Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 30/01/2007

  • Número del document 031/2007

  • Número de control 07025003

  • Organisme emissor Departament de Salut

  • No vigent
Dades del DOGC
  • Número 4812

  • Data 01/02/2007

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 3758

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 31/2007, de 30 de gener, pel qual es regulen les condicions per a l'exercici de determinades teràpies naturals.


L'existència de diverses maneres d'entendre la persona, el diagnòstic, la malaltia i el tractament, relacionades amb la tradició de les diferents cultures, condiciona els criteris o les opcions mèdiques i terapèutiques distintes. Aquestes concepcions diverses es troben tant a la medicina oficial, convencional o al·lopàtica, com a la resta de criteris anomenats no convencionals, complementaris, alternatius, naturals o holístics. Cada un d'aquests criteris utilitza remeis o tècniques diferents.

Els criteris en que es basen les teràpies naturals parteixen d'una base filosòfica diferent a la que suporta la medicina convencional o al·lopàtica i apliquen processos de diagnòstic i terapèutics propis.

En el si del països de la Unió Europea es constata un increment en l'ús de teràpies naturals per a la satisfacció de les necessitats de salut i confort de la població. Paral·lelament a aquesta demanda, s'observa que aquestes pràctiques susciten un interès creixent, tant per als professionals sanitaris com per a persones que no ho són. En conseqüència, cada vegada hi ha més països que regulen aquesta nova realitat per tal de garantir les condicions de pràctica, de rigor, de responsabilitat i de defensa de la salut pública.

En els països que ja reconeixen oficialment els diferents criteris i les teràpies naturals que utilitzen, s'observa una tendència a integrar aquestes pràctiques en els sistemes de salut, coexistint amb la medicina convencional o al·lopàtica.

Entre altres iniciatives europees destinades a reconèixer les teràpies naturals, s'ha de destacar que la Comissió Europea va obrir, entre 1994 i 1996, dues línies pressupostàries per a la recerca científica vinculada a les medicines alternatives i complementaries. D'altra banda, el Parlament Europeu va aprovar, al març de 1997, l'informe de Paul Lannoye sobre l'estatus d'aquestes medicines, en què fa recomanacions als estats membres respecte a llur reconeixement, regulació i harmonització. Finalment, cal assenyalar que hi ha governs que financen programes d'investigació per promoure un millor coneixement d'aquestes pràctiques terapèutiques com és el cas d'Alemanya i de la Gran Bretanya.

Mitjançant la Resolució 870/V, de 17 de març de 1999, el Parlament de Catalunya instà al Govern a constituir un comitè d'experts per impulsar una anàlisi sobre les medicines no convencionals a Catalunya, prèviament a la seva reglamentació, seguint les recomanacions del Parlament europeu. El Grup de Treball en matèria de medicines no convencionals que es constituí a l'efecte, mitjançant Resolució de la Conselleria de Salut de 16 de juliol de 1999, elaborà un ampli informe que es troba a la base de la regulació present.

La medicina convencional o al·lopàtica només pot ser aplicada per professionals sanitaris, que, en conseqüència, són les úniques persones habilitades per fer un diagnòstic i un tractament al·lopàtics. En canvi, els criteris en què es basen les teràpies naturals, que són objecte de regulació en aquest Decret, poden ser aplicats per personal sanitari i per pràctics en les teràpies naturals, aquests darrers sempre que acreditin disposar d'uns mínims coneixements específics, que han de ser objecte d'aprovació per part de l'Administració sanitària, d'acord amb les disposicions d'aquest Decret.

La voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya és la de reconèixer i regular l'exercici de les teràpies naturals com a activitats orientades al foment de la salut i al benestar de les persones. La diversitat dels continguts formals essencials i mínims d'aquestes disciplines i la variabilitat en els coneixements de tots aquells que practiquen les teràpies naturals han portat al Departament de Salut a l'elaboració dels continguts mínims de coneixements corresponents a cadascuna de les teràpies incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret i d'un sistema d'avaluació de les competències que s'atribueix a l'Institut d'Estudis de la Salut, organisme autònom del Departament de Salut i la seva aprovació al/a la conseller/a de Salut.

La formació específica per a la pràctica de les modalitats de teràpies naturals objecte de regulació, s'ha de dur a terme en centres de formació acreditats i ha de ser a càrrec de personal amb formació acreditada. En aquest Decret es regulen també els requisits d'autorització dels establiments de pràctica de teràpies naturals així com dels professionals que s'hi dediquen. L'acreditació per l'Institut d'Estudis de la Salut per a l'aplicació d'una o vàries teràpies naturals incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret habilita per valorar l'estat del/de la pacient i aplicar la teràpia natural corresponent sempre que no hi hagi patologia diagnosticada que ho contradigui o alerta que recomani l'atenció dins el sistema sanitari.

No és objecte de regulació en aquest Decret el procediment d'autorització de les unitats assistencials de teràpies no convencionals dels centres sanitaris.

D'altra banda, per tal de garantir una millora continua en el desenvolupament de l'exercici de les teràpies naturals, el Departament de Salut ha de comptar amb la col·laboració d'experts en aquesta matèria. Amb aquesta finalitat es crea la Comissió Assessora per a la Regulació de les Teràpies Naturals.

Mitjançant aquest Decret el Departament de Salut inicia un procés de reconeixement de la utilització d'altres teràpies diferents de les de la medicina convencional o al·lopàtica amb la seguretat que la sinergia d'ambdues produirà una millora del benestar de les persones.

Aquest Decret respon a la finalitat de protegir la salut de les persones, i es dicta d'acord amb l'article 43 de la Constitució Espanyola, que reconeix el dret de tots els ciutadans a la protecció de la salut i la competència dels poders públics per organitzar i tutelar la salut pública, en exercici de les competències compartides en matèria de sanitat i salut pública, i de les competències exclusives en matèria d'ensenyament no universitari, previstes als articles 162.2 i 131.1 de l'Estatut d'Autonomia, respectivament.

