Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 15/02/1989

 • Número de control 89033023

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Dades del DOGC
 • Número 1115

 • Data 06/03/1989

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 1091

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE de 15 de febrer de 1989, per la qual es declara Catalunya zona lliure de pesta equina africana i s'estableix un pla de vigilància i prevenció d'aquesta malaltia.


                               
                               
                               
   Vista l'actual situació epizootiològica de la pesta 
 equina africana a l'Estat espanyol, i amb la finalitat de 
 protegir la nostra cabanya equina;             
                               
   Atès  el  que  disposa  l'article  5 de la Llei 
 d'epizoòties, que permet incloure dintre de les malalties 
 que recull l'article 4 aquelles altres que pel seu interès 
 requereixin l'adopció d'adequades mesures de defensa i 
 establir l'obligatorietat de la seva declaració;      
                               
   Atès que la pesta equina africana és una malaltia 
 d'alta difusió per la dificultat de control del seu mitjà 
 de difusió;                         
                               
   Atès que l'esmentada malaltia es considera com a 
 malaltia infecto-contagiosa de caràcter exòtic, i d'acord 
 amb l'article 9 de la vigent Llei d'epizoòties i el Decret 
 2175/1981, pel qual es transfereixen serveis de l'Estat a 
 la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat animal;  
                               
   Ateses les recomanacions que fa l'Oficina Internacional 
 d'Epizoòties en el seu Codi Zoosanitari Internacional;   
                               
   Atès que el Decret 94/1988 preveu, en el seu article 4, 
 l'establiment  d'un  document  que empari el trasllat 
 d'animals dintre l'àmbit territorial de Catalunya;     
                               
   A proposta del Director General de  Producció  i 
 Indústries Agro-alimentàries,                
                               
 Ordeno:                           
                               
 Article 1                          
   La pesta equina africana es declara inclosa a la llista 
 de  malalties  que  preveu  l'article  4 de la Llei 
 d'epizoòties.
                               
 Article 2                          
   Davant de qualsevol cas o sospita de pesta equina 
 africana serà obligatòria la seva comunicació urgent als 
 serveis veterinaris de  les  oficines  comarcals  del 
 Departament  d'Agricultura,  Ramaderia  i Pesca, i es 
 prohibeix l'aplicació de qualsevol tipus de vacuna.
                               
 Article 3                          
   Es declaren zones lliures de pesta equina africana les 
 comarques  compreses  en les províncies de Barcelona, 
 Tarragona, Lleida i Girona.
                               
 Article 4                          
   S'estableix dintre l'àmbit territorial de Catalunya un 
 pla de vigilància i prevenció de la pesta equina africana, 
 que consta com a annex d'aquesta Ordre.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 - 1  Es tramet al Ministeri d'Agricultura, Pesca  i 
 Alimentació aquesta Ordre a efectes de la seva ratificació, 
 tal com disposa el punt B de l'annex del Reial Decret 
 2176/1981, de 20 d'agost.
                               
 - 2  Es faculta la Direcció General de Producció i 
 Indústries Agro-alimentàries per a la posada en marxa de 
 les mesures encaminades a la vigilància i prevenció de la 
 pesta equina africana.
                               
 Barcelona, 15 de febrer de 1989               
                               
 Josep Miró i Ardèvol                    
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca         
                               
 Annex                            
                               
 Pla de vigilància i prevenció de la pesta equina africana  
                               
 Mesures  de  control  i vigilància dintre de l'àmbit 
 territorial de Catalunya                  
                               
 - 1 A efectes d'aquesta disposició, s'entendrà com a zona 
 que ha presentat pesta equina africana la província on es 
 manifesti la malaltia i en una zona d'un radi de 25 km, 
 sent el seu centre la localitat d'origen de l'animal.
                               
 - 2  S'utilitzarà la targeta sanitària equina com a 
 document que compleix una doble finalitat:         
  a) La identificació individual de cada animal mitjançant 
 l'elaboració de la seva ressenya completa i detallada.
  b)  Document  en  el qual figuren les actuacions i 
 incidències que, en matèria de sanitat animal, han estat 
 portades a terme sobre l'animal.
   Aquest document serà expedit pel Servei de Sanitat 
 Animal, haurà d'acompanyar en tot moment l'animal i serà 
 diligenciat anualment.
   Les vacunacions preventives i els tests diagnòstics de 
 malalties infeccioses seran anotades pels  veterinaris 
 corresponents.
   La targeta sanitària equina podrà ser substituïda pel 
 llibre d'identificació cavallí degudament actualitzat i 
 diligenciat per la secció territorial de sanitat animal 
 corresponent.
                               
