En qualsevol circumstància, per evitar errors, i en cas de produir-se'n per possibilitar la seva esmena dins el termini i en la forma escaient, les persones aspirants comprovaran fefaentment no només que no consten a la llista de persones excloses, sinó que, a més, estan inclosos a la llista de persones admeses.

5.3 Un cop transcorreguts quinze dies des de la finalització del termini previst a la base anterior, el conseller de Medi Ambient i Habitatge aprovarà, mitjançant una resolució que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria i hi constaran els llocs on s'exposen les llistes. Aquesta resolució indicarà, així mateix, la data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova de la fase d'oposició i l'ordre d'actuació de les persones aspirants.

5.4 D'acord amb el que disposa l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la publicació de les resolucions indicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l'exposició de les llistes als taulers d'anuncis als llocs que indiquin aquestes resolucions, es considerarà efectuada la notificació oportuna a les persones interessades i s'iniciaran els terminis als efectes de possibles reclamacions o recursos.

5.5 Els errors materials, de fet i aritmètics de l'Administració es poden esmenar en qualsevol moment.

.6 Tribunal qualificador

6.1 El tribunal qualificador d'aquest procés selectiu, el componen els/les membres següents:

President/a: Rosa Maria Torre i Lloveras.

President/a suplent: Mar Molinas i Sans.

Vocals titulars: Josep Antoni Mur i Allué.

Primer/a: Josep Escorihuela Mestre.

Segon/a: Ricard Casanovas Urgell.

Tercer/a: Esteve Canyameres Ramoneda.

Quart/a: Cristina Fumadó Casals, designada per l'Escola d'Administració Pública.

Vocals suplents: Beatriu Portabella i Molist.

Primer/a: Miquel Àngel Garcia Readigos.

Segon/a: Jordi Ruiz Olmo.

Tercer/a: Lluís Balaguer Blasi.

Quart/a: Núria Giménez Serra, designada per l'Escola d'Administració.

6.2 El tribunal podrà acordar, si ho considera convenient, la incorporació d'assessors/es especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb els/les seus/seves membres en la valoració de les persones aspirants en les proves o els exercicis que estimin pertinents. Els/les assessors/es es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.

6.3 Els/les membres del tribunal hauran d'abstenir-se, i caldrà que ho notifiquin a l'òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d'aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

Igualment, les persones aspirants podran recusar els/les membres del tribunal quan hi concorrin les circumstàncies previstes.

6.4 El procediment d'actuació del tribunal s'ajustarà en tot cas al que disposen la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.5 L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta de la presidenta del tribunal, pot requerir, als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en què hagin pogut incórrer les persones aspirants, les quals podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no en compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol moment, el tribunal pot requerir a les persones aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

6.6 El tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació d'aquestes normes, i també allò que calgui fer en els casos no previstos.

6.7 De conformitat amb la normativa vigent en matèria d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, els/les membres del tribunal tenen dret a percebre les assistències que preveu el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnització per raó del servei.

6.8 Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu als Serveis Centrals del Departament de Medi Ambient i Habitatge, avinguda Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

6.9 La Secretaria General de Medi Ambient i Habitatge prestarà el suport material i tècnic necessari per a l'actuació del tribunal qualificador.

6.10 L'ordre d'actuació de les persones aspirants en les proves s'iniciarà per la primera persona aspirant el primer cognom de la qual comenci per la lletra .C., de conformitat amb el sorteig públic realitzat el dia 15 de desembre de 2008 (Resolució GAP/3797/2008, de 16 de desembre, DOGC núm. 5282, de 19.12.2008).

.7 Procediment de selecció

El procediment de selecció de les persones aspirants és el de concurs oposició.

7.1 Fase d'oposició.

Les persones aspirants podran presentar-se a cada una de les quatre àrees d'especialització recollides en el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'Agents Rurals, que són les següents: Àrea de Prevenció i Investigació d'Incendis Forestals; Àrea de la Fauna Protegida, de la Caça i de la Pesca; Àrea dels Espais Naturals Protegits i de la Biodiversitat, i Àrea de Recursos Forestals.

Inici de les proves.

Les proves de la fase d'oposició s'iniciaran a partir del mes de febrer de 2010.

