Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/08/2009

  • Número del document MAH/2445/2009

  • Número de control 09223029

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

Dades del DOGC
  • Número 5463

  • Data 14/09/2009

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 67558

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ MAH/2445/2009, de 25 d'agost, de convocatòria de procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 68 places de l'escala bàsica, categoria d'agent (subgrup C1), del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/09).


Atès el que estableixen la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals; el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa aplicable;

Atès que s'han dut a terme els tràmits que preveu la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en relació amb el dret a la negociació col·lectiva, la representació i la participació institucional dels empleats públics;

Vist que la Intervenció Delegada d'aquest Departament ha dut a terme el tràmit d'intervenció corresponent;

En ús de les competències que em confereix l'Acord GOV/129/2008, de 8 de juliol, d'atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Convocar el procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 68 places de l'escala bàsica, categoria d'agent (subgrup C1), del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/09), amb subjecció a les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Article 2

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar, potestativament, recurs de reposició davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC; o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 d'agost de 2009

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Annex 1

Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1 Es convoca procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 68 places de l'escala bàsica, categoria d'agent (subgrup C1), del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

1.2 Les funcions que han d'exercir les persones aspirants que siguin nomenades seran les establertes a l'article 10.c) de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals.

1.3 La realització d'aquest procés selectiu s'ajusta al que estableixen l'article 103 de la Constitució espanyola; la normativa estatal bàsica recollida a la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i modificacions posteriors; el Decret 65/1987, de 15 de gener, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i aquestes bases.

1.4 D'acord amb el que estableixen l'article 56 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; l'article 42 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i l'article 11.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, les persones aspirants, al llarg del procés selectiu, han d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

2. Participants

Poden prendre part en aquest procés selectiu les persones funcionàries al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a l'escala auxiliar del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya amb categoria d'agent auxiliar i reuneixin els requisits establerts a l'article 16 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, que es determinen a la base 3 d'aquest annex.

3. Requisits de participació a la convocatòria

Les persones funcionàries compreses a la base anterior han de reunir els requisits següents:

a) Tenir una antiguitat mínima, com a funcionaris/àries, de 2 anys en situació de servei actiu a la categoria d'agent auxiliar de l'escala auxiliar del Cos d'Agents Rurals.

b) Posseir el títol de batxiller o de tècnic, o tenir superades les proves d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys, o un altre d'equivalent o superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació de l'òrgan competent. També s'hi poden presentar els/les agents rurals que no tinguin la titulació requerida si tenen una antiguitat mínima de deu anys en l'escala auxiliar (o escala del grup C2) del Cos d'Agents, o si tenen una antiguitat de cinc anys en l'esmentada escala (o escala del grup C2) i superen el curs selectiu de formació corresponent.

Els membres del Cos d'Agents Rurals es poden acollir a la dispensa de titulació d'acord amb l'article 12 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, i si superen aquest procés selectiu no es poden tornar a acollir a l'esmentada dispensa de titulació per canviar d'escala.

c) Satisfer la taxa dels drets d'examen.

d) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions o qualsevol altra situació administrativa que comporti reserva de lloc o de destinació.

e) No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública o d'òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió.

4. Sol·licituds i taxa

4.1 Llocs on obtenir el model de sol·licitud

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar al conseller de Medi Ambient i Habitatge i s'han de formalitzar segons el model normalitzat.

Els impresos de sol·licitud estan a disposició de les persones interessades a les adreces detallades al paràgraf següent, i al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge a l'adreça http://mediambient.gencat.cat.

4.2 Llocs on es poden presentar les sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar als registres següents:

Direcció General del Medi Natural: carrer del Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona.

Direcció General del Medi Natural: Finca Torreferrussa, carretera B-140, de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5, 08130 Santa Perpètua de Mogoda.

Serveis Centrals: avinguda Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

Secretaria d'Habitatge: carrer d'Aragó, 244-248, 08007 Barcelona.

Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona: travessera de Gràcia, 56, 08006 Barcelona.

Serveis Territorials de Medi Ambient a Lleida: ronda de Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida, i carrer Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida.

Serveis Territorials d'Habitatge a Lleida: c. del Dr. Fleming, 15, 25006 Lleida.

Serveis Territorials de Medi Ambient a Girona: carrer d'Ultònia, 10-12, 17002 Girona.

Serveis Territorials d'Habitatge a Girona: carrer dels Banyoles, 17 acc., 17004 Girona.

Serveis Territorials de Medi Ambient a Tarragona: carrer del Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona.

Serveis Territorials d'Habitatge a Tarragona: carrer d'Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset), 43004 Tarragona.

