Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/05/2009

  • Número del document MAH/1341/2009

  • Número de control 09114072

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

Dades del DOGC
  • Número 5380

  • Data 15/05/2009

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 39763

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ MAH/1341/2009, de 4 de maig, per la qual s'aprova el temari de les proves selectives, per a l'accés a l'escala bàsica, categoria d'agent (subgrup C1), mitjançant el torn de promoció interna, del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.


La Llei 17/2003, de 4 de juliol, regula el Cos d'Agents Rurals per obtenir un grau més elevat de professionalització i de satisfacció en l'exercici de les seves funcions.

El Decret 266/2007, de 4 de desembre, aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals amb l'objecte d'establir l'estructura funcional i territorial del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya i regular-ne les àrees d'especialització i les condicions específiques d'accés, provisió i promoció professional.

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix els principis en què s'ha d'inspirar la selecció de personal, entre els quals cal tenir especialment en compte l'adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball que s'hagin d'ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les persones que passin a prestar serveis a l'Administració tinguin la preparació i els coneixements necessaris per realitzar adequadament les seves tasques.

Al mateix temps, la normativa sobre funció pública exigeix que una de les dades essencials que han de contenir les bases d'una convocatòria és el programa sobre el qual versaran les proves selectives, o bé la indicació del DOGC en què s'hagi publicat.

A fi de facilitar a les persones aspirants la preparació dels exercicis, es considera oportú donar publicitat, de manera anticipada a la convocatòria corresponent, al temari de les proves selectives, per a l'accés a l'escala bàsica, categoria d'agent (subgrup C1), mitjançant el torn de promoció interna, del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, en ús de les competències que m'atribueixen l'article 1.a) de l'Acord de Govern 129/2008, de 8 de juliol, d'atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, i l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Aprovar i fer públic el temari de les proves selectives, per a l'accés a l'escala bàsica, categoria d'agent (subgrup C1), mitjançant el torn de promoció interna, del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 de maig de 2009

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient

i Habitatge

Annex

Temari

Tema 1. El Cos d'Agents Rurals: règim disciplinari i incompatibilitats.

Tema 2. El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial constitucional i estatuària. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Delictes urbanístics, contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció de la flora i fauna, i incendis forestals. Faltes penals. Desobediència: conceptes i regulació legal. El dret processal.

Tema 3. Normativa forestal estatal i autonòmica. Forests públiques i forests privades. Declaracions d'utilitat pública. Ocupacions i servituds. Els plans tècnics de gestió forestal. El Centre de la Propietat Forestal. Camins ramaders. Aprofitaments forestals.

Tema 4. L'activitat apícola a Catalunya: normativa estatal i catalana sobre aquest sector.

Tema 5. Preservació de la flora protegida. Espècies protegides: normativa estatal i autonòmica.

Tema 6. Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normativa estatal i catalana sobre aquesta matèria. El Pla Infocat. La coordinació de les ADF. Els perímetres de protecció prioritària. El Pla Alfa. Investigació bàsica d'incendis forestals: els quadres indicadors i els comunicats d'incendi forestal.

Tema 7. Conceptes bàsics sobre conservació d'hàbitats i d'espècies.

Tema 8. Els espais naturals protegits. El Consell de Protecció de la Natura. Els parcs de Catalunya. Els plans d'ordenació. Els plans especials de protecció.

Tema 9. El patrimoni cultural català. La Llei del paisatge.

Tema 10. L'ús recreatiu dels espais naturals protegits i els terrenys forestals. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural. Regulació sobre les activitats fisicoesportives en el medi natural.

Tema 11. Les activitats extractives i el procediment d'avaluació d'impacte ambiental. Desenvolupament normatiu sobre la intervenció integral de l'Administració ambiental.

Tema 12. L'Agència de Residus de Catalunya: funcions i estructura. La Llei de residus de Catalunya. La incineració de residus. Els vehicles fora d'ús. Els enderrocs i residus de la construcció. Normativa bàsica catalana en matèria de dejeccions ramaderes. El distintiu de garantia de qualitat ambiental.

Tema 13. L'Agència Catalana de l'Aigua: funcions i estructura. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya. Regulació del domini públic hidràulic. La Llei de costes.

Tema 14. L'activitat piscícola a Catalunya. Regulació sobre les competicions de pesca esportiva a les aigües continentals. Espècies piscícoles: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Els crancs de riu. L'angula. La llissa llobarrera.

Tema 15. L'activitat cinegètica a Catalunya. Espècies cinegètiques: identificació, distribució, biologia, ecologia i gestió. Les àrees de caça de reglamentació especial.

Tema 16. El Reglament d'armes. La revista d'armes. Armes dipositades i comissades.

Tema 17. Fauna protegida. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya. Conceptes bàsics sobre regulació internacional (CITES) i comunitària sobre el comerç d'espècies. Centres de recuperació de fauna.

Tema 18. Regulació d'activitats relacionades amb la protecció dels animals. Taxidèrmia, falconeria i activitats fotogràfiques, científiques i esportives. Certàmens i altres concentracions d'animals vius. Manteniment d'animals salvatges en captivitat.

Tema 19. Els procediments normalitzats de treball (PNT).

Tema 20. Instruccions i circulars del CAR.

(09.114.072)

 

Amunt