La data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova es determinaran en la resolució que preveu la base 5.3, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria.

La data, l'hora i el lloc de realització de la segona i la tercera prova els determinarà el tribunal i se'n farà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior i en el lloc on s'hagin desenvolupat aquestes proves, i també als llocs que estableix la base 4.2. Amb aquesta publicació, es considerarà realitzada la notificació oportuna a les persones interessades, i s'iniciaran els terminis als efectes de possibles recursos.

Les persones aspirants que no compareguin a les proves i als exercicis el dia i l'hora assenyalats, llevat dels casos de força major lliurement valorats pel tribunal, seran excloses de l'oposició i, consegüentment, del procés selectiu, i perdran tots els seus drets en aquesta convocatòria.

La fase d'oposició està constituïda per les proves que s'indiquen a continuació:

7.1.1 Primera prova: coneixements i supòsit pràctic.

La primera prova consta dels dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori següents:

a) Primer exercici: qüestionari de coneixements.

Es respondrà un test de 50 preguntes, més 2 de reserva, amb quatre respostes alternatives de les quals només una és correcta, sobre el temari específic aprovat per la Resolució MAH/2783/2009, de 29 de setembre (DOGC núm. 5484, de 15.10.2009).

Es realitzarà, de manera no simultània, un exercici diferent per a cadascuna de les àrees d'especialització que hagi escollit la persona participant en la seva sol·licitud.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 8 punts.

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia, es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada. Per efectuar la valoració de l'exercici, s'aplicarà la fórmula següent:

 

 

 

(A - E/4) x 20

Q =

-------------------------

 

n

 

Q = qualificació resultant

A = nombre d'encerts

E = nombre d'errors

n = nombre de preguntes.

Si s'acorda l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, per incorrecció de totes les respostes plantejades o per correcció de més d'una, s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

b) Segon exercici: supòsit pràctic.

Es resoldrà per escrit, de manera clara i ordenada, un supòsit pràctic a escollir entre dos per a cadascuna de les àrees d'especialització. Les respostes hauran de ser redactades dins l'espai i les limitacions que el tribunal estableixi amb les preguntes corresponents.

Es realitzarà, de manera no simultània, un exercici diferent per a cadascuna de les àrees d'especialització que hagi escollit la persona participant en la seva sol·licitud.

En aquest exercici, es valorarà la resolució correcta del supòsit pràctic atenent la interpretació adequada de la normativa d'aplicació. Es valorarà també el rigor analític, la capacitat de síntesi, la sistemàtica, la claredat d'idees, els coneixements acreditats, la qualitat de l'expressió escrita, la forma d'expressió i la presentació.

El tribunal plantejarà els supòsits pràctics sobre matèries referents al temari aprovat per la Resolució MAH/2783/2009, de 29 de setembre (DOGC núm. 5484, de 15.10.2009), per a cada àrea d'especialització.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.

La qualificació de l'exercici serà de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar l'exercici és de 8 punts.

El tribunal no avaluarà els supòsits de les persones aspirants que en el primer exercici de la primera prova, qüestionari de coneixements, no hagin assolit un mínim de 8 punts.

El resultat de la primera prova es qualifica amb la suma de les puntuacions obtingudes als seus dos exercicis, i per superar-la cal haver obtingut una puntuació mínima de 20 punts.

7.1.2 Segona prova: avaluació del perfil de competències professionals.

De caràcter obligatori

Consisteix a respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació dels/de les aspirants en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de la categoria d'agent major (subgrup C1) del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a 1 hora. La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts.

7.1.3 Tercera prova: capacitat física.

De caràcter obligatori, consisteix a realitzar, en l'ordre que s'assigni a la persona aspirant, la cursa de llançadora (course navette).

El seu objectiu és mesurar la resistència aeròbica màxima.

Descripció:

a/ Posició inicial

La persona aspirant es col·locarà rere de la línia de sortida.

b/ Desenvolupament

Es posarà en marxa el reproductor de so. En sentir el senyal de sortida, la persona aspirant s'haurà de desplaçar fins a la línia oposada (20 m), trepitjar-la i esperar fins que s'escolti el senyal següent. S'ha d'intentar seguir el ritme marcat per la reproducció de so, que serà progressivament més ràpid al llarg de la prova.

c/ Acabament

La persona aspirant repetirà constantment aquest cicle d'anada i tornada fins que no pugui arribar a trepitjar la línia en el moment indicat pel reproductor de so. En aquest moment finalitzarà l'exercici.

