Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/07/2006

  • Número del document MAH/2599/2006

  • Número de control 06177149

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

Dades del DOGC
  • Número 4691

  • Data 04/08/2006

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 34542

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ MAH/2599/2006, de 20 de juliol, de convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de lliure accés, per a l'ingrés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/06).


Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals; la Llei 15/1997, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, quant a les taxes d'inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal, i el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l'assignació de la destinació dels funcionaris de nou ingrés, i la resta de normativa aplicable;

Atès l'Acord del Govern de la Comissió de Govern de Política Institucional de la Generalitat de Catalunya de 27 de juny de 2006, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per l'any 2006 de 87 places de la categoria d'agent auxiliar de l'escala auxiliar del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat, publicat mitjançant la Resolució GAP/2263/2006, de 3 de juliol (DOGC núm. 4671, de 7.7.2006);

Atès que s'han dut a terme els tràmits que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol;

Atès el Decret 414/2000, de 27 de desembre, d'adscripció del Cos d'Agents Rurals al Departament de Medi Ambient i Habitatge i d'assignació de funcions en matèria de prevenció d'incendis forestals;

En ús de les competències que em confereixen l'article 1 del Decret 101/2001, de 3 d'abril, sobre atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública, prorrogat per l'Acord GOV/1/2006, de 4 de juliol, en relació amb l'article 12.2 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, i l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article únic

Convocar el procés selectiu per a l'ingrés a la categoria d'agent auxiliar del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/06), de conformitat amb les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució i d'acord amb el programa de temes indicats a la Resolució MAH/2411/2004, de 3 de setembre (DOGC núm. 4219, de 15.9.2004), per la qual s'aprova i es fa pública la part general i la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, amb la substitució del tema 2 de la part general del temari pel tema: Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 20 de juliol de 2006

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient

i Habitatge

Annex 1

Bases de la convocatòria

.1  Normes generals

1.1  Es convoca el procés selectiu per proveir, mitjançant el sistema de lliure accés, 87 places de l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

1.2  Així mateix, de conformitat amb l'article 56.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, s'inclouen 9 places per als aspirants que, un cop superats tots els requisits del procés selectiu, no hagin obtingut plaça. Aquests aspirants restaran en expectativa de nomenament i seran nomenats funcionaris amb ocasió de vacant.

1.3  Les funcions que corresponen als funcionaris de la categoria d'agent auxiliar del Cos d'Agents Rurals són les de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió de les matèries d'espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció, vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals, patrimoni forestal, forests declarades d'utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals, accés al medi natural, i la resta de tasques d'execució definides al capítol II de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, així com totes aquelles encomanades per reglament a l'àmbit del seguiment i compliment de la legislació sobre medi ambient.

1.4  La realització d'aquest procés selectiu s'ajusta al que estableixen l'article 103 de la Constitució espanyola; a la normativa estatal bàsica recollida a la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, i modificacions legislatives posteriors; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; la Llei 15/1997, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, quant a les taxes d'inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals; el Decret 161/2001, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l'assignació de la destinació dels funcionaris de nou ingrés, i a les presents bases.

1.5  D'acord amb el que estableixen l'article 19 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost; l'article 42 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i l'article 11.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, els aspirants, al llarg del procés selectiu, han d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de l'escala auxiliar del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

1.6  De conformitat amb el que estableix l'article 6 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l'Administració de la Generalitat, els aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a l'exercici de les funcions pròpies de la categoria d'agent auxiliar del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Aquest coneixement s'acreditarà mitjançant la prova que s'especifica en la base 6.1.1.e).

1.7  Els aspirants que participin en aquest procés selectiu, en qualsevol moment, podran ser exclosos per acord del tribunal, amb la motivació que correspongui, si amb la seva conducta vulneren les bases del procés, o manifesten actituds o comportaments discriminatoris i/o d'incompliment d'instruccions legítimes, o atempten contra la dignitat, la imatge, el prestigi i la consideració deguts al tribunal, el procés, el personal de suport del procés i a les institucions públiques.

.2  Requisits de participació a la convocatòria

2.1  Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants han de complir els requisits següents:

2.1.1 Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com de les persones amb nacionalitat dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors, d'acord amb el que estableixen els articles 2 i 4 del Reial decret 766/1992, de 26 de juny, sobre l'entrada i permanència a Espanya de les persones amb nacionalitat d'estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que han estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, signat a Porto el 2 de maig de 1992 i ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial decret 737/1995, de 5 de maig.

En qualsevol cas, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.

2.1.2 Haver complert 18 anys i no superar l'edat de 65 anys.

2.1.3 Tenir el títol de Graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent, Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Ciència.

2.1.4 Posseir el permís de conduir de la classe B, a què fa referència l'article 5.1 del Reial decret 772/1997, de 30 de maig, que autoritza a conduir vehicles automòbils, la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3.500 quilograms i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9, d'acord amb les previsions establertes en l'esmentat article, o el permís de conduir de la classe B1, d'acord amb la disposició transitòria primera, apartat c) de l'esmentat Reial decret.

2.1.5 Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

2.1.6 No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

2.1.7 Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc:

Estar en disposició d'aconseguir el certificat d'antecedents penals, del Registre de Penats i Rebels del Ministeri de Justícia, tal i com estableix l'article 97 del Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes.

Estar en disposició d'aconseguir el corresponent informe d'aptituds psicofísiques, verificant les causes de denegació establertes a l'annex 1 del Reial decret 2283/1985, de 4 de desembre, que regula l'emissió d'informes d'aptitud psicofísica per a l'obtenció i renovació de llicències, permisos i targetes d'armes.

Poder superar les proves de capacitació establertes a la Resolució de 19 d'octubre de 1998 de la Direcció General de la Guàrdia Civil, BOE núm. 290, de 4.12.1998.

2.1.8 Satisfer la taxa dels drets d'examen.

2.2  Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

.3  Sol·licituds i taxa

3.1  Lloc on obtenir el model de sol·licitud.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar al conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge i s'han de formalitzar segons el model normalitzat.

Els impresos de sol·licitud es faciliten a les adreces esmentades al paràgraf següent.

3.2  Les sol·licituds es poden presentar als registres de les unitats següents del Departament de Medi Ambient i Habitatge:

Direcció General del Medi Natural, Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona, o Finca Torreferrussa, ctra. de Sabadell a Santa Perpètua, km 4,5, 08130 Santa Perpètua de la Mogoda.

Direcció General d'Habitatge, Aragó, 244-248, 08007 Barcelona.

Serveis Centrals, Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona, Medi Ambient, travessera de Gràcia, 56, 08006 Barcelona; Habitatge, Aragó, 244-248, 08007 Barcelona.

