Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 04/05/2010

  • Número del document 056/2010

  • Número de control 10118072

  • Organisme emissor Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

Dades del DOGC
  • Número 5624

  • Data 07/05/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 35704

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 56/2010, de 4 de maig, de segona modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, i de tercera modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el

D'acord amb l'article 141 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de joc, apostes i casinos, si l'activitat es fa exclusivament a Catalunya, així com en matèria d'espectacles i activitats recreatives, que inclou, en tot cas, l'ordenació del sector, el règim d'intervenció administrativa i el control de tota mena d'espectacles en espais i locals públics.

Mitjançant el Decret 23/2005, de 22 de febrer, es va aprovar el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, d'acord amb les previsions de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, i tenint en compte la competència estatutària exclusiva de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria. Aquest Reglament cal revisar-lo en determinats aspectes tenint en compte les noves polítiques de la Generalitat en matèria de joc responsable, l'evolució del sector del joc a Catalunya i la necessitat d'implantació de l'ús de mitjans electrònics en la tramitació dels procediments regulats pel Reglament citat, atesos la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans al servei públic, i el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.

La implantació de polítiques socials de la Generalitat de foment del joc responsable adreçades, entre d'altres, a la execució d'accions de sensibilització, informació i bones pràctiques, dirigides a la ciutadania en general i, en concret, a col·lectius d'especial risc, fa necessari establir determinades mesures informatives dirigides a la persona jugadora, fet que comporta la introducció de noves condicions que han de complir les màquines tipus B o recreatives amb premi, amb la finalitat que la persona jugadora pugui conèixer el temps que porta jugant a la màquina. Així mateix, la màquina ha de mostrar a la persona jugadora cada trenta minuts de joc missatges indicatius del temps jugat, com també, informació a partir dels noranta minuts de prevenció de possibles problemes d'addicció al joc.

També s'introdueix en el Reglament la possibilitat que les empreses titulars de màquines recreatives amb premi i d'atzar puguin sol·licitar la suspensió temporal del permís d'explotació de la màquina per un determinat termini, suspensió que possibilita l'article 34.3.d) de la Llei 25/1998, de 3 de desembre, en la redacció donada per l'article 31 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Una altra modificació que s'incorpora és la possibilitat que les màquines A o recreatives i les màquines B o recreatives amb premi es puguin instal·lar en determinats establiments on es fan activitats musicals, com són els bars musicals, les sales de ball, les sales de festes amb espectacle i els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, activitats en què un percentatge molt elevat de les persones usuàries són majors d'edat, i atesos els canvis que s'han produït en el gaudiment del lleure i l'oci. El nombre i el tipus de màquines que es podran col·locar seran les mateixes que es poden instal·lar en bars i restaurants bar. Un fet molt important a destacar és que la instal·lació de màquines en aquests tipus de locals no comporta l'augment de les màquines recreatives amb premi que hi ha actualment a Catalunya, atès que solament es podran col·locar en els nous locals si provenen de màquines contingentades per a bars i restaurants bar. Igualment s'amplia la durada de les autoritzacions provisionals per instal·lar màquines en bars i restaurants bar, que podran ser prorrogades anualment, per un termini màxim de cinc anys, a instància de la persona sol·licitant de la llicència municipal corresponent, amb el compliment de determinats requisits.

Així mateix, el Decret modifica l'article 40.2 del Reglament limitant la subrogació per canvi de titularitat de l'establiment, de manera que no es faci efectiva si el canvi de titularitat es produeix dins dels darrers sis mesos anteriors a la data de finalització de l'autorització d'emplaçament corresponent.

D'altra banda, se simplifica el procediment administratiu relatiu a la inscripció de màquines tipus A o recreatives per tal de facilitar a les empreses l'exercici de l'activitat econòmica a l'empara del que estableix el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica i tenint en compte el que disposa la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. En concret, se substitueix el règim d'homologació de les màquines tipus A pel de comunicació i s'elimina el permís d'explotació per aquest tipus de màquines.

