Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

DECRET 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
L'article 144 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya regula les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de Medi Ambient i estableix que corresponen a la Generalitat de Catalunya la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència per a l'establiment de normes addicionals de protecció. La competència compartida inclou, entre d'altres, la regulació dels recursos naturals, de la flora i de la fauna i de les mesures de protecció de les seves espècies, en el marc de les bases que fixi l'Estat com a principis o mínim comú normatiu.

La Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre, estableix les espècies protegides i amb problemes de conservació a Europa. El Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, modificat pel Reial decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual s'estableixen mesures per a contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre, és el marc normatiu bàsic vigent.

La Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, constitueix el marc jurídic bàsic per a la conservació, ús sostenible i millora del patrimoni natural i de la biodiversitat. L'article 52 d'aquesta Llei estableix que les comunitats autònomes adoptaran les mesures necessàries per garantir la conservació de la biodiversitat que viu en estat silvestre, atenent preferentment a la preservació dels seus hàbitats i ha d'establir règims específics de protecció per a aquelles espècies silvestres la situació de les quals ho requereixi, mitjançant la seva inclusió en alguna de les categories establertes a l'article 55 de la Llei. L'esmentat precepte estableix el Catàleg espanyol d'espècies amenaçades i regula les categories en què han de ser classificats els tàxons o poblacions de la biodiversitat amenaçada, d'acord amb la informació tècnica o científica que així ho aconselli, i disposa que les comunitats autònomes podran establir catàlegs d'espècies amenaçades en què estableixin, a més de les categories relacionades en aquest article, altres d'específiques i determinin les prohibicions i actuacions necessàries per a la seva preservació.

L'Atlas de la Flora Vascular Amenaçada i la Llista Vermella de la Flora Vascular estatals, així com els informes dels Parcs Naturals de Catalunya han permès conèixer les espècies que actualment requereixen mesures urgents de conservació, i es constata que diverses d'aquestes espècies són a punt d'extingir-se, per la qual cosa resulta imprescindible regular-les i adaptar-les a les categories existents a la normativa bàsica estatal.

Com a conseqüència d'això, i atesa l'existència d'una sèrie d'espècies i subspècies de la flora que es troben amenaçades al territori de Catalunya i que requereixen mesures de conservació, cal adoptar les mesures necessàries per tal de protegir aquestes espècies i subspècies d'acord amb els valors ecològics i ambientals que posseeixen. Amb aquesta finalitat aquest Decret crea el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya i cataloga aquelles espècies i subspècies amenaçades que es classifiquen en les categories de "en perill d'extinció" o de "vulnerables" en funció del seu estatus de conservació i grau d'amenaça, i estableix les mesures de conservació de les espècies i subspècies catalogades i el règim d'excepcions de les prohibicions regulades al Decret.

A més, s'estableix el procediment de catalogació, descatalogació i de canvi de categoria de les espècies i subspècies.

Finalment, s'estableix el règim sancionador aplicable a les infraccions i la valoració econòmica de les espècies i subspècies objecte de regulació.

La necessitat de disposar d'aquest instrument per garantir la protecció de les espècies que són objecte de regulació, justifica la immediata entrada en vigor de les seves disposicions.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

1. Es crea el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya per tal de proporcionar a les espècies i subspècies de flora que cal preservar o recuperar d'acord amb els valors ecològics que posseeixen i les amenaces que pateixen, el règim jurídic de protecció necessari per tal d'assegurar-ne la seva conservació i recuperació.

2. El Catàleg té la condició de registre públic de naturalesa administrativa, i s'adscriu a la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Article 2

Espècies catalogades

Les espècies i subspècies incloses en aquest Catàleg comprenen la totalitat de les poblacions naturals que es troben a Catalunya. Les espècies i subespècies es classifiquen en les categories "en perill d'extinció" o "vulnerables", en funció del seu estatus de conservació i grau d'amenaça.

La catalogació com a espècie o subspècie amenaçada comporta, llevat de les excepcions establertes al present Decret, la prohibició de dur a terme les actuacions següents:

a) Qualsevol actuació no autoritzada amb el propòsit o resultat de destruir-les, mutilar-les, tallar-les o arrancar-les, així com la recol·lecció de les seves llavors, pol·len o espores.

b) Posseir-les, naturalitzar-les, transportar-les, comercialitzar-les, exposar-les a la venda o importar-les, tant si es tracta d'exemplars vius o morts, així com els seus propàguls o restes, excepte en els casos previstos pel present Decret. Se n'exceptuen aquells exemplars morts en els quals es pugui demostrar tècnicament que van ser conservats amb anterioritat a la publicació del present Decret.

c) Alterar-ne l'hàbitat afectant negativament les seves poblacions.

