Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/05/2007

  • Número del document GAP/1477/2007

  • Número de control 07131155

  • Organisme emissor Departament de Governació i Administracions Públiques

Dades del DOGC
  • Número 4888

  • Data 22/05/2007

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 17629

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAP/1477/2007, de 16 de maig, de convocatòria del procés selectiu, torn de reserva especial, per a l'accés a l'escala bàsica, categoria d'agent, i a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del Cos d'Agents Rurals, per al personal laboral fix del Departament de Medi Ambient i Habitatge (núm. de registre de convocatòria 148).


Els articles 23.2 i 103.3 de la Constitució determinen que la relació del personal al servei de les administracions públiques ha de restar sotmesa, amb caràcter general, a un règim estatutari, definit, en primer lloc, per la llei, i de manera complementària, pel reglament. D'altra banda, el Tribunal Constitucional ha interpretat que ha de ser també la llei la que ha de preveure en quins casos i en quines condicions es poden preveure altres possibles vies d'accés a l'ocupació pública.

La previsió esmentada i la seva interpretació constitucional han estat el fonament de la modificació de la normativa reguladora del règim jurídic dels funcionaris públics, tant a nivell estatal com de comunitats autònomes, així com l'establiment, mitjançant normes amb rang legal, dels mecanismes i processos adients per tal d'adequar la vinculació del personal laboral fix que ocupa llocs de treball amb funcions pròpies de funcionaris.

D'altra banda, la disposició transitòria III del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya preveu que durant la vigència d'aquest Conveni, l'Administració de la Generalitat durà a terme processos de funcionarització de les categories identificades a funcionaritzar, de conformitat amb el que preveu el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. Així mateix, el procés de funcionarització també està previst en el punt 6.6 de l'Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de 15 de novembre de 2005.

Així mateix, les disposicions transitòries 10 i 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, regulen el procés de funcionarització, i determinen que el personal laboral que ocupa amb caràcter permanent, amb un contracte laboral fix, algun dels llocs classificats prèviament com a propis de funcionaris, i també el que té una suspensió de contracte amb dret a reserva en un d'aquests llocs, poden participar en uns processos selectius específics d'accés als cossos o escales als quals estiguin adscrits els llocs esmentats, sempre que posseeixin la titulació necessària i compleixin la resta de requisits exigits per la convocatòria.

Igualment, la disposició transitòria 13 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, disposa que podrà prendre part en els processos de funcionarització el personal laboral que, d'acord amb les disposicions transitòries 10 i 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, tingui suspès el seu contracte perquè té excedència voluntària per incompatibilitat o per interès particular, respecte d'un lloc propi de funcionari.

Cal tenir present que es tracta d'un procés voluntari, i que la determinació d'un lloc de treball com a propi d'un cos o una escala de funcionaris no comporta el cessament del personal laboral que l'ocupava amb caràcter permanent.

Per tant, un cop aprovada, per l'Acord del Govern de 15 de maig de 2007, la classificació de les funcions que du a terme el personal laboral, determinats els llocs de treball que poden ser objecte de funcionarització en els termes establerts per les disposicions transitòries 10 i 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i complerts la resta de tràmits que preveuen els acords esmentats;

Atès el que disposa la Resolució GAP/1417/2007, de 16 de maig, de delegació de competències del conseller de Governació i Administracions Públiques en el director general de la Funció Pública (DOGC núm. 4233, de 6.1.2004), i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Convocar el procés selectiu, torn de reserva especial, per a l'accés a l'escala bàsica, categoria d'agent, i a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del Cos d'Agents Rurals, per al personal laboral fix del Departament de Medi Ambient i Habitatge (núm. de registre de convocatòria 148), de conformitat amb les bases que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la directora general de la Funció Pública en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 16 de maig de 2007

P. D. (Resolució GAP/1417/2007, DOGC de 16.5.2007)

Leonor Alonso González

Directora general de la Funció Pública

Annex

.1 Aspectes generals

A aquestes bases se'ls aplicarà el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa vigent en la matèria.