A més, per tal d'implementar l'ús de mitjans electrònics en la tramitació dels procediments regulats en el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, a l'empara principalment del que estableixen la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat i de millorar els serveis que es presten a la ciutadania, s'introdueix una disposició addicional en el Reglament de màquines per tal d'adequar els procediments a les citades disposicions.

Pel que fa al catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i als criteris aplicables a la seva planificació, establerts en el Decret 240/2004, de 30 de març, en relació amb les màquines tipus B o recreatives amb premi, destinades als establiments dedicats a l'activitat de bar o restaurant bar, bar musical, sala de ball, sala de festes amb espectacles i local de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, es preveu que no puguin emetre permisos d'explotació, llevat que es tracti d'una alta per substitució d'una màquina de les mateixes característiques.

Aquesta disposició ha estat sotmesa al procediment d'informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i de reglaments relatius als serveis de la societat de la informació, que preveu la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i del Consell de 22 de juny, modificada per la Directiva 98/48/CE de 20 de juliol, com també el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, que incorpora aquestes directives a l'ordenament jurídic espanyol. Així mateix ha emès informe el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Per tot l'exposat, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Modificació del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer

Article 1

Es modifica l'apartat 1.2 de l'article 4 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queda redactat de la manera següent:

"4.1.2 Es poden inscriure com a models de màquines tipus A aquells en els quals es puguin introduir jocs que compleixin els requisits dels apartats anteriors i que no incorrin en les prohibicions establertes a l'article 5."

Article 2

Es modifica el títol de l'article 5, que passa a tenir el contingut següent "Limitacions d'homologació i d'inscripció" i l'apartat 1 de l'article 5 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queda redactat de la manera següent:

"5.1 No es poden inscriure com a models de màquines de tipus A aquelles la utilització de les quals impliqui l'ús d'imatges o la realització o exhibició d'activitats o actituds que puguin perjudicar la formació de la infància i la joventut, d'acord amb el que estableix la legislació en matèria d'atenció i protecció de la infància i adolescència."

Article 3

S'afegeix un article 6 bis al Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, amb el contingut següent:

"Article 6 bis

Mesures d'informació del temps de joc i informació de prevenció

6 bis.1 A més dels requisits de l'article 6, les màquines tipus B han de mostrar, de manera visible i llegible a la persona jugadora, missatges d'informació de temps de joc comptabilitzat i de prevenció. Els missatges han d'aparèixer, amb les condicions que recull l'apartat 4, a la pantalla en les màquines de vídeo i en les màquines que no disposin d'un mòdul de visualització al costat del panell de premis en el moble o en un element annex connectat directament a la màquina.

6 bis.2 El temps de joc s'ha de comptar des del moment que s'inicia el joc i de manera contínua, mentre la màquina no se situï en mode d'espera, mode que s'ha d'activar com a mínim un minut després que no hi hagi hagut cap acció de joc sobre la màquina per part de cap persona jugadora. El temps esmentat pot reduir-se a 10 segons si els comptadors de premis, els crèdits, la reserva de monedes i, si escau, els bonus o similars estan a zero. Quan la màquina se situï en mode d'espera, el temps ha de posar-se i restar a zero. El comptador de temps ha de començar en el moment en que s'iniciï el joc. Successivament, cada 30 minuts de joc des de la inicialització del temps i en finalitzar la partida en curs, la pantalla de vídeo o mòdul de visualització ha de mostrar, de manera visible i llegible, un missatge del temps de joc comptabilitzat que ha de ser mostrat durant 5 segons i que a partir de 90 minuts de joc ha de tenir una durada de 10 segons.

6 bis.3 Els missatges de temps de joc comptabilitzat a què fa referència l'apartat anterior han de mostrar a la persona jugadora les hores i els minuts transcorreguts en format numèric seguits del text: ‘[...] hores i [...] minuts de joc comptabilitzats'. Aquests missatges han d'anar acompanyats, als noranta minuts i següents, de la informació de prevenció de possibles problemes d'addicció relativa a què: ‘El joc deixa de ser una diversió quan es converteix en una addicció'.

6 bis.4 Els números i lletres del missatge de temps de joc comptabilitzat han de ser de caixa alta de 0.5 centímetres en font Arial, i la informació de prevenció ha de ser de caixa alta de 0.5 centímetres en font Arial".