La intervenció administrativa en la regulació de les teràpies naturals troba específica habilitació en els articles 1.1 i 24 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, que estableixen la regulació general de totes les accions que permetin fer efectiu el dret a la protecció de la salut i sotmeten les activitats públiques i privades que, directament o indirectament puguin tenir conseqüències negatives per a la salut a les limitacions preventives de caràcter administratiu dels òrgans competents; i en els articles 10, lletres a) i l) i 71 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

Per tot això, a l'empara del que preveu l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Salut, i amb la deliberació prèvia del Govern

Decreto:

Capítol 1

Objecte i definicions

Article 1

Objecte

1.1  Aquest Decret té per objecte establir les condicions d'exercici, a Catalunya, de les teràpies naturals següents:

a) Naturopatia.

b) Naturopatia amb criteri homeopàtic.

c) Acupuntura.

d) Teràpia tradicional xinesa.

e) Kinesiologia.

f) Osteopatia.

g) Shiatsu.

h) Reflexologia podal.

i) Espinologia.

j) Drenatge limfàtic.

k) Quiromassatge.

l) Diafreoteràpia.

m) Alliberació holística d'estrès amb tècniques de kinesiologia.

1.2  Amb aquesta finalitat es regulen els aspectes següents: els requisits estructurals, d'equipament i d'activitat que han de complir els establiments de teràpies naturals per a la seva autorització i registre; el procediment d'autorització dels establiments de pràctica de teràpies naturals; els requisits del personal no sanitari per a l'aplicació de les teràpies naturals; la formació i l'avaluació de coneixements i competències d'aquest personal; els requisits d'acreditació dels centres de formació en teràpies naturals; la creació i regulació de diversos registres associats al control de les autoritzacions i acreditacions atorgades, d'acord amb aquest Decret; i el règim de control i sancionador en l'àmbit de les teràpies naturals.

1.3  S'exclou de l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret la regulació dels requisits i el procediment d'autorització de les unitats assistencials de teràpies no convencionals dels centres sanitaris.

Article 2

Definicions

2.1  Les teràpies naturals objecte d'aquest Decret es defineixen de forma agrupada de la manera següent:

a) Criteri naturista: l'atenció a les persones de manera integral, amb l'objectiu d'ajudar a equilibrar, restaurar i harmonitzar la seva salut, en les vessants preventiva, conservadora o terapèutica, utilitzant criteris que apliquen estímuls o agents naturals que actuen en el mateix sentit que ho faria la naturalesa de la persona, per potenciar la seva capacitat regeneradora i curativa. Es consideren incloses en aquesta definició les teràpies següents: la Naturopatia i la Naturopatia amb criteri homeopàtic segons les competències i limitacions que assenyalin les guies d'avaluació de les competències regulades a l'article 19 d'aquest Decret.

b) Acupuntura i teràpia tradicional xinesa: l'aplicació d'un mètode terapèutic, a partir d'un diagnòstic diferencial segons els paràmetres de la medicina oriental, que ofereixen solucions a problemes de salut tenint en compte els aspectes físics, psíquics, energètics, espirituals i socials de la persona, com un tot unitari que ha d'estar en harmonia, segons unes lleis naturals. Es consideren incloses en aquesta definició l'acupuntura i la teràpia tradicional xinesa segons les competències i limitacions que assenyalin les guies d'avaluació de les competències regulades a l'article 19 d'aquest Decret.

c) Teràpies manuals i tècniques manuals: a) Són teràpies manuals totes aquelles disciplines que fan servir les mans per ajudar a restaurar la salut de les persones i millorar el seu nivell de benestar. Es consideren incloses en aquesta definició les teràpies següents: la kinesiologia, la osteopatia, i el shiatsu. b) Són tècniques manuals aquelles que fan servir les mans per ajudar a mantenir i conservar la salut i no per al tractament de processos patològics. Es consideren incloses en aquesta definició les tècniques següents: la reflexologia podal, la espinologia el drenatge limfàtic, el quiromassatge, la diafreoteràpia i l'alliberació holística d'estrès amb tècniques de kinesiologia segons les competències i limitacions que assenyalin les guies d'avaluació de les competències regulades a l'article 19 d'aquest Decret.

2.2  Als efectes d'aquest Decret, un establiment de pràctica de teràpies naturals és el conjunt organitzat de mitjans tècnics i instal·lacions en el qual un o diverses persones que no ostenten una llicenciatura o una diplomatura sanitària exerceixen una o més d'una de les teràpies naturals amb subjecció als requisits d'acreditació establerts en la secció 3a del capítol 2 d'aquest Decret o als requisits de reconeixement professional i d'acreditació establerts en les disposicions transitòries primera a tercera d'aquest Decret.

2.3  Als efectes d'aquest Decret, un pràctic en teràpies naturals és aquella persona que no disposant de titulació oficial o habilitació professional per a l'exercici de les professions sanitàries titulades està facultada, d'acord amb els procediments d'acreditació i de reconeixement professional d'aquest Decret, per aplicar alguna o algunes de les teràpies naturals incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret en establiments de pràctica de teràpies naturals o en centres sanitaris, en aquest darrer cas, sota la direcció d'un professional sanitari.

Article 3

Comissió Assessora per a la Regulació de les Teràpies Naturals

3.1  Es crea la Comissió Assessora per a la Regulació de les Teràpies Naturals, com a òrgan de consulta en l'àmbit de les teràpies naturals, adscrita a la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut.

3.2  Són funcions de la Comissió Assessora per a la Regulació de les Teràpies Naturals les següents:

a) Recopilació i anàlisi d'informació sobre les teràpies naturals objecte d'aquest Decret.

b) Seguiment anual del procés d'avaluació de les competències dels pràctics en teràpies naturals.

c) Valoració i informe de la proposta de les guies d'avaluació de la competència de cadascuna de les teràpies regulades en aquest Decret i successius que el modifiquin. Elaboració de propostes de millora de les guies d'avaluació de les competències.

d) Seguiment del procés de regularització definit a les disposicions transitòries d'aquest Decret i formulació de propostes de millora i de canvis normatius, si s'escau.

e) Proposar la inclusió d'altres teràpies naturals en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret, instant-ne la seva modificació.

f) Elaborar els informes que el Departament de Salut o que els seus òrgans sol·licitin sobre qualsevol aspecte relacionat amb les teràpies naturals.

g) Elaborar la proposta de la Declaració col·lectiva de principis de la pràctica de teràpies naturals prevista a l'article 5.3 d'aquest Decret.

