Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

DECRET 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.


L'extensió d'un model estètic que comporta la decoració del cos humà amb tatuatges, micropigmentació i pírcings implica el trencament de la barrera de protecció natural més extensa del cos humà, composta per la pell i les mucoses. Aquestes pràctiques estètiques no estan exemptes de riscos i complicacions com són les infeccions, al·lèrgies i trastorns anatòmics si no es realitzen en òptimes condicions d'higiene i seguretat.

L'experiència en aquests anys d'aplicació del marc legal vigent a Catalunya (Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o pírcing) i la creixent implantació en el teixit social d'aquestes pràctiques estètiques, fan que s'hagi de garantir que aquestes activitats es realitzin en les millors condicions higienicosanitàries per tal de protegir la salut de les persones usuàries d'aquests serveis i la del personal aplicador mateix.

La responsabilitat del manteniment higienicosanitari dels establiments, la garantia d'autocontrol per part dels persones responsables dels establiments, la formació sanitària bàsica del personal aplicador i el control oficial per part dels òrgans administratius competents, han de permetre augmentar el nivell de seguretat i protecció de la salut de les persones usuàries i del personal que realitzen les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing, en aquest darrer cas sens perjudici del que preveu la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

El Decret es dicta d'acord amb l'article 43 de la Constitució espanyola, que reconeix el dret de tots els ciutadans a la protecció de la salut i la competència dels poders públics per organitzar i tutelar la salut pública, i l'article 24 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, que regula la intervenció pública en les activitats públiques o privades que, directament o indirectament, puguin tenir conseqüències negatives per a la salut, i en exercici de la competència compartida atribuïda a la Generalitat de Catalunya per l'article 162.3.b) de l'Estatut d'autonomia, en matèria d'ordenació, planificació, determinació, regulació i execució de les mesures destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública en tost els àmbits. En aquesta regulació conflueixen també altres títols competencials previstos a l'Estatut d'autonomia; en concret, el títol exclusiu en matèria de defensa dels drets dels consumidors i usuaris (article 123.a), el títol compartit en matèria de residus (article 144.1.e), el títol exclusiu en matèria d'ensenyament no universitari, sobre els ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l'obtenció d'un títol o una certificació acadèmica o professional amb validesa a tot l'Estat, i sobre els centres que imparteixen aquests ensenyaments (article 131.1) i, finalment el títol competencial exclusiu en matèria de règim local (article 160.1.b).

La Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut, constitueix un primer pas en la modernització i actualització de la protecció de la salut i esdevé el marc de referència en aquesta matèria. Així, l'article 4 de la Llei disposa que estan sotmeses a avaluació del risc, les situacions de risc derivades de l'exposició de les persones als agents físics, químics i biològics presents en el medi i en els seus vectors, i que estan sotmeses a gestió del risc, i, per tant, a accions de vigilància i control sanitaris les condicions higièniques i sanitàries dels locals i instal·lacions de concurrència pública i les activitats que s'hi duen a terme. D'altra banda, l'article 6.1 de la Llei 7/2003, de 25 d'abril, preveu que els establiments en què es duguin a terme les activitats de protecció de la salut a què fa referència l'article 4 de la Llei, estan subjectes al tràmit d'autorització sanitària prèvia al funcionament, d'acord amb la normativa sectorial aplicable. Aquest article remet a la regulació reglamentària pel que fa al contingut de l'autorització sanitària corresponent i als criteris i els requisits per atorgar-la. L'apartat 2 del mateix article 6 preveu que l'autorització sanitària ha de ser atorgada per les autoritats sanitàries a les quals pertoca, d'acord amb les competències que tenen atribuïdes per aquesta Llei, pels reglaments que la despleguen i per la legislació de règim local de Catalunya.

L'article 68.1 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, atribueix als ajuntaments el control sanitari d'edificis, llocs d'habitatge i convivència humana com són els centres d'higiene personal, i la promoció de la protecció de la salubritat pública. D'altra banda, l'article 66.3, apartats g) i h), del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els municipis tenen competències pròpies en protecció de salubritat pública i defensa dels usuaris i consumidors. En aquest context legal, aquest Decret atribueix als ajuntaments la competència d'autorització i control sanitaris dels establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing.

Per tot el que s'ha exposat, d'acord amb el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, un cop dictaminat el projecte pel Consell de Treball Econòmic i Social, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Salut, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I

Objecte, àmbit d'aplicació i definicions

Article 1

Objecte

1.1 Aquest Decret té per objecte establir les condicions d'exercici, a Catalunya, de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing aplicables als establiments no sanitaris on es realitzen aquestes pràctiques, amb la finalitat de protegir la salut de les persones usuàries i del personal aplicador.

1.2 Amb aquesta finalitat es regulen els aspectes següents: els requisits estructurals, d'equipament i d'activitat; les condicions higienicosanitàries que han de complir els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing per a la seva autorització; el procediment d'autorització dels establiments de pràctica de tatuatge, micropigmentació i pírcing; les condicions higienicosanitàries que ha de complir el personal aplicador de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing; la formació del personal aplicador de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing; la creació i regulació del Registre de personal aplicador de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing i del Registre de centres de formació homologada; i el règim de control i sancionador.

Article 2

Àmbit d'aplicació

2.1 Aquest Decret és d'aplicació a aquells establiments no sanitaris ubicats a Catalunya on es realitzen, de manera exclusiva o conjuntament amb altres activitats, pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing segons definició establerta a l'article 3 d'aquest Decret.

2.2 En els establiments de tatuatge, micromigmentació i pírcing no es poden realitzar pràctiques considerades procediments mèdics i sanitaris les quals es poden dur a terme exclusivament en centres i serveis sanitaris.

Article 3

Definicions

A efectes d'aquest Decret s'entén per :

Tatuatge: procediment de decoració del cos humà mitjançant la introducció de pigments colorants a la pell per mitjà de puncions.