Article 4

Es modifiquen els apartats a) i e) de l'article 9 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queden redactats de la manera següent:

"a) El valor màxim unitari d'una partida és el determinat pel valor màxim de les monedes de curs legal i és fixat per a cada model. Es podran utilitzar fitxes homologades per a cada local en substitució de les monedes.

Tanmateix, la Direcció General del Joc i d'Espectacles pot autoritzar per a cada local la utilització de sistemes que utilitzin targetes magnètiques, targetes electròniques, tiquets o sistemes anàlegs degudament homologats".

"e) Els premis han de consistir en moneda de curs legal, llevat que existeixi autorització expressa per a la utilització de sistemes que utilitzin targetes magnètiques, targetes electròniques, tiquets o sistemes anàlegs, d'acord amb el que preveu l'apartat a) d'aquest article. En aquest cas, els premis podran ser lliurats mitjançant fitxes, targetes, tiquets o sistemes anàlegs que s'han de canviar per diners de curs legal en el mateix establiment."

Article 5

Es modifiquen els apartats 1, 5 i 6 de l'article 14 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queda redactat de la manera següent:

"14.1 No es pot obtenir cap de les autoritzacions necessàries per fabricar, comercialitzar o distribuir, instal·lar o explotar màquines recreatives o d'atzar en l'àmbit territorial de Catalunya, sense l'homologació de les màquines tipus B i C i inscripció prèvia del corresponent model en aquest Registre, d'acord amb les disposicions contingudes en aquest capítol".

"14.5 Per a la inscripció d'un model en el Registre es necessària l'homologació per a les màquines de tipus B i C amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits exigits per aquest Reglament, d'acord amb el procediment establert en els articles següents i la comunicació en el cas de màquines de tipus A.

14.6 La modificació de models de màquines ja inscrits requereix la tramitació prèvia de l'expedient d'homologació per a les màquines tipus B i C i la comunicació prèvia per a les màquines de tipus A."

Article 6

Es modifica l'article 15 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queda redactat de la manera següent:

"Article 15

Sol·licitud d'homologació i inscripció

15.1 La sol·licitud d'homologació i inscripció de màquines de tipus B i tipus C en el Registre de models ha de ser formulada davant la Direcció General del Joc i d'Espectacles, mitjançant escrit que reuneixi els requisits previstos en la vigent normativa sobre procediment administratiu i ha de contenir:

a) La fotografia nítida en color de l'exterior de la màquina.

b) El nom comercial del model.

c) La identificació de la persona fabricant, o de la comercialitzadora o de la distribuïdora i el seu número d'inscripció en el Registre d'empreses.

d) En el cas de màquines que, d'acord amb la normativa vigent, estiguin sotmeses al règim d'importació, la identificació de l'importador, el seu número d'inscripció en el Registre d'empreses i el número i la data de la llicència de la persona importadora, amb especificació de la persona fabricant estrangera.

e) Les dimensions de la màquina.

f) Una memòria que contingui la descripció del joc o dels jocs i de la forma d'ús de la màquina.

g) Els plànols de la màquina i els esquemes del seu sistema elèctric subscrit per personal tècnic competent.

h) Certificat subscrit per personal tècnic competent que acrediti el compliment del Reglament electrotècnic per a baixa tensió o normes equivalents, com també certificat de conformitat del control metrològic dels comptadors de les màquines, d'acord amb la normativa vigent.

15.2 Per a la inscripció en el Registre de models de màquines recreatives o tipus A, la persona fabricant o comercialitzadora o distribuïdora inscrita en el Registre de màquines recreatives i d'atzar ha de presentar una comunicació prèvia davant la Direcció General del Joc i d'Espectacles a la qual s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Declaració responsable que manifesti que la màquina compleix els requisits exigits per la normativa d'aplicació, amb especial referència al compliment del Reglament electrotècnic per a baixa tensió o normes equivalents.

b) La fotografia nítida en color de l'exterior de la màquina.

c) El nom comercial del model.

