Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/12/2007

  • Número del document EDU/3699/2007

  • Número de control 07339114

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 5029

  • Data 14/12/2007

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 53747

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EDU/3699/2007, de 5 de desembre, per la qual s'aproven les instruccions per establir el procediment per tal que l'alumnat que pateixi malalties prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària per part de professorat del Departament d'Educació.


L'article 18.2 del Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, que desplega la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, reconeix el dret que té l'alumnat que cursa nivells obligatoris i que pateix una malaltia prolongada a rebre l'ajut necessari per tal d'assegurar el seu rendiment escolar.

Així mateix, el Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials, estableix a l'article 10.2 que el Departament d'Educació podrà col·laborar en l'atenció educativa domiciliària a aquell alumnat, en edat d'escolaritat obligatòria, que la necessiti per patir malalties greus que no li permetin assistir al centre educatiu.

Atesa, doncs, la conveniència d'establir el procediment per tal que l'alumnat que pateixi malalties prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària per part de professorat del Departament d'Educació,

Resolc:

Aprovar les instruccions per establir el procediment per a l'atenció educativa domiciliària a l'alumnat que pateix malalties prolongades i que consten a l'annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 5 de desembre de 2007

Jaume Graells Veguin

Director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat

Annex

1. Aquesta Resolució és d'aplicació a l'alumnat que cursa ensenyament bàsic i que, pel fet de patir una malaltia prolongada, no pot assistir al centre educatiu per un període superior als 30 dies.

2. Per sol·licitar l'atenció educativa domiciliària, els pares, mares o tutors legals dels alumnes han de presentar una sol·licitud al centre educatiu on està matriculat l'alumne o l'alumna, acompanyada d'un informe mèdic en el qual es faci constar la previsió aproximada del temps que l'alumne o l'alumna no podrà assistir al centre educatiu on està matriculat, així com el nom i cognoms del facultatiu o facultativa que fa el seguiment de la malaltia i el número de col·legiat o col·legiada. Les sol·licituds es formularan d'acord amb el model normalitzat que es podrà obtenir a l'apartat Beques i Ajuts de la web www.gencat.cat/educacio, i es poden presentar en qualsevol moment del curs escolar.

3. Les famílies poden sol·licitar que l'alumne o l'alumna pugui disposar d'un ordinador portàtil mentre duri l'atenció domiciliària, fent-ho constar en el full de sol·licitud.

4. El director o la directora del centre educatiu o el titular en el cas dels centres privats concertats ha de trametre la sol·licitud i l'informe mèdic als serveis territorials corresponents, juntament amb una certificació del curs en què es troba escolaritzat/ada l'alumne o l'alumna, i el nom del professor o de la professora que tutelarà el procés d'aprenentatge durant el període en què l'alumne o l'alumna no pugui assistir al centre.

5. L'equip docent, amb l'assessorament, si escau, de l'equip d'assessorament psicoledagògic (EAP), ha d'elaborar la proposta curricular a desenvolupar per l'alumne o l'alumna durant el període de no assistència al centre. El professor o la professora que tutela el procés d'aprenentatge farà el seguiment de la seva evolució amb el professorat que l'atengui en el seu domicili i també, si és el cas, amb el que l'atengui en el centre hospitalari.

6. El docent que realitzi l'atenció domiciliària s'ha de coordinar amb el professor o professora del centre que tutela el procés d'aprenentatge i, si convé, amb els docents del centre hospitalari, amb la finalitat de fer el seguiment del procés d'aprenentatge de l'alumne o de l'alumna.

7. L'atenció domiciliària finalitzarà quan l'alumne o l'alumna s'incorpori a les classes al centre educatiu on es trobi matriculat. Si l'alumne o l'alumna no pot incorporar-se en la data prevista, cal trametre un nou informe mèdic en què es faci constar la previsió de temps que, segons el facultatiu o la facultativa que fa el seguiment de la malaltia, l'alumne o l'alumna encara no es pot incorporar al centre.

8. Excepcionalment, pel que fa a la tramitació de la sol·licitud d'atenció domiciliària i del seu posterior seguiment, quan es tracti d'alumnes que viuen i estan escolaritzats fora de Catalunya, les funcions que aquesta resolució atribueix al centre educatiu on està matriculat l'alumne/a, les realitzarà un docent de l'aula hospitalària de l'hospital de la xarxa sanitària de Catalunya on l'infant o jove segueix el tractament mèdic.

9. Les persones beneficiàries d'aquesta atenció han de facilitar tota la informació que els requereixi l'Administració educativa.

(07.339.114)

 

Amunt