.2 Descripció de les places

Es convoca el procés selectiu, torn de reserva especial, per proveir 36 places per a l'accés a l'escala bàsica, categoria d'agent, i a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del Cos d'Agents Rurals, per al personal laboral fix del Departament de Medi Ambient i Habitatge (núm. de registre de convocatòria 148).

.3 Requisits i condicions generals

Per ser admesos/es a la realització d'aquest procés, els/les aspirants hauran de posseir els requisits següents:

a) Nacionalitat:

1) Ser ciutadà espanyol, o

2) Ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació.

c) Titulació: tenir el títol que s'indica a continuació, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

Escala bàsica, categoria d'agent: tenir el títol de batxillerat, de formació professional de segon grau, de tècnic superior (LOGSE) o qualsevol equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior.

També podran participar aquells aspirants que no disposin de la titulació abans esmentada, de conformitat amb l'article 16 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals.

Escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar: tenir el títol de batxillerat elemental, de formació professional de primer grau, d'educació general bàsica, de graduat en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.

d) Tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B.

e) Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

f) Habilitació: no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques, separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de convocatòria.

Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

g) Llengua catalana: estar en possessió del certificat de nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

.4 Requisits i condicions específiques

Podran participar en aquest procés els/les aspirants que, a més de reunir els requisits generals exigits en aquesta convocatòria, compleixin la condició que s'expressa a l'apartat a) i les condicions de l'apartat b) o c):

a) Comunes:

Haver prestat serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en data 4.8.1994 (com a laboral fix) o en data 1.1.2001 (sigui quin sigui el tipus de vinculació).

b) Personal laboral fix que ocupa o té reserva d'un lloc de treball corresponent a les categories C1 tècnic/a especialista-guarda major de reserva de fauna, C2 guarda 1a reserva de fauna o D1 guarda de reserva de fauna.

Ocupar o tenir reservat, en el cas de suspensió de contracte amb dret a reserva, un lloc de treball classificat a funcionaritzar per l'Acord del Govern de 15 de maig de 2007, segons s'indica a les notificacions individuals efectuades per la Direcció General de la Funció Pública.

Trobar-se, el dia de la publicació de la convocatòria al DOGC, i respecte de la Generalitat de Catalunya, en la situació contractual de servei actiu o en la de suspensió de contracte amb dret a reserva del lloc de treball esmentat.

c) Personal en situació d'excedència respecte de les categories C1 tècnic/a especialista-guarda major de reserva de fauna, C2 guarda 1a reserva de fauna o D1 guarda de reserva de fauna.

Tenir suspès el seu contracte per trobar-se en excedència voluntària per incompatibilitats o per interès particular respecte de les categories C1 tècnic/a especialista-guarda major de reserva de fauna, C2 guarda 1a reserva de fauna o D1 guarda de reserva de fauna, de conformitat amb les notificacions individuals efectuades pel secretari general del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i restar en aquesta situació en el moment de la publicació d'aquesta convocatòria.

.5 Sol·licituds

5.1 Formalització, obtenció i presentació.

Per participar en el procés selectiu caldrà emplenar el model oficial de sol·licitud d'admissió a proves selectives, que s'adreçarà a la directora general de la Funció Pública, mitjançant la sol·licitud en suport paper disponible a l'Oficina de convocatòries, als serveis territorials de Governació i Administracions Públiques i a les seus centrals dels departaments de la Generalitat.

Les sol·licituds es poden presentar:

a) Preferentment, al registre de l'Oficina de convocatòries, registre núm. 9438: c. Ausiàs Marc, 35, 08010 Barcelona.

b) Igualment, es podran presentar pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

En cap cas no es poden fer fotocòpies de les sol·licituds, ja que cadascuna ha de tenir un número de referència diferenciat.

5.2 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

5.3 Consentiment al tractament de dades personals.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

5.4 Signatura.

És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per l'aspirant. La manca de signatura suposarà l'exclusió de l'aspirant.

5.5 Instruccions per emplenar les sol·licituds.

A les sol·licituds s'hauran de fer constar totes les dades requerides, d'acord amb les instruccions següents:

a) Cal indicar el número de la convocatòria (148).

b) A l'apartat .Sistema d'accés. s'indicarà: Altres.

c) A l'apartat .Formació. s'indicarà:

El títol acadèmic oficial que s'al·lega per participar en la convocatòria, d'acord amb el que s'assenyala a l'apartat 3.c) d'aquestes bases.