d) En el cas de màquines que, d'acord amb la normativa vigent, estiguin sotmeses al règim d'importació, la identificació de l'importador, el seu número d'inscripció en el Registre d'empreses i el número i data de la llicència de la persona importadora, amb especificació de la persona fabricant estrangera.

e) Les dimensions de la màquina.

f) Una memòria que contingui la descripció del joc o dels jocs i de la forma d'ús del joc.

g) Els plànols de la màquina i els esquemes del seu sistema elèctric, subscrit per una persona tècnica competent.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol de les dades, en el document que s'acompanyi o incorpori a la declaració responsable o a la comunicació prèvia, determina la impossibilitat d'explotar la màquina, un cop es tingui constància dels fets i es doni audiència a la persona interessada, sens perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar".

Article 7

Es modifica l'article 18 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queda redactat de la manera següent:

"Article 18

Tramitació i resolució

18.1 La sol·licitud d'homologació de màquines tipus B i C i la inscripció en el Registre de models s'ha de tramitar per la Direcció General del Joc i d'Espectacles, que podrà reclamar a la persona sol·licitant tota aquella documentació i informació addicional que sigui necessària. La tramitació clourà amb la resolució d'homologació del model, amb la realització prèvia de l'assaig que preveu l'article 17, si aquest reuneix els requisits reglamentàriament establerts.

18.2 Un cop notificada a la persona sol·licitant la resolució d'homologació es procedirà a la inscripció del model en el Registre, i se li assignarà un número.

18.3 Un mateix model ja homologat es pot inscriure a nom de més d'una persona responsable, afegint un ordinal al número d'inscripció. En aquest cas, la persona responsable farà constar aquest número i ordinal en el certificat de la persona fabricant, de la persona importadora o de la persona responsable regulat a l'article 22.3."

Article 8

S'afegeix un article 18 bis al Reglament de màquines recreatives i d'atzar aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, amb el contingut següent:

"Article 18.bis

Inscripció de màquines tipus A

18.bis.1 La inscripció de les màquines tipus A en el Registre de models de màquines recreatives i d'atzar s'ha d'efectuar per la Direcció General del Joc i d'Espectacles que li ha d'assignar un número.

18.bis.2 Un mateix model es pot inscriure a nom de més d'una persona responsable, afegint un ordinal al número d'inscripció. En aquest cas, la persona responsable farà constar aquest número i ordinal en el certificat de la persona fabricant, de la persona importadora o de la persona responsable."

Article 9

Es modifica l'article 20 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queda redactat de la manera següent:

"Article 20

Identificació

Totes les màquines recreatives i d'atzar han de portar, com a identificació, les marques de fàbrica. Les màquines B i C han de portar, a més, el permís d'explotació".

Article 10

Es modifica l'article 22 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queda redactat de la manera següent:

"Article 22

Permís d'explotació de màquines de tipus B i tipus C

22.1 El permís d'explotació és el document que identifica i legalitza individualment una màquina concreta recreativa amb premi o de tipus B i d'atzar o de tipus C i acredita la seva correspondència amb un model homologat i inscrit. Ha d'acompanyar a la màquina en tots els seus trasllats i instal·lacions i recull les dades que s'especifiquen en els apartats següents, així com les referents als canvis de titularitat, les renovacions mitjançant la realització d'inspeccions tècniques i finalment la baixa de la màquina.

22.2 El permís d'explotació ha de ser sol·licitat als serveis territorials del Joc i d'Espectacles, mitjançant document normalitzat, en què es consignaran les dades referents a l'empresa sol·licitant i a la màquina.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada del certificat de la persona fabricant, de la persona importadora o de la persona responsable del model regulat en l'apartat següent i d'un document que acrediti la titularitat de la màquina.

22.3 El certificat de la persona fabricant, de la persona importadora o de la persona responsable del model ha de recollir:

a) Nom o raó social de l'empresa fabricant o importadora, número d'identificació fiscal i número d'inscripció en el Registre d'empreses.

b) Tipus i nom del model de la màquina, número d'inscripció en el Registre de models i sèrie i número de fabricació.

c) Característiques tècniques de la màquina, amb descripció del pla de guanys.

d) Data de fabricació de la màquina.

e) Model, sèrie i número dels comptadors que incorpora.