Micropigmentació: procediment d'embelliment de llavis, celles, ulls, arèola mamària i camuflatge de cicatrius, cremades i altres discromies, mitjançant la introducció de pigments colorants a la pell per mitjà de puncions.

Pírcing: procediment de decoració del cos humà consistent en la perforació de pell, mucoses o altres teixits amb la finalitat de penjar joies i objectes de metall. Queda exclosa de la definició de pírcing la perforació del lòbul de les orelles mitjançant la tècnica de subjecció de l'arracada de manera automàtica, estèril o d'un sol ús.

Establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing: conjunt organitzat de mitjans tècnics i instal·lacions de caràcter no sanitari autoritzat per l'autoritat sanitària competent en el qual una o diverses persones habilitades d'acord amb les previsions del capítol V d'aquest Decret exerceixen pràctiques de tatuatge, de micropigmentació i/o pírcing, amb caràcter exclusiu o conjuntament amb altres activitats.

Personal aplicador de tatuatge, micropigmentació i pírcing: personal habilitat d'acord amb les previsions del capítol V d'aquest Decret per a l'exercici de pràctiques de tatuatge, de micropigmentació i de pírcing en un establiment autoritzat.

Àrea d'espera: dependència de l'establiment habilitada perquè les persones usuàries puguin esperar prèviament a l'inici de les pràctiques en unes condicions adequades.

Àrea de treball: dependència de l'establiment on específicament es realitzen les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing.

Àrea de preparació del material: àrea diferenciada en els establiments on es realitza la neteja, desinfecció i esterilització del material.

Esterilització: procés per a la completa destrucció de totes les formes vegetatives presents en un medi determinat.

Desinfecció: procés per a la destrucció dels microorganismes patògens en els objectes inanimats.

Consentiment informat: conformitat lliure, voluntària, específica i conscient d'una persona usuària, manifestada en ple ús de les seves facultats, després de rebre la informació adient, i per escrit, perquè tingui lloc qualsevol de les pràctiques objecte d'aquest Decret.

Capítol II

Requeriments generals de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Article 4

Condicions de l'exercici de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing

4.1 Les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing únicament poden realitzar-se per part de persones habilitades d'acord amb les previsions del capítol V d'aquest Decret en establiments que s'adeqüin a les prescripcions establertes en aquest Decret, prèviament autoritzats per l'autoritat municipal competent del municipi d'ubicació. La responsabilitat d'obtenir aquesta autorització correspon a la persona titular de l'establiment.

4.2 Les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing només poden realitzar-se en establiments permanents, i resta prohibida la seva pràctica ambulant, amb la única excepció que s'estableix a l'apartat 3 d'aquest article.

4.3 La realització de qualsevol de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing en establiments no habituals, per motius de fires, congressos i esdeveniments similars, requereix el permís previ al seu inici de l'ajuntament del municipi on es pretenguin desenvolupar. El desenvolupament d'aquestes pràctiques amb caràcter no habitual s'ha de subjectar als requeriments establerts en aquest Decret.

Article 5

Informació a la persona usuària

5.1 Els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing han de tenir a disposició de les persones usuàries que ho sol·licitin els fulls de reclamacions/denúncia oficials d'acord amb la normativa vigent.

5.2 El personal aplicador ha de proporcionar a la persona que sol·licita l'aplicació de qualsevol d'aquestes pràctiques informació escrita sobre:

a) La pràctica a realitzar.

b) Les recomanacions higienicosanitàries a tenir en compte prèviament a la realització de la pràctica.

c) Els riscos sanitaris i complicacions de la mateixa.

d) Les cures necessàries per a la cicatrització.

e) Les condicions de reversibilitat de la pràctica.

f) Les indicacions i contraindicacions a aquests tipus de pràctiques.

g) Les característiques dels productes i materials a implantar o utilitzar en la pràctica escollida.

Aquesta informació ha d'estar redactada en termes comprensibles als efectes que aquestes persones prestin el seu consentiment, que en tot cas ha de ser previ a l'inici de la pràctica, i s'ha d'annexar al full de consentiment informat.

5.3 A la finalització de la pràctica, els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing han de lliurar a la persona usuària un document acreditatiu dels serveis realitzats amb les dades de l'establiment (nom i número d'autorització) i d'identificació (nom i cognoms) de l'aplicador o aplicadora.

5.4 El Departament de Salut ha d'elaborar una guia higienicosanitària per a professionals de tatuatge, micropigmentació i pírcing, el contingut de la qual ha de ser tingut en compte en l'elaboració del full informatiu previst a l'apartat 2 d'aquest article.

Article 6

Consentiment informat

6.1 Qualsevol persona que se sotmet a les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, un cop rebuda la informació a què fa referència l'article 5 d'aquest Decret, ha de donar prèviament i per escrit el consentiment informat a la seva realització, mitjançant un document que ha de contenir el contingut bàsic que figura a l'annex 1 d'aquest Decret.

6.2 Correspon als i a les menors d'edat amb maduresa suficient, prestar personalment i per escrit el consentiment informat per sotmetre's a les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing. La maduresa suficient del o de la menor per prestar aquest consentiment s'acreditarà mitjançant escrit a aquest efecte del pare, la mare o el tutor o la tutora del o de la menor. No obstant, aquest requisit d'acreditació de la suficiència de la maduresa no serà necessari per a l'aplicació d'aquestes pràctiques a adolescents de més de setze anys. En tot cas, el personal aplicador ha de proporcionar al menor informació adient a les seves possibilitats de comprensió.

6.3 En el cas de persones incapacitades, la presentació per escrit del consentiment informat per a sotmetre's a les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing ha de quedar condicionada a l'abast i els límits de la sentència que declari la incapacitació, i s'ha de garantir, en tot cas, el respecte a la dignitat de la persona incapacitada com a límit a la pràctica d'aquestes intervencions.

Article 7

Conservació dels consentiments informats

Els documents de consentiment informat i els seus annexos s'han de conservar, sota la responsabilitat de la persona titular de l'establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing, durant tres anys des de la seva formalització, a disposició de l'autoritat competent. El fitxer, en suport paper o informàtic, que contingui aquestes dades de caràcter personal s'ha de subjectar a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i normativa de desenvolupament.