El nivell de coneixements de llengua catalana de què es disposa, d'acord amb el que s'indica a la base 3.g).

d) A l'epígraf E de l'apartat .Altres dades de la convocatòria. s'indicarà que es disposa del permís de conducció de vehicles indicat a la base 3.d).

e) Si no es disposa de la documentació assenyalada a l'apartat c) anterior, l'aspirant haurà d'indicar a l'epígraf F de l'apartat .Altres dades de la convocatòria., si escau, la circumstància prevista a la base 7.3.

f) A l'apartat .Justificació d'ingrés dels drets d'inscripció. es farà constar:

El número de registre de la convocatòria, és a dir, 148.

L'import de la taxa d'inscripció, de conformitat amb el que preveu la base 6.1.

g) Les persones aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, de conformitat amb els codis indicats al revers de la sol·licitud, l'adaptació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos a la convocatòria, i el motiu o motius d'aquestes.

Així mateix, també podran demanar en la sol·licitud de participació l'adaptació del lloc de treball.

En ambdós casos, necessitaran un dictamen vinculant expedit per l'equip multiprofessional competent, de conformitat amb el que preveuen aquestes bases.

.6 Pagament de la taxa. Exempcions

6.1 Taxa.

Per inscriure's a la convocatòria els/les aspirants hauran de satisfer la taxa següent:

Escala bàsica, categoria d'agent: 28,25 euros.

Escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar: 21,20 euros.

6.2 Pagament.

El pagament de la taxa es podrà efectuar a qualsevol oficina de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, .la Caixa., pels mitjans que s'indiquen a continuació:

a) Imprès de la sol·licitud: l'aspirant haurà de presentar la instància en suport paper a qualsevol oficina de l'entitat esmentada i realitzar l'abonament corresponent.

b) Gir postal o telegràfic, o transferència bancària: quan la persona aspirant utilitzi algun d'aquests mitjans, haurà de fer l'ingrés al compte corrent 2100-3000-16-2201628357 de l'entitat indicada, i fer constar el nom i cognoms, l'import de la taxa i el número de registre de la convocatòria al resguard de la imposició.

En el supòsit a), l'entitat bancària determinarà la conformitat del pagament amb l'estampació del segell de l'entitat a l'imprès de sol·licitud, que hi haurà de figurar per tal d'acreditar l'abonament corresponent.

Els/les aspirants hauran de presentar, dins el termini de presentació de sol·licituds, el resguard de la imposició únicament quan el pagament de la taxa es faci pels mitjans indicats a l'apartat b).

El pagament a l'entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit de presentació, en temps i forma, de la sol·licitud davant l'Administració.

6.3 Devolució.

No serà procedent la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

6.4 Exempcions.

Estan exemptes de realitzar el pagament de la taxa les persones aspirants que, dins el termini de presentació de sol·licituds:

a) Es trobin en situació d'atur, inscrites a l'Oficina de treball del Departament de Treball i/o, si escau, de l'INEM, i no percebin cap prestació econòmica. En aquest cas, l'aspirant només haurà d'assenyalar a l'epígraf corresponent de la seva sol·licitud aquesta circumstància, i no caldrà que acrediti documentalment aquesta situació.

b) Acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. L'aspirant haurà de presentar, dins d'aquest termini, la documentació que acrediti aquesta circumstància.

En ambdós casos, un cop publicada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, l'aspirant que figuri exclòs/a per manca d'acreditació de l'exempció del pagament haurà d'acreditar documentalment la circumstància corresponent, o bé efectuar el pagament a l'entitat bancària.

6.5 La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no acreditació a efectes de l'exempció de pagament determinaran l'exclusió de l'aspirant.

.7 Acreditació dels coneixements de llengua catalana

7.1 Llengua catalana.

En els processos de selecció de personal s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les places objecte de convocatòria.