Article 3

Procediment de catalogació, descatalogació i de canvi de categoria

3.1 El Departament de Medi Ambient i Habitatge és l'òrgan competent per iniciar el procediment de catalogació, descatalogació i de canvi de categoria d'una espècie o subspècie, previ informe emès pels serveis tècnics competents en la conservació de la flora. Aquest informe s'ha de fonamentar en els estudis científics pertinents realitzats que així ho aconsellin.

3.2 Aquest procediment també es pot iniciar a instància del Consell de Protecció de la Natura.

3.3 La proposta s'ha de sotmetre a informació pública i audiència de les persones interessades.

3.4 La catalogació o descatalogació d'una espècie o subspècie, o el canvi de categoria dins del Catàleg s'ha d'aprovar mitjançant resolució del conseller de Medi Ambient i Habitatge, i s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 4

Règim d'excepcions

Les prohibicions a les quals fa referència l'article 2 d'aquest Decret poden restar sense efecte mitjançant resolució motivada del director general del Medi Natural, i sempre amb l'objecte de desenvolupar actuacions de conservació, recuperació, reproducció i reintroducció, educació ambiental i totes aquelles destinades a assegurar la preservació de l'espècie o subspècie i la seva recuperació. Resten explícitament incloses aquelles d'intercanvi de material genètic, llavors o similars entre institucions científiques pel desenvolupament de programes de conservació o d'estudis científics.

Article 5

Mesures de conservació d'espècies catalogades

5.1 La Direcció General del Medi Natural ha de promoure les actuacions procedents per preservar les espècies incloses als annexos 1 i 2 d'aquest Decret. Aquesta actuació inclou l'elaboració i aprovació dels plans de recuperació per a les espècies i subspècies "en perill d'extinció" i plans de conservació per a les "vulnerables" d'acord amb la legislació vigent, utilitzant els procediments de conservació in situ i ex situ que es considerin convenients.

5.2 En els tràmits d'avaluació d'impacte ambiental referits a projectes que puguin tenir incidència en la conservació de l'espècie, s'ha de tenir en consideració l'impacte sobre les espècies o subspècies dels annexos 1 i 2 d'aquest Decret tot evitant-ne l'impacte o adoptant les mesures correctores. Quan aquestes no siguin possibles, cal adoptar les mesures de compensació que siguin adients, de manera que quan aquestes acabin l'estat de conservació de l'espècie o subspècie sigui igual o superior a la situació inicial.

5.3 Els instruments d'ordenació i gestió dels espais naturals de protecció especial han de tenir en compte les espècies incloses als annexos 1 i 2 d'aquest Decret i fixar, si s'escau, les condicions o certificacions específiques que siguin necessàries per conservar-les.

Article 6

Infraccions i valoració

Les infraccions del que preveu aquest Decret són sancionades d'acord amb el que estableix la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, sens perjudici de l'obligació de rescabalament dels danys i perjudicis a càrrec de qui en sigui responsable.

Disposicions addicionals

.1 Es declaren espècies o subspècies catalogades com a "en perill d'extinció" les que figuren a l'annex 1 d'aquest Decret.

.2 Es declaren espècies o subspècies catalogades com a "vulnerables" les que figuren a l'annex 2 d'aquest Decret.

Disposició transitòria

.1 En el termini de sis mesos a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, els productors o particulars que tinguin material vegetal viu de les espècies o subspècies incloses als annexos ho han de notificar a la Direcció General del Medi Natural. Aquesta pot autoritzar la seva tinença sempre que no s'afecti la conservació de l'espècie o subspècie.

.2 Les col·leccions científiques adscrites a museus, centres de recerca o universitats, que incloguin material viu o exemplars d'herbari de les espècies o subspècies incloses als annexos d'aquest Decret també ho han de notificar a la Direcció General del Medi Natural en el termini d'un any per tal que la Direcció General del Medi Natural pugui autoritzar-ne la tinença.