3.3  La composició de la Comissió és la següent:

a) El/La director/a general de Recursos Sanitaris, que n'ostentarà la Presidència.

b) Cinc vocals en representació del Departament de Salut, a proposta del seu/de la seva titular.

c) Un vocal en representació de cadascuna de les organitzacions professionals següents: Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya, Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i Consell de Collegis de Farmacèutics de Catalunya, a proposta de les organitzacions o entitats representades.

d) Quatre vocals en representació de les federacions professionals representatives del sector de les teràpies naturals a proposta de les organitzacions o entitats representades.

e) Dos vocals en representació de les organitzacions sindicals més representatives a Catalunya, a proposta de les organitzacions o entitats representades.

f) Un vocal en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives de Catalunya.

Un dels vocals en representació del Departament de Salut exercirà la Secretaria de la Comissió.

Els vocals són nomenats per la persona titular del Departament de Salut.

3.4  El funcionament de la Comissió s'ha de subjectar a les disposicions sobre òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Capítol 2

Requisits de l'activitat en els establiments de teràpies naturals

Secció 1a

Requisits generals

Article 4

Condicions dels establiments

Els establiments de pràctica de teràpies naturals estan subjectes al tràmit d'autorització prèvia per part del Departament de Salut, de conformitat amb el previst en la secció 2a del capítol 2 d'aquest Decret.

Article 5

Condicions de les persones que apliquen teràpies naturals

5.1  Sens perjudici de la facultat per a l'aplicació de teràpies naturals que es reconeix per a les persones incloses en la disposició transitòria primera i dels procediments d'acreditació previstos a les disposicions transitòries segona i tercera, les persones que apliquen teràpies naturals estan subjectes a un tràmit d'acreditació, previ a l'inici de la seva activitat, per part de l'Institut d'Estudis de la Salut. L'acreditació significa el reconeixement del fet que disposen dels coneixements bàsics i les habilitats previstes, per a cadascuna de les teràpies objecte de regulació, en els programes de formació de les guies d'avaluació de les competències aprovades pel Departament de Salut, d'acord amb l'article 18 d'aquest Decret. Aquesta acreditació pot referir-se a una o més teràpies naturals i el seu abast s'ha de concretar en la resolució corresponent, en funció de la sol·licitud presentada i d'acord amb la secció 3a del capítol 2 d'aquest Decret.

5.2  Les persones reconegudes o acreditades per a l'aplicació de teràpies naturals d'acord amb aquest Decret o els pràctics en teràpies naturals poden realitzar l'activitat reconeguda o acreditada en els establiments de pràctica de teràpies naturals o en centres sanitaris, en aquest darrer cas sota la direcció d'un professional sanitari.

5.3  Els pràctics en teràpies naturals estan subjectes en el desenvolupament de la seva activitat a les directrius que s'estableixin en la Declaració col·lectiva de principis de la pràctica de teràpies naturals que aprovi la persona titular del Departament de Salut, a proposta de la Comissió Assessora per a la Regulació de les Teràpies Naturals. La Declaració col·lectiva de principis de la pràctica de teràpies naturals ha de desenvolupar els contingut dels epígrafs definits en l'annex 1 d'aquest Decret. Així mateix, la persona titular de l'establiment en què s'exerceixen aquestes pràctiques és responsable de vetllar pel compliment de les directrius contingudes en la Declaració esmentada.

5.4  En cap cas els pràctics en teràpies naturals estan autoritzats a realitzar activitats reservades a professionals sanitaris ni a indicar una suspensió o retirada de medicaments al·lopàtics prescrits per professionals mèdics.

Article 6

Requisits estructurals dels establiments de teràpies naturals

6.1  Les característiques de les instal·lacions han de garantir la prevenció de riscos sanitaris a les persones usuàries d'aquests serveis i als pràctics.

6.2  Els establiments han de tenir els espais següents, degudament diferenciats:

a) Una àrea destinada a recepció i espera.

b) Una àrea de tractament, que ha de disposar d'un rentamans equipat amb aigua corrent, dispensador de sabó i tovalloles d'un sol ús.

c) Una àrea de serveis, que ha de disposar de rentamans i wàter, per a ús de les persones usuàries.

6.3  Els establiments han de tenir una zona d'emmagatzematge, independent de les àrees esmentades a l'apartat anterior, per als productes i utensilis destinats a la neteja.

Article 7

Equipament i instrumental mínim dels establiments de teràpies naturals

7.1  En els establiments on es practiquin tècniques invasives, tots els estris i el material utilitzat per a aquestes tècniques que penetren i travessen la pell, les mucoses i/o altres teixits han de ser estèrils i d'un sol ús.

7.2  Els establiments han de tenir una farmaciola equipada amb material suficient per poder garantir els primers auxilis a les persones usuàries, fins a la derivació al dispositiu sanitari adequat.

Article 8

Higiene i protecció personal

8.1  Els locals on es duen a terme les activitats de les teràpies naturals han d'estar nets, desinfectats i en bon estat de conservació. Com a mínim, en acabar la jornada laboral i sempre que sigui necessari, les instal·lacions s'han de netejar amb aigua i detergents; seguint el protocol prèviament establert.

8.2  Els locals han de tenir unes condicions de ventilació, temperatura i il·luminació adequades per a les activitats que es duen a terme.

8.3  Les persones titulars dels establiments naturals són responsables de la higiene i seguretat de les activitats que s'hi realitzen, així com del manteniment de les instal·lacions, l'equipament i l'instrumental, en les condicions que es fixen en aquest Decret i la resta de normatives que els siguin d'aplicació.

El compliment dels requisits i condicions establerts en aquest Decret s'entenen sens perjudici de la normativa específica en matèria de protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries.

Article 9

Dades personals i de salut

Les persones titulars dels establiments de teràpies naturals són responsables de la custòdia de les dades personals i de salut de les persones usuàries i del compliment del deure de secret, amb subjecció a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.

Article 10

Consentiment informat

Els pràctics en teràpies naturals han d'informar a les persones usuàries de la finalitat i naturalesa de l'activitat terapèutica a la qual seran sotmeses. Aquesta informació ha de ser adequada i comprensible als efectes que aquestes persones prestin el seu consentiment, que haurà de ser previ a l'inici de l'activitat. Pel que fa a l'abast i forma tant de la informació com del consentiment s'haurà d'estar al que disposi la Declaració col·lectiva de principis de la pràctica de teràpies naturals.

