Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Llei

  • Data del document 05/07/2006

  • Número del document 009/2006

  • Número de control 06185183

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
  • Número 4675

  • Data 13/07/2006

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 30763

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 9/2006, de 5 de juliol, de modificació de l'article 81 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.


El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L'article 81.7 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que, en el cas de vacant en la presidència de les entitats municipals descentralitzades, el càrrec sigui ocupat per la següent persona que hagi obtingut més vots populars en les eleccions a aquest òrgan unipersonal.

L'aplicació d'aquest criteri altera la correlació de forces polítiques que presenten les candidatures, atès que és proclamat president o presidenta de l'entitat un candidat o candidata presentat per un partit, una federació, una coalició o una agrupació d'electors que no ha estat la força més votada en les eleccions inicials.

Per tal de resoldre aquesta situació s'ha cercat una fórmula que, d'una banda, continuï garantint que la presidència de les entitats municipals descentralitzades es proveeixi per mitjà de l'elecció directa dels candidats, i, de l'altra, estableixi que la persona que substitueix el president o presidenta inicial hagi estat presentada pel partit, la federació, la coalició o l'agrupació d'electors que ha estat més votat. A més, es preveu que, en cas que tingui lloc un empat entre diverses candidatures, sigui proclamat president o presidenta el candidat o candidata del partit, federació, coalició o agrupació d'electors que hagi obtingut més bon resultat electoral en l'àmbit de l'entitat municipal descentralitzada.

Article únic

Modificació de diversos apartats de l'article 81 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Es modifiquen els apartats 1, 6 i 7 de l'article 81 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, que resten redactats de la manera següent:

«1. L'òrgan unipersonal, que adopta la denominació de president o presidenta, és elegit directament pels veïns de l'entitat pel sistema majoritari mitjançant la presentació de candidats pels diferents partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors. Cada candidatura a la presidència ha d'incloure un candidat o candidata suplent.»

«6. No obstant això, es pot establir el règim de consell obert per a les entitats en què concorren les característiques assenyalades per l'article 73. En aquest cas, s'ha d'elegir només el president o presidenta, d'acord amb el que disposen els apartats 1 i 7.»

«7. En el cas de vacant en la presidència de l'entitat municipal descentralitzada, el càrrec ha d'ésser ocupat per la persona suplent de la candidatura que havia obtingut més vots populars en les eleccions a l'òrgan unipersonal. En el cas de nova vacant en la presidència, la junta de veïns, o el consell general en les entitats amb règim de consell obert, constituïts com a comissió gestora, han d'elegir el president o presidenta d'entre els seus membres per majoria simple. Si es produeix un empat entre diverses candidatures, ha d'ésser proclamat el candidat o candidata del partit, la federació, la coalició o l'agrupació d'electors que havia obtingut un millor resultat electoral en l'àmbit de l'entitat municipal descentralitzada, d'acord amb el que disposa l'apartat 3.»

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 5 de juliol de 2006

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Sabaté i Ibarz

Conseller de Governació

i Administracions Públiques

(06.185.183)

 

Amunt