Disposició derogatòria

Es deroga parcialment l'Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada de Catalunya, únicament respecte a l'espècie Leontopodium alpinum.

Disposicions finals

.1 Les noves espècies o subspècies que siguin catalogades com a amenaçades a nivell estatal, o les ja catalogades en les que la seva categoria sigui augmentada d'acord amb el Reial decret 439/1990, de 30 de març, pel qual es regula el Catàleg nacional d'espècies amenaçades, passaran a formar part d'aquest Catàleg amb una categoria equivalent a la que tinguin a nivell estatal.

.2 Les espècies o subspècies protegides en espais naturals inclosos al Pla d'espais d'interès natural de Catalunya que no estiguin incloses en els annexos d'aquest Catàleg mantenen el nivell de protecció d'acord amb el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural.

.3 En el cas de Leontopodium alpinum, que es comercialitza fora del territori de Catalunya, es pot mantenir mort en domicilis particulars.

.4 L'annex 3 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural, queda modificat en els termes que es detallen a l'annex 3 del present Decret.

.5 S'habilita el/la conseller/a de Medi Ambient i Habitatge a establir mitjançant Resolució la valoració econòmica unitària per a cada espècie o subspècie, als efectes d'establir i calcular els danys i perjudicis en el cas d'arrencar, destruir, comercialitzar o tenir exemplars de les espècies i subspècies de flora incloses a l'annex del present Decret.

.6 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 d'agost de 2008

José Montilla Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Annex 1

Espècies catalogades com a "en perill d'extinció".

Pteridòfits

Aspleniàcies

Asplenium marinum

Asplenium sagittatum [=Phyllitis sagittata]

Botriquiàcies

Botrychium matricariifolium

Marsileàcies

Marsilea quadrifolia

Marsilea strigosa

Sinopteridàcies

Pellaea calomelanos

Telipteridàcies

Thelypteris palustris

Woodsiàcies

Woodsia pulchella [=Woodsia glabella subsp. pulchella]

Espermatòfits

Angiospermes

Alismatàcies

Luronium natans

Amaril·lidàcies

Sternbergia colchiciflora

Apiàcies (Umbel·líferes)

Hydrocotyle vulgaris

Peucedanum schottii

Seseli farrenyii

Antericàcies

Anthericum ramosum

Simethis mattiazzi

Asteràcies (Compostes)

Sonchus crassifolius

Taraxacum stenospermum

Boraginàcies

Cerinthe glabra

Lappula deflexa

Brassicàcies (Crucíferes)

Boleum asperum

Rorippa amphibia

Cariofil·làcies

Gypsophila tomentosa [=Gypsophila perfoliata subsp. ilerdensis]

Silene sennenii [=Silene italica subsp. sennenii]

Conval·lariàcies

Maianthemum bifolium

Ericàcies

Erica vagans

Phyllodoce caerulea

Gencianàcies

Gentiana angustifolia subsp. angustifolia [=Gentiana acaulis subsp. angustifolia]

Geraniàcies

Erodium sanguis-christi

Erodium foetidum [=Erodium foetidum subsp. crispum]

Gutíferes

Hypericum elodes

Hidrocaritàcies

Hydrocharis morsus-ranae

Hippuridàcies

Hippuris vulgaris

Lamiàcies (Labiades)

Dracocephalum austriacum

Scutellaria galericulata

Stachys maritima

Liliàcies

Gagea pratensis

Malvàcies

Kosteletzkya pentacarpa

Orquidàcies

Corallorhiza trifida

Cypripedium calceolus

Epipogium aphyllum

Orchis spitzelii

Plantaginàcies

Plantago cornuti

Plumbaginàcies

Limonium catalaunicum

Limonium costae

Limonium vigoi

Poàcies (Gramínies)

Oplismenus undulatifolius

Poligonàcies

Polygonum romanum subsp. gallicum

Quenopodiàcies

Microcnemum coralloides

Ranunculàcies

Aquilegia paui [=A. vulgaris subsp. paui]

Delphinium bolosii [=Delphinium fissum subsp. bolosii]

Ranunculus lingua

Ranunculus nodiflorus

Resedàcies

Reseda jacquinii subsp. litigiosa [=Reseda phyteuma subsp. jacquinii]

Rosàcies

Spiraea crenata subsp. parvifolia [=Spiraea crenata]