Serveis Territorials a Lleida, Medi Ambient, rda. de Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida; Habitatge, Dr. Fleming, 15, 25006 Lleida.

Serveis Territorials a Girona, Medi Ambient, Ultònia, 10-12, 17002 Girona; Habitatge, Els Banyoles, 17 acc., 17004 Girona.

Serveis Territorials a Tarragona, Medi Ambient, Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona; Habitatge, Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset), 43004 Tarragona.

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, Medi Ambient, Miquel Granell, 2, 43870 Amposta; Habitatge, Sant Ildefons, 6, 43500 Tortosa.

Així mateix, també es podran presentar pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, s'ha de fer en un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar:

a) Fotocòpia confrontada del document nacional d'identitat o, en cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, a l'efecte de restar exempts de la prova de coneixements de llengua catalana.

c) El resguard de la imposició, en cas que el pagament de la taxa d'inscripció es faci per gir postal o telegràfic o mitjançant transferència bancària.

d) Amb caràcter general, si l'aspirant es troba en situació d'atur i no percep cap prestació econòmica, per restar exempt de l'abonament de la taxa d'inscripció, haurà de presentar certificat expedit per la corresponent oficina de treball del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i/o, si escau, de l'INEM (Institut Nacional d'Ocupació), on constin, dins del termini de presentació de sol·licituds, les dues condicions següents:

1) Que l'aspirant es troba inscrit i en situació d'atur.

2) Que l'aspirant no percep cap prestació econòmica.

Si al certificat consta només una de les dues condicions abans esmentades l'aspirant serà exclòs de la convocatòria.

3.3  Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.4  Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'hauran de formalitzar d'acord amb les instruccions que figuren a l'annex 5.

3.5  Taxa.

3.5.1 D'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, per inscriure's a la convocatòria els aspirants han de satisfer la taxa de 21,20 euros.

3.5.2 El pagament de la taxa s'ha d'efectuar en qualsevol de els oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", mitjançant ingrés en caixa, o bé per gir postal o telegràfic o mitjançant transferència bancària en el compte corrent núm. 2100-1003-13-0200087289, "Compte corrent restringit d'ingressos del Departament de Medi Ambient i Habitatge". Quan el pagament es faci per gir postal o telegràfic, o mitjançant transferència bancària, cal que com a nom del remitent hi consti el de l'aspirant mateix, el qual ha d'adjuntar a la instància una fotocòpia del resguard de la imposició.

A la sol·licitud ha de figurar el segell de l'entitat bancària a l'apartat reservat a aquest efecte, el qual és acreditatiu de l'abonament de la taxa corresponent. La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no acreditació a efectes de l'exempció de pagament determinarà l'exclusió de l'aspirant.

3.5.3 El pagament a l'entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant l'Administració dins el termini i de la manera prevista anteriorment.

3.5.4 Estan exempts de fer el pagament de la taxa els aspirants que acreditin documentalment, de conformitat amb el que estableix la base 3.2.d), que estan dins el termini de presentació de sol·licituds en situació d'atur i no perceben cap prestació econòmica.

3.5.5 La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no-acreditació documental a efectes de l'exempció de pagament, determinarà l'exclusió de l'aspirant.

3.5.6 No serà procedent la devolució de la taxa pels drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

.4  Admissió dels aspirants

4.1  Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds el conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge dictarà resolució en el termini màxim d'un mes i declararà aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria i la llista provisional d'exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana. A la resolució esmentada, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s'indicaran els llocs on s'exposen les llistes esmentades amb els motius d'exclusió.

4.2  Els aspirants disposaran d'un termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució indicada per formular davant el conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge les reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació que es requereix a la convocatòria.

Els aspirants que figurin com a exclosos en aquesta llista provisional podran formular, en el termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la resolució que la declari aprovada i davant el conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge, les reclamacions que creguin oportunes, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per tal d'esmenar el defecte o per adjuntar la documentació preceptiva que n'hagi motivat l'exclusió; i se'ls adverteix que, en cas que no esmenin dins d'aquest termini el defecte imputable a ells que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició.

En qualsevol cas i a fi d'evitar errors i, en cas de produir-se, de possibilitar la seva esmena dins el termini i en la forma escaient, els aspirants comprovaran fefaentment no només que no consten a la llista d'exclosos, sinó a més que els seus noms consten a la llista d'admesos.

4.3  Una vegada transcorreguts quinze dies des de l'expiració del termini previst a la base anterior, el conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge aprovarà mitjançant una resolució, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les llistes definitives dels aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, i la llista definitiva d'aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana i hi constaran els llocs on aquestes s'exposen. En la dita resolució s'indicaran, així mateix, la data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova i l'ordre d'actuació dels aspirants.

4.4  D'acord amb el que disposa l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la publicació de les resolucions indicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l'exposició de les llistes als taulers d'anuncis als llocs que s'indiquin en aquestes es considerarà efectuada la notificació oportuna als interessats, i s'iniciaran els terminis a efectes de possibles reclamacions o recursos.

4.5  Als efectes d'admissió dels aspirants es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat de les dades.

4.6  Els errors de l'Administració materials, de fet i aritmètics es poden esmenar en qualsevol moment.

.5  Tribunal qualificador

5.1  El tribunal qualificador d'aquest procés selectiu, el componen els membres següents:

President: Ramon Luque Porrino.

President suplent: Enric Oltra Querol.

Vocals titulars:

1. Rafael Ochoa Sierra.

2. Josep Antoni Mur Allué.

3. Beatriu Portabella Molist.

4. Anna Cordomí Duatis, en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Vocals suplents:

1. Mar Molinas Sans.

2. Jaume Torralba Flo.

3. Núria Folch Viñals.

4. María Teresa Martí i Castro, en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Així mateix, formaran part del tribunal com a representants titular i suplent, respectivament, en qualitat d'assessors en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:

Lluís Piqueres i Pla.

Josefa Rosiñol i Pautas.

5.2  El tribunal podrà acordar, si ho considera convenient, la incorporació d'assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en la valoració dels aspirants en les proves o exercicis que estimin pertinents. Els assessors es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.

5.3  Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se, i caldrà que ho notifiquin a l'òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d'aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

Igualment, els aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorrin les circumstàncies previstes.

5.4  El procediment d'actuació del tribunal s'ajustarà en tot cas al que disposen la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.5  L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot requerir, als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, els quals podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol moment el tribunal pot requerir als aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

5.6  El tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació d'aquestes normes, així com el que calgui fer en els casos no previstos.

5.7  De conformitat amb la normativa vigent en matèria d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, el tribunal té la categoria quarta.