S'ha de trepitjar la línia abans o en el moment en què soni el senyal sonor. La persona aspirant no podrà sortir per trepitjar la línia oposada fins que no hagi sentit el senyal sonor.

Valoració:

Es realitzarà un únic intent. S'anotarà l'últim palier anunciat.

La qualificació de la prova serà de 0 a 4 punts. La valoració es durà a terme d'acord amb els barems establerts, i, als efectes de llur aplicació, es tindrà en compte l'edat de la persona el dia de la realització de les proves físiques.

L'ordre de realització de la prova variarà segons el nombre de persones aspirants i el grup al qual s'adscriguin. Aquest ordre d'adscripció es farà assignant un número dins el grup corresponent el dia de la prova, número que determinarà l'ordre d'actuació. Les persones aspirants no podran observar els exercicis que estiguin fent les persones d'un grup diferent al seu, si no és per coincidència en l'espai en el moment de realitzar l'exercici propi.

Les persones aspirants que tinguin alguna lesió o dolença en les articulacions del genoll que no els permeti realitzar la prova de capacitat física prevista (cursa llançadora), podran sol·licitar la realització d'una prova adaptada.

Les sol·licituds hauran d'adreçar-se al tribunal en el termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació dels resultats de la primera prova, mitjançant el model de sol·licitud específic que es posarà a disposició de les persones interessades a la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge http://mediambient.gencat.cat.

Les persones que sol·licitin acollir-se a la prova adaptada hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, un certificat mèdic acreditatiu que justifiqui la lesió o dolença en el qual haurà de constar, expressament, el nom, cognoms i número de col·legiat/ada del facultatiu que realitza el diagnòstic de la persona que sol·licita la prova adaptada.

La documentació serà revisada pel personal mèdic del Departament de Medi Ambient i Habitatge a l'efecte de valorar si escau o no l'adaptació de la prova. Seran desestimades les peticions que no aportin la documentació esmentada.

El tribunal, un cop transcorreguts 10 dies naturals des de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds, comunicarà a les persones interessades si s'accepta llur petició per a la realització de la prova adaptada.

Descripció:

La prova adaptada es realitzarà en un cicloergòmetre amb fre electromagnètic.

La prova s'inicia a 50 watts de potència amb un increment de 25 watts cada minut amb una cadència que no pot ser inferior a 70 pedals/minut.

Cada minut d'exercici de la prova adaptada equival a un palier de la cursa llançadora (course navette) i s'hi aplica el mateix barem de valoració. Es farà un escalfament previ de 2 minuts a 0 watts de potència en el mateix cicloergòmetre.

Si alguna aspirant està embarassada en el moment de la realització de la prova i decideix no dur-la a terme, podrà optar perquè es mantingui la qualificació de la resta de proves fins a la convocatòria següent de promoció interna per a l'accés a places de la categoria d'agent major (subgrup C1) o continuar en aquesta convocatòria amb la puntuació obtinguda en la resta de proves.

Barem per a la valoració de la cursa llançadora (course navette):

 

Paliers

   

Barems

Puntuació

Homes

Dones

Edat inferior a 35 anys

0,5

6,5

5

 

1

7

5,5

 

1,5

7,5

6

 

2

8

6,5

 

2,5

8,5

7

 

3

9

7,5

 

3,5

9,5

8

 

4

10

8,5

 

Paliers

   

Barems

Puntuació

Homes

Dones

Edat de 35 a 39 anys

0,5

6

4,5

 

1

6,5

5

 

1,5

7

5,5

 

2

7,5

6

 

2,5

8

6,5

 

3

8,5

7

 

3,5

9

7,5

 

4

9,5

8

 

Paliers

   

Barems

Puntuació

Homes

Dones

Edat de 40 a 44 anys

0,5

5,5

4

 

1

6

4,5

 

1,5

6,5

5

 

2

7

5,5

 

2,5

7,5

6

 

3

8

6,5

 

3,5

8,5

7

 

