Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/11/2008

  • Número del document MAH/3706/2008

  • Número de control 08329102

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

Dades del DOGC
  • Número 5278

  • Data 15/12/2008

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 91315

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ MAH/3706/2008, de 25 de novembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part general i la part específica del temari de les proves selectives mitjançant el sistema de lliure accés per a l'ingrés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.


La Llei 17/2003, de 4 de juliol, regula el cos d'Agents Rurals per obtenir un grau més elevat de professionalització i de satisfacció en l'exercici de les seves funcions.

El Decret 266/2007, de 4 de desembre, aprova el Reglament del cos d'Agents Rurals amb l'objecte d'establir l'estructura funcional i territorial del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, i regular-ne les àrees d'especialització i les condicions específiques d'accés, provisió i promoció professional.

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix els principis en què s'ha d'inspirar la selecció de personal, entre els quals cal tenir especialment en compte l'adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball que s'hagin d'ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les persones que passin a prestar serveis a l'Administració tinguin la preparació i els coneixements necessaris per realitzar adequadament les seves tasques.

Al mateix temps, la normativa sobre funció pública exigeix que una de les dades essencials que han de contenir les bases d'una convocatòria és el programa sobre el qual versaran les proves selectives, o bé la indicació del DOGC en què s'hagi publicat.

A fi de facilitar a les persones aspirants la preparació dels exercicis, es considera oportú donar publicitat, de manera anticipada a la convocatòria corresponent, a la part general i a la part específica del temari de les proves selectives mitjançant el sistema de lliure accés per a l'ingrés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, en ús de les competències que m'atribueix l'article 1.a) de l'Acord de Govern 129/2008, de 8 de juliol, d'atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, i l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Aprovar i fer pública la part general i la part específica del temari de les proves selectives mitjançant el sistema de lliure accés per a l'ingrés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

Article 2

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de novembre de 2008

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient

i Habitatge

Annex

Part general del temari

Tema 1

La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.

Tema 2

L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.

Tema 3

Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El president. El Govern. El síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 4

L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

Tema 5

Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 6

L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L'acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

Tema 7

La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.

Tema 8

La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 9

El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 10

Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

Part específica del temari

Tema 11

La protecció constitucional del medi ambient. Distribució constitucional i estatutària de competències. El Departament de Medi Ambient i Habitatge: competències i estructura. Les empreses públiques adscrites al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Tema 12

El cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Els seus drets, deures i règim disciplinari. Normativa reguladora.

Tema 13

El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció de la flora i fauna, i els incendis forestals.

Tema 14

Normativa forestal estatal i autonòmica: estructura i contingut. Forests públiques i forests privades. Els plans tècnics de gestió forestal.

Tema 15

Aprofitaments forestals. Normativa catalana respecte al sector tofoner, la recollida i comercialització de la pinya del pi pinyer, l'obtenció del suro i del pelagrí i els aprofitaments forestals per a ús domèstic. Regulació del verd nadalenc, del comerç d'arbres de Nadal i del desarrelament d'arbres i arbustos. L'activitat apícola a Catalunya: normativa catalana sobre aquest sector.

Tema 16

Preservació de la flora protegida. Espècies protegides: normativa catalana. Arbres d'interès local i comarcal i monumentals.

Tema 17

Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normativa catalana sobre aquesta matèria. El Pla d'emergències per a incendis forestals a Catalunya: estructura i organització. Els grups d'actuació.

Tema 18

Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa. Les agrupacions de defensa forestal: constitució i regulació.

Tema 19

Els espais naturals protegits. Normativa estatal i autonòmica sobre els espais naturals. Espais naturals de protecció especial: figures existents. El PEIN: normativa de declaració. Activitats fotogràfiques, científiques i esportives.

Tema 20

Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural.

Tema 21

Normativa catalana reguladora de les activitats extractives i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental. La Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental.

Tema 22

La Llei de residus de Catalunya.

Tema 23

Legislació bàsica en matèria d'aigües.

Tema 24

L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Zones de pesca: definició i distribució a Catalunya. Senyalització de les aigües continentals. Espècies piscícoles.

Tema 25

L'activitat cinegètica a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Àrees de caça: definició i distribució a Catalunya. Reserves nacionals de caça, zones de caça controlada, àrees privades i locals de caça, zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Senyalització de les àrees de caça. Espècies cinegètiques.

Tema 26

El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença.

Tema 27

Fauna protegida. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya: estructura i contingut. Establiments de venda d'animals i nuclis zoològics. Regulació de la fauna exòtica i autòctona. Centres de recuperació de fauna.

Tema 28

Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Divisió comarcal de Catalunya.

(08.329.102)

 

Amunt