7.2 Acreditació.

L'acreditació dels coneixements es realitzarà mitjançant una de les formes següents:

a) La superació de la prova amb caràcter obligatori i eliminatori de nivell intermedi de català (B) de conformitat amb la base 11.4.

b) La presentació del certificat del nivell requerit a la convocatòria o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o d'un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Les persones aspirants poden consultar aquesta Ordre a través de l'adreça d'Internet http://www6.gencat.net/llengcat/certific/equiv.htm.

En aquest cas, caldrà que l'aspirant aporti fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de coneixements de llengua catalana requerit o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, indicant-ho expressament a l'apartat corresponent de la sol·licitud.

7.3 Supòsits d'exempció d'acreditació.

Restaran exempts/es d'acreditar els coneixements de llengua catalana en el procés selectiu els/les aspirants que es trobin en una de les situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat corresponent de la sol·licitud:

a) Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, convocat per la Direcció General de la Funció Pública, en què hi hagués establerta una prova o exercici del mateix nivell o superior.

b) Si el procés selectiu no hagués estat convocat per la Direcció General de la Funció Pública, caldrà aportar certificació del/de la secretari/ària general del departament corresponent, o de l'òrgan en què delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció de personal en què hagi participat l'aspirant, el número de registre de la convocatòria, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació que l'aspirant ha obtingut plaça.

7.4 Termini d'acreditació.

Els aspirants hauran de presentar la documentació acreditativa de coneixements de llengua catalana dins del termini de presentació de sol·licituds.

Aquesta acreditació documental també podrà efectuar-se fins a deu dies abans de la data assenyalada per a la celebració de la prova de coneixements de llengua catalana, aportant la documentació corresponent a l'Oficina de convocatòries.

.8 Aspirants discapacitats. Adaptació o adequació en la realització de les proves. Adaptació del lloc de treball

8.1 Admissió d'aspirants discapacitats.

Les persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves sense necessitat d'acreditar les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials abans del seu començament, llevat dels supòsits previstos a l'apartat següent, sens perjudici que, superat el procés selectiu, quan presentin la documentació per ser nomenades funcionàries que preveu la base 12.1, hagin d'acreditar, igual que la resta d'aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs que es convoquen i prestar el servei públic corresponent.

8.2 Adaptacions de les proves.

Els/les aspirants amb discapacitat que hagin demanat en la sol·licitud de participació l'adaptació o l'adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves i exercicis que preveuen aquestes bases, necessitaran un dictamen vinculant expedit per l'equip multiprofessional competent. Als efectes d'aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l'article 7 del Decret 66/1999, de 9 de març.

Als efectes de l'adaptació o adequació en la realització de les proves i exercicis, la Subdirecció General de Selecció de Personal adoptarà les mesures necessàries per tal que els/les aspirants discapacitats/ades tinguin similars oportunitats per a la seva realització que la resta d'aspirants.

8.3 Adaptacions del lloc de treball.

Els/les aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació l'adaptació del lloc o llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l'organització o sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic que s'ha de prestar.

Igualment, necessitaran un dictamen vinculant expedit per l'equip multiprofessional competent en relació amb la procedència de l'esmentada adaptació i de la compatibilitat amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc concret.

8.4 Dictamen.

Als efectes de l'obtenció del dictamen, dins el termini de presentació de sol·licituds, els aspirants s'han d'adreçar als centres de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d'Acció Social i Ciutadania que s'indiquen a continuació:

Demarcació de Barcelona, excepte les demarcacions del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà: EVO-laboral, av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona. Telèfon 93.425.22.44, fax 93.425.39.06.

Demarcacions del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà: EVO-laboral, c. Prat de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa. Telèfon 93.785.83.00, fax 93.731.81.38.

Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona. Telèfon 972.48.60.60, fax 972.48.63.54.

Demarcació de Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida. Telèfon 973.70.36.00, fax 973.24.26.39.

Demarcació de Tarragona, excepte les demarcacions del Montsià, la Terra Alta, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre: av. Andorra, 9, 43002 Tarragona. Telèfon 977.21.34.71, fax 977.22.13.39.