4

9

7,5

 

Paliers

   

Barems

Puntuació

Homes

Dones

Edat de 45 a 49 anys

0,5

5

3,5

 

1

5,5

4

 

1,5

6

4,5

 

2

6,5

5

 

2,5

7

5,5

 

3

7,5

6

 

3,5

8

6,5

 

4

8,5

7

 

Paliers

   

Barems

Puntuació

Homes

Dones

Edat superior a 50 anys

0,5

4,5

3

 

1

5

3,5

 

1,5

5,5

4

 

2

6

4,5

 

2,5

6,5

5

 

3

7

5,5

 

3,5

7,5

6

 

4

8

6,5

7.1.4 La qualificació de la fase d'oposició es determina sumant les puntuacions obtingudes a les proves obligatòries.

7.2 Fase de concurs.

7.2.1 En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoraran únicament els mèrits següents, fins a un màxim de 27 punts:

a) El temps de serveis prestats en el cos d'Agents Rurals, categories d'agent auxiliar i d'agent, ja sigui com a funcionari/ària de carrera o en virtut d'un nomenament d'interí/ina, a raó de 0,045 punts per mes treballat. A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.

El temps de serveis prestats en la categoria professional laboral de guarda de reserva de fauna es valora com a mèrit als efectes del que disposa l'apartat anterior.

La puntuació màxima de valoració del temps de serveis prestats serà de 10,92 punts, i no es tindrà en compte cap puntuació que la superi.

Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoren.

b) Formació i perfeccionament: fins a 8,91 punts.

Es valorarà l'assistència i/o aprofitament als cursos de formació i de perfeccionament fins a 5,346 punts.

La docència que tracti sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc objecte de convocatòria, o amb habilitats que aquest lloc requereix, segons la seva utilitat, fins a 1,782 punts.

Les titulacions acadèmiques oficials addicionals que no s'hagin al·legat com a requisit de participació, quan siguin rellevants per al lloc de treball, es valoraran fins a:

Titulacions de tècnic/a superior o qualsevol dels declarats equivalents: 1,782 punts.

Titulacions de grau mitjà: 1,34 punts.

BUP/FP2 (nivell C): 0,891 punts.

En cap cas s'avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

c) Coneixements de la llengua catalana.

Pels cursos o certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent acreditatius de coneixements del nivell superior al requerit i/o pels coneixements de llenguatge especialitzat, s'atorguen fins a 1,35 punts.

d) Coneixement del territori.

Es valorarà la prestació de serveis a la comarca a la qual s'opta amb 0,097 punts per mes treballat fins a un màxim de 5,82 punts.

En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar la primera prova de la fase d'oposició.

Els mèrits s'han d'acreditar documentalment dins el termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de les qualificacions de la segona prova (avaluació del perfil de competències professionals) i només es tindran en compte els mèrits obtinguts fins a la data de publicació de la convocatòria. Pel que fa als serveis prestats, el secretari general de Medi Ambient i Habitatge o l'òrgan en què delegui els trametrà al tribunal qualificador en el termini indicat. Les persones aspirants hauran d'acreditar la resta de mèrits, per a la qual cosa hauran de presentar còpia confrontada de la documentació corresponent a la seu del tribunal, als Serveis Centrals del Departament de Medi Ambient i Habitatge, avinguda Diagonal, 523-525, 80829 Barcelona. Únicament seran valorats els mèrits de les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

7.2.2 La valoració provisional dels mèrits obtinguda per les persones aspirants en la fase de concurs es farà pública al mateix temps que les qualificacions de la tercera prova (capacitat física).

Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de l'esmentada valoració per presentar les al·legacions que considerin necessàries.

7.3 La suma de les puntuacions del concurs-oposició serà com a màxim de 81 punts. Les qualificacions de les proves i de la fase de concurs es faran públiques, als efectes del que preveu l'article 59.6 b) de la Llei 30/1992, modificat per la Llei 4/1999, en el lloc en què s'hagin realitzat les proves i també als llocs que estableix la base 4.2.

Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l'oportuna notificació a les persones interessats, i s'iniciaran els terminis als efectes de possibles recursos.