 - 3 Dintre l'àmbit territorial de Catalunya és obligatori 
 el censat de tots els èquids i animals exòtics receptibles 
 i/o reservoris de la malaltia.
   El cens el portarà a terme els serveis veterinaris 
 oficials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
 mitjançant l'elaboració de la ressenya completa de cada 
 animal.
                               
 - 4 Per a la instal·lació temporal d'establiments per a la 
 pràctica de l'equitació caldrà l'autorització expressa, que 
 se sol·licitarà, amb l'antelació mínima d'un mes, a les 
 Seccions Territorials de Sanitat Animal mitjançant els 
 serveis veterinaris de les oficines comarcals.
                               
 - 5  Totes les explotacions o centres que de forma 
 permanent o temporal allotgin èquids o animals exòtics 
 sensibles i/o reservoris de la malaltia portaran un llibre 
 d'explotació en el qual  es  consignaran,  de  forma 
 individualitzada, entrades, baixes i sortides d'animals.
                               
 Mesures de control i vigilància del moviment d'animals 
 procedents de fora de l'àmbit territorial de Catalunya   
                               
 - 1 Les explotacions o els nuclis zoològics que vulguin 
 introduir èquids que procedeixin de zones de fora de 
 Catalunya que no hagin tingut cap brot de pesta equina 
 africana en el període de dos anys, i que s'hagin declarat 
 zones lliures de pesta equina  africana,  hauran  de 
 sol·licitar autorització a les Seccions Territorials de 
 Sanitat Animal.
                               
   Aquesta autorització estarà condicionada al fet que el 
 trasllat de l'animal estigui emparat per:          
  a) Guia interprovincial, on s'indicarà de manera expressa 
 quin és l'itinerari autoritzat.
  b) Certificació sanitària  expedida  per  l'autoritat 
 competent d'origen en la qual consti, expressament:     
  Que l'animal objecte de trasllat, el dia de la sortida, no 
 presenta cap signe clínic de pesta equina africana.
  Que ha restat des del naixement o ha estat en el punt 
 d'origen amb una antelació mínima de 40 dies. Aques 
 requisit no serà exigit en el cas d'èquids procedents de 
 Catalunya i que hagin sortit temporalment, quan retornin a 
 aquesta Comunitat Autònoma.
                               
 - 2  Els animals procedents d'aquelles zones que en els 
 últims dos anys hagin presentat brots de pesta equina 
 africana  hauran d'anar acompanyats d'una certificació 
 sanitària expedida per l'autoritat competent d'origen, on 
 s'indiqui que en la zona de procedència no s'ha declarat 
 cap cas de pesta equina africana en els últims 60 dies i 
 que l'animal objecte de trasllat reuneix les condicions 
 següents:                          
  a)  No haver estat  traslladat  durant  el  període 
 d'activitat dels insectes vectors.
  b) No presentar, el dia de la sortida, cap signe clínic de 
 pesta equina africana.
  c) Haver romàs a l'estació de quarentena durant els 40 
 dies anteriors a la sortida.
  d) Haver donat resultats negatius a les proves d'aïllament 
 de l'agent productor de la pesta equina africana i a les 
 proves serodiagnòstiques enfront la malaltia, efectuades 
 amb un interval mínim de 21 dies i màxim de 30 dies, i 
 haver-se realitzat la segona prova almenys 14 dies abans de 
 la sortida.
  e) Haver estat protegit dels insectes vectors durant la 
 quarentena.
  f) Anar emparat amb la preceptiva documentació sanitària i 
 la corresponent guia  interprovincial,  on  s'indicarà 
 l'itinerari autoritzat.
                               
 - 3  Tot animal mal documentat, o sospitós de patir la 
 malaltia, serà conduït a les unitats de quarentena, on es 
 realitzarà l'extracció de sang per a la seva analítica.
                               
 Disposicions generals                    
                               
 - 1 El vehicle o qualsevol mitjà de transport emprat haurà 
 d'estar acondicionat per garantir la protecció dels animals 
 enfront els vectors de la malaltia.
                               
 - 2  Les infraccions comeses contra el que estableix 
 aquesta Ordre se sancionaran d'acord amb el que disposa la 
 normativa vigent.
                               
Amunt