5.8  Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu als serveis centrals del Departament de Medi Ambient i Habitatge, av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

5.9  L'ordre d'actuació de les persones aspirants en les proves s'iniciarà per la primera persona aspirant el primer cognom de la qual comenci per la lletra "P", de conformitat amb el sorteig públic realitzat el dia 22 de desembre de 2005 (Resolució GAP/3634/2005, de 27 de desembre, DOGC núm. 4545, de 5.1.2006).

.6  Procediment de selecció. Inici de les proves. Qualificacions

El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs oposició.

6.1  Fase d'oposició.

Inici de les proves.

Les proves de la fase d'oposició s'iniciaran a partir del 15 d'octubre de 2006.

La data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova es determinarà en la resolució que preveu la base 4.3, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria.

La data, l'hora i el lloc de realització de la segona prova i següents els determinarà el tribunal i se'n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior en el lloc en què s'hagi realitzat aquesta, i també als llocs que estableix la base 3.2.

Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l'oportuna notificació als interessats, i s'iniciaran els terminis a efectes de possibles recursos.

Els aspirants que no compareguin a les proves i als exercicis el dia i l'hora assenyalats, llevat dels casos de força major lliurement valorats pel tribunal, seran exclosos de l'oposició i, consegüentment, del procés selectiu, i perdran tots els seus drets en aquesta convocatòria. Per al cas d'embaràs degudament acreditat s'estarà a allò previst a la base 6.1.3.

Quan s'arribi a la fi del temps fixat per a la realització de cada exercici que comporti lliurament de documentació, l'aspirant l'haurà de lliurar i abstenir-se d'afegir cap resposta o efectuar qualsevol modificació fora del termini. En cas contrari l'exercici d'aquest aspirant no serà corregit pel tribunal i serà exclòs de forma automàtica de la convocatòria.

Per a la realització dels exercicis els opositors no poden disposar de cap material ni cap documentació de suport.

La fase d'oposició està constituïda per les proves que s'indiquen a continuació:

6.1.1 Primera prova.

De caràcter obligatori i eliminatori, i amb una puntuació màxima de 30 punts.

Es qualifica amb la suma de les puntuacions obtingudes als seus dos exercicis, i per superar-la cal haver superat tots dos.

El tribunal no ha d'avaluar el segon exercici dels aspirants que al qüestionari no han assolit un mínim de 5 punts.

La primera prova consta dels dos exercicis, de caràcter eliminatori, següents:

a) Qüestionari. Es respondrà un test de 100 preguntes amb quatre respostes alternatives, 40 de les quals són sobre la part general del temari (amb la substitució del tema 2 pel tema: Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya) i 60 de la part específica del temari aprovat per la Resolució de 3 de setembre de 2004 del conseller de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 4219, de 15.9.2004). Només una de les respostes és correcta.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 40 minuts.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada. Les respostes en blanc no seran tingudes en compte. Per efectuar la valoració de l'exercici serà d'aplicació la fórmula següent:

 

(A - E/4) x 10

Q =

--------------------------

 

n

Q = qualificació resultant.

A = nombre d'encerts.

E = nombre d'errors.

n = nombre de preguntes.

b) Supòsits pràctics.

Es resoldran per escrit, de manera clara i ordenada, dos supòsits pràctics a escollir entre tres proposats. Les respostes hauran de ser redactades dins l'espai i les limitacions que el tribunal estableixi amb les preguntes corresponents.

A aquest exercici es valorarà la correcta resolució del supòsit pràctic atenent a la correcta interpretació de la normativa d'aplicació. Es valorarà també el rigor analític, la capacitat de síntesi, la sistemàtica, la claredat d'idees, els coneixements acreditats, la qualitat de l'expressió escrita i la forma d'expressió.

El tribunal plantejarà els supòsits pràctics sobre matèries referents a la part específica del temari aprovat per la Resolució de 3 de setembre de 2004 del conseller de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 4219, de 15.9.2004).

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.

La qualificació de l'exercici serà de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar l'exercici és de 10 punts.

6.1.2 Segona prova: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori.

La qualificació de la prova és d'apte o no apte.

Consisteix a realitzar un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts:

Primera: exercici escrit on s'avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana mitjançant sis blocs de preguntes sobre aspectes ortogràfics, gramaticals i lèxics.

Segona: exercici oral on s'avaluarà l'expressió mitjançant una lectura breu en veu alta i una conversa sobre temes generals.

Per a la verificació d'aquesta prova el tribunal serà assistit pels assessors especialistes que designi.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a 40 minuts per a la primera part i 20 minuts per a la segona.

Exempció de la prova de coneixements de llengua catalana:

Resten exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment dins el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici del que estableix la base 1.5, estar en possessió, si s'escau, de coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Així mateix, podran restar exempts de realitzar-lo els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova o exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit en aquesta convocatòria. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant una certificació del secretari general del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagi participat l'aspirant, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria, i l'especificació que l'aspirant hi ha obtingut plaça.

En tot cas serà indispensable l'acreditació documental del nivell de coneixements requerit.

Així mateix, podran quedar exempts de la seva realització els aspirants que en la data i el lloc de realització de l'exercici, abans de l'hora assenyalada per al seu inici, aportin davant el tribunal l'original i una fotocòpia de la documentació suficientment acreditativa d'estar en possessió de coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent. El tribunal trametrà a l'òrgan convocant una fotocòpia de l'esmentada documentació, als efectes que s'incorpori a l'expedient de l'interessat.

6.1.3 Tercera prova: exercicis físics.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de cinc exercicis físics.

La qualificació de la prova serà de 0 a 10 punts.

La puntuació global de la prova s'obtindrà dividint entre cinc la suma dels valors aconseguits als exercicis.

És condició necessària per superar la prova haver obtingut, com a mínim, un valor de 5 a cada exercici físic.

Els cinc exercicis seran, en l'ordre que s'assigni a l'aspirant, els de tracció general, flexió de braços, cursa llançadora, circuit d'agilitat i natació, que es faran i valoraran d'acord amb l'annex 4 d'aquestes bases.

Certificat mèdic oficial. Per a la realització de la prova els aspirants hauran de lliurar al tribunal, en el lloc i termini que s'indicarà en fer-se públics els resultats de la segona prova, un certificat mèdic oficial on constarà el text següent:

"El senyor/la senyora (nom, cognoms del metge, número de col·legiat i província de col·legiació) certifica que l'aspirant (nom, cognoms i número de DNI) reuneix les condicions físiques necessàries per a la realització dels exercicis físics de la tercera prova del concurs oposició per a l'accés a la categoria d'agent auxiliar de l'escala auxiliar del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. registre de la convocatòria 01/06)".

El fet que un aspirant no presenti l'esmentat certificat comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu. Aquest certificat ha de tenir data posterior a la de la publicació de les qualificacions de la segona prova.