Salicàcies

Salix foetida [=Salix arbuscula subsp. foetida]

Saxifragàcies

Chrysosplenium alternifolium

Timeleàcies

Daphne alpina

Verbenàcies

Verbena supina

Zigofil·làcies

Zygophyllum album

Annex 2

Espècies catalogades com a "vulnerables"

Pteridòfits

Aspleniàcies

Asplenium obovatum subsp. obovatum

Asplenium seelosii subsp. catalaunicum

Driopteridàcies

Dryopteris remota [=Dryopteris carthusiana subsp. remota]

Dryopteris mindshelkensis [=Dryopteris villarii subsp. submontana]

Equisetàcies

Equisetum fluviatile

Hemionitidàcies

Cosentinia vellea [=Cheilanthes vellea]

Isoetàcies

Isoetes setaceum [=Isoetes setacea]

Isoetes velatum subsp. velatum [=Isoetes velata subsp. velata]

Isoetes durieui

Licopodiàcies

Lycopodium clavatum

Diphasiastrum alpinum [=Lycopodium alpinum]

Woodsiàcies

Woodsia alpina

Espermatòfits

Angiospermes

Al·liàcies

Allium pyrenaicum

Apiàcies (Umbel·líferes)

Ferula loscosii

Pimpinella tragium

Silaum silaus

Aràcies

Arisarum simorrhinum [=Arisarum vulgare subsp. simorrhinum]

Asteràcies (Compostes)

Centaurea podospermifolia [=Centaurea lagascana subsp. podospermifolia]

Hieracium queraltense

Hieracium recoderi

Hieracium vinyasianum

Leontopodium alpinum subsp. alpinum

Scorzonera humilis

Senecio auricula subsp. sicoricus [=Senecio auricula var. sicoricus]

Senecio aquaticus

Berberidàcies

Berberis vulgaris subsp. seroi

Boraginàcies

Lithodora oleifolia [=Lithospermum oleifolium]

Rochelia disperma subsp. retorta

Brassicàcies (Crucíferes)

Arabis soyeri subsp. soyeri

Cardamine parviflora

Cochlearia pyrenaica [=Cochlearia officinalis subsp. pyrenaica]

Draba fladnizensis

Maresia nana

Matthiola valesiaca [=M. fruticulosa subsp. valesiaca]

Moricandia moricandioides subsp. cavanillesiana

Succowia balearica

Cal·litricàcies

Callitriche platycarpa

Caprifoliàcies

Lonicera biflora

Cariofil·làcies

Arenaria conimbricensis subsp. viridis

Arenaria fontqueri subsp. cavanillesiana

Minuartia villarii

Petrocoptis pardoi [=Petrocoptis crassifolia subsp. montsicciana = Petrocoptis montsicciana]

Saponaria bellidifolia

Silene ramosissima

Silene sedoides

Cistàcies

Halimium halimifolium

Cneoràcies

Cneorum tricoccon

Ciperàcies

Carex grioletii

Carex lasiocarpa

Carex limosa

Scirpus sylvaticus

Droseràcies

Drosera longifolia

Elatinàcies

Elatine alsinastrum

Elatine macropoda [=Elatine hydropiper subsp. macropoda]

Ericàcies

Erica tetralix

Escroful·lariàcies

Antirrhinum pertegasii [=Antirrhinum sempervirens subsp. pertegasii]

Chaenorhinum reyesii [=Chaenorhinum rubrifolium subsp. reyesii]

Linaria oblongifolia subsp. aragonensis

Melampyrum catalaunicum [=Melampyrum nemorosum subsp. catalaunicum]

Pedicularis comosa subsp asparagoides

Pedicularis tuberosa

Scrophularia pyrenaica

Veronica scutellata

Euforbiàcies

Euphorbia dendroides

Euphorbia palustris

Fabàcies (Lleguminoses)

Astragalus penduliflorus

Ononis ornithopodioides

Gencianàcies

Centaurium favargeri [=Centaurium quadrifolium subsp. parviflorum]

Gentiana pneumonanthe

Geraniàcies

Erodium celtibericum [=Erodium foetidum subsp. celtibericum]

Erodium lucidum [=Erodium foetidum subsp. lucidum]

Erodium neuradifolium [=E. malacoides subsp. aragonense]

Erodium rupestre [=Erodium foetidum subsp. rupestre]