Article 11

Gestió de residus

En el cas que els establiments de pràctica de teràpies maturals generin residus que per raó de la seva tipologia puguin ser classificats com a residus sanitaris d'acord amb el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris, estaran subjectes a les mesures de gestió contingudes en aquesta norma, i restant normativa vigent en aquesta matèria, llevat de l'obligació de disposar de llibre oficial de control de residus sanitaris i de presentar resum anual de producció de residus sanitaris.

Secció 2a

Procediment d'autorització dels establiments de pràctica de teràpies naturals

Article 12

Procediment d'autorització

12.1  Els establiments de pràctica de teràpies naturals per poder obrir i funcionar han de disposar d'autorització del Departament de Salut, sens perjudici de les obligacions d'autorització i de registres preceptives, d'acord amb altres normatives d'aplicació.

12.2  La responsabilitat d'obtenir aquesta autorització li correspon a la persona titular del centre. El procediment s'inicia mitjançant la sol·licitud de la persona que n'exerceixi la representació adreçada al/a la director/a general de Recursos Sanitaris, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Si la persona sol·licitant és una persona física, una còpia autenticada del seu DNI. Si la persona sol·licitant és una persona jurídica, una còpia autenticada de l'escriptura de constitució, dels estatuts i del NIF de la societat, del DNI de la persona que actua com a representant i del document acreditatiu de la representació que exerceix.

b) Documentació acreditativa de la propietat o del títol que habiliti per a la possessió de l'immoble o immobles on s'hagi d'ubicar el local per fer-hi l'activitat.

c) Denominació identificativa de l'establiment per al qual se sol·licita l'autorització.

d) Teràpia o relació de teràpies per a l'exercici de les quals se sol·licita l'autorització.

e) Relació de persones acreditades per l'Institut d'Estudis de la Salut que practicaran la teràpia o teràpies objecte de la sol·licitud d'autorització, indicant-hi per a cadascuna d'elles, si escau, la teràpia que pretenen practicar.

f) Plànol de les instal·lacions, d'acord amb el que disposa l'article 6 d'aquest Decret.

g) Descripció detallada dels materials utilitzats i dels equipaments i instrumental destinats a les operacions d'esterilització i desinfecció i protocol previst.

h) Pla funcional, d'acord amb el model facilitat per la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut.

i) Document acreditatiu de la vinculació amb l'entitat gestora de residus sanitaris autoritzada per a aquesta gestió, en cas que, d'acord amb l'article 11 d'aquest Decret, la teràpia o teràpies per a les quals es sol·liciti l'autorització sigui susceptible de generar residus sanitaris.

j) Document que acrediti la contractació d'una pòlissa de responsabilitat civil per cobrir possibles perjudicis derivats de la seva actuació, per un import mínim de 300.000 euros anuals. Per les tècniques manuals la pòlissa de responsabilitat civil haurà de ser d'un import mínim de 100.000 euros.

k) Llibre de reclamacions per a la seva diligència per la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut.

l) Document acreditatiu d'haver fet efectiva la taxa que s'estableixi, si escau, d'acord amb la legislació reguladora de les taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

12.3  L'autorització correspon atorgar-la a la persona titular de la Direcció General de Recursos Sanitaris, una vegada constatat el compliment dels requisits estructurals, d'equipament i d'instrumental, de gestió de residus i d'acreditació de personal, que s'estableixen en aquest Decret, a partir de l'anàlisi de la documentació aportada en la sol·licitud i la comprovació prèvia, si escau, pels òrgans competents de la Direcció General de Recursos Sanitaris.

12.4  El termini per resoldre i notificar la resolució de la Direcció General de Recursos Sanitaris d'atorgament o denegació de l'autorització és de sis mesos, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre del Departament de Salut. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu aquelles sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

12.5  Els establiments de pràctica de teràpies naturals autoritzats s'han de fer públics en la pàgina web del Departament de Salut.

Article 13

Vigència de l'autorització

13.1  L'autorització per als establiments de pràctica de teràpies naturals té una vigència de cinc anys, renovable per a períodes de temps iguals.

13.2  La renovació de l'autorització s'ha de sol·licitar dins dels sis mesos anteriors a la finalització de la seva vigència.

Article 14

Modificació de l'autorització

14.1  La modificació de la cartera de serveis dels establiments de pràctica de teràpies naturals autoritzats requereix l'autorització prèvia de la persona titular de la Direcció General de Recursos Sanitaris, abans de fer-se efectives.

14.2  Per sol·licitar l'autorització prevista en aquest article, s'ha d'adreçar la sol·licitud corresponent a la persona titular de la Direcció General de Recursos Sanitaris, acompanyada de la documentació següent:

a) DNI de la persona física sol·licitant i document acreditatiu que la faculta a tenir aquesta representació, si és diferent de la persona que va iniciar el procediment d'autorització.

b) Documents indicats a l'article 12.2, lletres d) a i), ambdues incloses, referits a la nova teràpia per a la qual se sol·licita l'autorització, i lletra k).

14.3  El termini per resoldre i notificar la resolució de la Direcció General de Recursos Sanitaris d'atorgament o denegació de la modificació de l'autorització és de tres mesos, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al Registre del Departament de Salut. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

Article 15

Obligació de comunicació

15.1  Els canvis de titularitat i de denominació dels establiments de pràctica de teràpies naturals i les modificacions de les persones que apliquen la teràpia o teràpies autoritzades s'han de comunicar per escrit a la Direcció General de Recursos Sanitaris, per al seu examen, valoració i registre, en el termini d'un mes des de la seva producció. En funció del tipus de canvi de què es tracti, aquesta comunicació ha d'anar acompanyada amb la documentació següent:

a) Comunicació del canvi de titularitat de l'empresa: documents indicats a les lletres a) i b) de l'article 12.2.

b) Comunicació del canvi de denominació de l'empresa: documents indicats a la lletres a) i c) de l'article 12.2.

c) Comunicació del canvi de les persones que apliquen la teràpia: document indicat a la lletra e) de l'article 12.2.

