Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/09/2009

  • Número del document MAH/2783/2009

  • Número de control 09264016

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

Dades del DOGC
  • Número 5484

  • Data 15/10/2009

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 77141

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ MAH/2783/2009, de 29 de setembre, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives, mitjançant el torn de promoció interna, per a l'accés a l'escala bàsica, categoria d'agent major (subgrup C1), del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.


La Llei 17/2003, de 4 de juliol, regula el Cos d'Agents Rurals per obtenir un grau més elevat de professionalització i de satisfacció en l'exercici de les seves funcions.

El Decret 266/2007, de 4 de desembre, aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals amb l'objecte d'establir l'estructura funcional i territorial de l'esmentat Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, i regular-ne les àrees d'especialització i les condicions específiques d'accés, provisió i promoció professional.

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix els principis en els quals s'ha d'inspirar la selecció de personal, entre els quals cal tenir especialment en compte l'adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball que s'hagin d'ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les persones que passin a prestar serveis a l'Administració tinguin la preparació i els coneixements necessaris per realitzar adequadament les seves tasques.

Al mateix temps, la normativa sobre funció pública exigeix que una de les dades essencials que han de contenir les bases d'una convocatòria és el programa sobre el qual versaran les proves selectives, o bé la indicació del DOGC en el qual s'hagi publicat.

A fi de facilitar a les persones aspirants la preparació dels exercicis, es considera oportú donar publicitat, de manera anticipada a la convocatòria corresponent, al temari de les proves selectives, mitjançant el torn de promoció interna, per a l'accés a l'escala bàsica, categoria d'agent major (subgrup C1), del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, en ús de les competències que m'atribueix l'article 1.a) de l'Acord de Govern 129/2008, de 8 de juliol, d'atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de Funció Pública, i l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Aprovar i fer públics els temaris de les proves selectives, mitjançant el torn de promoció interna, per a l'accés a l'escala bàsica, categoria d'agent major (subgrup C1), del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 29 de setembre de 2009

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Annex

Temaris

Temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, categoria agent major. Àrea d'Especialització dels Espais Naturals Protegits i de la Biodiversitat.

Tema 1. El procediment d'avaluacions d'impacte ambiental. Referències a la normativa comunitària, estatal i autonòmica. Objectiu i àmbit d'aplicació dels estudis d'impacte ambiental. Descripció del procediment d'avaluació d'impacte ambiental. Precisió terminològica. L'avaluació de plans i programes.

Tema 2. La regulació de la intervenció integral de l'Administració ambiental. Introducció i objecte: implicacions fonamentals. Autorització ambiental integrada. Agents que hi intervenen. Les entitats ambientals de control. Descripció del procediment d'atorgament de permisos.

Tema 3. La protecció de l'atmosfera. Contaminació atmosfèrica: anàlisi de la legislació bàsica estatal protectora de l'atmosfera. Referència a la normativa autonòmica. Dos conceptes clau: immissió i emissió. Classificació de contaminants. Efectes de la contaminació. Tecnologia de detecció del contaminant. Qualitat de l'aire.

Tema 4. Contaminació acústica en terrenys forestals i espais naturals. Referència a la normativa bàsica en matèria de sorolls. Referència a la normativa autonòmica. Introducció i definicions. Autoritats competents per aplicar la legislació. Magnituds característiques del so. Unitats de mesura. Mètodes de mesura.

Tema 5. Contaminació lluminosa en terrenys forestals i espais naturals. Referència a la normativa bàsica en matèria de llum. Referència a la normativa autonòmica. Introducció i definicions. Autoritats competents per aplicar la legislació. Magnituds característiques de la llum. Unitats de mesura. Mètodes de mesura.

Tema 6. Activitats d'explotació desenvolupades pels humans en espais naturals de protecció especial. Espais naturals afectats per explotacions mineres. Activitats extractives: tipologia, autoritzacions i normativa reguladora. Coneixement dels principals recursos miners de Catalunya.

Tema 7. La protecció dels espais naturals: referència a la normativa estatal i autonòmica en matèria d'espais naturals. Els plans territorials amb relació a la preservació dels valors naturals.

Tema 8. Gestió dels espais naturals protegits de Catalunya. Els parcs de Catalunya. Els parcs naturals d'interior. La protecció dels espais naturals d'àmbit marí. Els plans rectors d'ús i gestió. Règim d'usos compatibles.