Proves antidopatge: es podran realitzar en el transcurs dels exercicis físics. Si s'escau el tribunal qualificador determinarà el sistema mitjançant el qual s'escolliran les persones a les quals s'han de realitzar les proves antidopatge. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional i que es poden consultar a les adreces d'Internet http://www.wadama.org/rtecontent/document/2006_LIST_pdf i http://www.wadama.org/rtecontent/document/Prohibited_List_2006_EN_FR_SP.pdf o el fet de negar-se a sotmetre's a aquestes proves serà motiu d'exclusió del procés selectiu.

Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici suposarà la consideració de nul de l'exercici corresponent i de forma automàtica la qualificació com a no apte. Aquesta circumstància comportarà l'exclusió del procediment pel caràcter eliminatori de la prova física, i la condició necessària d'aptitud a cadascun dels exercicis.

Per a la realització de la prova les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva.

No es podrà provar cap element o material abans de la realització dels exercicis d'aquesta prova.

Embaràs: les aspirants que no puguin realitzar les proves físiques establertes a la convocatòria per aquesta causa, degudament acreditada, realitzaran la resta de proves, i la realització del curs selectiu quedarà condicionada, si superen la resta de proves, a la superació de les proves físiques que podran realitzar en el moment en què s'estableixi a la següent convocatòria i d'acord amb el que determina el paràgraf següent.

Les aspirants amb embaràs degudament acreditat hauran d'abonar la taxa d'inscripció a la següent convocatòria i mantindran les notes obtingudes a la convocatòria anterior si no han passat més de tres anys des de la data de publicació d'aquesta convocatòria a la data de publicació de la següent convocatòria, ni les proves en què les han obtingut han estat substancialment modificades. Si superen les proves físiques seran convocades a realitzar el curs selectiu sempre que els correspongui per la qualificació global obtinguda al concurs-oposició i el realitzaran on correspongui juntament amb les persones aspirants de la convocatòria en què superin les proves físiques.

6.1.4 Quarta prova: prova d'adequació psicoprofessional, personalitat i entrevista.

De caràcter obligatori i eliminatori. Es realitzarà en tres subproves:

Perfil professional: consistirà a respondre un test psicotècnic de determinació del perfil professional de l'aspirant en relació amb les tasques, les funcions i l'entorn propi del Cos d'Agents Rurals, orientat a avaluar l'adequació de les característiques de l'aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

Personalitat: consistirà a resoldre una sèrie de qüestions orientades a avaluar els trets de la personalitat de l'aspirant, així com la seva adaptació personal i social, orientades a detectar trets psicopatològics o alteracions de la personalitat que dificultin o impossibilitin l'exercici de les funcions d'agent auxiliar.

Entrevista: contrastarà i ampliarà el resultat de les subproves anteriors, i serà un sistema per a garantir l'adequació de la persona al lloc de treball.

El tribunal fixarà la durada d'aquesta prova, que es realitzarà de manera fraccionada. Primer es realitzaran les subproves del perfil professional i la personalitat, i en dia diferent i posterior, que serà assenyalat pel tribunal, es realitzarà la subprova de l'entrevista.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte. S'ha d'obtenir l'aptitud a les tres subproves. Els aspirants que no hagin obtingut l'aptitud a la subprova del perfil professional i a la subprova de personalitat restaran exclosos de la convocatòria, i ja no podran realitzar la subprova de l'entrevista.

6.1.5 Cinquena prova: coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

De conformitat amb el que estableix l'article 6 del Decret 389/1998, de 2 de desembre, pel qual es regula l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l'Administració de la Generalitat, els aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

Per tal d'acreditar aquests coneixements, aquests aspirants hauran d'efectuar una prova, que serà avaluada pel tribunal, tenint en compte que s'hi ha d'exigir un grau de coneixements idiomàtics adequats a l'exercici de les funcions pròpies de l'escala auxiliar del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

La prova consistirà en la realització d'un escrit de 150 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d'aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

Exempció de la prova de coneixements de llengua castellana:

Podran quedar exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment davant el tribunal, dins el termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de les qualificacions de la tercera prova, estar en possessió d'un certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol; del diploma bàsic d'espanyol com a llengua estrangera que estableix el Reial decret 826/1988, de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial decret 1/1992, de 10 de gener, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a l'obtenció d'aquest; o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

El tribunal farà pública, si s'escau, la llista d'aspirants exempts de realitzar la prova juntament amb les qualificacions de la quarta prova.

6.1.6 La qualificació de la fase d'oposició es determina sumant les puntuacions obtingudes a les proves obligatòries que es qualifiquen amb punts.

6.2  Fase de concurs.

6.2.1 A la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, fins a un màxim de 19,7 punts, es valoraran únicament els mèrits següents:

a) El temps de serveis prestats amb vinculació de funcionari de carrera, en virtut d'un nomenament d'interí, d'un contracte de naturalesa laboral o d'un contracte administratiu transitori o d'un contracte administratiu de col·laboració temporal, en qualsevol administració pública exercint les funcions iguals o similars d'agent auxiliar, al Cos d'Agents Rurals a un cos anàleg. Les funcions iguals al Cos d'Agents Rurals es computaran a raó de 0,15 punts per mes treballat. Les funcions similars al Cos d'Agents Rurals es computaran a raó de 0,10 punts per mes treballat. El període de serveis prestats es computarà entenent que 1 mes equival a 30 dies naturals. A aquests efectes, el total de dies de serveis prestats es dividirà per 30 i no es tindran en compte els decimals resultants d'aquest càlcul.

La puntuació màxima de valoració del temps de serveis prestats serà de 13,7 punts, i no es tindrà en compte cap puntuació que la superi.

És condició indispensable per valorar els mèrits esmentats que s'acreditin en el cas de serveis prestats a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una certificació de la secretària general del Departament de Medi Ambient i Habitatge o de l'òrgan en el qual delegui, i en el cas de serveis prestats en altres administracions mitjançant una certificació de l'òrgan competent en matèria de personal, o de l'òrgan en qui delegui.

A les certificacions haurà de constar de manera clara i expressa el càrrec de l'òrgan que té la competència per expedir el certificat, o el de l'òrgan en el qual delegui, així com la norma legal que els habilita amb indicació, si s'escau, del diari o el Butlletí Oficial en què s'hagi publicat. Així mateix, hi han de constar el cos o l'escala, el grup, el règim jurídic, el vincle, les funcions i el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.

b) Estar en possessió del permís de conduir de la classe BTP o B2, per a conduir els vehicles a què es refereix l'article 7.3 del Reial decret 772/1997, de 30 de maig, es valorarà amb 3 punts.

És condició indispensable per valorar aquest mèrit que s'acrediti mitjançant una fotocòpia confrontada.

c) Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, es valorarà amb 3 punts.