15.2  El cessament d'un establiment de pràctica de teràpies naturals s'ha de comunicar prèviament per escrit a la Direcció General de Recursos Sanitaris.

Article 16

Ineficàcia sobrevinguda de l'autorització

Els establiments de pràctica de teràpies naturals han de mantenir les condicions exigides per a la seva autorització i estan subjectes al control de la Direcció General de Recursos Sanitaris. Si durant el període de vigència de l'autorització, un establiment deixa de complir algun dels requisits previstos en aquest Decret, s'ha de declarar l'ineficàcia sobrevinguda de l'autorització, amb la instrucció prèvia del procediment corresponent.

Article 17

Distintiu dels establiments de pràctica de teràpies naturals i publicitat

17.1  Els establiments de pràctica de teràpies naturals autoritzats han de fer constar la seva denominació, el número d'inscripció al Registre d'establiments de pràctica de teràpies naturals i el període de vigència de l'autorització, mitjançant l'exhibició, en un lloc visible per a les persones usuàries, d'un distintiu elaborat d'acord amb el model que s'estableix a l'annex 2 d'aquest Decret. Així mateix, han de fer constar, també en un lloc visible, la cartera de serveis autoritzada.

17.2  La publicitat dels establiments de pràctica de teràpies naturals, inclosa la que es faci als mitjans de comunicació, s'ha de limitar a les activitats per a la realització de les quals hagin estat autoritzats i ha de consignar el número d'inscripció al Registre d'establiments de pràctica de teràpies naturals.

Secció 3a

Procediment d'acreditació de pràctics en teràpies naturals

Article 18

Procediment d'acreditació

18.1  Els requisits per sol·licitar l'acreditació per a l'aplicació de teràpies naturals són:

a) Haver cursat el programa o programes de formació establert en les guies d'avaluació de competències per la teràpia o teràpies per les quals se sol·licita l'acreditació en un centre de formació en teràpies naturals autoritzat, d'acord amb el previst en el capítol 3 d'aquest Decret.

b) Haver superat les proves d'avaluació de les competències (habilitats i coneixements bàsics comuns i mínims específics establerts per a cada teràpia a les guies d'avaluació de les competències).

c) Aportar amb la sol·licitud d'acreditació una declaració escrita signada d'acceptació expressa de la Declaració col·lectiva de principis de la pràctica de teràpies naturals.

18.2  Correspon al director o a la directora de l'Institut d'Estudis de la Salut emetre la resolució d'acreditació que faculta per aplicar la teràpia o teràpies que s'hi expliciten.

18.3  El termini màxim per resoldre i notificar l'acreditació és de tres mesos, des de la data de presentació de la sol·licitud al Registre de l'Institut d'Estudis de la Salut, juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts a l'apartat 1 d'aquest article. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

Capítol 3

Competències en teràpies naturals

Secció 1a

Avaluació de les competències

Article 19

Guies d'avaluació de les competències

19.1  A l'Institut d'Estudis de la Salut li correspon elaborar, per a cadascuna de les teràpies naturals objecte d'aquest Decret, la proposta de guia d'avaluació de competències. Aquestes guies inclouen el programa reconegut pel Departament de Salut a l'efecte de reconeixement de les esmentades competències en teràpies naturals i del seu sistema d'avaluació.

19.2  Les guies d'avaluació han d'estar constituïdes per:

a) Matèries bàsiques comunes per a totes les teràpies.

b) Matèries bàsiques específiques per cadascuna de les teràpies.

Aquestes guies també s'hi poden incorporar altres coneixements, assenyalats com a complementaris o opcionals i que poden ser objecte dels programes docents dels centres de formació en teràpies naturals.

19.3  Aquestes guies d'avaluació s'aproven mitjançant una resolució de la persona titular del Departament de Salut, previ informe de la Comissió Assessora de la Regulació de les Teràpies Naturals, que és objecte de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El contingut de les guies aprovades es fa públic a la pàgina web del Departament de Salut i també es pot consultar a les dependències de l'Institut d'Estudis de la Salut.

Article 20

Requisits per iniciar la formació

Són requisits per iniciar-se en qualsevol dels programes de formació de les teràpies que recullin les guies d'avaluació de la competència, ser major d'edat i disposar d'una titulació que permeti l'accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu o haver superat la prova d'accés a aquests ensenyaments.

Per a iniciar-se en programes formatius de les tècniques manuals referenciades a l'article 2.1.c) apartat b) s'ha de ser major d'edat i disposar de d'una titulació que permeti l'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional o haver superat la prova d'accés a aquests ensenyaments.

Article 21

Sistema d'avaluació de les competències

21.1  L'Institut d'Estudis de la Salut ha de determinar el sistema d'avaluació de les competències de les persones que segueixen els programes de formació als centres de formació autoritzats, d'acord amb les guies d'avaluació de les competències.

21.2  Les proves d'avaluació s'han de dur a terme als centres de formació acreditats d'acord amb les previsions de la secció 2a del capítol 3 d'aquest Decret. El director o la directora de l'Institut d'Estudis de la Salut ha d'aprovar el disseny i les condicions de realització de les proves d'avaluació i designar una persona responsable de la supervisió de les proves.

Secció 2a

Centres de formació en teràpies naturals

Article 22

Requisits del centres

Per impartir formació en teràpies naturals s'ha de disposar de l'acreditació de l'Institut d'Estudis de la Salut. Aquesta acreditació, d'acord amb la sol·licitud presentada, pot abastar una o més d'una de les modalitats de teràpies naturals objecte d'aquest Decret. Les entitats i els organismes que vulguin obtenir-la han de complir els requisits següents:

a) Estar constituïts legalment.

b) Acreditar, per a cada teràpia que es pretén impartir, el desenvolupament del corresponent programa de formació adequat a les previsions de les guies d'avaluació de les competències.

c) Disposar de personal formador que compleixi els requisits establerts a l'article 27 d'aquest Decret.

d) Disposar de professionals amb llicenciatures i/o diplomatures sanitàries per impartir els continguts formatius de les matèries de ciències de la salut.

e) Disposar els espais físics adients per desenvolupar les activitats.

f) Posseir equipament i material docent pràctic.

g) Complir amb les normes de seguretat i salut laborals.

h) Disposar d'un registre d'alumnes i assumir el compromís de mantenir-lo actualitzat.

i) En cas de la formació a distancia, s'haurà de justificar un mínim de classes presencials i pràctiques d'acord amb el contingut competencial.