Geranium lanuginosum [=Geranium bohemicum subsp. lanuginosum]

Gutíferes

Hypericum linariifolium

Iridàcies

Iris xiphium

Juncàcies

Juncus pyrenaeus [=Juncus balticus subsp. pyrenaeus]

Juncaginàcies

Triglochin bulbosum subsp. barrelieri

Lamiàcies (Labiades)

Sideritis bubanii [=Sideritis hirsuta subsp. bubanii]

Thymus loscosii

Thymus willkommii

Lentibulariàcies

Pinguicula dertosensis [=Pinguicula grandiflora subsp. dertosensis]

Utricularia australis

Utricularia minor

Meniantàcies

Menyanthes trifoliata

Najadàcies

Najas marina

Orquidàcies

Gymnadenia odoratissima

Orchis palustris [=Orchis laxiflora subsp. palustris]

Spiranthes aestivalis

Plantaginàcies

Plantago loeflingii

Plumbaginàcies

Armeria fontqueri [=Armeria maritima subsp. fontqueri]

Limoniastrum monopetalum

Limonium bellidifolium

Limonium latebracteatum

Limonium densissimum

Limonium geronense

Limonium gibertii

Limonium girardianum

Limonium revolutum

Limonium tournefortii

Limonium tremolsii

Poligalàcies

Polygala vayredae

Poligonàcies

Rumex hydrolapathum

Potamogetonàcies

Potamogetum praelongus

Quenopodiàcies

Salsola soda

Salicornia emerici

Sarcocornia perennis subsp. alpini [=Arthrocnemum perenne subsp. alpini]

Ranunculàcies

Delphinium montanum [=Delphinium elatum subsp. montanum]

Thalictrum maritimum [=Thalictrum morisonii subsp. maritimum]

Rosàcies

Alchemilla pentaphyllea

Prunus prostrata

Rubiàcies

Callipeltis cucullaria

Galium scabrum

Salicàcies

Salix daphnoides

Salix lapponum

Salix tarraconensis

Saxifragàcies

Saxifraga aretioides

Saxifraga catalaunica [=Saxifraga callosa subsp. catalaunica]

Saxifraga fragosoi [=Saxifraga hypnoides subsp. continentalis]

Saxifraga genesiana [=Saxifraga geranioides subsp. genesiana]

Saxifraga longifolia subsp. aitanica [=Saxifraga longifolia subsp. longifolia var. aitanica]

Saxifraga vayredana

Solanàcies

Atropa baetica

Tamaricàcies

Tamarix boveana

Annex 3

Redacció de l'Annex 3 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural.

Espècies de la flora estrictament protegides

Criptògames

Briòfits

Brioeritrophyllum inaequalifolium: capçaleres del Ter i del Freser.

Funaria mustafae: cap de Creus.

Leucobrium juniperoideum: penya-segats de la Muga.

Oedipodiella australis: cap de Creus, massís de l'Albera.

Ptilium crista-castrensis: capçaleres del Ter i del Freser, Eth Portillon.

Scorpidium scorpioides: Naut Aran.

Sphagnum sp.: capçalera de la Noguera Ribagorçana, capçaleres de la Noguera de Vallferrera i la Noguera de Cardós, massís del Montseny, Naut Aran.

Sphagnum subnitens: massís de Cadiretes.

Tortula sp.: vall del riu Llobregós.

Pteridòfits

Cheilanthes marantae: cap de Creus.

Equisetum hyemale: ribera de la Garona, massís del Montseny.

Equisetum variegatum: capçalera de la Noguera Ribagorçana.

Ophioglossum lusitanicum: massís de Cadiretes.

Osmunda regalis: massís de Cadiretes, massís de l'Albera, massís de les Salines, massís del Montseny.

Salvinia natans: aiguamolls del Baix Empordà.

Fanerògames

Aizoàcies

Aizoon hispanicum: tossals de Montmaneu.

Amaril·lidàcies

Galanthus nivalis: ribera de Santa Coloma, zona volcànica de la Garrotxa.

Narcissus alpestris: serra de Boumort.

Narcissus dubius: Alfés.

Narcissus poeticus: massís del Montseny.

Pancratium maritimum: aiguamolls de l'Alt Empordà.

Apiàcies

Seseli peucedanoides: serres de Cadí-Moixeró.