Demarcació de les Terres de l'Ebre (Montsià, Terra Alta, Baix Ebre i Ribera d'Ebre): c. Ruiz d'Alda, 33, 43870 Amposta. Telèfon 977.70.65.34, fax 977.70.67.51.

Un cop emès el dictamen corresponent, aquest es lliurarà a la persona interessada, però no caldrà la seva presentació, ja que el seu contingut serà tramès, abans de la publicació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, per l'ICASS a la Subdirecció General de Selecció de Personal.

.9 Admissió d'aspirants

Es tindran en compte les dades que els aspirants facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat d'aquestes dades.

9.1 Llista provisional.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la directora general de la Funció Pública dictarà resolució en el termini màxim d'un mes i declararà aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria. Així mateix, declararà aprovada la llista provisional d'aspirants exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana. En la resolució esmentada, que es publicarà al DOGC, s'indicaran els llocs on s'exposen les llistes, amb indicació dels motius d'exclusió.

9.2 Esmenes a la llista provisional.

Els aspirants disposaran d'un termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució indicada per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial o per complementar la documentació que es requereix a la convocatòria.

Els/les aspirants que figurin com a exclosos/es en aquesta llista provisional i que no esmenin dins d'aquest termini el defecte que se'ls pugui imputar que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició.

9.3 Llista definitiva.

Una vegada transcorreguts 15 dies des de l'expiració del termini previst a la base anterior, la directora general de la Funció Pública aprovarà, mitjançant una resolució que es publicarà al DOGC, la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria. També aprovarà la llista definitiva d'aspirants exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana. La resolució citada indicarà els llocs on s'exposen les llistes, i la data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova, així com l'ordre d'actuació de les persones aspirants.

L'autoritat convocant pot requerir, als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els/les aspirants, els quals podran ser exclosos/es motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.

.10 Actuació i funcionament del tribunal qualificador

10.1 Designació i composició.

El tribunal ajustarà la seva constitució, composició i procediment d'actuació, en tot cas, al que disposen la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i altra normativa aplicable.

10.2 Relació nominal.

El tribunal qualificador d'aquest procés selectiu, el componen els membres següents:

President: Rafael Ochoa Sierra.

Presidenta suplent: Mar Molinas Sans.

Vocals titulars:

1. Ricard Casanovas Urgell.

2. Josep Antoni Mur Allué.

3. José M. Soler Calderón.

4. Neus Fumadó Casals, en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Vocals suplents:

1. Jordi Xifra Corominas.

2. Maria Núria Folch Vinyals.

3. Olga Velasco Díaz.

4. Sílvia Ramonet Oliver, en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Així mateix, formaran part del tribunal com a representants titular i suplent, respectivament, en qualitat d'assessors en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:

Teresa Rocamora Mirabet.

Josefa Rosiñol Pautas.

10.3 Assessors i col·laboradors.

El tribunal qualificador podrà acordar, si ho creu convenient, la incorporació d'assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin en les proves o exercicis, els quals es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.

10.4 Abstenció i recusació.

Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se de formar-ne part, i caldrà que ho notifiquin a la directora general de la Funció Pública quan es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d'aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Igualment, els/les aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorrin les circumstàncies previstes.

10.5 Actuacions del tribunal.

El tribunal qualificador haurà d'observar l'oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que es duguin a terme.

El tribunal pot requerir en qualsevol moment a les persones aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

El tribunal decidirà sobre les peticions d'adaptacions de les proves que efectuïn les persones amb discapacitat. Amb aquesta finalitat, podrà efectuar els tràmits oportuns per obtenir la informació que consideri necessària en relació amb les adaptacions sol·licitades.

El tribunal adoptarà les mesures necessàries per garantir que les proves de la fase d'oposició que siguin escrites i no hagin de ser llegides davant seu siguin corregides sense que es conegui la identitat dels/de les aspirants que hi participen. Així mateix, no corregirà les proves d'aquells opositors en què figuri el nom, marques o signes que permetin conèixer la seva identitat.

Una vegada finalitzat el procés, el tribunal qualificador haurà d'emetre un informe en relació amb el procés selectiu on quedin reflectides les observacions i valoracions que es considerin necessàries per a la millora dels processos selectius, el qual es lliurarà al director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

El tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació d'aquestes bases, així com el que calgui fer en els casos no previstos.