7.4 El tribunal, un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, farà pública la valoració definitiva dels mèrits acreditats per les persones aspirants a la fase de concurs al mateix temps que la publicació de la puntuació total de la fase d'oposició i la del concurs-oposició, per a cada una de les d'àrees d'especialització, que es determinarà sumant les qualificacions d'ambdues fases.

7.5 Al mateix temps, el tribunal farà pública la proposta provisional d'assignació de destinacions d'acord amb les puntuacions obtingudes i les preferències expressades per cada aspirant a la seva sol·licitud.

7.6 Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de l'esmentada valoració per presentar les al·legacions que considerin necessàries.

7.7 Dins del termini esmentat a la base anterior, les persones aspirants poden renunciar al procediment. La renúncia d'un/a aspirant comportarà la seva substitució per l'aspirant següent del rànquing de puntuació.

7.8 El Tribunal publicarà l'assignació definitiva de destinacions per a cadascuna de les quatre d'àrees d'especialitzacions, conjuntament amb la llista de persones aspirants convocades al curs selectiu que estableix la base 8.

En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'establirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d'oposició. Si persisteix l'empat, es resoldrà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la segona prova. Si encara persisteix, es decidirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut millor puntuació en el segon exercici de la primera prova. Si continua l'empat, es resoldrà a favor de l'aspirant que hagi obtingut millor puntuació en el primer exercici de la primera prova.

.8 Curs selectiu teoricopràctic

Consistirà en un curs d'una durada màxima de 120 hores, el contingut del qual aprovarà el tribunal qualificador establert a la base 6.1. Del total d'hores lectives, es podrà dedicar fins a un 20% a pràctiques supervisades. El tribunal podrà nomenar assessors/es a fi de valorar adequadament les pràctiques. El curs, l'organitzarà l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El caràcter selectiu del curs exigirà la superació per part de les persones aspirants d'unes proves objectives sobre les matèries que s'hi imparteixin. L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya serà responsable de l'avaluació continuada sobre l'aprofitament global del curs.

El tribunal declararà excloses del procés selectiu les persones aspirants que durant aquesta fase perdin la condició d'alumne/a.

El tribunal declararà d'ofici exemptes de la realització parcial del curs les persones aspirants que hagin realitzat amb aprofitament activitats de formació homologada de contingut anàleg al del programa del curs.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya s'encarregarà de l'homologació de la formació realitzada.

Únicament s'homologaran les activitats de formació incloses dins dels plans de formació del cos d'Agents Rurals.

La valoració final del curs serà d'apte/a o no apte/a.

El tribunal qualificador farà pública la relació d'aspirants que han superat el curs. Les persones aspirants que no superin el curs selectiu restaran excloses de la convocatòria.

.9 Publicació de resultats i proposta de persones seleccionades

9.1 Les persones aspirants que hagin superat amb la qualificació d'apte/a el curs selectiu, seran proposades pel tribunal a l'òrgan convocant per al seu nomenament com a funcionaris/funcionàries en la categoria d'agent major (subgrup C1) de l'escala bàsica del cos d'Agents Rurals. Aquesta proposta serà feta pública, als efectes del que preveu l'article 59.6 b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, a les adreces especificades a la base 4.2.

9.2 El nombre de persones aspirants proposades no podrà ser superior al nombre de llocs convocats per àrea d'especialització i correspondrà a les millors puntuacions de cadascuna de les quatre d'àrees d'especialització. Serà nul·la de ple dret qualsevol proposta que contravingui l'anterior.

9.3 Les persones aspirants proposades hauran de presentar al Servei de Personal del Departament de Medi Ambient i Habitatge, dins el termini dels 20 dies naturals comptats des de la data de publicació de la proposta, la documentació següent:

a) Fotocòpia confrontada del document nacional d'identitat vigent.

b) Declaració de no estar inclòs/a en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos a la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat, o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

c) Per a les places de l'àrea d'especialització de Fauna Protegida, de la Caça i de la Pesca, caldrà la declaració jurada conforme es compleixen les condicions exigides per la legislació vigent per obtenir el permís d'ús d'armes de foc, especificades a la base 3.1 c).

Restaran exemptes d'aquest apartat les persones aspirants que acreditin disposar de permís d'armes en vigor del tipus D i E.

d) Declaració jurada per la qual es pren el compromís de dur armes, si escau.