Xatardia scabra: capçaleres del Ter i del Freser, serres de Cadí-Moixeró.

Campanulàcies

Campanula jaubertiana: Aigüestortes, serres de Cadí-Moixeró.

Campanula speciosa ssp. affinis: massís del Garraf, Montserrat.

Campanula speciosa: ports de Tortosa.

Jasione crispa: muntanyes de Prades.

Phyteuma globularifolium: capçaleres del Ter i del Freser.

Caprifoliàcies

Lonicera pyrenaica: ports de Tortosa.

Cariofilàcies

Arenaria conimbricensis: Sant Llorenç de Munt i l'Obac.

Arenaria marschlinsi: capçaleres del Ter i del Freser.

Arenaria purpurascens: Aigüestortes.

Dianthus malacitanus: tossals de Montmeneu.

Gypsophila hispanica: vall del riu Llobregós, serra Llarga.

Minuartia rubra: serra d'Aubenç.

Moehringia muscosa: serra d'Aubenç.

Silene cerastoides: illes Medes.

Ciperàcies

Carex macrostylon: capçaleres de la Noguera de Vallferrera i la Noguera de Cardós.

Carex remota: ribera de la Garona.

Carex vesicaria: Aigüestortes.

Cistàcies

Cistus ladaniferus: Gavarres, serra de Collserola.

Cistus populifolius: muntanyes de Prades.

Helianthemum squamatum: vall del riu Llobregós, serra Llarga.

Helianthemum ledifolium: erms d'Aitona.

Compostes

Bombycilaena discolor: tossals de Torregrossa.

Centaurea emigrantis: serra del Montsec.

Centaurea linifolia: massís del Garraf.

Centaurea spinabadia: massís de l'Albera.

Evax pygmea: muntanyes de Prades.

Doronicum plantagineum: muntanyes de Prades.

Picris hispanica: erms d'Aitona.

Saussurea alpina: Aigüestortes.

Senecio bicolor: illes Medes.

Senecio leucophyllus: capçaleres del Ter i del Freser.

Serratula flavescens: erms d'Aitona.

Convolvulàcies

Calystegia soldanella: aiguamolls de l'Alt Empordà.

Crassulàcies

Crassula campestris: muntanyes de l'Ordal.

Sedum forsteranum: muntanyes de Prades.

Crucíferes

Alyssum serpyllifolium: serra d'Aubenç.

Brassica repanda: serra del Montsec.

Iberis dunali: massís de Cadiretes.

Lepidium subulatum: vall del riu Llobregós, serra Llarga.

Subularia aquatica: Aigüestortes.

Cupressàcies

Juniperus macrocarpa: cap de Creus.

Juniperus phoenicea ssp. lycia: Tamarit-Punta de la Mora.

Dipsacàcies

Knautia rupicola: serres de Cardó-Boix.

Droseràcies

Drosera rotundifolia: massís de Cadiretes.

Efedràcies

Ephedra major: ports de Tortosa.

Elatinàcies.

Bergia aquatica: delta de l'Ebre.

Empetràcies

Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum: Marimanha.

Ericàcies

Arctostaphylos alpinus: Marimanha.

Erica cinerea: serres de Montnegre-Corredor.

Rhododendron ferrugineum: massís de les Salines.

Escrofulariàcies

Digitalis obscura: tossals d'Almatret.

Lindernia dubia: delta de l'Ebre.

Melampyrum cristatum: obagues del riu Corb.

Pedicularis rosea ssp. allioni: Marimanha.

Veronica tenuifolia: tossals d'Almatret.

Euforbiàcies

Euphorbia duvali: Alta Garrotxa.

Euphorbia minuta: serra del Montsant.

Gencianàcies

Gentiana acaulis: massís de les Salines, serra d'Aubenç.

Geraniàcies

Erodium glandulosum: Sant Llorenç de Munt i l'Obac.

Geranium cinereum: capçaleres de la Noguera de Vallferrera i la Noguera de Cardós.

Gramínies

Cenchrus incertus: delta del Llobregat.

Lygeum spartum: Utxesa, erms d'Aitona.

Macrochloa tenacissima: la plana de Sant Jordi.

Spartina juncea: delta del Llobregat.

Stipa capillata: tossals d'Isòvol i Olopte.

Stipa parviflora: Utxesa.