És condició indispensable per valorar aquest mèrit que s'acrediti mitjançant una fotocòpia confrontada.

L'aspirant que superi els 19'7 punts pels diferents mèrits assolirà únicament 19'7 punts. Tota aquella puntuació que els superi no es tindrà en compte.

6.2.2 Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoren.

6.2.3 En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar les diferents proves de la fase d'oposició.

6.2.4 Els mèrits s'han d'acreditar documentalment dins el termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de les qualificacions de la tercera prova i només es tindran en compte els mèrits obtinguts fins a la data de publicació de la convocatòria. Tots els mèrits obtinguts en data posterior a la publicació de la convocatòria, siguin del tipus que siguin, no hauran de ni podran ser valorats en cap cas pel tribunal.

L'acreditació dels mèrits s'adreçarà a la seu del tribunal, als serveis centrals del Departament de Medi Ambient i Habitatge, avinguda Diagonal, 523-525, 80829 Barcelona. Únicament seran valorats els mèrits dels aspirants que hagin superat totes les proves de la fase d'oposició.

6.3  La suma de les puntuacions del concurs-oposició serà com a màxim de 59,7 punts. Les qualificacions de les proves i de la fase de concurs es faran públiques, als efectes del que preveu l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, modificat per la Llei 4/1999, en el lloc en que s'hagin realitzat les proves i també als llocs que estableix la base 3.2.

Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l'oportuna notificació als interessats, i s'iniciaran els terminis a efectes de possibles recursos.

6.4  La valoració dels mèrits obtinguda pels aspirants en la fase de concurs es farà pública al mateix temps que les qualificacions de la cinquena prova.

Els aspirants disposaran d'un termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de l'esmentada valoració per presentar les al·legacions que considerin necessàries.

6.5  El tribunal, un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, farà pública la valoració definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants a la fase de concurs al mateix temps que la publicació de la puntuació total de la fase d'oposició i la del concurs oposició, si escau, que es determinarà sumant les qualificacions d'ambdues fases. Al mateix temps el tribunal publicarà la llista d'aspirants que segons la suma de les puntuacions obtingudes a les fases anteriors són proposats provisionalment per realitzar el curs selectiu.

6.6  El nombre d'aspirants proposats provisionalment serà de 96 i correspondrà a les 96 millors puntuacions. Aquests aspirants provisionals hauran de sotmetre's a la comprovació de les causes d'exclusió mèdiques. Si algun d'aquests 96 aspirants provisionals és eliminat es cridarà el següent aspirant amb millor puntuació per efectuar les comprovacions mèdiques.

Aquesta comprovació és de caràcter obligatori i eliminatori amb la declaració d'apte o no apte.

Els aspirants proposats provisionalment s'han de sotmetre a una revisió mèdica, efectuada pels serveis mèdics indicats pel tribunal, a fi d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de la categoria d'agent auxiliar del Cos d'Agents Rurals, d'acord amb la taula d'exclusions mèdiques que figura a l'annex 2.

De manera explícita, la presentació a aquesta convocatòria implica el consentiment per ser sotmès a les comprovacions mèdiques de la revisió, i a aquelles que se'n derivin segons els serveis mèdics, per confirmar, de manera objectiva i sense dubte, que no s'està exclòs mèdicament. La negativa a sotmetre's a la revisió que es requereixi comportarà l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.

En aquesta comprovació mèdica es consideraran els aspectes següents:

Mesura de l'índex de corpulència.

Valoració psicològica i psiquiàtrica per descartar patologies o alteracions de la personalitat incompatibles amb l'exercici de les funcions del Cos d'Agents Rurals.

Valoració de l'oïda, la vista, l'equilibri, la coordinació muscular i l'exploració mèdica general, a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions als diferents aparells que dificultin o impedeixin l'exercici de les funcions del Cos d'Agents Rurals.

S'efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d'orina, anàlisi de sang, electrocardiograma i audiometria. I segons els resultats d'aquestes proves i la revisió dels paràmetres anteriors, s'efectuaran les exploracions necessàries en serveis mèdics especialitzats a fi de descartar qualsevol patologia que pugui dificultar o impedir l'exercici de les funcions del Cos d'Agents Rurals.

Per a la realització d'aquestes anàlisi, els aspirants hauran de romandre sense ingerir aliments com a mínim des de 2 hores abans de la primera anàlisi.

A l'inici de la prova els aspirants hauran de formalitzar un qüestionari mèdic orientatiu. El fet que un aspirant no formalitzi el qüestionari esmentat comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu.

6.7  Un cop efectuades les comprovacions mèdiques, el nombre d'aspirants proposats no podrà ultrapassar al de places objecte de la convocatòria més el 10% d'expectativa de nomenament i serà nul·la de ple dret qualsevol proposta que contravingui l'anterior.

En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'establirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d'oposició. Si persisteix l'empat, es resoldrà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el segon exercici de la primera prova. Si encara persisteix, es decidirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut millor puntuació en el primer exercici de la primera prova. Si continua l'empat, es resoldrà a favor de l'aspirant que hagi obtingut millor puntuació en la tercera prova.

Si encara persisteix, el tribunal farà una entrevista als aspirants afectats relacionada amb les funcions pròpies de les places convocades, i determinarà l'aspirant amb millor idoneïtat en relació amb el lloc de treball.

6.8  Curs selectiu.

Consistirà en un curs, de 200 hores lectives, el contingut del qual haurà aprovat prèviament el tribunal qualificador establert a la base 5.1. Del total d'hores lectives es podrà dedicar fins a un 20% a pràctiques supervisades per professorat del curs. El tribunal podrà nomenar assessors per tal de valorar adequadament les pràctiques. El curs l'organitzarà l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i consistirà en l'aprofundiment en les matèries del temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala auxiliar del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

El caràcter selectiu del curs exigirà la superació per part dels aspirants d'unes proves objectives sobre les matèries que s'imparteixin. De l'avaluació continuada sobre l'aprofitament global del curs en serà responsable l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

El tribunal declararà exclosos del procés selectiu els aspirants que durant aquesta fase perdin la condició d'alumne.

La puntuació d'aquest curs serà de 0 a 10 punts. Per poder superar el curs selectiu, les persones participants hauran d'haver assolit els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per dur a terme les funcions de la categoria d'agent auxiliar del Cos d'Agents Rurals i hauran d'haver obtingut una puntuació mínima de 4 punts a l'examen tipus test del curs selectiu sobre un total de 8. Fins al 20% de la puntuació del curs correspondrà a la valoració dels comportaments i actituds de les persones participants.

La puntuació mínima que s'haurà d'haver obtingut per superar el curs serà de 5 punts, tot sumant el resultat del examen tipus test i la valoració dels comportaments i actituds de les persones participants.