Capítol III

Condicions tecnicosanitàries dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Article 8

Instal·lacions i mobiliari

8.1 Els locals on es realitzen les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing han d'estar nets, desinfectats, conservats en bon estat i han de disposar de bona ventilació i il·luminació. Com a mínim en acabar la jornada laboral i sempre que sigui necessari el local s'ha de netejar amb aigua i detergent.

De manera periòdica s'han de desinfectar totes les superfícies.

8.2 El disseny i els materials de construcció del mobiliari dels locals destinats a les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing han de permetre una fàcil neteja i desinfecció. Les superfícies (terra, parets, sostres, finestres i portes) han de ser llises, no poroses, i sense esquerdes, impermeables, de fàcil neteja i desinfecció.

8.3 Els elements metàl·lics de les instal·lacions han de ser de materials resistents a l'oxidació.

8.4 Els actes sobre la pell o altres teixits corporals s'han de realitzar en una àrea específica i individual de treball, aïllada de la resta de l'establiment mitjançant tancament estanc i dotada de bona il·luminació. L'àrea de treball ha de disposar d'un rentamans d'accionament no manual, equipat amb aigua corrent, dispensador de sabó i tovalloles d'un sol ús. També ha de disposar d'un recipient d'accionament no manual per a la recollida de residus assimilables a municipals.

8.5 L'àrea de preparació del material no pot estar ubicada en lavabos o zones exposades a l'exterior.

8.6 El mobiliari de l'àrea de treball i el material necessari per a les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing ha d'estar disposat de manera que l'accés del personal aplicador als utensilis que precisi sigui fàcil i comporti els mínims desplaçaments possibles.

8.7 Els establiments han de disposar de zones d'emmagatzematge independents per a productes i utensilis destinats a la neteja, així com d'armaris per a la roba específica de treball del personal. Els productes de neteja i desinfecció han d'estar perfectament etiquetats i identificats.

8.8 Els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing han de disposar d'una farmaciola equipada amb material de cura suficient per poder garantir l'assistència de primers auxilis a les persones usuàries.

Article 9

Equipament i instrumental

9.1 Els estris i els materials que s'utilitzen en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing que entren en contacte amb les persones han de ser estèrils i d'un sol ús.

9.2 Els estris de rasurat i afaitat han de ser d'un sol ús i no es poden utilitzar navalles tradicionals ni altres elements de fulles no rebutjables.

9.3 No es poden utilitzar els anomenats llapis tallasang.

9.4 El material d'ús no rebutjable s'ha de rentar i esterilitzar segons el mètode que estableix l'annex 2 d'aquest Decret, i s'han de guardar en condicions adients fins al moment de la seva utilització.

9.5 El material d'us no rebutjable que no és resistent als mètodes d'esterilització i que es pot contaminar accidentalment s'ha de rentar acuradament i desinfectar segons el mètode que estableix l'annex 2 d'aquest Decret, abans de cada utilització.

9.6 L'ús de les pistoles perforadores queda restringit exclusivament a la perforació del lòbul de l'orella, havent-se de desinfectar després de cada ús, pel mètode establerts en l'annex 2 d'aquest Decret.

9.7 És responsabilitat de la persona titular de l'establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing dur a terme el manteniment dels aparells d'esterilització per part d'un servei tècnic competent, amb la periodicitat recomanada pel fabricant i portar un registre de les operacions de manteniment. Aquesta documentació s'ha de conservar un termini de 5 anys des de la data de realització de l'operació, a disposició de l'autoritat competent.

Article 10

Productes i material d'ús

10.1 Els materials de subjecció implantats han de ser d'una qualitat que eviti el risc de reaccions al·lèrgiques i han de ser biocompatibles i de material reconegut com apte per a implants subcutanis per la normativa vigent sobre productes sanitaris. Han d'estar envasats individualment i esterilitzats fins la seva utilització. Les joies utilitzades han de ser d'or de 18 quirats mínim i/o titani o materials biocompatibles i hipoal·lergènics, per tal de reduir els riscos d'infecció i reacció al·lèrgica.

10.2 Les tintes i pigments utilitzats en les activitats de tatuatge i de micropigmentació han de complir allò establert en la normativa vigent sobre productes cosmètics i disposar del corresponent Registre sanitari com a productes d'higiene especial. Les tintes que han d'utilitzar-se en una aplicació han de col·locar-se en recipients estèrils, d'un sol ús i rebutjables posteriorment.

10.3 A efectes de traçabilitat, els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing han d'enregistrar el producte i el lot utilitzat en cada persona usuària. Aquesta informació s'ha de conservar un termini de tres anys des del seu enregistrament, a disposició de la persona usuària i de l'autoritat competent.

10.4 Els aparells i instrumental utilitzats en el tatuatge, micropigmentació i pírcing han de complir la normativa vigent sobre productes sanitaris en aquells aspectes que els hi sigui d'aplicació.

10.5 Tota reacció adversa que s'observi de manera immediata a l'aplicació d'una tinta o pigment, s'ha de comunicar al Departament de Salut per part de la persona titular de l'establiment.

Article 11

Higiene i protecció personal

11.1 El personal aplicador de tatuatge, micropigmentació i pírcing ha d'estar vacunat de l'hepatitis B o disposar d'immunitat natural. També han d'estar vacunats del tètanus.

11.2 El personal aplicador ha de rentar-se les mans amb aigua i sabó abans de qualsevol actuació i en acabar l'activitat; també cada vegada que es reprèn l'activitat si hi ha interrupcions.

11.3 Per a cada aplicació que impliqui ruptura de la barrera cutània o mucosa s'han d'utilitzar guants de tipus quirúrgic, estèrils i d'un sol ús.

11.4 El personal aplicador que pateixi lesions de la pell per ferides, cremades o malalties infeccioses o inflamatòries ha de cobrir-se la lesió amb material impermeable. Quan això no sigui possible, aquest personal s'ha d'abstenir de realitzar serveis de contacte directe amb les persones usuàries fins a la seva curació.

