Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 20/11/2007

  • Número del document 255/2007

  • Número de control 07320120

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

Dades del DOGC
  • Número 5014

  • Data 22/11/2007

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 48645

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 255/2007, de 20 de novembre, de modificació del Decret 239/1986, de 4 d'agost, sobre el Consell de Protecció de la Natura.


El Decret 261/1989, de 12 de setembre, va modificar l'article 3.1 del Decret 239/1986, de 4 d'agost.

El pas del temps i el funcionament del Consell de Protecció de la Natura aconsella introduir noves modificacions, motivades pels canvis produïts a les entitats que poden proposar la designació de membres del Consell, per tal d'adequar la seva composició a la rellevància actual de les entitats esmentades.

Així mateix, també cal precisar l'estructura orgànica del Consell, i preveure els mitjans necessaris per al seu funcionament.

Per tot això exposat, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; escoltat el Consell de Protecció de la Natura; d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller del Medi Ambient i Habitatge, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

.1 S'introdueixen les modificacions següents al Decret 239/1986, de 4 d'agost, sobre el Consell de Protecció de la Natura.

1.1 Es modifica l'article 3, que queda redactat de la manera següent:

.Article 3

.3.1 Les persones membres del Consell són nomenades pel president o la presidenta de la Generalitat de Catalunya, a proposta de les entitats següents:

.3.1.1 Sis per part de l'Institut d'Estudis Catalans.

.Tres per part de les universitats públiques de Catalunya, a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya.

.Una per part de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

.Una pers part de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA).

.Una per part de la Federació d'Entitats Ecologistes de Catalunya.

.3.1.2 Una per part de cadascuna de les organitzacions professionals agràries més representatives en l'àmbit de Catalunya, d'acord amb els resultats de les eleccions a cambres agràries i en funció del nombre de vots obtingut, fins un màxim de tres.

.Una per part del Consorci Forestal de Catalunya.

.Una per part de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

.Una per part de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

.3.1.3 Una per part del Consell General de Muntanya.

.Una per part de l'Associació Catalana de Municipis.

.Una per part de la Federació de Municipis de Catalunya.

.3.2 Amb l'objectiu d'aconseguir la paritat de gènere, el Consell de Protecció de la Natura haurà de tendir a la participació paritària entre dones i homes.

.3.3 La condició de membre, en funció del sistema de designació, es perd per renúncia, per revocació de la representació atorgada per l'entitat proposant o com a conseqüència de la pèrdua de representativitat de l'ens proposant. El cessament i la substitució de les persones membres del Consell es realitza pel mateix procediment que per al seu nomenament...

1.2 Es modifica l'article 5, que queda redactat de la següent manera:

.Article 5

.5.1 El Consell de Protecció de la Natura pot funcionar en ple o en comissió permanent.

.5.2 Integren la Comissió permanent: el president o la presidenta i, a més, un mínim de sis membres, designats pel Ple d'entre els seus components, a proposta del president o la presidenta del Consell.

.5.3 Són funcions de la Comissió permanent:

.a) Elaborar les normes de funcionament intern i el Pla d'actuació del Consell, i proposar-ho al Ple per a la seva aprovació.

.b) Organitzar el funcionament de les comissions no permanents.

.c) Efectuar el seguiment dels treballs de les comissions específiques.

.d) Elaborar informes i dictàmens, que tindran caràcter definitiu quan siguin aprovats per unanimitat per la Comissió permanent vàlidament constituïda, sens perjudici de donar compte dels mateixos en la reunió del Ple més immediata.

.e) En general, les encomanades pel president del Consell, en ús de les seves atribucions, o les que li delegui el Ple.

.5.4 La Comissió permanent es reunirà sempre que ho exigeixi la seva activitat i, com a mínim, dues vegades entre plenari i plenari.

.5.5 El president o la presidenta del Consell pot autoritzar la presència, en el Ple o en la Comissió permanent, de persones expertes de reconeguda experiència, amb veu però sense vot, per tal d'assessorar sobre determinats assumptes, així com de personal auxiliar.

.5.6 La constitució vàlida, les deliberacions i els acords del Consell, tant en el Ple com en la Comissió permanent, s'han d'ajustar al que preveu la legislació vigent per al funcionament dels òrgans col·legiats. En tot cas, cal la presència de, almenys, la meitat dels membres que respectivament les composen per a l'adopció vàlida d'acords. El vot del president o la presidenta és de qualitat quan es produeixi un empat...

1.3 Se suprimeix l'apartat f) de l'article 6.1, i es modifiquen els apartats a) i e) del mateix article, que passen a tenir la redacció següent:

.a) Aprovar el reglament de funcionament intern del Consell.

.e) Constituir les comissions no permanents que estimi pertinents en funció de les qüestions que s'hagin d'estudiar o tramitar. Aquestes comissions tindran caràcter informatiu...

1.4 Es modifica l'article 8, que queda redactat de la següent manera:

.8.1 El president o la presidenta del Consell de Protecció de la Natura és designat pel president o la presidenta de la Generalitat d'entre les persones membres del Consell, i un cop escoltat aquest.

.8.2 Les funcions del president o la presidenta del Consell són les següents:

.a) Convocar el Ple i les comissions quan ho estimi necessari.

.b) Presidir les sessions, dirigir els debats, assegurar la regularitat de les deliberacions, així com suspendre i aixecar les reunions.

.c) Vetllar per l'execució dels acords i tramitar les renovacions dels membres del Consell, quan s'escaigui.

.d) Actuar com a representant del Consell de Protecció de la Natura o delegar-ne aquesta funció.

.e) Preparar amb el secretari o la secretària la memòria del Consell de Protecció de la Natura i fixar l'ordre del dia de les reunions...

1.5 Es modifica l'article 9, que queda redactat de la manera següent:

.Article 9

.El Consell de Protecció de la Natura formula el seu reglament de funcionament intern...

.2 S'afegeixen dos nous articles, el 10 i l'11, al Decret 239/1986, de 4 d'agost, sobre el Consell de Protecció de la Natura.

2.1 S'afegeix l'article 10, amb el contingut següent:

.Article 10

.10.1 El secretari o la secretària del Consell de Protecció de la Natura ha de ser un funcionari o funcionària del cos superior del Departament de Medi Ambient i Habitatge, nomenat/da pel conseller o la consellera dl Departament esmentat, amb proposta prèvia al Consell.

.10.2 Corresponen al secretari o secretària del Consell les funcions pròpies de secretari o secretària del Ple i de la Comissió permanent, on actua amb veu però sense vot...

2.2 S'afegeix l'article 11, amb el contingut següent:

.Article 11

.11.1 El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha de donar al Consell de Protecció de la Natura el suport material i personal necessari per a l'exercici de les seves funcions.

.11.2 Les persones membres del Consell tenen dret a percebre drets econòmics per l'assistència a reunions i per l'elaboració d'estudis o treballs, d'acord amb el que estableix la normativa vigent...

Disposició derogatòria

Queda derogat el Decret 261/1989, de 12 de setembre, de modificació del Decret 239/1986, de 4 d'agost, sobre el Consell de Protecció de la Natura.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de novembre de 2007

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

(07.320.120)

 

Amunt