Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/05/2008

  • Número del document TRE/1799/2008

  • Número de control 08148123

  • Organisme emissor Departament de Treball

Dades del DOGC
  • Número 5150

  • Data 11/06/2008

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 44751

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TRE/1799/2008, de 23 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord per a la regulació de les condicions laborals dels figurants a Catalunya per a l'any 2008 (codi de conveni núm. 7902685).


Vist el text de l'Acord per a la regulació de les condicions laborals dels figurants a Catalunya per a l'any 2008, subscrit per la part empresarial pels representants de l'Associació de Productors Independents de Catalunya, pels de Barcelona Audiovisual i pels de Productors Audiovisuals de Catalunya, i per la part social pels representants de les organitzacions sindicals CCOO i UGT, el 31 de gener i el 21 de maig de 2008, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l'article 170.1.e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord per a la regulació de les condicions laborals dels figurants a Catalunya per a l'any 2008 (codi de conveni núm. 7902685) al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.

.2 Disposar que l'acord esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Barcelona, 23 de maig de 2008

Salvador Álvarez Vega

Director general de Relacions Laborals

Transcripció de l'original signat per les parts

ACORD

per a la regulació de les condicions laborals dels figurants a Catalunya per a l'any 2008

Article 1

Representació patronal i sindical

D'una part les representacions empresarials PAC, APIC i BA i, de l'altre, la Federació de Serveis de Catalunya de la central sindical UGT (Fes-UGT) i la Federació de Transports i Comunicació de CCOO.

Ambdues parts es reconeixen legitimació suficient per concertar el present acord i estableixen que els pactes que s'adoptin es prendran per la majoria de la representació empresarial i per la majoria de la representació sindical, d'acord amb les següents proporcions: per la representació sindical, el 50% per cadascun del sindicats signants i, per la representació empresarial, el 33,33% per cadascuna de les organitzacions signants.

Article 2

Àmbit d'aplicació

a. Funcional: Aquest acord regularà les condicions laborals de la categoria laboral de figurant a les productores de pel·lícules de curt i llargmetratge, sèries de televisió, qualsevol que sigui la seva naturalesa (artística, comercial,, etc.), format i classe de projecció a què es destini, quan efectuïn rodatges de forma permanent o ocasional dins el territori de Catalunya, qualsevol que sigui el seu domicili social.

b. Personal: Aquest acord té naturalesa de pacte estatutari i, per tant, eficàcia ergo omnes, obligant a tots els empresaris i treballadors inclosos dins el seu àmbit d'aplicació i durant tot el temps de la seva vigència.

Article 3

Àmbit territorial

El present acord afecta tots els centres de treball compresos a l'àmbit abans esmentat i a tots aquells establerts a Catalunya, encara que la seu social de l'empresa estigui fora d'aquest territori autonòmic.

Article 4

Vigència

Aquest acord entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008 i prorrogarà la seva vigència fins el 31 de desembre de 2008, prorrogant-se en els seus propis termes d'any en any, sempre que no es denunciï per una de les parts signants del mateix, i fins que el col·lectiu dels figurants puguin adherir-se al Conveni col·lectiu estatal regulador de les relacions laborals entre els productors d'obres audiovisuals i els actors que hi presten els seus serveis.

Article 5

Definició de la categoria de figurant

Persona que executa una acció ambiental sense text, alhora que cedeix la seva imatge davant d'una càmera, per tal de contribuir a fer creïble l'escena de qualsevol obra audiovisual. S'exclou expressament d'aquesta definició qualsevol captació circumstancial de la imatge i, en concret:

a. Qualsevol tipus de filmació en la qual apareguin persones en qualitat d'entrevistats, convidats o públic, de forma no remunerada.

b. Les informacions sobre un succés o esdeveniment públic.

Article 6

Personal de rodatge

La decisió de la selecció dels figurants és responsabilitat exclusiva del productor.

Article 7

Règim salarial

La retribució s'estableix en funció del pressupost de la producció, i comprèn festius i nocturnitat.

Quan la intervenció del figurant és en:

Pel·lícules d'alt cost: 60 euros

TV i pel·lícules de baix cost: 45 euros

Documentals: 27 euros

En el contracte de treball haurà de constar si la producció és d'alt pressupost, baix pressupost o documental, i la retribució corresponent. S'entén per alt pressupost aquelles produccions d'un import igual o superior a 1.500.000 euros i baix pressupost les que no arriben a aquesta quantitat

Aquests imports s'incrementaran anualment, segons l'índex de preus al consum de Catalunya.