Gutíferes

Hypericum pulchrum: serres de Montnegre-Corredor.

Iridàcies.

Iris latifolia: serres de Cadí-Moixeró.

Juncàcies

Juncus triglumis: capçaleres del Ter i del Freser.

Labiades

Lavandula pedunculata: muntanyes de Prades.

Sideritis scordioides var. cavanillesi: Alfés.

Teucrium aragonense: tossals d'Almatret.

Liliàcies

Asparagus stipularis: serra de Montsià.

Convallaria majalis: serra d'Aubenç.

Lilium martagon: ribera de Santa Coloma.

Linàcies

Linum campanulatum: Alta Garrotxa.

Lleguminoses

Adenocarpus telonensis: Gavarres, Roques Blanques.

Astragalus danicus: serra de Boumort.

Astragalus massiliensis: cap de Creus, illes Medes, el Montgrí.

Astragalus narbonensis: tossals de Montmaneu.

Astragalus turolensis: tossals de Montmeneu, Utxesa.

Erinacea anthyllis: Alta Garrotxa.

Genista biflora: tossals d'Almatret, erms d'Aitona.

Hedysarum humile: tossals de Montmaneu.

Lygos sphaerocarpa: Utxesa.

Ononis tridentata: vall del riu Llobregós, serra Llarga.

Oxytropis amethystea: serres de Cadí-Moixeró.

Oxytropis lapponica: Aigüestortes.

Teline linifolia: Gavarres, massís de Cadiretes.

Trigonella polyceratia: erms d'Aitona.

Malvàcies

Lavatera arborea: illes Medes.

Malva stipulacea: tossals de Torregrossa.

Oleàcies

Fraxinus oxycarpa: delta de l'Ebre.

Orquidàcies

Coeloglossum viridae: massís del Montseny.

Ophrys catalaunica: Alta Garrotxa.

Papaveràcies

Papaver rhaeticum: capçaleres del Ter i del Freser.

Pirolàcies

Pyrola chlorantha: ports de Tortosa.

Pyrola secunda: ports de Tortosa.

Plumbaginàcies.

Armeria ruscinonensis: cap de Creus, illes Medes, massís de l'Albera.

Limonium sp.: delta de l'Ebre, illes Medes.

Posidoniàcies

Posidonia oceanica: cap de Creus.

Potamogetonàcies

Potamogeton polygonifolius: massís de Cadiretes.

Primulàcies

Androsace ciliata: Aigüestortes.

Primula latifolia: capçaleres de la Noguera de Vallferrera i la Noguera de Cardós, massís de les Salines.

Ranunculàcies

Aconitum pyrenaicum: zona volcànica de la Garrotxa.

Adonis pyrenaica: serres de Cadí-Moixeró.

Adonis vernalis: tossals d'Isòvol i Olopte.

Anemone nemorosa: ribera de Santa Coloma.

Anemone ranunculoides: ribera de Santa Coloma.

Aquilegia montsicciana: serra del Montsec.

Aquilegia pyrenaica: serra de Boumort.

Isopyrum thalictroides: zona volcànica de la Garrotxa.

Pulsatilla alpina: serra de Boumort.

Ranunculus trichophyllus: Aigüestortes.

Resedàcies

Reseda stricta: serra Llarga.

Rosàcies

Alchemilla catalaunica: Aigüestortes.

Alchemilla pyrenaica: Aigüestortes.

Alchemilla subsericea: capçaleres del Ter i del Freser.

Potentilla brauneana: Marimanha.

Potentilla fruticosa: capçaleres de la Noguera de Vallferrera i la Noguera de Cardós, capçaleres del Ter i del Freser.

Potentilla nivalis: serres de Cadí-Moixeró.

Prunus lusitanica: les Guilleries.

Rubiàcies

Crucianella patula: erms d'Aitona.

Galium rotundifolium: muntanyes de Prades.

Saxifragàcies

Saxifraga aizoon: massís del Montseny.

Saxifraga pubescens: capçalera de la Noguera Ribagorçana.

Timeleàcies

Thymelaea nivalis: serra de Boumort.

Zaniqueliàcies

Cymodocea sp.: cap de Creus, cap de Santes Creus, Delta de l'Ebre.

Zosteràcies

Zostera sp.: cap de Creus, cap de Santes Creus, Delta de l'Ebre.

(08.235.033)

 

 
Amunt