11.5 El personal aplicador ha d'utilitzar roba neta i específica per a la seva feina, la qual ha de ser substituïda sempre que es taqui de sang i/o fluids corporals.

11.6 No es pot fumar, menjar o beure en les àrees de treball i de preparació del material.

11.7 Es prohibeix l'entrada d'animals a l'àrea de treball i a l'àrea de preparació dels materials dels establiments, així com de les persones alienes a l'activitat.

11.8 S'han de reemplaçar el material, l'instrumental o els equips que per qualsevol circumstància s'hagi contaminat, i procedir a la seva substitució, desinfecció o esterilització, segons procedeixi.

Article 12

Mesures d'autocontrol

12.1 Els titulars dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing són les persones responsables de la higiene i seguretat de les activitats que s'hi realitzen, així com del manteniment de les instal·lacions, l'equipament i l'instrumental i de la conservació de la documentació pertinent en les condicions que es fixen en aquest Decret i la resta de normatives que els sigui d'aplicació.

12.2 Els titulars dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing han d'identificar qualsevol aspecte de l'activitat que sigui determinant per garantir la protecció de la salut de les persones usuàries dels seus serveis, com també del personal aplicador que hi treballa i han d'adoptar les mesures correctores adients.

12.3 Les tècniques de validació en l'autocontrol dels sistemes d'esterilització han de garantir la seva eficàcia mitjançant tècniques de control, físic, químic i biològic que s'han d'ajustar en tot moment a les normes establertes i a les recomanacions del fabricant.

12.4 Els cicles d'esterilització s'han de sotmetre a un control de rutina que s'ha de realitzar amb una freqüència mínima, segons un pla documentat i les recomanacions del fabricant.

12.5 Durant el procés d'esterilització no es poden superar les càrregues de material a tractar, que s'ha de distribuir d'acord amb les recomanacions contingudes en les especificacions tècniques de l'equip.

Article 13

Gestió de residus

Els residus generats pels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing que per raó de la seva naturalesa i característiques puguin ser classificats com a residus sanitaris d'acord amb el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris, estan subjectes a les mesures de gestió contingudes en aquesta norma i restant normativa vigent en aquest matèria, llevat de les obligacions de disposar del llibre oficial de control de residus sanitaris, i de presentar resum anual de producció de residus sanitaris.

Capítol IV

Autorització sanitària, control i vigilància

Article 14

Autorització sanitària municipal

14.1 Als efectes de la verificació del compliment de les normes sanitàries previstes en aquest Decret, els establiments i instal·lacions on es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing estan subjectes al tràmit d'autorització municipal prèvia.

14.2 Correspon a l'autoritat municipal competent l'autorització sanitària de funcionament dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing que s'ubiquen en el seu terme municipal, com també l'exercici de les competències de vigilància i control dels mateixos.

D'acord amb el que s'ha establert a l'article 4.3 d'aquest Decret també correspon a l'ajuntament l'autorització sanitària dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing no habituals, així com la seva vigilància i control.

14.3 A la sol·licitud que s'ha d'adreçar a l'ajuntament corresponent per a l'autorització sanitària de funcionament dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing s'ha d'adjuntar, com a mínim, la documentació següent:

a) Descripció detallada de les instal·lacions amb plànols.

b) Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme en el local.

c) Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d'esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives.

d) Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions.

e) Documentació acreditativa de la formació del personal aplicador, de conformitat amb el que estableix el capítol V d'aquest Decret.

f) Acreditació de la recollida de residus de risc mitjançant còpia del contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris.

g) Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària d'acord amb l'article 5.2 d'aquest Decret.

14.4 L'òrgan municipal competent pot sol·licitar les dades i documentació addicionals que siguin rellevants per verificar el compliment de les normes sanitàries establertes en aquest Decret, i d'altra normativa d'aplicació.

14.5 El termini per resoldre l'expedient i notificar la resolució d'atorgament o denegació de l'autorització és de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu aquelles sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert, de conformitat amb l'article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

14.6 L'autorització ha d'especificar la pràctiques de tatutage, micropigmentació o pírcing que constitueixen la cartera de serveis de l'establiment.

14.7 L'autorització ha d'estar exposada a l'establiment, a la vista de les persones usuàries.

Article 15

Modificació de l'autorització

15.1 La modificació de la cartera de serveis dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing requereix l'autorització municipal prèvia, abans de fer-se efectiva.

15.2 El termini per resoldre i notificar la resolució d'atorgament o denegació de la modificació de l'autorització és de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

Article 16

Obligació de comunicació

16.1 Els titulars dels establiments autoritzats tenen la obligació de notificar a l'ajuntament autoritzant qualsevol modificació de les circumstàncies que es van tenir en compte en el procediment d'autorització.

16.2 També han de comunicar a l'ajuntament el cessament de l'activitat en el termini màxim d'un mes des de que aquest s'hagi fet efectiu.

Article 17

Ineficàcia sobrevinguda de l'autorització

Els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing han de mantenir les condicions exigides per a la seva autorització i estan subjectes al control de les autoritats competents d'acord amb les previsions de l'article 19.2 d'aquest Decret. Si durant el període de vigència de l'autorització, un establiment deixa de complir algun dels requisits previstos en aquest Decret, l'autoritat municipal competent, sens perjudici de la responsabilitat administrativa que pogués derivar-se, ha de declarar l'ineficàcia sobrevinguda de l'autorització, amb la instrucció prèvia del procediment corresponent.

Article 18

Comunicacions

Els ajuntaments han de comunicar a l'Agència de Protecció de la Salut les autoritzacions d'establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing atorgades, com també la resolucions declarant la caducitat de l'autorització o la ineficàcia sobrevinguda de l'autorització, si s'escau, en el termini màxim d'un mes des que s'hagin dictat. Així mateix, els ajuntaments han de donar trasllat a l'esmentada Agència de les comunicacions rebudes de cessament d'activitat en el termini màxim d'un mes des de que hagin rebut la comunicació.

