Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 03/10/2008

  • Número del document PRE/0446/2008

  • Número de control 08276040

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
  • Número 5243

  • Data 24/10/2008

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 77758

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE PRE/446/2008, de 3 d'octubre, per la qual es determina la composició de la Mesa de Contractació del Departament de la Presidència.


Atès el que disposen l'article 295 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes dels sector públic, i l'article 79 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre;

Vist el Decret 93/2008, de 29 d'abril, de reestructuració del Departament de la Presidència;

De conformitat amb l'article 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

.1 La Mesa de Contractació del Departament de la Presidència assisteix l'òrgan de contractació d'aquest Departament, en els termes que preveu la normativa sobre contractes del sector públic.

.2 En el cas dels contractes als quals fa referència el Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels seus serveis complementaris, relacionats o derivats dins l'Administració de la Generalitat i altres organismes públics, actua com a Mesa de Contractació la Comissió de Subministraments del Departament.

En la resta de contractes, la Mesa de Contractació del Departament de la Presidència està integrada per les persones membres següents:

President/a: subdirector/a de Règim Econòmic i Contractació.

Vocals:

La persona titular del Servei d'Ajuts i Contractació assumirà la presidència en cas d'absència de l'anterior.

Una persona adscrita a la unitat administrativa que proposa el contracte.

Una persona llicenciada en dret adscrita a l'Assessoria Jurídica del Departament.

Un/a representant de la Intervenció Delegada.

Secretari/ària: responsable de tramitació de contractes i convenis de la Secretaria General Adjunta.

.3 En cas d'absència, vacant o malaltia d'algun membre, la constitució de la Mesa es regirà per les normes de substitució dels òrgans col·legiats que preveu el capítol VI del títol I de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya.

.4 Quan la naturalesa de les contractacions que calgui realitzar ho aconselli o quan així es cregui convenient, el/la president/a de la Mesa pot decidir l'assistència a les reunions, amb veu però sense vot, del personal tècnic especialitzat adient.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre PRE/62/2007, de 21 de març, per la qual es determina la composició de la Mesa de Contractació del Departament de la Presidència.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 d'octubre de 2008

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

(08.276.040)

 

Amunt