9.4 Les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats per l'autoritat convocant, i les persones que no compleixin les condicions i els requisits exigits no podran ser nomenades funcionàries i quedaran anul·lades les seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

.10 Nomenaments de funcionaris/àries i assignació de destinacions

Un cop verificat que les persones aspirants han presentat la documentació indicada i que reuneixen els requisits i les condicions requerits, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant resolució publicada al DOGC, nomenarà membres de l'escala bàsica, categoria d'agent major (subgrup C1) del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants proposades pel tribunal.

.11 Presa de possessió

11.1 Les persones aspirants nomenades funcionàries de l'escala bàsica, categoria d'agent major (subgrup C1), del cos d'Agents Rurals, faran el jurament o la promesa i prendran possessió en el lloc que els hagi estat adjudicat, davant el secretari general de Medi Ambient i Habitatge, l'endemà de la publicació al DOGC de la Resolució a què fa referència la base 10.

11.2 En el cas que les persones aspirants nomenades funcionàries de l'escala bàsica, categoria d'agent major, estiguin ocupant de forma definitiva un lloc de cap d'àrea bàsica, podran optar per romandre en el mateix lloc. Aquesta opció s'haurà de fer per escrit i adjuntar-se a la documentació establerta a la base 9.3.

.12 Règim d'impugnacions i al·legacions

12.1 Contra les resolucions definitives de l'òrgan convocant, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

12.2 Contra els actes de tràmit del tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en els llocs que indica la base 4.2.

12.3 Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos al punt anterior, les persones aspirants, al llarg del procés selectiu, poden formular totes les al·legacions que considerin pertinents.

Annex 2

Instruccions per emplenar les sol·licituds

Per emplenar les sol·licituds, les persones aspirants, en general, han de tenir en compte les instruccions que figuren a l'últim full de l'imprès, i, a més, el següent:

a) A l'apartat Dades de la convocatòria, es faran constar totes les dades requerides, i específicament:

Número de registre de la convocatòria: 02/09.

Cos/escala/categoria: agents rurals, escala bàsica, categoria d'agent major (subgrup C1).

Sistema d'accés: promoció interna.

b) A l'apartat Dades personals, s'especificaran totes les dades sol·licitades.

c) A l'apartat Formació, s'indicarà el títol acadèmic oficial que s'al·lega per participar a la convocatòria, o la circumstància equivalent. Així mateix, s'indicarà el nivell de coneixements de llengua catalana que es té, d'acord amb els certificats de coneixements establerts per la Secretaria de Política Lingüística, o els declarats equivalents.

d) A l'apartat Altres dades, al subapartat Bonificació de la taxa, si la persona aspirant és membre d'una família nombrosa de categoria general o especial, ho ha de fer constar, i haurà d'adjuntar el document acreditatiu a què fa referència la base 4.3 b); si és membre d'una família monoparental ho ha de fer constar, i haurà d'adjuntar el document acreditatiu a què fa referència la base 4.3 c).

e) A l'apartat Justificació d'ingrés dels drets d'inscripció, es farà constar l'import de la taxa d'inscripció.

f) És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per la persona aspirant.

g) A l'apartat Àrea d'especialització per ordre de preferència, cal indicar la/es àrea/es d'especialització per a la/les qual/s es vol optar, indicades a l'apartat 1 de l'annex 1, i l'ordre de preferència.

h) A l'apartat Llocs de treball per ordre de preferència, es consignarà el codi de les places per ordre de preferència, dins de cada àrea d'especialització.