22.4 Comprovada la documentació presentada, el servei territorial del Joc i d'Espectacles corresponent lliura el permís d'explotació en què constaran, a més de les recollides en les lletres a), b), d) i e) de l'apartat anterior, les dades següents:

a) Número d'explotació de la màquina.

b) Termini de validesa del permís.

c) Dades de l'empresa explotadora sol·licitant.

22.5 El permís d'explotació té una validesa de quatre anys, a comptar de la data de la seva emissió i és renovable per períodes de dos anys. A aquest efecte, amb una antelació de dos mesos a la seva caducitat, l'empresa titular de la màquina ha de sol·licitar la realització d'una inspecció tècnica a una entitat autoritzada per a aquesta funció, per tal que verifiqui que la màquina funciona de conformitat amb els requisits exigits en l'homologació i en la normativa vigent.

22.6 Exhaurit el termini de validesa del permís sense que s'hagi procedit a la seva renovació, l'empresa titular de la màquina ha de retirar-la de la instal·lació i explotació i en un termini màxim de deu dies sol·licita del servei territorial de Joc i d'Espectacles corresponent la baixa de la màquina i aporta el permís d'explotació, i un document que acrediti que la màquina ha estat desballestada o destruïda o que ha estat dipositada per al seu posterior desballestament o destrucció, en els termes del que disposa l'article 35.5.

La baixa de la màquina és diligenciada en el permís d'explotació i retornada a l'empresa sol·licitant."

Article 11

Es modifica l'apartat 1.d) de l'article 24 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queda redactat de la manera següent:

"d) En els establiments dedicats a l'activitat de bar, restaurant bar, bar musical, sala de ball, sala de festes amb espectacle, locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, amb exclusió de les màquines B especials per a sales de joc i respectant les limitacions establertes en l'apartat següent".

Article 12

S'afegeix una lletra d) a l'apartat 1 de l'article 26 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, amb el contingut següent:

"d) Dues màquines tipus A, o tipus B en la que pugui intervenir una sola persona jugadora, indistintament, o bé una màquina de tipus B en què puguin intervenir com a màxim dues persones jugadores, en els establiments dedicats a l'activitat de bar musical, sala de ball, sala de festes amb espectacle i local de pública concurrència on s'exerceix la prostitució".

Article 13

Es modifica l'apartat 4 de l'article 26 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queda redactat de la manera següent:

"26.4 Les màquines han de ser col·locades sobre un suport propi, sense que en cap cas es pugui considerar base de suport el taulell del bar, les taules o altres objectes destinats a usos aliens a aquesta finalitat.

En els establiments dedicats a l'activitat de bar, restaurant bar, bar musical, sala de ball, sala de festes amb espectacle i local de pública concurrència on s'exerceix la prostitució no es podran instal·lar cadires, taules o altres objectes amb caràcter permanent a l'entorn de les màquines. Així mateix, en les sales de ball, com també en les sales de festes amb espectacles i en els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, les màquines han d'estar instal·lades en la zona de bar".

Article 14

Es modifica l'article 27 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queda redactat de la manera següent:

"Article 27

Sol·licitud i autorització d'instal·lació de màquines en bars, restaurants bar i altres establiments.

27.1 Per a la instal·lació de màquines en bars, restaurants bar, bar musical, sala de ball, sala de festes amb espectacle i locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució i en els locals a què fa referència l'article 23.c), caldrà sol·licitar prèviament autorització al servei territorial del Joc i d'Espectacles corresponent al lloc de l'establiment i caldrà adjuntar a la sol·licitud:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat de la persona titular, si es tracta de persona física, o del número d'identificació fiscal si és persona jurídica.

b) Plànols del local subscrits per una persona facultativa competent, on s'expressa el lloc, situació i superfície útil del local i la ubicació de les màquines.