Article 19

Activitat de control

19.1 L'autoritat municipal competent té lliure accés a totes les dependències dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing amb la finalitat de comprovar el compliment de les prescripcions d'aquest Decret i altres normes d'aplicació.

19.2 Per al desenvolupament de les seves funcions de control, els ajuntaments poden sol·licitar el suport tècnic de l'Agència de Protecció de la Salut, d'acord amb les previsions dels articles 45.2 i 46 de la Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut.

Article 20

Altres autoritzacions i intervencions administratives

Les actuacions que regula aquest capítol s'entenen sens perjudici de les autoritzacions i/o intervencions que correspongui atorgar o realitzar en aplicació d'altres normes.

Capítol V

Formació del personal aplicador

Article 21

Requisits de formació del personal aplicador de tatuatge, micropigmentació i pírcing

21.1 Sens perjudici del que disposa l'apartat 2 d'aquest article, les funcions d'aplicador o aplicadora de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing només poden ser exercides per aquelles persones que puguin acreditar, amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, que reuneixen un dels requisits de formació següents:

a) Disposar d'un certificat de formació expedit per un centre de formació homologada en els termes de l'article 22.1 d'aquest Decret.

b) Disposar d'una formació convalidada per l'Institut d'Estudis de la Salut en els termes de l'article 23 d'aquest Decret.

c) Disposar del certificat de formació acreditatiu d'haver superat els cursos de formació homologats per l'Institut d'Estudis de la Salut, emès a l'empara de l'article 11 del Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o pírcing i acreditar que s'ha superat el mòdul formatiu d'ampliació que es descriu a l'annex 3 B) d'aquest Decret, en els termes que preveu la disposició transitòria segona.

El certificat de formació i la resolució de convalidació han de ser vigents.

21.2 Estan exempts de l'obligació d'acreditar els requisits de formació anteriors i poden exercir les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing sense necessitat d'acreditar cap altra formació addicional les persones que disposin d'alguna de les titulacions següents: llicenciatura en Medicina i Cirurgia; llicenciatura en Farmàcia; llicenciatura en Biologia; llicenciatura en Odontologia; diplomatura en Infermeria; diplomatura en Podologia; títol de formació professional de tècnic/a superior en Estètica; títol de formació professional de tècnic/a en Cures Auxiliars d'Infermeria. La mateixa exempció correspon a les persones que obtinguin l'acreditació de la competència corresponent de les unitats de competència de .realitzar i supervisar processos de micropigmentació. i de .realitzar i supervisar tècniques de tatuatge artístic., ambdues vinculades a la qualificació professional de Maquillatge integral, de la família professional d'Imatge personal.

21.3 L'acreditació dels requisits de formació del personal aplicador s'ha d'efectuar en el procediment d'autorització de l'establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing regulat en el capítol IV d'aquest Decret, aportant la documentació corresponent en l'escrit de sol·licitud. No obstant, qualsevol modificació respecte del personal aplicador identificat en el procediment d'autorització s'ha de notificar a l'ajuntament corresponent adjuntant còpia de la titulació habilitant d'acord amb l'apartat anterior o del certificat de formació o resolució de convalidació de la formació corresponent al personal aplicador de nova incorporació.

Article 22

Certificat de formació

22.1 Per obtenir el certificat de formació que acredita per a l'exercici de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing és necessari haver superat un programa de formació homologat oficialment, les característiques del qual figuren a l'annex 3 A) d'aquest Decret.

22.2 La superació del mòdul formatiu d'ampliació que es descriu a l'annex 3 B) d'aquest Decret i que s'adreça a les persones que acreditin haver superat els cursos de formació homologats per l'Institut d'Estudis de la Salut a l'empara de l'article 11 del Decret 28/2001, de 23 de gener, també dóna lloc a l'expedició d'un certificat de formació que acredita per a l'exercici de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing.

22.3 Els certificats de formació que es regulen als apartats 1 i 2 d'aquest article tenen una vigència de 10 anys, i estan subjectes a renovació en els termes de l'article 24 d'aquest Decret.

22.4 El certificat de formació s'ha d'expedir pel centre formatiu corresponent a cada alumne o alumna que, una vegada finalitzat el curs, hagi superat la prova d'avaluació corresponent i ha de constar, com a mínim, de les dades següents:

a) Nom i cognoms de l'alumne o alumna.

b) DNI de l'alumne o alumna o altre document identificatiu per a les persones nacionals d'altres estats.

c) Qualificació d'apte/apta que reconeix la superació de la prova d'avaluació final.

d) Centre docent.

e) Referència de la resolució administrativa d'autorització al curs, amb el núm. d'expedient i edició.

f) Nom del curs i hores realitzades.

g) Dates de realització del curs.

h) Signatura del responsable/coordinador del curs.

Article 23

Convalidació de la formació

23.1 L'Institut d'Estudis de la Salut pot convalidar, als efectes de l'exercici de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, activitats de formació que no hagin estat prèviament homologades per aquest Institut, sempre que comportin haver superat uns continguts formatius de característiques i durada equivalents a les previstes en l'annex 3 A d'aquest Decret. Amb els mateixos requisits d'equivalència es poden convalidar cursos autoritzats en altres comunitats autònomes.

23.2 El procediment s'inicia a instància de la persona interessada adreçada al director o a la directora de l'Institut d'Estudis de la Salut, que és l'òrgan competent per resoldre els expedients de convalidació, previ informe favorable de l'òrgan competent de l'Agència de Protecció de la Salut.

23.3 El termini per resoldre l'expedient i notificar la resolució d'atorgament o denegació de la convalidació és de 3 mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu aquelles sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

23.4 La resolució de convalidació té una vigència de 10 anys, i està subjecte a renovació en els termes de l'article 24 d'aquest Decret.

23.5 Els cursos de formació objecte de convalidació s'han de fer públics en la pàgina web de l'Institut d'Estudis de la Salut.