Article 8

Jornada

La jornada laboral diària de caràcter continu serà de vuit hores, amb una interrupció de 15 minuts. El productor podrà optar per la jornada partida amb un total de nou hores diàries, amb una interrupció de seixanta minuts per a descans, que no es comptabilitzarà com a hora treballada. L'excés de jornada fins les dotze hores tindrà la consideració d'hores extres.

La jornada laboral .que podrà tenir lloc dins les 24h. de cada dia i durant els set dies de la setmana- començarà en l'hora en què el figurant sigui citat per intervenir en el rodatge, amb independència de l'hora en la qual comenci realment la gravació de la seva actuació o interpretació.

En les gravacions o rodatges en exteriors, no es computarà com a jornada laboral el temps de desplaçament entre la seu de la productora i el punt de treball, fins a un màxim d'una hora i mitja entre l'anada i tornada.

El temps d'interrupció mínim entre la fi de la jornada de rodatge d'un figurant i el començament de la següent no podrà ser inferior a dotze hores.

El descans setmanal mínim serà de 36 hores continuades.

Durant les sessions, setmanes o temps determinat de la vigència del contracte, el figurant quedarà a disposició de la producció, incloent fins i tot nits, si així ho imposés el règim de treball, respectant el que preveu la legalitat vigent.

Article 9

Condicions laborals

9.1 Dietes: Quan l'horari previst per a la feina ultrapassi les 9 hores, qualsevol que sigui l'hora de la citació, el productor estarà obligat a facilitar el dinar, de la mateixa qualitat i quantitat que per a la resta de l'equip artístic i tècnic, i en un lloc adequat per aquest fi, sempre que resulti possible. En cas contrari, el productor podrà optar entre subministrar una borsa de càtering, amb un contingut d'una qualitat equivalent a un menú d'11'30 euros, o bé una compensació econòmica d'11'30 euros.

9.2 Desplaçament: Amb caràcter general, l'empresa facilitarà el transport dels figurants. Excepcionalment, el figurant podrà, previ consentiment escrit del productor, utilitzar com a mitjà de transport el seu propi automòbil, percebent en l'esmentat cas la quantitat mínima fixada pel Ministeri d'Economia i Hisenda, exempta de tributar que, per l'any 2008, és de 0'19 euros, a més dels peatges corresponents, prèvia presentació dels comprovants.

9.3 Contractació i forma de pagament: Els contractes de treball que subscriguin les empreses productores amb els figurants es formalitzaran directament amb aquests o a través d'empreses de treball temporal.

En el contracte de treball haurà de constar si la producció és d'alt pressupost, baix pressupost o documental, i la retribució corresponent.

El pagament de la nòmina s'efectuarà, com a molt tard, mensualment amb el lliurament d'aquesta.

Article 10

Complement per incapacitat temporal derivada d'accident laboral

La productora contractant complementarà fins a un 100% del salari real les prestacions econòmiques de la Seguretat Social que percebin els treballadors per causa d'accident de treball, des del primer dia de la baixa mèdica.

Article 11

Drets sindicals

Atesa la dificultat per trobar vies per a fer efectiva la representativitat sindical en aquest sector, ambdues parts es comprometen a plantejar aquesta situació en el marc de la propera negociació del conveni col·lectiu regulador de les relacions laborals entre els productors d'obres audiovisuals i els actors que hi presten els seus serveis.

Article 12

Comissió de seguiment

La Comissió es reunirà un cop a l'any, amb caràcter ordinari, per elaborar les taules salarials i respondre les consultes que es puguin rebre.

En cas de consultes urgents, es convocarà extraordinàriament per a la seva resolució.

Article 13

Tribunal Laboral de Catalunya (TLC)

Ambdues parts pactaran expressament la submissió al TLC per a la resolució dels conflictes col·lectius.

Article 14

Igualtat d'oportunitats

Les empreses i els treballadors i treballadores afectats i afectades per aquest acord s'obliguen a crear i mantenir un entorn laboral on es respecti la igualtat d'oportunitats, en el marc de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

(08.148.123)

 

Amunt