En el cas dels establiments de l'article 23.c) en els plànols ha de constar l'efectiva existència d'un local o dependència expressament habilitat per a la instal·lació de les màquines i s'expressa la situació i superfície útil del local i la ubicació i el nombre de màquines que es pretenguin instal·lar.

c) Document que acrediti la disponibilitat del local.

d) En cas que la persona titular sigui persona jurídica, escriptura de constitució, degudament inscrita i identificació dels seus components.

e) Document acreditatiu de l'obtenció de la llicència municipal corresponent.

f) Declaració de la persona sol·licitant en què consti que l'establiment no incorre en cap dels supòsits previstos en l'article 24.2.

27.2 Les persones titulars d'establiments de bar i restaurant bar de nova obertura, mentre no disposin de la llicència municipal corresponent exigida per l'apartat 1.e) d'aquest article, podran obtenir l'autorització d'instal·lació de màquines amb caràcter provisional, sempre que acreditin haver sol·licitat l'esmentada llicència municipal mitjançant còpia de la sol·licitud en què consti el segell de Registre d'entrada de l'ajuntament.

Aquestes autoritzacions provisionals podran ser prorrogades anualment, a instància de la persona sol·licitant, amb la comprovació prèvia del fet que la concessió de la llicència municipal no es troba paralitzada per causa imputable a la mateixa persona interessada i que no ha estat denegada. Transcorregut el termini màxim de cinc anys des de l'emissió de l'autorització provisional, aquesta autorització d'instal·lació de màquines recreatives quedarà suspesa mentre es tramita l'expedient de cancel·lació de l'autorització, amb audiència de les persones interessades.

27.3 La instal·lació de màquines de tipus A i B en els establiments dedicats a l'activitat de bar, restaurant bar, bar musical, sala de ball, sala de festes amb espectacle i local de pública concurrència on s'exerceix la prostitució s'autoritza en qualsevol cas com una activitat complementària de l'activitat principal d'aquests locals".

Article 15

Es modifica l'apartat 2 de l'article 40 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queda redactat de la manera següent:

"40.2 El canvi de titularitat de l'establiment no implica l'extinció de les autoritzacions d'emplaçament vigents, i la nova persona titular queda subrogada en els drets i les obligacions de l'anterior, sempre que aquest canvi es produeixi abans de sis mesos de la data de finalització de les autoritzacions d'emplaçament vigents".

Article 16

Es modifica l'apartat 1.a) de l'article 43 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queda redactat de la manera següent:

"a) Autorització d'instal·lació per a bars, restaurants bar, bar musical, sala de ball, sala de festes amb espectacle i local de pública concurrència on s'exerceix la prostitució i autorització de funcionament en el cas de salons o sales de bingo, que s'hauran de situar en lloc visible i accessible del local".

Article 17

Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 3 de l'article 47 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, que queda redactat de la manera següent:

"47.3 Igualment, haurà de constar, en lloc visible, en els llocs on es trobin instal·lades màquines del tipus B un rètol normalitzat en què s'indiqui la prohibició de l'ús d'aquestes màquines a les persones menors d'edat."

Article 18

S'afegeix una disposició addicional setena al Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, amb el contingut següent:

"Disposició addicional setena

Emissió de permisos d'explotació de màquines tipus B per a determinats establiments

L'emissió de permisos d'explotació de màquines tipus B en què puguin intervenir dues persones jugadores per a instal·lar-les en establiments dedicats a l'activitat de bar, restaurant bar, bar musical, sala de ball, sala de festes amb espectacle i local de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, requereix la baixa definitiva de dos permisos d'explotació de màquines tipus B d'una sola persona jugadora de les instal·lades en els esmentats establiments".

Article 19

S'afegeix una disposició addicional vuitena al Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, amb el contingut següent:

"Disposició addicional vuitena

Tramitació electrònica de procediments

Els procediments administratius regulats en aquest Reglament s'han de tramitar obligatòriament per mitjans electrònics quan així s'estableixi per Ordre de la persona titular del departament competent en matèria de joc, d'acord amb el que disposa el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat".

Capítol 2

Modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació

Article 20

Es modifica l'article 9.3 del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, que queda redactat de la manera següent:

"9.3 No es poden emetre permisos d'explotació per a màquines tipus B, o recreatives amb premi, destinades als establiments dedicats a l'activitat de bar o restaurant bar, bar musical, sala de ball, sala de festes amb espectacles i local de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, llevat que es tracti d'una alta per substitució d'una màquina de les mateixes característiques."