Article 24

Renovació del certificat de formació i de la resolució de convalidació

24.1 Abans que finalitzi el període de vigència corresponent dels certificats de formació i/o de la resolució de convalidació, que es regulen als articles 22 i 23 d'aquest Decret, la persona titular, si pretén continuar exercint l'activitat d'aplicador o aplicadora de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing transcorregut el termini de vigència, ha de superar un mòdul d'actualització de la formació homologat oficialment, les característiques del qual figuren a l'annex 3 C) d'aquest Decret.

24.2 La superació del mòdul d'actualització homologat comporta la renovació dels certificats de formació regulats a l'article 22 d'aquest Decret, i per al personal aplicador facultat per resolució de convalidació de l'Institut d'Estudis de la Salut comporta el dret a l'expedició d'un certificat de formació.

La renovació o l'expedició del certificat de formació, segons correspongui en cada cas, s'ha de dur a terme pel centre de formació on l'alumne o alumna hagi realitzat el mòdul d'actualització i hagi superat la prova d'avaluació corresponent.

En el certificat expedit s'han de fer constar, com a mínim, les dades previstes a l'article 22.4 d'aquest Decret.

Article 25

Procediment d'homologació dels cursos de formació

25.1 L'homologació de cursos de formació per a aplicadors o aplicadores de tatuatges, micropigmentació i pírcing previstos als articles 22 i 24 d'aquest Decret correspon a l'Institut d'Estudis de la Salut, a instància de l'organisme o entitat organitzadora. La sol·licitud instant l'homologació adreçada al director o a la directora de l'Institut d'Estudis de la Salut s'ha d'acompanyar d'una memòria en què han de constar les dades següents:

a) Entitat organitzadora: raó social, domicili social, CIF/NIF.

b) Persona responsable/coordinadora del curs: nom, DNI o altre document identificatiu en cas de persones nacionals d'altres Estats, i titulació.

c) Objectius del curs.

d) Programa del curs, especificant-hi les unitats didàctiques amb el corresponent nombre d'hores i el seu contingut docent teòric i pràctic.

e) Relació de professorat, amb els currículums respectius en els quals ha de constar la seva experiència en aquests continguts didàctics, acompanyada de fotocòpia compulsada de la titulació que els acredita per aquesta activitat, en què s'especifiqui la matèria a impartir per cadascun d'ells.

f) Centre o centres on s'impartiran les classes.

g) Procediments d'avaluació dels coneixements i habilitats dels participants.

h) Model de certificat de formació.

i) Dates de realització del curs i horari.

j) Condicions d'inscripció i nombre de places ofertes.

25.2 La persona responsable/coordinadora del curs ha de tenir la llicenciatura en Medicina i Cirurgia. La docència poden exercir-la aquelles persones que tinguin alguna de les titulacions o qualificacions especificades en l'article 21.2 d'aquest Decret, així com altres titulats universitaris o titulades universitàries de grau superior o mig, en tots els casos sempre que els currículums formatius siguin pertinents en funció de la matèria a impartir.

25.3 Correspon al director o la directora de l'Institut d'Estudis de la Salut resoldre els expedients d'homologació de cursos de formació, amb l'informe vinculant previ de l'òrgan competent de l'Agència de Protecció de la Salut.

25.4 El termini per resoldre l'expedient i notificar la resolució d'atorgament o denegació de l'homologació és de 3 mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu aquelles sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert, de conformitat amb l'article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

25.5 L'Institut d'Estudis de la Salut, sens perjudici de la responsabilitat administrativa que pogués derivar-se, pot declarar l'ineficàcia sobrevinguda de l'homologació, amb la instrucció prèvia del procediment corresponent, en cas que es comprovi l'incompliment de les dades presentades en la sol·licitud.

25.6 Els centres que realitzen formació homologada s'han de fer públics en la pàgina web de l'Institut d'Estudis de la Salut.

Article 26

Comunicació del personal amb certificació de formació

El centres de formació homologada han de trametre a l'Institut d'Estudis de la Salut la informació següent:

a) Relació de l'alumnat al qual s'hagi emès certificat de formació, per primer cop o en un procés de renovació, amb indicació de nom i cognoms, DNI o altre document identificatiu per a les persones nacionals d'altres estats, adreça i telèfon.

b) Data i edició del curs.

Capítol VI

Registres

Article 27

Creació del Registre de personal aplicador de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing i del Registre de centres de formació homologada

27.1 Es crea el Registre de personal aplicador de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing en el qual s'inscriuran les persones habilitades per a l'aplicació de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing d'acord amb el capítol V d'aquest Decret.

27.2 Es crea el Registre de centres de formació homologada en el qual s'inscriuran els centres organitzadors de cursos de formació homologada per a aplicadors o aplicadores de tatuatge, micropigmentació i pírcing.

27.3 Per ordre de la persona titular del Departament de Salut es regularà l'estructura dels registres creats en aquest article, de conformitat amb la normativa legal sobre protecció de dades personals.

Article 28

Cancel·lació d'inscripcions registrals

28.1 La declaració de caducitat del certificat de formació i/o de la resolució de convalidació d'un aplicador o una aplicadora de pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing per part de l'Institut d'Estudis de la Salut comporta la cancel·lació de la inscripció registral corresponent. Així mateix, la inscripció s'ha de cancel·lar en el cas de cessament de l'activitat per decisió de la persona interessada comunicada a l'esmentat Institut.

28.2 La declaració d'ineficàcia sobrevinguda de l'homologació de la totalitat dels cursos de formació organitzats per un centre per part de l'Institut d'Estudis de la Salut comporta la cancel·lació de la inscripció registral corresponent. Així mateix, la inscripció s'ha de cancel·lar en el cas de cessament de l'activitat de formació per decisió de la persona titular del centre comunicada a l'esmentat Institut.

Capítol VII

Règim sancionador

Article 29

Infraccions i sancions

El règim sancionador aplicable a les prescripcions d'aquest Decret és l'establert al títol VI de la Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut.