Les persones aspirants que no aprovin el curs selectiu restaran excloses de la convocatòria.

El tribunal qualificador farà pública la relació d'aspirants que han superat el curs, amb les puntuacions i posició obtingudes, dins l'ordre de major a menor de qualificacions finals.

Els alumnes que no tinguin la condició de funcionaris de la Generalitat, només als efectes retributius, tindran la consideració de funcionaris en pràctiques.

Les retribucions que s'acreditin aniran a càrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

L'ordre definitiu de persones participants que han superat el procés selectiu es determinarà sumant la puntuació obtinguda a la fase de concurs-oposició i la qualificació obtinguda en el curs selectiu.

En el cas que es produeixin empats entre les persones participants s'han de resoldre aplicant els criteris de la base 6.7.

6.9  Període de pràctiques.

Els aspirants que hagin superat el curs selectiu han de superar un període de pràctiques de sis mesos de durada. Els períodes de pràctiques es fan en els serveis i les demarcacions territorials que, en funció de llur activitat, siguin més adequats per a la formació integral de les persones aspirants i el particular coneixement de l'estructura i el funcionament de les tasques assignades al Cos d'Agents Rurals, a més de garantir el coneixement del territori i de les tasques pròpies de l'àmbit rural.

Resten exemptes de fer el període de pràctiques les persones que hagin prestat servei en llocs de treball de la categoria d'agent auxiliar del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya durant un mínim de sis mesos, sempre que n'hagin obtingut una avaluació positiva.

La valoració d'aquest període serà d'apte o no apte, d'acord amb els paràmetres que el tribunal qualificador establirà abans de l'inici d'aquest, i que hauran de ser tinguts en compte pel comandament que correspongui, al que pertocarà redactar tres informes bimensuals, i un informe final motivat responent a les qüestions plantejades als paràmetres, que ajudaran a determinar d'una manera objectiva la idoneïtat de les persones aspirants en relació amb els llocs de treball. Es donarà compte dels informes bimensuals i l'informe final a l'aspirant, qui, si ho estima convenient, podrà fer al·legacions que, en última instància, seran resoltes pel tribunal qualificador.

6.10  Els aspirants a agents rurals tenen la consideració de funcionaris en pràctiques als efectes econòmics i d'afiliació i cotització a la Seguretat Social. El nomenament com a funcionaris de carrera únicament es pot efectuar un cop superats el curs selectiu i el període de pràctiques. El fet de no superar el curs selectiu o el període de pràctiques comporta l'exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu i la pèrdua de tots els drets i expectatives pel que fa al nomenament. Correspon a l'òrgan competent per efectuar el nomenament d'adoptar la resolució que procedeixi, que no dóna dret, en cap cas, a indemnització. La tinença i l'ús d'armes de foc resta prohibida als funcionaris en pràctiques.

.7  Proposta de seleccionats

7.1  La puntuació global obtinguda pels aspirants en el concurs oposició, en el curs selectiu i en el període de pràctiques, de conformitat amb el que estableix la base anterior, determinarà els aspirants que, d'acord amb el nombre de places convocades, han superat el procés selectiu, els quals seran proposats pel tribunal a l'òrgan convocant per al seu nomenament com a funcionaris. Aquesta proposta, degudament motivada, serà feta pública pel tribunal per ordre de puntuació, als llocs indicats en la base 3.2.

7.2  Els aspirants proposats hauran de presentar al Departament de Medi Ambient i Habitatge dins el termini dels 20 dies naturals comptadors des de la data de publicació de la proposta la documentació següent:

a) Fotocòpia confrontada del número d'identificació fiscal, quan aquest no consti al document nacional d'identitat o al document oficial acreditatiu de la personalitat. També hauran de presentar el número d'identificació fiscal, quan aquest no consti al document anterior.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació que acrediti la seva nacionalitat en cas que els aspirants no tinguin la nacionalitat espanyola.

c) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola ni la dels altres estats membres de la Unió Europea ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, i es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos al segon paràgraf de la base 2.1.1, han de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti:

El vincle de parentiu amb la persona amb nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Pel que fa als descendents majors de 21 anys, el fet de viure a càrrec de la persona amb nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

A més, han de presentar una declaració jurada o promesa efectuada per la persona que tingui la nacionalitat de l'estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en la qual manifesti fefaentment que no està separat de dret del seu cònjuge.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la traducció jurada corresponent.

d) Fotocòpia confrontada del títol exigit a la base 2.1.3.

e) Fotocòpia confrontada del permís de conduir de la classe B a què fa referència l'article 5.1 del Reial decret 772/1997, de 30 de maig, que autoritza a conduir vehicles automòbils, la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3.500 quilograms i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9, d'acord amb les previsions establertes en l'esmentat article, o del permís de conduir de la classe B1, d'acord amb la disposició transitòria primera, apartat c) de l'esmentat Reial decret.

f) Declaració de no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

g) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos a la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat, o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

h) Declaració jurada que es compleixen les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc, especificades a la base 2.1.7 d'aquesta convocatòria. Restaran exempts d'aquest apartat els aspirants que acreditin disposar de permís d'armes en vigor del tipus A, B, C, D, E o F.

7.3  Els aspirants proposats que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats per l'autoritat convocant, i els que no compleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

.8  Assignació de destinacions

8.1  Un cop verificat que els aspirants han presentat la documentació indicada i que compleixen els requisits i les condicions requerides, es procedirà a l'adjudicació provisional d'un lloc de treball, d'acord amb l'ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció. El lloc definitiu s'adquirirà per concurs de mèrits i capacitats.

8.2  Als aspirants inclosos en les places previstes a la base 1.2, si s'escau, se'ls adjudicarà destinació en el cas d'haver-hi vacants i, mentre això no es produeixi, restaran en expectativa de nomenament, que no serà computable a cap efecte i no donarà dret a percebre cap remuneració.

.9  Nomenament de funcionaris i presa de possessió

9.1  El conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge nomenarà funcionaris, mitjançant resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, els aspirants proposats pel tribunal que hagin aportat dins del termini previst la documentació requerida i acreditin complir les condicions exigides, prèvia adjudicació provisional per ordre de puntuació dels llocs de treball que, d'acord amb les necessitats del servei, proposi el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

9.2  Els aspirants nomenats funcionaris disposaran d'un mes des de l'endemà de la publicació del seu nomenament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per fer el jurament o la promesa i prendre possessió en el lloc que els hagi estat adjudicat, davant la Secretaria General del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

9.3  La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió comportarà la pèrdua de tots els drets, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats i estimats per l'Administració.

.10  Règim d'impugnacions i al·legacions

10.1  Contra les resolucions definitives de l'òrgan convocant, els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

10.2  Contra els actes de tràmit del tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en els llocs que s'indiquen en la base 3.2.