Serveis Territorials de Medi Ambient a les Terres de l'Ebre: carrer de Burgos, 17, baixos, 43870 Amposta.

Serveis Territorials d'Habitatge a les Terres de l'Ebre: carrer de Sant Ildefons, 6, 43500 Tortosa.

Així mateix, també es podran presentar pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, s'ha de fer en un sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel/per la funcionari/ària de correus.

4.3 Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants han de presentar:

a) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent, a l'efecte de restar exempt/a de l'exercici de coneixements de llengua catalana que estableix la base 7.1.1.b). A aquests efectes, es publicarà, juntament amb la llista provisional de persones admeses i excloses, una llista amb les persones aspirants que ja han acreditat davant l'òrgan convocant els coneixements de llengua catalana exigits, i no caldrà que els acreditin novament a l'efecte de quedar exempts/es de la realització de l'exercici de la base 7.1.1.b).

En tot cas, la persona participant haurà d'indicar expressament a la sol·licitud el seu nivell de coneixements.

b) Fotocòpia confrontada del resguard de la imposició, en cas que el pagament de la taxa d'inscripció es faci per gir postal o telegràfic o mitjançant transferència bancària. També és acreditatiu de l'abonament de la taxa corresponent el segell de l'entitat bancària a l'apartat de la sol·licitud reservat a aquest efecte.

c) Fotocòpia confrontada del títol de família nombrosa, si la persona participant és membre d'una família nombrosa de categoria general o especial, a l'efecte de gaudir de les bonificacions de la taxa previstes a l'article 34.4 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

4.4 Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.5 Instruccions per emplenar les sol·licituds

Per emplenar les sol·licituds, les persones aspirants, en general, han de tenir en compte les instruccions que figuren al revers de l'imprès i, a més, el següent:

a) A l'apartat Dades de la convocatòria, es faran constar totes les dades requerides, i específicament:

Número de registre de la convocatòria: 01/09.

Cos/escala/categoria: agents rurals, escala bàsica, categoria d'agent (subgrup C1).

Sistema d'accés: promoció interna.

b) A l'apartat Dades personals, s'especificaran totes les dades sol·licitades.

c) A l'apartat Formació, s'indicarà el títol acadèmic oficial que s'al·lega per participar a la convocatòria, o la circumstància equivalent, d'acord amb el que assenyala la base 3.b). Així mateix, s'indicarà el nivell de coneixements de llengua catalana que es té, d'acord amb els certificats de coneixements establerts per la Secretaria de Política Lingüística, o els declarats equivalents.

d) A l'apartat Altres dades, al subapartat Bonificació de la taxa, si la persona aspirant és membre d'una família nombrosa de categoria general o especial, ho ha de fer constar, i haurà d'adjuntar el document acreditatiu a què fa referència la base 4.3.c).

e) A l'apartat Justificació d'ingrés dels drets d'inscripció, es farà constar l'import de la taxa d'inscripció.

f) És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per la persona aspirant.

4.6 Taxa dels drets d'examen

4.6.1 D'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants han de satisfer la taxa de 30,05 euros per inscriure's a la convocatòria. Les persones que siguin membres de famílies nombroses de categoria general gaudiran d'una bonificació del 30% de l'import de la taxa, per la qual cosa hauran de satisfer una taxa de 21,05 euros, i les persones que siguin membres de famílies nombroses de categoria especial gaudiran d'una bonificació del 50% de la taxa, per la qual cosa hauran de satisfer una taxa de 15,05 euros. L'acreditació documental d'aquestes circumstàncies haurà de realitzar-se de conformitat amb el que estableix la base 4.3 c), dins del termini de presentació de sol·licituds a què fa referència la base 4.4, i sens perjudici del que estableix la base 5.2.

4.6.2 El pagament de la taxa s'ha de fer a qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona .La Caixa., mitjançant ingrés en caixa, o bé per gir postal o telegràfic, o mitjançant transferència bancària al compte corrent núm. 2100-1003-13-0200087289, .Compte corrent restringit d'ingressos del Departament de Medi Ambient i Habitatge..

Quan el pagament es faci per gir postal o telegràfic, o mitjançant transferència bancària, cal que, com a nom de la persona remitent, hi consti el nom de la persona aspirant mateixa, la qual ha d'adjuntar a la instància el resguard de la imposició.

4.6.3 El pagament a l'entitat bancària no substitueix en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant l'Administració dins el termini i de la manera prevista anteriorment.