Article 23

Acreditació dels centres de formació

23.1  A la persona titular del centre li correspon la responsabilitat d'obtenir l'acreditació per impartir formació en teràpies naturals. Aquesta persona és la responsable d'iniciar el procediment, adreçant la sol·licitud al director o a la directora de l'Institut d'Estudis de la Salut. Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) DNI i document acreditatiu que faculta aquesta persona a tenir la representació del centre.

b) Còpia autenticada de l'acta de constitució de l'entitat i de les possibles modificacions.

c) Còpia del programa o programes de formació desenvolupats.

d) Relació del personal formador, amb còpia del títol que els acredita, en els cas dels professionals sanitaris titulats.

e) Plànol de les instal·lacions on es pretén dur a terme l'activitat.

f) Relació de l'equipament i del material docent disponible per dur a terme les pràctiques.

g) Document que formalitzi el compromís de mantenir actualitzat un registre d'alumnes.

h) Document acreditatiu d'haver fet efectiva la taxa que s'hi estableixi, d'acord amb la legislació reguladora de les taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

23.2  L'acreditació correspon al director o a la directora de l'Institut d'Estudis de la Salut, un cop s'ha constatat que el centre reuneix les condicions adequades per dur a terme les seves activitats, a partir de l'anàlisi de la documentació aportada a la sol·licitud, i un cop els seus òrgans competents hagin comprovat, si escau, que compleixen els requisits establerts a l'article 22 d'aquest Decret.

L'acreditació d'un centre formador ha d'indicar de forma explícita la teràpia o teràpies naturals que hi poden ser impartides, d'acord amb la sol·licitud presentada, i que constitueixen la seva cartera de serveis.

23.3  El termini per resoldre i notificar la resolució de la persona titular de l'Institut d'Estudis de la Salut d'atorgament o denegació de l'acreditació és de tres mesos, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre d'aquest organisme. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

23.4  Els centres de formació en teràpies naturals acreditats s'han de fer públics en la pàgina web de l'Institut d'Estudis de la Salut.

Article 24

Modificació de l'acreditació dels centres de formació

24.1  La modificació de la cartera de serveis dels centres de formació en teràpies naturals acreditats requereix l'autorització prèvia del director o de la directora de l'Institut d'Estudis de la Salut, abans de fer-se efectiva.

24.2  Per sol·licitar la modificació en l'acreditació prevista en aquest article, s'ha d'adreçar la sol·licitud corresponent al director o a la directora de l'Institut d'Estudis de la Salut, acompanyada per la documentació següent:

a) DNI de la persona física sol·licitant i document acreditatiu que la faculta a tenir aquesta representació, si és diferent de la persona que va iniciar el procediment d'autorització.

b) Documents indicats a l'article 23.1, lletres c) a f), ambdues incloses, referits a la nova teràpia per a la qual se sol·licita la formació que es vol impartir.

24.3  El termini per resoldre i notificar la resolució de la persona titular de l'Institut d'Estudis de la Salut d'atorgament o denegació de la modificació de l'acreditació és de dos mesos, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre d'aquest organisme. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

Article 25

Ineficàcia sobrevinguda de l'acreditació

Els centres de formació en teràpies naturals han de mantenir les condicions exigides per a la seva acreditació i estan subjectes al control de l'Institut d'Estudis de la Salut. Durant el període de vigència de l'autorització, si un centre deixa de complir algun dels requisits previstos en aquest Decret, s'ha de procedir a declarar la ineficàcia sobrevinguda de l'autorització, amb la instrucció prèvia del procediment corresponent.

Article 26

Seguretat

Les persones titulars dels centres de formació en teràpies naturals són responsables de la seguretat de les activitats que es duen a terme en les seves instal·lacions en el marc de la regulació general d'aplicació.

Secció 3a

Personal formador en teràpies naturals

Article 27

Requisits del personal formador

27.1  Sens perjudici d'allò establert a l'apartat 2 d'aquest article poden tenir la condició de personal formador dels centres de formació en teràpies naturals els professionals sanitaris i pràctics en teràpies naturals, qualsevol que sigui el procediment que els faculti per a l'aplicació de teràpies naturals d'acord amb aquest Decret.

27.2  Els continguts formatius en ciències de la salut dels pràctics en teràpies naturals, seran impartits per professionals amb llicenciatures i/o diplomatures sanitàries, d'acord amb les seves competències.

Capítol 4

Registres

Article 28

Creació del Registre d'Establiments de Pràctica de Teràpies Naturals

28.1  Es crea el Registre d'Establiments de Pràctica de Teràpies Naturals, adscrit a la Direcció General de Recursos Sanitaris, en el qual s'inscriuran d'ofici, els establiments de pràctica de teràpies naturals autoritzats, d'acord amb aquest Decret.

Les inscripcions d'ofici i el manteniment de les dades que conté aquest registre correspon a la Direcció General de Recursos Sanitaris.

28.2  Per ordre de la persona titular del Departament de Salut es regularà l'estructura d'aquest Registre.

Article 29

Cancel·lació de la inscripció al Registre d'Establiments de Pràctica de Teràpies Naturals

La declaració d'ineficàcia sobrevinguda de l'autorització per a la pràctica de teràpies naturals, com també el transcurs del període de vigència de l'autorització sense que s'hagi sol·licitat la renovació, comporta la cancel·lació de la inscripció registral corresponent. Així mateix, la inscripció s'ha de cancel·lar en el cas de cessament de l'activitat per decisió del titular de l'establiment comunicada a la Direcció General de Recursos Sanitaris.

Article 30

Registres de l'Institut d'Estudis de la Salut

30.1  Amb la finalitat de poder efectuar el seguiment necessari i el control de l'activitat objecte d'aquest Decret, es creen els registres següents, adscrits a l'Institut d'Estudis de la Salut:

a) Registre de pràctics en teràpies naturals.

b) Registre de centres de formació de teràpies naturals de Catalunya.

Les inscripcions d'ofici i el manteniment de les dades que contenen aquests registres correspon a l'Institut d'Estudis de la Salut.

