Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 02/11/2009

  • Número del document IRP/0474/2009

  • Número de control 09302110

  • Organisme emissor Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

Dades del DOGC
  • Número 5500

  • Data 06/11/2009

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 83048

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE IRP/474/2009, de 2 de novembre, per la qual es fixa el contingut i les característiques que han de contenir els rètols en les màquines recreatives amb premi i d'atzar i en els locals on es troben instal·lades màquines tipus B.


L'article 6, apartat i) del reglament de màquines i d'atzar aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, en la redacció donada pel Decret 166/2009, de 27 d'octubre, de primera modificació del reglament de màquines recreatives i d'atzar, estableix, pel que fa a les màquines tipus B o recreatives amb premi, que a la part frontal de les citades màquines, com a mínim a menys de tres centímetres del dispositiu on s'introdueixin les monedes i, si no fos possible en un lloc directament visible per la persona jugadora a la part frontal dreta, s'hi fixarà un rètol on ha de constar de forma visible la indicació de prohibició als i les menors de 18 anys i que la pràctica abusiva del joc pot crear addició.

Així mateix pel que fa a les màquines tipus C o d'atzar, l'apartat h) de l'article 9 del citat reglament de màquines, en la redacció donada pel Decret 166/2009, de 27 d'octubre, de primera modificació del reglament de màquines recreatives i d'atzar, estableix que a la part frontal de les màquines, i com a mínim a menys de tres centímetres del dispositiu on s'introdueixin les monedes i, si no fos possible en un lloc directament visible per la persona jugadora a la part frontal dreta, s'hi fixarà un rètol on ha de constar d'una forma visible la indicació que la pràctica abusiva del joc pot crear addicció.

Els esmentats articles afegeixen que els citats rètols han de tenir les característiques i el contingut que es fixi per ordre de la persona titular del departament competent en matèria de jocs i apostes.

D'altra banda, l'article 47, apartat 3 del Reglament citat de màquines recreatives i d'atzar estableix, entre d'altres, que haurà de constar en lloc visible, en els locals on es trobin instal·lades màquines del tipus B un rètol normalitzat en què s'indiqui la prohibició de l'ús d'aquestes màquines a les persones menors d'edat.

Atès que cal concretar la forma, el contingut i característiques dels citats rètols i, a l'empara de l'habilitació continguda en els articles esmentats i d'acord amb els articles 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, i 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article 1

Rètol de les màquines tipus B o recreatives amb premi

1.1 El rètol que han de disposar les màquines tipus B o recreatives amb premi es reprodueixen en l'annex 1. Aquest rètol té un format de 105 mm d'amplada per 65 mm d'alçada, amb un marge blanc de 2,5 mm per banda. La superfície útil del rètol ha de ser de 100 mm per 60 mm, amb un marge negre interior de 2,3 per 100 mm d'amplada i 2,3 mm per 60mm d'amplada. Sobre la superfície útil del rètol ha de constar imprès el logotip de Joc Responsable, un símbol de prohibició amb la xifra .-18. al seu interior i la frase .Si creus que tens problemes amb l'addicció al joc truca a: Sanitat Respon 24h 902111444.. Les lletres han de tenir tipografia Arial Black, amb cos de text 14,4 pt color negre i 9,29 pt color gris.

1.2 El missatge inclòs al rètol esmentat ha de tenir el contingut següent: .Prohibit a persones menors de 18 anys. La pràctica abusiva del joc pot crear addicció..

Article 2

Rètol de les màquines tipus C o d'atzar

2.1 El rètol que han de disposar les màquines tipus C o d'atzar es reprodueix a l'annex 2. Aquest rètol té un format de 105 mm d'amplada per 55 mm d'alçada, amb un marge blanc de 2,5 mm per banda. La superfície útil del rètol ha de ser de 100 mm per 50 mm, amb un marge negre interior de 2,3 per 100 mm d'amplada i 2,3 mm per 50 mm d'amplada. Sobre la superfície útil del rètol ha de constar imprès el logotip de Joc Responsable i la frase .Si creus que tens problemes amb l'addicció al joc truca a: Sanitat Respon 24h 902111444.. Les lletres tenen la tipografia Arial Black, amb cos de text 17,6 pt color negre i 9 pt color gris.

2.2 El missatge inclòs al rètol esmentat ha de tenir el contingut següent: .La pràctica abusiva del joc pot crear addicció..

Article 3

Rètols dels establiments amb màquines tipus B o recreatives amb premi

3.1 El rètol que han de tenir els establiments on es trobin instal·lades màquines del tipus B o recreatives amb premi es reprodueix en l'annex 3. Aquest rètol, que ha d'estar situat en lloc directament visible, té un format de 240 mm d'amplada per 160 mm d'alçada. Sobre la superfície útil del rètol ha de constar imprès el logotip de Joc Responsable i la frase .Si creus que tens problemes amb l'addicció al joc truca a: Sanitat Respon 24h 902111444.. Les lletres tenen la tipografia Arial Black amb cos de text 45 pt color negre i 26 pt color gris.

3.2 El missatge inclòs en el rètol esmentat ha de tenir el contingut següent: .Es prohibeix fer ús de la màquina recreativa amb premi a les persones menors de 18 anys..

Article 4

Disponibilitat del rètols

Els rètols oficials establerts en els articles anteriors es poden descarregar en format electrònic al web del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació: www.gencat.cat/dirip.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC, llevat de l'establert a l'article 3, que entrarà en vigor transcorreguts dos mesos des de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 2 de novembre de 2009

Joan Saura i Laporta

Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

Annex 1

(Vegeu annex al document PDF)

 

Annex 2

(Vegeu annex al document PDF)

 

Annex 3

(Vegeu annex al document PDF)

 

(09.302.110)

 

Amunt