4.6.4 La manca de pagament o el pagament incomplet de la taxa determina l'exclusió de la persona aspirant.

4.6.5 No escau la devolució de la taxa pels drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

4.6.6 A l'efecte d'admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes persones facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat de les dades.

5. Admissió de les persones aspirants

5.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el conseller de Medi Ambient i Habitatge dictarà resolució en el termini màxim d'un mes i declararà aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria, i la llista d'aspirants que ja han acreditat davant l'òrgan convocant els coneixements de llengua catalana exigits a la convocatòria i que consten al registre de personal corresponent. La resolució esmentada, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicarà els llocs on s'exposen les llistes completes i certificades, amb els motius d'exclusió.

5.2 Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge les esmenes dels defectes de la seva sol·licitud inicial, o per adjuntar la documentació requerida a la convocatòria.

Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional i no esmenin dins d'aquest termini el defecte que els sigui imputable i que n'hagi motivat l'exclusió es considerarà que desisteixen de la seva petició.

En qualsevol circumstància, per evitar errors, i en cas de produir-se'n per possibilitar-ne l'esmena dins el termini i en la forma escaient, les persones aspirants comprovaran fefaentment no només que no consten a la llista de persones excloses, sinó que, a més, estan incloses a la llista de persones admeses.

5.3 Un cop transcorreguts quinze dies des de la finalització del termini previst a la base anterior, el conseller de Medi Ambient i Habitatge aprovarà, mitjançant una resolució que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria i la llista definitiva de persones aspirants exemptes de fer l'exercici de coneixements de llengua catalana, i hi constaran els llocs on s'exposen les llistes. Aquesta resolució indicarà, així mateix, la data, l'hora i el lloc de realització de la prova de la fase d'oposició i l'ordre d'actuació de les persones aspirants.

5.4 D'acord amb el que disposa l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la publicació de les resolucions indicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l'exposició de les llistes als taulers d'anuncis als llocs que indiquin aquestes resolucions, es considerarà efectuada la notificació oportuna a les persones interessades i s'iniciaran els terminis a l'efecte de possibles reclamacions o recursos.

5.5 A l'efecte d'admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes persones facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat d'aquestes dades.

6. Tribunal qualificador

6.1 El tribunal qualificador d'aquest procés selectiu el componen els membres següents:

Presidenta: Rosa Maria Torre i Lloveras.

Presidenta suplent: Mar Molinas i Sans.

Vocals titulars:

Primer, Josep Antoni Mur i Allué.

Segon, Josep Maria Soler i Calderon.

Tercera, Beatriu Portabella i Molist.

Quarta, M. Goretti Mas Conde.

Vocals suplents:

Primer, Jaime Torralba i Flo.

Segona, Misericòrdia Torrente i Alberich.

Tercera, Núria Folch i Viñals.

Quarta, Iolanda Parra Luque.

Així mateix, formaran part del tribunal com a representants titular i suplent, respectivament, en qualitat d'assessors/es en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:

Lluís Piqueres i Pla.

Josefa Rosiñol i Pautas.

6.2 El tribunal podrà acordar, si ho considera convenient, la incorporació d'assessors/es especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb els/les seus/seves membres en la valoració de les persones aspirants en les proves o els exercicis que estimin pertinents. Els/les assessors/es es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.

6.3 Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se, i caldrà que ho notifiquin a l'òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d'aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

Igualment, les persones aspirants podran recusar els membres del tribunal quan hi concorrin les circumstàncies previstes.

6.4 El procediment d'actuació del tribunal s'ajustarà en tot cas al que disposen la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.5 L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta de la presidenta del tribunal, pot requerir, a l'efecte escaient, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en què hagin pogut incórrer les persones aspirants, les quals podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no en compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol moment, el tribunal pot requerir a les persones aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

6.6 El tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació d'aquestes normes, i també allò que calgui fer en els casos no previstos.

6.7 De conformitat amb la normativa vigent en matèria d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, els membres del tribunal tenen dret a percebre les assistències que preveu el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnització per raó del servei.

6.8 A l'efecte de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu als Serveis Centrals del Departament de Medi Ambient i Habitatge, avinguda Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

6.9 La Secretaria General de Medi Ambient i Habitatge prestarà el suport material i tècnic necessari per a l'actuació del tribunal qualificador.

7. Procediment de selecció

El procediment de selecció de les persones aspirants és el de concurs oposició.