Disposicions transitòries

Primera

Suspensió temporal dels permisos d'explotació

1. L'empresa titular de la màquina, sempre que la màquina no estigui instal·lada i el permís d'explotació estigui vigent, pot sol·licitar la suspensió temporal del permís d'explotació que únicament es pot demanar per trimestres naturals i dins del termini de 2 anys a què fa referència l'apartat 5. El nombre de permisos d'explotació respecte dels quals es pot concedir la suspensió per cada empresa titular de màquines no pot ser superior al deu per cent del total de màquines que tingui autoritzades.

La sol·licitud s'ha de presentar, mitjançant document normalitzat subscrit per l'empresa titular, davant dels serveis territorials de Joc i d'Espectacles, amb una antelació mínima de quinze dies a la data d'inici de suspensió temporal. En la sol·licitud s'han de consignar: el nom de l'empresa titular de la màquina, el nom del model de la màquina, el número de sèrie, el número de permís d'explotació, el termini de suspensió que sol·licita i el magatzem on es diposita la màquina. La sol·licitud de suspensió temporal ha d'anar acompanyada de dos exemplars del permís d'explotació que han de ser diligenciats amb la baixa temporal pel servei territorial on s'hagi sol·licitat la suspensió temporal.

L'empresa titular de la màquina amb permís d'explotació en situació de suspensió temporal per reprendre l'explotació de la màquina ha de presentar davant els serveis territorials, en el termini de quinze dies anteriors al de la finalització del termini de suspensió, la sol·licitud mitjançant document normalitzat en el qual ha de constar el nom de l'empresa titular de la màquina, el nom del model de la màquina, el número de sèrie i el número de permís d'explotació. La no presentació de la sol·licitud d'alta comporta l'alta automàtica del permís d'explotació en la data que finalitzi la suspensió temporal.

2. No es pot autoritzar el canvi per substitució d'una màquina per una altra quan el permís d'explotació de la màquina a substituir es trobi en situació de suspensió temporal. Així mateix, per poder efectuar la renovació d'un permís d'explotació d'una màquina en situació de suspensió temporal, prèviament s'ha de sol·licitar l'alta del permís d'explotació i procedir d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de l'article 22.

3. La suspensió temporal dels permisos d'explotació no afecta la seva validesa de quatre anys a què fa referència l'article 22.5, ni les fiances que hagin constituït les empreses, d'acord amb l'article 36.

4. La transmissió de la titularitat de les màquines a què fa referència l'article 41 requereix que el permís d'explotació estigui en situació d'alta.

5. La suspensió temporal dels permisos d'explotació a què fan referència els apartats anteriors només es pot concedir a les sol·licituds presentades en el termini de dos anys a comptar a partir de l'entrada en vigor d'aquesta disposició.

Segona

Règim transitori de les màquines tipus A

Les màquines tipus A amb permís d'explotació vigent no han de renovar-lo a la finalització de la seva vigència.

Tercera

Sol·licituds en tràmit

1. A les sol·licituds d'homologació dels models de màquines tipus B que estiguin en tràmit en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret, se'ls aplicarà el Reglament tal com queda modificat per aquest Decret.

Per tal que les sol·licituds abans indicades puguin adequar-se als requisits que es preveuen en aquest Decret, s'ha de suspendre la tramitació del procediment durant sis mesos perquè s'adaptin als nous requeriments.

2. Les sol·licituds d'homologació de models de màquines tipus A que en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret es trobin en tràmit, s'han de cursar amb les previsions incloses en aquest Decret i s'ha de procedir, si escau, a la seva inscripció. Així mateix, les sol·licituds de permisos d'explotació de màquines tipus A en tràmit seran arxivades als efectes d'aplicació d'aquest Decret.

Disposició derogatòria

Es deroga l'apartat 3 de l'article 17 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor el dia 1 de juny de 2010.

Barcelona, 4 de maig de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Joan Saura i Laporta

Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

(10.118.072)

 

Amunt