10.6 Calendari de les proves.

La data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova es faran públics en la resolució que aprova les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria.

Pel que fa a l'anunci de les dates de la resta de proves, se'n donarà la publicitat oportuna amb l'acord del tribunal de publicació dels resultats de la prova immediatament anterior, a l'Oficina de convocatòries, als llocs de realització de les proves i als serveis territorials del Departament de Governació i Administracions Públiques.

10.7 Custòdia de la documentació.

Tota la documentació del procés selectiu romandrà custodiada per la Subdirecció General de Selecció de Personal, i no se'n podrà disposar fora d'aquest àmbit.

10.8 Seu del tribunal.

Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, c. Girona, 20, 08010 Barcelona.

10.9 Categoria del tribunal.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, el tribunal té la categoria tercera.

.11 Desenvolupament del procés selectiu

11.1 Sistema selectiu.

El procediment de selecció dels aspirants és el d'oposició i consta de tres proves.

La qualificació de l'oposició es determinarà amb la suma de les puntuacions obtingudes en les dues primeres proves.

Els aspirants seran convocats per a cada prova en crida única, i quedaran exclosos de l'oposició els que no compareguin.

11.2 Primera prova.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a desenvolupar per escrit un bloc de temes sencer escollit per l'aspirant d'entre els dos que proposarà el tribunal, corresponent a la Resolució MAH/2411/2004, de 3 de setembre (DOGC núm. 4219, de 15.9.2004), amb la distribució següent:

Bloc 1: tema 1, tema 2, tema 3 i tema 6.

Bloc 2: tema 4 i tema 5.

Bloc 3: tema 7, tema 8, tema 9, tema 10, tema 11 i tema 12.

El Tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta primera prova, que no podrà ser superior a una hora. La qualificació de la prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

Per a la valoració d'aquesta prova, es tindran en compte els coneixements acreditats per l'aspirant, així com la capacitat analítica i de síntesi, i la qualitat de l'expressió escrita en la seva realització.

11.3 Segona prova.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic, triat per l'opositor d'entre els tres supòsits plantejats pel tribunal, sobre matèries objecte de tot el temari del programa de temes específics aprovat per les resolucions següents:

Escala bàsica, categoria d'agent, del Cos d'Agents Rurals: Resolució MAH/2411/2004, de 3 de setembre (DOGC núm. 4219, de 15.9.2004), temes 13 a 33, ambdós inclosos, i Resolució de 23 de juliol de 2001, del conseller de Medi Ambient (DOGC núm. 3444, de 2.8.2001), temes 1 al 30, ambdós inclosos.

Escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del Cos d'Agents Rurals: Resolució MAH/2411/2004, de 3 de setembre (DOGC núm. 4219, de 15.9.2004), temes 13 a 33, ambdós inclosos.

Per a la realització d'aquesta prova, els opositors poden disposar del material i la documentació que creguin convenient, llevat que el tribunal acordi el contrari.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a dues hores.

La qualificació de la prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

11.4 Tercera prova.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a realitzar davant els membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, una prova de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.

Primera: consisteix en un exercici escrit on s'avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana mitjançant cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions pròpies del cos.

Segona: s'hi avaluarà l'expressió oral mitjançant una conversa i algunes situacions generals de comunicació adients amb les funcions del cos.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a 40 minuts per a la primera part i 20 minuts per a la segona.

La qualificació de la prova és d'apte o no apte.

11.5 Inici de les proves.

Les proves s'iniciaran a partir del 20 de juliol de l'any 2007.

11.6 Publicació de resultats.

Les qualificacions de les proves es faran públiques a l'Oficina de convocatòries (c. Ausiàs Marc, 35, 08010 Barcelona).

Així mateix, es publicaran als llocs de realització de les proves i als serveis territorials del Departament de Governació i Administracions Públiques.