7.1 Fase d'oposició

7.1.1 La fase d'oposició està constituïda per la prova que s'indica a continuació, que consta de dos exercicis:

a) Primer exercici: qüestionari de coneixements

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en la resolució d'un qüestionari tipus test de 50 preguntes amb 4 respostes alternatives, més 2 de reserva, sobre el temari aprovat per la Resolució MAH/1341/2009, de 4 de maig, per la qual s'aprova el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala bàsica, categoria d'agent (subgrup C1), mitjançant el torn de promoció interna, del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5380, de 15.5.2009). Només una de les respostes és correcta.

A l'efecte de qualificar aquest exercici, únicament es tindran en compte les respostes contestades correctament.

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 50 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 25 punts.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.

b) Segon exercici: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n'estiguin exemptes.

Consisteix a realitzar davant membres del tribunal, i, si escau, amb els/les assessors/es especialistes que aquest designi, un exercici que consta de dues parts:

Primera part: s'hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d'una carta formal d'un mínim de 100 paraules, de la redacció d'una nota de 50 paraules com a mínim, i de la realització d'exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions i/o activitats dels llocs objecte de convocatòria.

Segona part: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa guiada.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora per a la primera part i 10 minuts per a la segona.

La qualificació de l'exercici és d'apte/a o no apte/a.

Exempció de l'exercici de coneixements de llengua catalana:

Resten exemptes de realitzar aquest exercici les persones aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds, que estan en possessió del nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.

Així mateix, podran restar exemptes de realitzar-lo les persones aspirants que acreditin que han participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya on hi hagués establerta una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit en aquesta convocatòria.

Així mateix, podran restar exemptes de realitzar-lo les persones aspirants que en la data i el lloc de realització de l'exercici, abans de l'hora assenyalada per al seu inici, aportin davant el tribunal l'original i una fotocòpia de la documentació suficientment acreditativa d'estar en possessió de coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent. El tribunal trametrà a l'òrgan convocant una fotocòpia de la documentació esmentada perquè s'incorpori a l'expedient de la persona interessada.

La qualificació de l'exercici és d'apte/a o no apte/a.

7.1.2 La qualificació de la fase d'oposició es determina amb la puntuació obtinguda al primer exercici de la primera prova.

7.1.3 La data, l'hora i el lloc de realització de la prova es determinaran en la resolució que preveu la base 5.3.

7.1.4 Les persones aspirants que no compareguin a la prova i als exercicis el dia i l'hora assenyalats, llevat dels casos de força major lliurement valorats pel tribunal, seran excloses de l'oposició i, consegüentment, del procés selectiu, i perdran tots els seus drets en aquesta convocatòria.

7.2 Curs selectiu

Consistirà en un curs de 50 hores lectives, el contingut del qual aprovarà prèviament el tribunal qualificador establert a la base 6.1. Del total d'hores lectives, es podrà dedicar fins a un 20% a pràctiques supervisades pel professorat del curs. El tribunal podrà nomenar assessors/es per valorar adequadament les pràctiques. El curs, l'organitzarà l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i consistirà en l'aprofundiment de les matèries del temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. El curs s'iniciarà en un termini màxim de quatre mesos a comptar des de la data de la publicació de les qualificacions de la prova de la fase d'oposició.

El caràcter selectiu del curs exigirà que les persones aspirants superin unes proves objectives sobre les matèries que s'imparteixin. L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya durà a terme una avaluació continuada sobre l'aprofitament del curs.

El tribunal declararà excloses del procés selectiu les persones aspirants que durant aquesta fase perdin la condició d'alumne/a.

Per poder superar el curs selectiu, les persones participants hauran d'haver assolit els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per dur a terme les funcions de l'escala bàsica, categoria d'agent (subgrup C1), del Cos d'Agents Rurals, i hauran d'haver obtingut una puntuació mínima de 4 punts a l'examen tipus test del curs selectiu sobre un total de 8 punts. Fins al 20% de la puntuació del curs correspondrà a la valoració dels comportaments i les actituds de les persones participants.

La puntuació d'aquest curs serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar el curs serà de 5 punts, tot sumant el resultat de l'examen tipus test i la valoració dels comportaments i les actituds de les persones participants.

El tribunal qualificador farà pública la relació de persones aspirants que han superat el curs, amb les puntuacions i la posició obtingudes, dins l'ordre de major a menor.

7.3 Fase de concurs

7.3.1 En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoraran els serveis prestats en el Cos d'Agents Rurals dins del subgrup C2, ja sigui com a funcionari/ària de carrera o en virtut d'un nomenament d'interí/ina, d'un contracte de naturalesa laboral, d'un contracte administratiu transitori o d'un contracte administratiu de col·laboració temporal, a raó de 0,15 punts per mes treballat i fins a un màxim de 29,55 punts. A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.

Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoren.