Annex 3

Relació de places convocades

Àrea d'especialització de Prevenció i Investigació d'Incendis Forestals

Codi

Localitat

Província

Nivell

P0001

VALLS

TARRAGONA

17

P0002

REUS

TARRAGONA

17

P0003

REUS

TARRAGONA

17

P0004

EL VENDRELL

TARRAGONA

17

P0005

EL VENDRELL

TARRAGONA

17

P0006

MONTBLANC

TARRAGONA

17

P0007

FALSET

TARRAGONA

17

P0008

FALSET

TARRAGONA

17

P0009

TARRAGONA

TARRAGONA

17

P0010

FIGUERES

GIRONA

17

P0011

FIGUERES

GIRONA

17

P0012

LA BISBAL D'EMPORDÀ

GIRONA

17

P0013

LA BISBAL D'EMPORDÀ

GIRONA

17

P0014

OLOT

GIRONA

17

P0015

GIRONA

GIRONA

17

P0016

SANTA COLOMA DE FARNERS

GIRONA

17

P0017

SANTA COLOMA DE FARNERS

GIRONA

17

P0018

BANYOLES

GIRONA

17

P0019

LA SEU D'URGELL

LLEIDA

17

P0020

BELLVER DE CERDANYA

LLEIDA

17

P0021

LES BORGES BLANQUES

LLEIDA

17

P0022

LES BORGES BLANQUES

LLEIDA

17

P0023

BALAGUER

LLEIDA

17

P0024

BALAGUER

LLEIDA

17

P0025

TREMP

LLEIDA

17

P0026

SORT

LLEIDA

17

P0027

CERVERA

LLEIDA

17

P0028

LLEIDA

LLEIDA

17

P0029

LLEIDA

LLEIDA

17

P0030

SOLSONA

LLEIDA

17

P0031

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

BARCELONA

17

P0032

IGUALADA

BARCELONA

17

P0033

MANRESA

BARCELONA

17

P0034

MANRESA

BARCELONA

17

P0035

SANT BOI DE LLOBREGAT

BARCELONA

17

P0036

BARCELONA

BARCELONA

17

P0037

BERGA

BARCELONA

17

P0038

VILANOVA I LA GELTRÚ

BARCELONA

17

P0039

VILASSAR DE MAR

BARCELONA

17

P0040

VIC

BARCELONA

17

P0041

SABADELL

BARCELONA

17

P0042

SABADELL

BARCELONA

17

P0043

GRANOLLERS

BARCELONA

17

P0044

GRANOLLERS

BARCELONA

17

P0045

TORTOSA

TARRAGONA

17

P0046

AMPOSTA

TARRAGONA

17

P0047

MÓRA D'EBRE

TARRAGONA

17

P0048

GANDESA

TARRAGONA

17

Àrea d'especialització de la Fauna Protegida, de la Caça i de la Pesca

Codi

Localitat

Província

Nivell

F0001

VALLS

TARRAGONA

17

F0002

REUS

TARRAGONA

17

F0003

EL VENDRELL

TARRAGONA

17

F0004

MONTBLANC

TARRAGONA

17

F0005

FALSET

TARRAGONA

17

F0006

TARRAGONA

TARRAGONA

17

F0007

FIGUERES

GIRONA

17

F0008

FIGUERES

GIRONA

17

F0009

LA BISBAL D'EMPORDÀ

GIRONA

17

F0010

OLOT

GIRONA

17

F0011

OLOT

GIRONA

17

F0012

GIRONA

GIRONA

17

F0013

GIRONA

GIRONA

17

F0014

SANTA COLOMA DE FARNERS

GIRONA

17

F0015

SANTA COLOMA DE FARNERS

GIRONA

17

F0016

BANYOLES

GIRONA

17

F0017

RIPOLL

GIRONA

17

F0018

LA SEU D'URGELL

LLEIDA

17

F0019

EL PONT DE SUERT

LLEIDA

17

F0020

BELLVER DE CERDANYA

LLEIDA

17

F0021

LES BORGES BLANQUES

LLEIDA

17

F0022

BALAGUER

LLEIDA

17

F0023

BALAGUER

LLEIDA

17

F0024

TREMP

LLEIDA

17

F0025

TREMP

LLEIDA

17

F0026

SORT

LLEIDA

17

F0027

SORT

LLEIDA

17

F0028

CERVERA

LLEIDA

17

F0029

LLEIDA

LLEIDA

17

F0030

LLEIDA

LLEIDA

17

F0031

SOLSONA

LLEIDA

17

F0032

TÀRREGA

LLEIDA

17

F0033

TÀRREGA

LLEIDA

17

F0034