10.3  Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en el punt anterior, els aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes les al·legacions que considerin pertinents en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

Annex 2

Exclusions mèdiques

L'aspirant ha d'estar exempt de tota malaltia orgànica, de tota seqüela d'accident i de qualsevol deficiència o condició física o psíquica que dificulti la pràctica professional del lloc de treball.

També serà condició excloent la presència de símptomes o signes clínics i/o biològics indicadors d'estat d'intoxicació crònica exògena demostrats.

De forma específica l'aspirant ha de complir també els punts següents:

1. Constitució física.

Serà excloent un índex de massa corporal de Quetelet inferior a 20 i superior a 30, per a homes; i inferior a 18,7 i superior a 28,8 per a dones. L'índex de massa corporal es calcula mitjançant l'índex de Quetelet = pes (en kg) dividit (/) per l'alçada al quadrat en metres (m2).

2. Oftalmologia.

S'ha de tenir, si cal amb lents correctores, una agudesa visual binocular d'almenys 0,5.

Retinopatia (s'admet la corioretinitis central serosa).

Retinosi pigmentària.

Hemeralopia.

Hemianòpsia.

Diplopia.

Glaucoma no controlat.

Subluxació del cristal·lí.

Distròfia corneal progressiva o amb disminució de l'agudesa visual inferior a la permesa.

Queratitis crònica.

Alteracions oculomotores importants.

Dacriocistitis crònica.

Parpelles: qualsevol patologia o defecte que impedeix la protecció de l'ull a la intempèrie.

Tumors oculars.

Amputació important del camp visual en ambdós ulls.

Qualsevol grau o tipus de discromatòpsia important. Les alteracions del sentit cromàtic es mesuraran pel test d'Ishihara i als aspirants que no superin aquest test se'ls farà el test de Farnsworth-Munsell. Els que en aquests tests donin com a resultat confusió de colors en els dos ulls, que s'expressin amb una configuració del cercle de colors (del test de Farnsworth) amb diagonals o amb línies que parteixin el cercle en que la porció més petita sigui superior al 10, es consideraran no aptes.

3. Otorinolaringologia.

Mesurament de l'agudesa auditiva:

No s'admetrà audiòfon. L'agudesa auditiva conversacional serà mesurada segons les normes PGB (pèrdua global binaural) i no s'admetrà cap grau d'hipoacúsia superior al 35%.

Vertigen perifèric.

Dificultats importants de la fonació (sense incloure la quequesa) que impedeixin una comunicació oral, fluida i suficient, per a les tasques específiques d'agent auxiliar.

Perforació timpànica.

Obstrucció crònica de les foses nasals (que impedeix la respiració nasal).

4. Aparell locomotor.

Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. Especialment, les afeccions dels músculs o del sistema nerviós central o perifèric que produeixin deficiència motora o de manca de coordinació als membres superiors, o pèrdua de força ostensible: s'haurà de disposar a les mans de força muscular no inferior a 30 quilograms a la mà dominant i 25 quilograms a la no dominant, per a homes; i 25 quilograms i 20 quilograms, respectivament, per a dones, mesurant-se amb l'estenòmetre Block.

Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor valorat mèdicament que dificulti l'exercici de les funcions d'agent auxiliar, a judici del tribunal.

Pèrdua anatòmica o funcional, o malalties, lesió o seqüela de tot o part d'un o ambdós membres superiors que redueixi manifestament la seguretat en l'ús o maneig d'armes.

Mutilació d'un polze, de tal manera que dificulti l'aprehensió a la mà directora.

Pèrdua de dues falanges del dit índex de la mà directora.

Pèrdua de tres dits de la mà directora.

Escoliosi estructurada major de 20 graus, mesurada pel mètode de Lipman-Cobb.

5. Aparell digestiu.

Cirrosi.

Colitis cròniques i síndromes de malabsorció.

Hepatopaties cròniques.

Pancreatitis crònica.

Úlcera sagnant repetitiva.

Eventracions.

Qualsevol patologia de l'aparell digestiu o intervencions quirúrgiques que presentin seqüeles funcionals amb repercussions orgàniques i que incideixin negativament per fer la seva feina.

Hepatopaties agudes amb repercussió enzímica important.

GOT superior a 50% de la normalitat.

Hèrnia inguinal.

6. Aparell cardiovascular.

Hipertensió arterial no controlada. Hipotensió simptomàtica.

Insuficiència cardíaca.

Haver patit infart de miocardi i/o angina de pit.

Coronariopaties.

Taquicàrdia sinusal permanent de més de 120 batecs per minut.

Aleteig.

Fibril·lació auricular.

Síndrome de preexitació.

Blocatge auriculoventricular de 2n o 3r grau. No és excloent el blocatge auriculoventricular de tipus Mobitz I o fenomen de Wenckebach de varietat fisiològica.

Extrasístoles patològiques.

Valvulopaties.

Portar pròtesis valvulars.

Aneurismes cardíacs o de grans vasos.

Insuficiència arterial perifèrica.

Insuficiència venosa perifèrica que produeixi signes d'estasi o alteracions tròfiques varicoses importants.

Seqüeles posttromboembòliques.

Defectes i deformitats dels dits i/o les mans produïts per problemes de circulació que siguin simptomàtics o dificultin realitzar satisfactòriament la feina d'agent auxiliar.

7. Aparell respiratori.

Serà excloent tenir una capacitat vital inferior a 3,5 l els homes i 3 l les dones.

Disminució del VEMS per sota del 80%.

MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica).

Asma.

Hiperreactivitat bronquial.

Atelèctasi.

Emfisema.

Pneumotòrax espontani recidivant.

Quedaran exclosos els aspirants que presentin signes o símptomes de patologies respiratòries objectivables radiològicament o espiromètricament, que incideixin negativament en les tasques específiques d'agent auxiliar.

8. Sistema nerviós central.

Parkinson, corea o bal·lisme.

Epilèpsia i quadres convulsius o espàstics per altres causes.

Tremolor intencional o de grans oscil·lacions. Tots els processos que produeixin moviments amplis de cap, tronc i extremitats.

Esclerosi múltiple.

Atàxia.

Arterioesclerosi cerebral simptomàtica.

Vertigen d'origen central.

Hipoòsmia.

9. Alteracions psiquiàtriques de base.

Afectats de retard mental greu, que alteri o deteriori de forma notable la personalitat.

Tota psicosis, fins i tot aquella en fase de millora temporal.

Tot procés neuròtic suficientment intens per estimar perillós l'ús, maneig i tinença d'armes de foc.

Personalitats psicopàtiques amb agressivitats i inadaptació social.

Depressions manifestes, amb o sense intent de suïcidi.