En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar la prova de la fase d'oposició ni per superar el curs selectiu.

7.3.2 Els serveis prestats a l'Administració de la Generalitat de Catalunya s'hauran d'acreditar mitjançant una certificació del secretari general de Medi Ambient i Habitatge, o de l'òrgan en què delegui.

Els serveis prestats en altres administracions s'hauran d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent en matèria de personal, o de l'òrgan en què delegui.

A totes les certificacions haurà de constar de manera clara i expressa el càrrec de l'òrgan en què delegui, i també la norma legal que l'habilita amb indicació, si escau, del diari o el butlletí oficial en què s'hagi publicat. Així mateix, hi ha de constar el grup, el cos, l'escala, el règim jurídic, el vincle, les funcions i el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.

7.3.3 El mèrit de serveis prestats s'ha de referir a la data de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

7.3.4 El secretari general de Medi Ambient i Habitatge o l'òrgan en què delegui trametrà al tribunal qualificador els certificats a què fa referència la base 7.3.2 en el termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de les qualificacions de la fase d'oposició.

En el cas dels certificats de serveis prestats en altres administracions, les persones aspirants disposaran, igualment, de deu dies per presentar els certificats esmentats al tribunal qualificador.

7.4 L'ordre definitiu de persones participants que han superat el procés selectiu es determinarà sumant la puntuació obtinguda a la fase d'oposició, la qualificació obtinguda en el curs selectiu i la puntuació obtinguda a la fase de concurs.

8. Publicació de resultats

8.1 Les qualificacions de la prova de la fase d'oposició i del curs selectiu i la valoració de la fase de concurs es faran públiques, a l'efecte del que preveu l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, a les adreces especificades a la base 4.2.

Amb aquesta publicació, es considerarà realitzada l'oportuna notificació a les persones interessades, i s'iniciaran els terminis a l'efecte de possibles recursos.

8.2 Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de la valoració de la fase de concurs per presentar les al·legacions que considerin necessàries.

8.3 El tribunal, un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, farà pública la valoració definitiva dels mèrits acreditats per les persones aspirants en la fase de concurs al mateix temps que la publicació de la puntuació de la fase d'oposició, la del concurs-oposició, i la qualificació del curs selectiu.

L'ordre definitiu de persones participants que han superat el procés selectiu es determinarà sumant la puntuació obtinguda a les fases de concurs-oposició i la qualificació obtinguda en el curs selectiu.

8.4 En cap cas el tribunal no podrà declarar que ha superat el procés selectiu un nombre d'aspirants que excedeixi el nombre de places convocades, i serà nul·la de ple dret qualsevol proposta que contravingui l'anterior.

9. Proposta de persones seleccionades

9.1 Les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu seran proposades pel tribunal a l'òrgan convocant per al seu nomenament dins de la categoria d'agent (subgrup C1) de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals.

9.2 Les persones aspirants proposades hauran de presentar al Servei de Personal del Departament de Medi Ambient i Habitatge, dins el termini dels 20 dies naturals comptats des de la data de publicació de la proposta, la documentació següent:

a) Fotocòpia confrontada del document nacional d'identitat vigent.

b) Fotocòpia confrontada del títol exigit a la base 3.b), tret de qui hagi fet ús de la dispensa de titulació establerta a la mateixa base.

c) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos a la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat o s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

9.3 Les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats per l'autoritat convocant, i les persones que no compleixin les condicions i els requisits exigits no podran ser nomenades funcionàries i quedaran anul·lades les seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

10. Nomenaments de funcionaris/àries i assignació de destinacions

Un cop verificat que les persones aspirants han presentat la documentació indicada i que reuneixen els requisits i les condicions requerits, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant resolució publicada al DOGC, nomenarà membres de l'escala bàsica, categoria d'agent del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants proposades pel tribunal.

11. Presa de possessió

Les persones aspirants nomenades funcionàries de l'escala bàsica, categoria d'agent, del Cos d'Agents Rurals faran el jurament o la promesa i prendran possessió en el lloc en què s'haurà reconvertit el lloc que ocupaven, un cop seguits els tràmits davant els òrgans competents per modificar els llocs de treball corresponents davant el secretari general de Medi Ambient i Habitatge, l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució a què fa referència la base 10.

12. Règim d'impugnacions i al·legacions

12.1 Contra les resolucions definitives de l'òrgan convocant, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

12.2 Contra els actes de tràmit del tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació.

12.3 Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos al punt anterior, les persones aspirants, al llarg del procés selectiu, poden formular totes les al·legacions que considerin pertinents.

(09.223.029)

 

Amunt