Tema 9. La protecció del litoral: legislació sobre costes. La protecció dels mars: introducció i especial consideració dels abocaments. Els orígens de la contaminació marina. La preservació de les espècies i els ecosistemes marins.

Tema 10. Protecció de les aigües continentals. Especial consideració de la conservació i restauració d'aiguamolls. Referència a la normativa autonòmica sobre aigües continentals. Infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial.

Tema 11. Contaminació per residus: normativa comunitària, estatal i autonòmica. Introducció i definicions. Els catàlegs de residus. Caracterització i tipologia de residus. Residus urbans. Residus perillosos. Gestió de residus segons la seva tipologia. Tecnologies de tractament de residus. Emmagatzematge i transport de residus. Instal·lacions de tractament i gestió de residus.

Tema 12. Dejeccions ramaderes. Zones vulnerables. Pla de gestió de dejeccions ramaderes. Pla de gestió de fertilitzants nitrogenats. Llibres. El Pla de mesures agronòmiques. El Codi de bones pràctiques agràries.

Tema 13. Urbanisme. Legislació urbanística i del sòl. El control i la inspecció de les actuacions urbanístiques quan afectin sòl no urbanitzable. Elements constructius amb afectació als recursos naturals. El planejament urbanístic a Catalunya. El procediment administratiu de les autoritzacions. Llicències i permisos. Les llicències urbanístiques.

Tema 14. Accés motoritzat al medi natural: marc legal. Normativa sectorial: reglaments generals de vehicles, conductors i circulació. L'assegurança civil obligatòria. El Servei Català de Trànsit: funcions, comunicats informatius, butlletes i catàleg d'infraccions. La immobilització de vehicles a motor. Autoritzacions administratives.

Tema 15. La presa de dades nivometeorològiques i de prevenció i cartografia d'allaus. Vigilància i control de les activitats esportives que n'impliquin risc: normativa reguladora i modalitats.

Temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, categoria agent major. Àrea d'Especialització de la Fauna Protegida, de la Caça i de la Pesca.

Tema 1. Legislació internacional i europea relativa a la fauna. Convenis i directives. Legislació estatal relativa a la fauna. Legislació catalana relativa a la fauna.

Tema 2. Identificació de fauna exòtica. Coneixement i identificació de les espècies de fauna exòtica amb el màxim grau de protecció. Espècies exòtiques invasores. Generalitats i problemàtica del grup. Amenaces i mesures de conservació.

Tema 3. Fauna protegida i fauna amenaçada. Generalitats i problemàtica del grup. Distribució, hàbitat, població, amenaces. Mesures de conservació.

Tema 4. La conservació de la fauna protegida. Estat de conservació de la fauna autòctona. Elements que cal considerar per prioritzar la conservació de la fauna. Causes de la regressió poblacional dels vertebrats amenaçats: importància i tendències. Organismes encarregats de la conservació.

Tema 5. Gestió d'espècies amenaçades: aspectes legals. Plans de conservació de fauna. Criteris per a l'elaboració de plans de conservació d'espècies amenaçades. Contingut general d'un pla. Centres de recuperació i cria en captivitat de la fauna autòctona. Tècniques de conservació in situ; dinàmica poblacional: censos i inventaris.

Tema 6. Comerç internacional d'espècies silvestres. El comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (CITES): legislació aplicable. Tinença i exhibició pública.

Tema 7. Les baralles d'animals. Baralles de galls i gossos. Identificació de races: gossos potencialment perillosos.

Tema 8. Legislació sobre caça. Normes de seguretat en les activitats de caça. Federacions i societats de caçadors. Tipus d'armes i municions. Gossos de caça. Modalitats de caça furtiva: arts i mètodes prohibits. Verins. Problemàtica de la captura d'ocells fringíl·lids.

Tema 9. Gestió cinegètica. Organització i planificació de la gestió i protecció d'un espai cinegètic. Senyalitzacions. Plans tècnics de gestió de caça. Mètodes de control. Gestió dels treballs. Granges cinegètiques. Aspectes sanitaris.

Tema 10. Espècies cinegètiques de caça menor i caça major a Catalunya: estàndards de comportament, hàbitat, gestió i millores de l'hàbitat.