De conformitat amb l'apartat anterior es tipifiquen com a infraccions sanitàries les següents:

a) Infraccions lleus

Són infraccions lleus els incompliments de les prescripcions d'aquest Decret que no rebin la qualificació d'infraccions greus o molt greus als apartats b) i c) d'aquest article i sempre que aquests incompliments no tinguin repercussió directa per a la salut pública ni hagin causat danys en la salut de les persones.

b) Infraccions greus

b.1 Es consideren infraccions de l'article 47.d) de la Llei 7/2003, de protecció de la salut:

b.1.1 La realització d'activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing per part de persones que no estiguin facultades per a l'exercici d'aquestes activitats, d'acord amb el capítol V d'aquest Decret.

b.1.2 La realització de les pràctiques que es regulen en aquest Decret sense haver proporcionat a la persona usuària la informació que estableix l'article 5.2.

b.1.3 La realització de les pràctiques que es regulen en aquest Decret sense haver tramitat prèviament el consentiment informat previst a l'article 6.1 o sense haver sol·licitat a la persona usuària del servei un document d'identificació que permeti verificar el compliment del requisit establerts a l'article 6.2 d'aquest Decret.

b.1.4 L'incompliment de les prescripcions establertes a l'article 8, apartats 3, 4, 5 i 8 d'aquest Decret.

b.1.5 La utilització de materials de subjecció que incompleixin l'establert en l'article 10.1 d'aquest Decret.

b.1.6 La utilització de tintes i pigments que incompleixin l'establert en l'article 10.2 d'aquest Decret.

b.1.7 La utilització d'aparells i instrumental que incompleixin la reglamentació que els és d'aplicació, d'acord amb l'article 10.4 d'aquest Decret.

b.1.8 L'incompliment de les prescripcions establertes en l'article 9, apartats 2, 3, 4, 5, 6 i 7 relatives als estris i materials utilitzats en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing i de l'article 13 d'aquest Decret, relatiu a la gestió dels residus sanitaris generats.

b.1.9 La realització, en els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing, de pràctiques pròpies exclusivament de centres i serveis sanitaris, contràriament a la prohibició establerta en l'article 2.2 d'aquest Decret.

b.1.10 La no-conservació dels documents de consentiment informat i dels registres previstos a l'article 10.3 d'aquest Decret en els terminis establerts.

b.1.11 L'incompliment de qualsevol de les prescripcions considerades lleus, quan aquest incompliment hagi posat en greu risc la salut pública o hagi causat danys en la salut de les persones.

b.2 Es consideren infraccions de l'article 47.n) de la Llei 7/2003, de protecció de la salut

b.2.1 L'incompliment de les mesures d'autocontrol establertes en l'article 12 d'aquest Decret.

b.2.2 L'incompliment de les normes d'higiene i protecció personal establertes a l'article 11, apartats 1,2,3 i 8 d'aquest Decret.

b.3 Es considera infracció de l'article 47.h) de la Llei 7/2003, de protecció de la salut, l'incompliment dels manaments dimanants de les mesures cautelars adoptades d'acord amb l'article 51 de la Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut.

b.4 Es considera infracció de l'article 47.f) de la Llei 7/2003, de protecció de la salut, l'incompliment de la prescripció establerta a l'article 19 d'aquest Decret, relatiu a dificultar o impedir la tasca d'inspecció, ja sigui per acció o per omissió.

b.5 La reincidència en la comissió d'infraccions lleus en el període de 2 anys anteriors a la data de comissió de la infracció.

c) Infraccions molt greus

c.1 Es consideren infraccions de l'article 47.d) de la Llei 7/2003, de protecció de la salut:

c.1.1 La reutilització de estris i materials que entrin en contacte amb les persones, la utilització de material d'un sol, ús reestirilitzat, la utilització de materials i estris que no siguin estèrils o la utilització d'estris que no sent d'un sol ús no permetin la esterilització o desinfecció amb els mètodes establerts a l'annex 2 d'aquest Decret.

c.1.2 La realització de pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing de manera ambulant, contràriament a la prohibició establerta en l'article 4.2 d'aquest Decret i realitzar aquestes pràctiques en establiments no habituals sense el permís degut, contràriament a l'establert en l'article 4.2 d'aquest Decret.

c.1.3 L'incompliment de qualsevol prescripció de les considerades lleus o greus, quan aquest incompliment hagi posat en greu risc la salut pública o hagi causat danys greus o molt greus en la salut de les persones.

c.2 Es considera infracció de l'article 47.e) de la Llei 7/2003, de protecció de la salut, la realització de pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing en establiments sense que disposin d'autorització municipal.

c.3 Es considera infracció de l'article 47.n) de la Llei 7/2003, de protecció de la salut, l'incompliment de la prescripció establerta a l'article 11.4 d'aquest Decret, relatiu a les mesures d'higiene i protecció del personal aplicador de tatuatges, micropigmentacions i pírcings, quan aquest pateix lesions amb ferides.

c.4 La reincidència en la comissió d'infraccions greus en el període de 5 anys anteriors a la data de comissió de la infracció.

Disposicions transitòries

Primera

Els centres de tatuatge i/o pírcing que estiguin autoritzats a l'empara del Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o pírcing, disposen d'un termini de sis mesos comptat des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, per renovar l'autorització municipal d'acord amb les prescripcions que s'hi contenen.

Segona

El personal aplicador que disposi del certificat de formació d'acord amb les prescripcions de l'article 11 del Decret 28/2001, de 23 de gener, disposa d'un termini d'un any comptat des de l'entrada en vigor d'aquest Decret per superar el mòdul d'ampliació que es descriu a l'apartat B de l'annex 3.

Disposició derogatòria

Aquest Decret deroga el Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o pírcing. Així mateix, es deixen sense efecte la Resolució SSS/1886/2002, de 7 de març, per la qual s'eximeixen determinades titulacions professionals de la realització dels cursos de formació per a aplicadors o aplicadores de tatuatges i/o pírcings que preveu el Decret 28/2001, de 23 de gener, i la Resolució SSS/709/2004, de 3 de març, per la qual s'eximeixen els tècnics/tècniques superiors en estètica de la realització dels cursos de formació per a aplicadors o aplicadores de tatuatges i/o pírcings que preveu el Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o pírcing.

