Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 08/05/2007

  • Número del document EDU/0139/2007

  • Número de control 07128083

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 4884

  • Data 16/05/2007

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 16802

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EDU/139/2007, de 8 de maig, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents.


El Departament d'Educació creu convenient fer ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en el procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents.

Per aquest motiu, i en aplicació de l'article 11 del Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l'Administració de la Generalitat mitjançant Internet, amb l'informe previ del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sobre l'adequació tècnica dels programes i aplicacions, emès en compliment del que estableix l'article 4 del Decret 85/2002, de 19 de febrer, de creació de la Comissió de Coordinació Interdepartamental de Gestió de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions, i l'informe de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Educació,

Ordeno:

Article 1

Adaptació del procediment

La participació en el procediment de les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents s'adapta a la utilització de les tècniques telemàtiques que es regulen en aquesta Ordre.

Article 2

Presentació de sol·licituds

2.1 Les sol·licituds per participar en el procediment de les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents s'han de presentar pels mitjans telemàtics del portal a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

2.2 Les sol·licituds presentades per aquests mitjans telemàtics tenen els mateixos efectes jurídics que les efectuades per la resta de mitjans admesos en dret.

2.3 La sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics es considerarà presentada davant l'Administració en el moment en què es tramiti i es registri definitivament en el portal http://www.gencat.cat/educacio.

Article 3

El registre

3.1 L'únic registre habilitat per a la recepció de sol·licituds presentades per mitjans telemàtics per participar en el procediment d'adjudicacions provisionals descrit a l'article 1 d'aquesta Ordre és l'oficina virtual del Registre del Departament d'Educació. En aquest registre ha de quedar constància, a l'assentament d'entrada, de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, i identificació del sol·licitant.

3.2 Tot el procediment de sol·licituds referent a les d'adjudicacions provisionals, descrit a l'apartat 1 d'aquesta Ordre, serà, de manera ordinària, exclusivament telemàtic, mitjançant una aplicació web, a la qual accedirà, inicialment, el professorat que hi participi, tant si aquesta participació és voluntària, com si és obligatòria.

Article 4

Identificació i autenticació del sol·licitant

4.1 La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s'efectuarà per mitjà del codi d'usuari i contrasenya que s'estableixin a l'aplicació.

4.2 Per efectuar consultes sobre els resultats que obtingui en un procés concret, l'interessat hi pot accedir amb el codi d'usuari i la contrasenya que s'estableixin a l'aplicació.

4.3 L'ús dels mitjans telemàtics per participar en el procés comporta el consentiment del sol·licitant al tractament de les seves dades de caràcter personal que siguin necessàries per a la tramitació del procés, d'acord amb la normativa vigent.

Article 5

Forma d'acreditació telemàtica dels requisits de participació

L'acreditació dels requisits i dels mèrits al·legats que prevegi el procediment d'adjudicació es regula pel que estableixin les bases corresponents.

Article 6

Còmput de terminis a efectes de presentació de sol·licituds de participació

Sens perjudici dels efectes substantius que l'ordenament jurídic atribueix a la presentació d'escrits, la presentació de sol·licituds mitjançant la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio es pot realitzar en l'horari que s'estableixi a l'aplicació. A efectes de còmput de terminis, la recepció en un dia inhàbil per l'Administració s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent.

Article 7

Acreditació de la presentació de sol·licituds i documents

L'interessat pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb la impressió de la sol·licitud tramitada definitivament, la qual haurà d'incorporar, en tot cas, el número de registre d'entrada assignat des del portal de http://www.gencat.cat.

Article 8

Sistema de consulta i seguiment de la tramitació

8.1 Un cop presentada la sol·licitud per participar a la convocatòria, la persona interessada pot consultar i fer el seguiment del seu expedient administratiu per qualsevol dels mitjans legalment establerts.

8.2 En tot cas, a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio s'informarà les persones interessades del resultat de la seva participació i, en cas d'obtenir-hi adjudicació, del seu col·lectiu de participació, centre adjudicat, forma d'ocupació i especialitat.

8.3 L'habilitació del sistema de consulta del resultat de la participació no eximeix l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'efectuar les publicacions i les notificacions expresses que estableix la normativa vigent, les quals seran les úniques que en determinaran els efectes jurídics.

Article 9

Compromisos de servei

Els compromisos de servei de la gestió telemàtica de la participació en el procediment d'adjudicacions provisionals són els que es fan públics a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

Aquests compromisos són els objectius de qualitat i eficiència en la prestació d'aquest servei i en cap cas comporten responsabilitats ni efectes jurídics per a l'òrgan gestor davant el ciutadà.

Article 10

Programes i aplicacions

S'aproven els programes i les aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents, els quals han estat informats favorablement pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de maig de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(07.128.083)

 

Amunt