Tema 11. Estructura, dinàmica i inventari de les poblacions cinegètiques. Descripció de les poblacions. Dinàmica de les poblacions. Biologia de les poblacions i inserció en els ecosistemes. Inventari de les poblacions animals. Planificació del cens: valoració i elaboració. Tècniques de captura. Mètodes del cens. Cartografia de les poblacions. Millores de l'hàbitat per al foment de les espècies cinegètiques. Plans d'aprofitament. Estratègies de vigilància i protecció. Repoblacions.

Tema 12. Legislació sobre pesca. Federacions i societats de pescadors. Modalitats de pesca. Documentació: llicències, permisos de pesca, llicències federatives, targetes de ciprínids i autoritzacions. Arts i mètodes de pesca. Mitjans de pesca prohibits.

Tema 13. Gestió piscícola. Senyalitzacions. Zonificació dels rius. Plans tècnics de gestió piscícola. Guarderia fluvial de la Federació Catalana de Pesca. Piscifactories. Aspectes sanitaris.

Tema 14. Espècies objecte de pesca autòctona i introduïda a Catalunya: estàndards de comportament, hàbitat, gestió i millores de l'hàbitat.

Tema 15. Estructura, dinàmica i inventari de les poblacions piscícoles. Descripció de les poblacions. Dinàmica de les poblacions. Biologia de les poblacions i inserció en els ecosistemes. Inventari de les poblacions animals. Planificació del cens: valoració i elaboració. Tècniques de captura. Mètodes del cens. Cartografia de les poblacions. Plans d'aprofitament. Estratègies de vigilància i protecció. Malalties comunes. Inventari: cabals ecològics. Mesura de cabals: metodologia per al càlcul de cabals i aparells utilitzats. Medició de paràmetres fisicoquímics: metodologia i aparells. Repoblacions.

Temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, categoria agent major. Àrea d'Especialització de Prevenció i Investigació d'Incendis Forestals.

Tema 1. Problemàtica dels incendis forestals. Definició d'incendi forestal. Els incendis forestals a la conca mediterrània. Els incendis forestals a Catalunya. Evolució històrica sobre la defensa de les forests a Catalunya des del traspàs de les competències i fins a l'actualitat.

Tema 2. Control de cremes i lliurament d'autoritzacions administratives. Les cremes controlades i el foc de gestió.

Tema 3. Tipus de focs. Grans incendis. Focs de superfície. Focs de capçades. Focs de subsòl. Nomenclatura dels focs. Grans incendis forestals (GIF).

Tema 4. Detecció d'incendis forestals. Classificació de fums. Detecció terrestre fixa. Detecció terrestre mòbil. Detecció aèria. Altres sistemes de detecció.

Tema 5. Dinàmica i comportament del foc. La influència dels paràmetres meteorològics, el combustible i l'orografia. Factors meteorològics, combustibles i orogràfics. Precipitació. Temperatura. Humitat relativa. Vent. Estabilitat atmosfèrica. La humitat del combustible fi i mort, la probabilitat d'ignició i l'índex de risc d'incendi.

Tema 6. Índex de risc d'incendi. Els sistemes d'avaluació del risc d'incendis forestals: el mapa de risc diari, els patrons meteorològics sinòptics, mesura directa en el camp, l'índex subjectiu de risc d'incendi forestal, el mapa d'estat dels combustibles forestals, els mapes estàtics, la previsió meteorològica, la informació històrica i els sensors específics de contingut hídric al sòl i als combustibles morts. La delimitació dels perímetres de protecció prioritària.

Tema 7. Els agents rurals al sistema de seguretat de Catalunya. Protecció civil. Els plans d'autoprotecció. Els plans d'actuació municipal. Funcions en el pla d'emergències d'incendis forestals: el Pla Infocat. El Pla Alfa. El 112 i l'accés a la informació. Coordinació i organització de la xarxa de comunicacions.

Tema 8. Mitjans, activitats i infraestructures gestionades pel departament competent en medi ambient destinades a la prevenció i a l'extinció d'incendis. Les ADF i els voluntaris forestals.

Tema 9. La perimetració de l'incendi amb GPS. Característiques del sistema i navegació. Lectura, presa i descàrrega de punts, tracks i rutes. Tractament de dades als sistemes d'informació geogràfica (SIG). Digitalització de punts i línies.

Tema 10. Investigació i determinació de les causes dels incendis forestals. Procediment. Tipologia de causes dels incendis forestals. Motivacions dels causants.