11.7 Proposta d'aspirants.

Els/les aspirants que hagin superat el procés selectiu seran proposats/ades pel tribunal a la directora general de la Funció Pública per al seu nomenament com a funcionaris de la Generalitat de Catalunya. Aquesta proposta, degudament motivada, serà feta pública pel tribunal, per ordre de puntuació, a l'Oficina de convocatòries i als serveis territorials del Departament de Governació i Administracions Públiques.

11.8 Consulta d'informació de proves, exercicis i qualificacions.

Es pot obtenir informació sobre aquesta convocatòria fent ús dels telèfons d'atenció ciutadana 012, per a trucades de Catalunya, i 902.40.00.12, per a trucades de fora de Catalunya.

Per a consultes sobre les llistes d'admesos i exclosos, la llista d'exempts de realitzar la prova de llengua catalana, i les dates i els resultats de les proves i els exercicis, els aspirants poden obtenir informació a través de l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/ofe-conv.htm.

.12 Acreditació dels requisits, assignació de llocs de treball, nomenament de funcionaris i presa de possessió

12.1 Acreditació dels requisits.

Els/les aspirants proposats/ades hauran de presentar a l'Oficina de convocatòries, dins del termini de 20 dies naturals comptats des de la data de publicació de la proposta, la documentació següent:

a) Fotocòpia confrontada del document nacional d'identitat o del document oficial acreditatiu de la personalitat. També hauran de presentar el número d'identificació fiscal quan aquest no consti en el document anterior.

b) Fotocòpia confrontada del títol que indica la base 3.c).

c) Fotocòpia confrontada del permís de conducció que indica la base 3.d).

d) Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

e) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies de les places a cobrir, expedit dins els tres mesos anteriors a la seva presentació.

f) Els/les aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït/da, i que no l'hagin presentat amb anterioritat, dictamen expedit per l'equip multiprofessional competent, o per l'òrgan tècnic competent, en els termes que preveu el Decret 66/1999, de 9 de març.

g) Declaració de no estar inclòs/osa en cap dels supòsits d'incompatibilitat que preveu la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat, o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre.

12.2 Incompliment dels requisits.

Les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida i les que no compleixin les condicions i els requisits exigits no podran ser nomenades funcionàries i les seves actuacions quedaran anul·lades, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

12.3 Nomenament de funcionaris/àries i presa de possessió.

La directora general de la Funció Pública nomenarà funcionaris/àries, mitjançant resolució publicada al DOGC, els/les aspirants que siguin proposats/ades pel tribunal que hagin aportat dins el termini previst la documentació requerida i acreditin les condicions exigides.

El personal nomenat funcionari queda destinat al lloc de treball de personal funcionari en què s'ha reconvertit el lloc que ocupava com a personal laboral fix, un cop seguits els tràmits en els òrgans competents per modificar els llocs de treball corresponents, en el qual ha de romandre un mínim de dos anys, i se li aplica a tots els efectes la normativa sobre règim estatutari dels funcionaris públics.

Els/les aspirants nomenats/ades funcionaris/àries faran el jurament o la promesa i prendran possessió en el seu lloc de treball davant el secretari general del Departament de Medi Ambient i Habitatge en la data indicada al seu nomenament, que es publicarà al DOGC.

La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió comportarà la pèrdua de tots els drets.

La presa de possessió de les persones aspirants nomenades funcionàries en situació contractual de suspensió de contracte amb dret a reserva de lloc de treball, comportarà el cessament del personal que ocupa temporalment els llocs reservats, amb les particularitats pròpies en cada cas.

Finalment, pel que fa al personal excedent que compleixi els requisits per participar en els processos de funcionarització corresponents i superi les proves selectives, restarà, respecte a l'escala i categoria corresponent del Cos d'Agents Rurals, en situació d'excedència voluntària, i podrà reingressar en el cas que hi hagi una vacant dotada pressupostàriament.

.13 Règim d'impugnacions i al·legacions

13.1 Contra les resolucions definitives de la directora general de la Funció Pública, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició dins el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació.

13.2 Contra els actes de tràmit del tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant l'òrgan competent en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al tauler d'anuncis de l'Oficina de convocatòries.

13.3 Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en el punt anterior, els/les aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes les al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

(07.131.155)

 

Amunt