30.2  Per ordre de la persona titular del Departament de Salut es regularà l'estructura dels registres creats en aquest article.

Article 31

Cancel·lació de les dades dels registres de l'Institut d'Estudis de la Salut

La declaració d'ineficàcia sobrevinguda de les resolucions objecte d'inscripció en els Registres que es regulen a l'article 30 d'aquest Decret comporta la cancel·lació de la inscripció registral corresponent. Així mateix es cancel·larà la inscripció a petició de la persona interessada.

Capítol 5

Control, mesures cautelars i règim sancionador

Article 32

Control

32.1  L'exercici de les activitats objecte de regulació en aquest Decret està sotmès al control i la inspecció del Departament de Salut, sens perjudici de les competències que tinguin altres departaments de la Generalitat o altres administracions públiques.

32.2  El control dels establiments de pràctica de teràpies naturals i l'activitat assistencial que s'hi desenvolupa correspon a la Direcció General de Recursos Sanitaris.

32.3  El control del procediment d'acreditació del personal que aplica les teràpies i de l'activitat de formació i d'avaluació de les competències en teràpies naturals correspon a l'Institut d'Estudis de la Salut.

Article 33

Mesures cautelars

Com a conseqüència de les actuacions de control i inspecció, els òrgans competents, d'acord amb l'article 32 d'aquest Decret, poden ordenar la prohibició de les activitats i la clausura dels establiments que no comptin amb les autoritzacions preceptives, així com la suspensió del seu funcionament fins que no se n'esmeni el defecte o s'hi compleixin els requisits exigits per raons de sanitat, higiene o seguretat. Aquestes mesures no tenen caràcter de sanció i poden ser adoptades en els termes establerts als articles 31 i 37 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

Article 34

Règim sancionador

34.1  Les infraccions a les disposicions d'aquest Decret són sancionables, de conformitat amb el que estableix el capítol VI del títol I, articles 32 a 36, de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

34.2  Per a la imposició de les sancions corresponents són competents:

a) La persona titular de la Direcció General de Recursos Sanitaris i la de la Direcció de l'Institut d'Estudis de la Salut en el seu àmbit respectiu de competències, en cas de multa fins a 30.000 euros.

b) El/La conseller/a de Salut, en cas de multa fins a 250.000 euros.

c) El Govern de la Generalitat, en cas de multa superior a 250.000 euros.

Disposicions transitòries

Primera

Reconeixement de l'activitat professional

1. L'Institut d'Estudis de la Salut podrà, a través d'una resolució del seu director o directora, reconèixer la facultat per a l'aplicació de teràpies naturals d'aquelles persones que en el moment d'entrada en vigor d'aquest Decret estiguin exercint professionalment una o més d'una de les teràpies naturals a què fa referència l'article 1 d'aquest Decret i acreditin tant una experiència professional mínima de cinc anys consecutius, o cinc anys discontinus al llarg dels últims deu anys, en la teràpia o les teràpies en els quals es pretengui aquest reconeixement, així com una formació específica d'un mínim de 300 hores lectives per a cadascuna de les teràpies naturals objecte de reconeixement, a excepció de les tècniques manuals referenciades a l'article 2.1.c) apartat b) que requeriran d'un mínim de 100 hores lectives, que l'Institut d'Estudis de la Salut ha de convalidar en relació amb els programes formatius de les guies d'avaluació de les competències regulades a l'article 19 d'aquest Decret.

L'activitat professional es pot acreditar mitjançant una certificació d'alta en l'impost d'activitats econòmiques, els butlletins de cotització a la Seguretat Social, una certificació d'aquestes cotitzacions acompanyades del contracte o dels contractes de treball que acreditin les funcions desenvolupades o qualsevol altra justificació documental oficial que ho avali.

Aquest procediment, que s'iniciarà a instància de la persona interessada, comporta la facultat d'aplicació de la teràpia o teràpies a què abasta la resolució de reconeixement, amb subjecció als requisits i les condicions establertes en aquest Decret.

El termini màxim per resoldre i notificar el reconeixement és de tres mesos, des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre de l'Institut d'Estudis de la Salut, juntament amb la documentació acreditativa de l'activitat professional actual i experiència mínima de cinc anys consecutius, o cinc anys discontinus al llarg dels últims deu anys, referida a cada teràpia en què es pretengui el reconeixement professional, i de la formació específica. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

Les persones que poden sol·licitar el reconeixement de l'activitat professional a l'empara d'aquesta disposició transitòria disposen d'un termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquest Decret per presentar-ne la sol·licitud a fi d'obtenir el reconeixement professional.

2. Sens perjudici de la possibilitat de reconeixement de l'activitat professional regulada en aquesta disposició transitòria primera, les persones incloses en el seu àmbit d'aplicació poden optar per obtenir per part de l'Institut d'Estudis de la Salut l'acreditació per a l'aplicació de teràpies naturals prèvia superació d'una prova d'avaluació de les competències convocada per l'Institut d'Estudis de la Salut sobre les matèries bàsiques comunes de les guies d'avaluació de les competències corresponen a la teràpia natural sol·licitada.

Aquest procediment d'acreditació, que s'iniciarà a instància de la persona interessada, comporta la facultat d'aplicació de la teràpia o teràpies a què abasta la resolució d'acreditació, amb subjecció als requisits i les condicions establerts en aquest Decret.

El termini màxim per resoldre i notificar l'acreditació és de tres mesos, des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre de l'Institut d'Estudis de la Salut, juntament amb la documentació acreditativa de l'activitat professional, actual i experiència mínima de cinc anys consecutius, o cinc anys discontinus al llarg dels últims deu anys, referida a cada teràpia en relació amb la qual es pretengui l'acreditació, de la formació específica i de la superació de la prova d'avaluació corresponent. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

Les persones que poden sol·licitar l'acreditació a l'empara d'aquesta disposició transitòria primera disposen d'un termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquest Decret per presentar-ne la sol·licitud.

3. Fins que no s'exhaureixi el període transitori de dos anys i mentre no es resolgui la sol·licitud de reconeixement o d'acreditació regulades en aquesta disposició transitòria, les persones incloses en el seu àmbit d'aplicació poden continuar desenvolupant la seva activitat actual en l'àmbit de les teràpies naturals.