Disposició final

Els ajuntaments poden dictar reglaments i/o ordenances, en exercici de la normativa vigent en matèria de règim local, per regular les competències que els atribueix aquest Decret.

Barcelona, 22 d'abril de 2008

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Marina Geli i Fàbrega

Consellera de Salut

Annex 1

Contingut bàsic del consentiment informat

El document imprès de consentiment informat haurà de contenir, almenys, la següent informació:

a) Dades identificatives de l'establiment i del aplicador.

b) Dades identificatives i edat de la persona usuària i, si s'escau, de qui en tingui la representació legal.

c) La pràctica a realitzar.

d) Les indicacions i contraindicacions a aquest tipus de pràctica.

e) Riscos sanitaris i complicacions associats a aquest tipus de pràctiques.

f) Les cures necessàries per a la cicatrització.

g) La indicació de consultar al servei mèdic en cas que la persona usuària pateixi malalties o si es produeixen complicacions posteriors.

h) Data, signatura i DNI de la persona usuària o de qui en tingui la representació legal.

Annex 2

Mètodes d'esterilització, desinfecció i neteja

Com requisit bàsic, abans de qualsevol actuació sobre la pell, es procedirà a la seva antisèpsia amb clorhexidina i/o providona iodada. Tot el material que hagi de ser esterilitzat o desinfectat haurà de rentar-se prèviament amb aigua i detergent de forma minuciosa i assecar-se després completament.

a) Mètodes d'esterilització

Els utensilis i materials que travessen o penetren la pell, les mucoses i altres teixits i que no siguin d'un sol ús, així com els aparells i maquinària que s'utilitzen en aquestes practiques hauran de ser estèrils i s'han de reesterilitzar després de la seva utilització, mantenint aquesta condició fins al seu pròxim ús.

Per a l'esterilització podrà utilitzar-se qualsevol dels procediments següents, tenint en compte les condicions d'ús recomanades pel fabricant:

Esterilització per vapor (autoclau) a 121º durant 20 min i a 1 atmosfera de pressió o 135º durant 5 min a 2 atmosferes de pressió.

b) Mètodes de desinfecció

Els aparells, utensilis i materials utilitzats en aquestes pràctiques que no poden ser sotmesos a una esterilització, hauran de ser sotmesos a desinfecció d'alt nivell amb:

Glutaraldehid al 2% ,

Ortho phthaldehid al 0,5%,

Peròxid d'hidrogen al 6%,

El temps de contacte del material immers en la solució desinfectant serà el recomanat pel fabricant del producte i que variarà entre 15 a 30 min.

Annex 3

Apartat A

Característiques del programa de formació

Durada : 35 hores, incloent les pràctiques i l'avaluació

Contingut bàsic:

1. Conceptes anatòmics i fisiologia bàsica de la pell i les mucoses (2 h).

2. Microbiologia bàsica (2 h).

3. Malalties de transmissió hemàtica i cutània- mucosa (2 h).

4. Conceptes d'asèpsia , desinfecció i esterilització (3 h).

Mètodes de desinfecció i d'esterilització.

5. Seguretat i salut en el treball: riscos específics de l'activitat i la seva prevenció ( 2 h)

Aspectes generals de seguretat i salut laboral relacionats amb les instal·lacions i el mobiliari.

Riscos derivats del contacte amb els agents biològics i la seva prevenció (rentats de mans, protecció de ferides i lesions de la pell i vacunes).

Riscos en relació amb els productes i materials utilitzats i amb els equips de treball i instrumental.

6. Locals i instal·lacions (1.30 h)

Condicions higienicosanitàries

Instal·lacions i productes necessaris

Neteja i desinfecció dels locals

7. Utensilis i material d'ús (2.30 h)

Per tècniques de pírcing

Per tècniques de tatuatge i micropigmentació

8. Mesures preventives (2 h)

Cures pre i postaplicacions

Indicacions i contraindicacions

9. Informació a les persones usuàries (2 h)

10. Residus: Concepte, tipologia i gestió (1 h)

11. Règim de responsabilitat civil: Nocions bàsiques (1 h)

12. Marc legal: Normativa d'aplicació als establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació (2 h)

13. Assistència sanitària immediata: (3 h)

Nocions bàsiques

Activació del sistema d'emergències de Catalunya

14. Pràctiques: (8 h)

Higiene dels utensilis

Pràctiques higièniques d'aplicació

Habilitats comunicatives per a la informació de la persona usuària

Pràctiques d'assistència sanitària immediata

15. Avaluació objectiva individual (1 h)

Apartat B

Característiques del mòdul d'ampliació

Durada: 10 hores, incloent les pràctiques i l'avaluació

Contingut bàsic:

1. Mesures preventives (2 h)

Cures pre i postaplicacions

Indicacions i contraindicacions

2. Informació a les persones usuàries (1 h)

3. Règim de responsabilitat civil: Nocions bàsiques (1 h)

4. Marc legal: Normativa d'aplicació dels establiments de tatuatge/pírcing i micropigmentació (1 h)

5. Assistència sanitària immediata: (2 h)

Nocions bàsiques.

Activació del sistema d'emergències de Catalunya.

6. Pràctiques: (2 h)

Habilitats comunicatives per a la informació a la persona usuària.

Pràctiques d'assistència sanitària immediata.

7. Avaluació objectiva individual (1 h)

Apartat C

Característiques del mòdul d'actualització

Durada: 10 hores, incloent les pràctiques i l'avaluació

Contingut bàsic:

1. Innovacions en les tècniques d'aplicació.

2. Innovacions en matèria de seguretat i salut i prevenció de riscos laborals.

3. Innovacions legals.

4. Avaluació objectiva individual.

(08.105.216)

 

Amunt