Tema 11. La recerca de l'àrea d'inici, la informació dels testimonis i la inspecció de les activitats de risc. La geometria de l'incendi i els vestigis indicadors de la direcció de pas del foc. Estudi dels grans incendis forestals (GIF). L'estadística històrica per causes, nombre i superfície.

Tema 12. Les línies elèctriques. Distàncies de seguretat de la vegetació. Espècies de creixement lent i ràpid. Les espècies piròfites. Les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana. Les instal·lacions en terreny forestal. Autoprotecció d'infraestructures: urbanitzacions, carreteres i vies fèrries.

Tema 13. La inspecció de l'àrea d'inici: localització del punt d'inici i del mitjà d'ignició. Material i mètode de recollida de proves materials i personals. El reportatge fotogràfic. Les actes de recollida de proves, de manifestació voluntària i d'inspecció ocular: contingut i valor jurídic.

Tema 14. L'inventari de productes cremats. Avaluació dels danys produïts pels incendis.

Tema 15. Altres mesures de caràcter preventiu. Actuació sobre les causes d'origen humà. Dissuasió, conciliació i sanció. Educació ambiental per a la prevenció.

Temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, categoria agent major. Àrea d'Especialització de Recursos Forestals.

Tema 1. Forests públiques. Forests de domini públic. Forests patrimonials. Règim d'usos en el domini públic forestal. L'afectació demanial. Mutacions demanials. Els béns comunals.

Tema 2. El règim de protecció dels béns públics: partió administrativa. Catàleg de forests d'utilitat pública. Desafectació de forests demanials. Característiques de les forests patrimonials. Delimitació de titularitat pública. Catàlegs de forests protectores de Catalunya.

Tema 3. Les maneres d'utilització del domini públic. L'ús pels particulars del domini públic: ús comú (autoritzacions, llicències), ús privatiu (estacionaments, ocupacions).

Tema 4. Forests privades. Servituds. Unitat mínima forestal. Rompudes. L'explotació forestal. Tècniques de desembosc. Condicionaments i mitjans. Les zones d'actuació urgent.

Tema 5. Aprofitaments forestals. Els recursos forestals. Llicències i permisos. L'autorització i la comunicació.

Tema 6. Els plans tècnics de gestió forestal. Plans tècnics de gestió i millora forestal. Els plans simples de millora forestal. La certificació forestal.

Tema 7. El Centre de la Propietat Forestal. Ajuts a la gestió forestal.

Tema 8. Flora endèmica, rara i/o amenaçada. Els catàlegs de flora amenaçada. Estat de conservació de la flora en els territoris biogeogràfics. Riscos. Introducció d'espècies exòtiques: espècies invasores. Fragmentació d'hàbitats. Estratègies per a la conservació de la flora. Conservació ex situ i conservació in situ. Dinàmica poblacional.

Tema 9. Els camins forestals i els camins ramaders. Naturalesa i règim jurídic. Classes de vies pecuàries. Usos en les vies pecuàries.

Tema 10. Política forestal. El Pla general de política forestal. Els plans de producció forestal. L'inventari forestal de Catalunya.

Tema 11. Les plagues i malalties forestals. Actuació de prevenció i control de les plagues forestals. Principals espècies de plagues i malalties forestals. Regulació i control de les espècies de plagues.

Tema 12. Millora tècnica de la producció forestal. Mesures de foment. Empreses d'explotació forestal. El document de qualificació empresarial. Taula intersectorial forestal. Indústries forestals. Subvencions d'ajuts forestals. El mercat dels productes forestals.

Tema 13. La gestió de les forests públiques. Programa anual d'aprofitament i millores de les forests públiques. La subhasta. Aprofitaments inclosos a l'oferta pública de fustes i llenyes en forests de la Generalitat i d'entitats locals. Ocupacions temporals, concessions i constitució de servituds.

Tema 14. Aforestació de terres no agràries. Reforestació. El fons forestal de Catalunya. Aforestació de terrenys agraris. Restauració de zones degradades. Lluita contra l'erosió, protecció del sòl i defensa contra allaus. Repoblacions. Hidrologia forestal.

Tema 15. Silvicultura: conceptes bàsics. Tractaments silvícoles. Característiques silvícoles de les principals espècies forestals de Catalunya. Treballs silvícoles de millora: estassades, aclarides, selecció de tanys i podes.

(09.264.016)

 

Amunt