IGUALADA

BARCELONA

17

F0035

MANRESA

BARCELONA

17

F0036

SANT BOI DE LLOBREGAT

BARCELONA

17

F0037

BARCELONA

BARCELONA

17

F0038

BARCELONA

BARCELONA

17

F0039

BERGA

BARCELONA

17

F0040

BERGA

BARCELONA

17

F0041

VILANOVA I LA GELTRÚ

BARCELONA

17

F0042

VILASSAR DE MAR

BARCELONA

17

F0043

VIC

BARCELONA

17

F0044

SABADELL

BARCELONA

17

F0045

GRANOLLERS

BARCELONA

17

F0046

TORTOSA

TARRAGONA

17

F0047

TORTOSA

TARRAGONA

17

F0048

AMPOSTA

TARRAGONA

17

F0049

AMPOSTA

TARRAGONA

17

F0050

MÓRA D'EBRE

TARRAGONA

17

F0051

GANDESA

TARRAGONA

17

Àrea d'especialització dels Espais Naturals Protegits i de la Biodiversitat

Codi

Localitat

Província

Nivell

E0001

TORTOSA

TARRAGONA

17

E0002

AMPOSTA

TARRAGONA

17

E0003

MÓRA D'EBRE

TARRAGONA

17

E0004

LA BISBAL D'EMPORDÀ

GIRONA

17

E0005

GIRONA

GIRONA

17

E0006

BANYOLES

GIRONA

17

E0007

LA SEU D'URGELL

LLEIDA

17

E0008

EL PONT DE SUERT

LLEIDA

17

E0009

BELLVER DE CERDANYA

LLEIDA

17

E0010

LES BORGES BLANQUES

LLEIDA

17

E0011

TREMP

LLEIDA

17

E0012

CERVERA

LLEIDA

17

E0013

LLEIDA

LLEIDA

17

E0014

TÀRREGA

LLEIDA

17

E0015

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

BARCELONA

17

E0016

IGUALADA

BARCELONA

17

E0017

MANRESA

BARCELONA

17

E0018

SANT BOI DE LLOBREGAT

BARCELONA

17

E0019

VIC

BARCELONA

17

E0020

SABADELL

BARCELONA

17

E0021

GRANOLLERS

BARCELONA

17

E0022

MONTBLANC

TARRAGONA

17

E0023

TARRAGONA

TARRAGONA

17

E0024

VALLS

TARRAGONA

17

E0025

EL VENDRELL

TARRAGONA

17

E0026

FIGUERES

GIRONA

17

Àrea d'especialització de Recursos Forestals

Codi

Localitat

Província

Nivell

R0001

VALLS

TARRAGONA

17

R0002

REUS

TARRAGONA

17

R0003

MONTBLANC

TARRAGONA

17

R0004

FALSET

TARRAGONA

17

R0005

TARRAGONA

TARRAGONA

17

R0006

FIGUERES

GIRONA

17

R0007

LA BISBAL D'EMPORDÀ

GIRONA

17

R0008

OLOT

GIRONA

17

R0009

GIRONA

GIRONA

17

R0010

SANTA COLOMA DE FARNERS

GIRONA

17

R0011

RIPOLL

GIRONA

17

R0012

RIPOLL

GIRONA

17

R0013

LA SEU D'URGELL

LLEIDA

17

R0014

LA SEU D'URGELL

LLEIDA

17

R0015

EL PONT DE SUERT

LLEIDA

17

R0016

BELLVER DE CERDANYA

LLEIDA

17

R0017

BELLVER DE CERDANYA

LLEIDA

17

R0018

LES BORGES BLANQUES

LLEIDA

17

R0019

BALAGUER

LLEIDA

17

R0020

TREMP

LLEIDA

17

R0021

SORT

LLEIDA

17

R0022

SOLSONA

LLEIDA

17

R0023

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

BARCELONA

17

R0024

IGUALADA

BARCELONA

17

R0025

MANRESA

BARCELONA

17

R0026

SANT BOI DE LLOBREGAT

BARCELONA

17

R0027

BERGA

BARCELONA

17

R0028

BERGA

BARCELONA

17

R0029

VILASSAR DE MAR

BARCELONA

17

R0030

VIC

BARCELONA

17

R0031

SABADELL

BARCELONA

17

R0032

GRANOLLERS

BARCELONA

17

R0033

TORTOSA

TARRAGONA

17

R0034

MÓRA D'EBRE

TARRAGONA

17

R0035

GANDESA

TARRAGONA

17

(09.327.015)

 

Amunt