Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 16/01/2007

  • Número del document GAP/0149/2007

  • Número de control 07004098

  • Organisme emissor Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas

Dades del DOGC
  • Número 4814

  • Fecha 05/02/2007

  • Sección DISPOSICIONES

  • Página 4112

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN GAP/149/2007, de 16 de enero, por la que se da conformidad al cambio de nombre del municipio de Cabrera d'Igualada, que pasa a denominarse Cabrera d'Anoia.


El dia 29 de maig de 2006, el Ple de l'Ajuntament de Cabrera d'Igualada va acordar iniciar un expedient de canvi de nom del municipi de Cabrera d'Igualada pel de Cabrera d'Anoia. Aquest canvi de denominació té per objecte recuperar l'antic nom del municipi, i fa referència a la denominació de la seva comarca i a la conca del riu Anoia.

L'acord va ser sotmès a informació pública, mitjançant la seva publicació al DOGC i al BOP de Barcelona durant un període de 30 dies, sense que es presentés cap al·legació dins aquest tràmit.

En sessió de 5 de setembre de 2006, el Ple de l'Ajuntament de Cabrera d'Igualada va aprovar amb el quòrum legal establert el canvi de denominació del municipi, que passa a denominar-se Cabrera d'Anoia.

En data 17 de novembre de 2006, l'Institut d'Estudis Catalans va emetre informe favorable a la denominació acordada per l'Ajuntament.

D'acord amb el que disposen els articles 30 a 32 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 57 a 59 i 64 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya,

Resolc:

.1  Donar conformitat al canvi de nom del municipi de Cabrera d'Igualada, que passa a denominar-se Cabrera d'Anoia.

.2  Incorporar aquesta modificació al Registre d'entitats locals de Catalunya del Departament de Governació i Administracions Públiques.

.3  Posar aquest canvi de nom en coneixement de l'Administració de l'Estat, als efectes del que preveu l'article 32.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Barcelona, 16 de gener de 2007

Joan Puigcercós i Boixassa

Conseller de Governació

i Administracions Públiques

(07.004.098)

 

Amunt