Segona

Acreditació de personal amb experiència professional inferior a cinc anys

L'Institut d'Estudis de la Salut pot, a través d'una resolució del seu director o directora, acreditar per a l'aplicació de teràpies naturals, amb subjecció als requeriments establerts en aquesta disposició transitòria, aquelles persones que en el moment d'entrada en vigor d'aquest Decret estiguin exercint professionalment una o més d'una de les teràpies naturals a què fa referència l'article 1 d'aquest Decret i puguin acreditar una experiència professional inferior a cinc anys en la teràpia o teràpies en les quals es pretengui l'acreditació i una formació específica d'un mínim de 300 hores lectives per a cadascuna de les teràpies naturals, a excepció de les tècniques manuals referenciades a l'article 2.1.c) que requereixin un mínim de 100 hores lectives, que l'Institut d'Estudis de la Salut ha de convalidar en relació amb els programes formatius de les guies d'avaluació de les competències regulades a l'article 19 d'aquest Decret.

Per obtenir-ne l'acreditació serà necessari superar una prova d'avaluació sobre les matèries bàsiques comunes i específiques de les guies d'avaluació de les competències corresponents a la teràpia natural sol·licitada convocada per l'Institut d'Estudis de la Salut.

L'activitat professional es pot acreditar mitjançant una certificació d'alta en l'impost d'activitats econòmiques, els butlletins de cotització a la Seguretat Social, una certificació d'aquestes cotitzacions acompanyades del contracte o dels contractes de treball que acreditin les funcions desenvolupades o qualsevol altra justificació documental oficial que ho avali.

Aquest procediment, que s'iniciarà a instància de la persona interessada, comporta la facultat d'aplicació de la teràpia o teràpies a què abasta la resolució d'acreditació, amb subjecció als requisits i les condicions establerts en aquest Decret.

El termini màxim per resoldre i notificar l'acreditació és de tres mesos, des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre de l'Institut d'Estudis de la Salut, juntament amb la documentació acreditativa de l'activitat professional, actual i experiència referida a cada teràpia en relació amb la qual es pretengui l'acreditació, de la formació específica i de la superació de la prova d'avaluació corresponent. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

Les persones que poden sol·licitar l'acreditació a l'empara d'aquesta disposició transitòria disposen d'un termini de dos anys per presentar-ne la sol·licitud. Durant aquest període transitori, i mentre no es resolgui la sol·licitud d'acreditació regulada en aquesta disposició transitòria, poden continuar desenvolupant la seva activitat actual en l'àmbit de les teràpies naturals.

Tercera

Acreditació de les persones que finalitzin els seus estudis en el decurs dels dos anys següents a la publicació del decret

L'Institut d'Estudis de la Salut pot, mitjançant una resolució del seu director o directora, acreditar per a l'aplicació de teràpies naturals, amb subjecció als requeriments establerts en aquesta disposició transitòria, aquelles persones que finalitzin els seus estudis en el decurs dels dos anys següents a l'entrada en vigor d'aquest Decret en una o més d'una de les teràpies naturals a què fa referència l'article 1.

Per obtenir-ne l'acreditació és necessari superar una prova d'avaluació específica de la competència que determinarà aquest Institut. Per accedir a aquesta prova, l'Institut ha d'haver convalidat la formació presentada en relació amb les guies de formació.

Aquest procediment, que s'iniciarà a instància de la persona interessada, comporta la facultat d'aplicació de la teràpia o teràpies a què abasta la resolució d'acreditació, amb subjecció als requisits i les condicions establerts en aquest Decret.

El termini màxim per resoldre i notificar l'acreditació és de tres mesos, des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre de l'Institut d'Estudis de la Salut, juntament amb la documentació acreditativa de l'activitat de la formació. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

Les persones que poden sol·licitar l'acreditació, a l'empara d'aquesta disposició transitòria, disposen d'un termini de dos mesos, des de la finalització del programa de formació corresponent, per presentar-ne la sol·licitud segons els continguts d'aquesta disposició transitòria.

Quarta

Adaptació d'establiments de pràctica de teràpies naturals i de centres de formació en teràpies naturals

Les persones titulars d'establiments de pràctica de teràpies naturals i de centres de formació en teràpies naturals inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret que a l'entrada en vigor d'aquest Decret estiguessin oberts i en funcionament disposaran d'un termini de dos anys comptador des de l'entrada en vigor d'aquest Decret per adaptar-se a les previsions i requisits que hi ha establerts i sol·licitar les preceptives autoritzacions, de conformitat amb els articles 12 i 23, respectivament.

Durant aquest període transitori els centres podran continuar desenvolupant la seva activitat actual en l'àmbit de les teràpies naturals.

Cinquena

Constitució de la Comissió Assessora per a la Regulació de les Teràpies Naturals

La Comissió Assessora per a la Regulació de les Teràpies Naturals s'haurà de constituir en el termini màxim de un mes des de l'entrada en vigor d'aquest Decret.

Sisena

Aprovació de les guies d'avaluació de les competències

Les guies d'avaluació de les competències per a cadascuna de les teràpies regulades per aquest Decret seran aprovades per resolució de la persona titular del Departament de Salut abans de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Decret.

Setena

Convocatòria de proves d'avaluació

L'Institut d'Estudis de la Salut en el termini màxim de tres mesos des de l'aprovació de les guies d'avaluació de les competències haurà de procedir a convocar les primeres proves d'avaluació de la competència d'acord amb les disposicions transitòries primera i segona d'aquest Decret.

Barcelona, 30 de gener de 2007

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Marina Geli i Fàbrega

Consellera de Salut

Annex 1

Epígrafs essencials de la declaració col·lectiva de principis per als pràctics en teràpies naturals

1) Principis generals.

2) Informació i consentiment previ de les persones usuàries.

3) Formació contínua.

4) Confidencialitat.

5) Relacions del pràctic amb les persones usuàries.

6) Consultes.

7) Publicitat.

8) Honoraris.

9) Relacions dels pràctics amb altres pràctics.

10) Relacions dels pràctics amb els i les professionals sanitaris.

11) Drets i deures dels pràctics.

Annex 2

Distintiu dels establiments de pràctica de teràpies naturals

(Vegeu annex al document PDF)

(07.025.003)

 

Amunt