10. Pell i fàneres.

Cicatrius que produeixin limitació funcional important i aquells processos patològics que a criteri del tribunal limitin o s'agreugin amb el treball d'agent auxiliar.

Tatuatges que siguin visibles amb l'uniforme.

11. Altres processos patològics que impedeixin les funcions normals d'agent auxiliar.

Diabetis tipus I o II no controlades.

Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes no controlades.

Insuficiència renal crònica no controlada.

Malalties renals evolutives no controlades.

Manca d'un ronyó amb funció renal descompensada.

Hemopaties cròniques greus.

Determinació de transaminases GGT, GPT i GOT superiors en un 30% a la normalitat.

Tumors malignes.

Tuberculosi activa.

Qualsevol malaltia infecciosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària) crònica i rebel al tractament, en especial les malalties infectocontagioses actives o amb risc de contagi, i les malalties de transmissió sexual.

Anàlisi d'orina: albuminúria i/o cilindrúria importants.

12. Alcoholisme i toxicomanies. Es podran fer proves analítiques que indiquin dependència alcohòlica (VCM/CGT) o consum de drogues, substàncies psicotròpiques o estupefaents que siguin detectables en el moment de reconeixement.

13 Qualsevol altre procés patològic que a criteri mèdic dificulti o impedeixi el desenvolupament de les funcions d'agent auxiliar.

Annex 3

Resolució MAH/2411/2004, de 3 de setembre (DOGC núm. 4219, de 15.9.2004), per la qual s'aprova i es fa pública la part general i la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, amb la substitució del tema 2 de la part general del temari pel tema: Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Annex 4

Exercicis físics

L'ordre de realització dels exercicis variarà en funció del nombre d'aspirants i del grup al qual un aspirant sigui adscrit. Aquest ordre d'adscripció es farà assignant un número dintre del grup corresponent al dia de la prova, número que serà invariable al llarg de tots els exercicis i que determinarà l'ordre d'actuació. Es respectaran els períodes de descans que per criteris tècnics s'estableixin. Els aspirants no podran observar els exercicis que estiguin fent els aspirants d'un grup diferent al seu, en especial un cop hagin acabat el seu, si no és per coincidència en l'espai a realitzar el seu propi exercici, i hauran de comportar-se amb la correcció deguda en tot moment.

Els exercicis es valoraran d'acord amb la taula de barems d'aquest annex. Si l'aspirant no arriba a la marca indicada en cada cas puntuarà amb la marca inferior. Els exercicis seran:

El circuit d'agilitat.

El seu objectiu és valorar l'agilitat.

Descripció:

La persona aspirant es col·locarà davant la línia de sortida, asseguda a terra amb les cames flexionades 90 graus, amb contacte de mans i peus al terra.

Al senyal del testador es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant haurà de recórrer un circuit que consta de les habilitats següents: tombarella frontal sobre un matalasset, passar per sota d'una tanca d'atletisme, saltar per sobre d'un plint situat transversalment d'1 metre d'alçada, passar per sota d'una tanca d'atletisme, saltar una tanca d'atletisme (l'alçada de les tanques d'atletisme serà de 80 cm per a les dones i de 90 centímetres per als homes), transportar sobre les espatlles un sac de 15 kg per a les dones i de 20 kg per als homes en un recorregut de 20 m. Quan es traspassi la línia d'arribada s'aturarà el cronòmetre i es registrarà el temps aconseguit.

Normes:

No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar l'exercici. En el transcurs de la prova no es podrà tombar cap obstacle, la tombarella s'haurà de realitzar sobre l'eix transversal del tronc, i el sac haurà d'estar ben col·locat sobre les espatlles abans de traspassar una línia marcada a terra.

Valoració:

Es faran dos intents, no consecutius, i s'anotarà el millor temps d'ambdós.

La tracció general.

El seu objectiu és valorar la força estàtica general.

Descripció:

a) Posició inicial:

La persona aspirant es col·locarà sobre una plataforma que té ancorada en la seva superfície una cadena metàl·lica, el final de la qual és unit a una barra petita. Des d'una posició totalment dreta i amb els peus junts i els braços estesos al llarg del cos, de manera que entre els dos peus s'hi trobi l'ancoratge de la cadena, se'n regularà l'altura de manera que la barra arribi a tocar el tou dels dits. Un cop regulada l'altura de la cadena, la persona aspirant agafarà la barra pels extrems, de manera que els palmells estiguin dirigits cap a ella i flexionarà els genolls.

b) Desenvolupament:

Després del senyal del testador, la persona aspirant traccionarà la barra lentament, de baix a dalt i amb tot el cos, de manera que arribi a fer la màxima força que li sigui possible.

c) Acabament:

A la indicació del testador finalitzarà l'exercici.

. Normes durant l'exercici:

No es podran donar estrebades a la barra, la força haurà de ser progressiva i sense brusquedats, i no es podrà desplaçar el cos cap enrere.

. Valoració:

Es faran dos intents no consecutius. Només s'anotarà el nombre màxim de quilos que hagi aconseguit desplaçar en el millor d'ambdós.

La flexió de braços.

El seu objectiu és valorar la força estàtica de les extremitats superiors.

Descripció:

a) Posició inicial:

La persona aspirant pujarà a un banc, davant del qual hi haurà una barra metàl·lica col·locada horitzontalment a la qual haurà d'agafar-se amb els dits dirigits cap endavant.

Després es penjarà de la barra amb els braços flexionats de manera que la barbeta quedi per sobre d'ella, sense tocar-la; en aquest moment es posarà el cronòmetre en marxa.

b) Desenvolupament:

La persona aspirant haurà de mantenir la barba per sobre de la barra tot el temps que li sigui possible.

c) Acabament:

La prova acabarà quan la barba baixi fins al nivell de la barra, moment en el qual s'aturarà el cronòmetre.

Normes:

No es podrà balancejar el cos. No es podrà tocar la barra amb la barba.

Valoració:

Es registrarà el temps total (en segons i dècimes de segon) que, en un únic intent, la persona aspirant hagi romàs penjada amb la barba mantinguda per damunt del nivell de la barra.

La cursa llançadora (course navette)

El seu objectiu és mesurar la potència aeròbica màxima.

Descripció:

a) Posició inicial:

La persona aspirant es col·locarà darrera la línia de sortida.

b) Desenvolupament:

Es posarà en marxa el reproductor de so. En sentir el senyal de sortida, la persona aspirant s'haurà de desplaçar fins a la línia oposada (20 m), trepitjar-la i esperar fins que s'escolti el senyal següent. S'ha d'intentar seguir el ritme marcat per la reproducció del so:

c) Acabament:

Es repetirà constantment aquest cicle fins que la persona aspirant no pugui arribar a trepitjar la línia al moment indicat pel reproductor de so. En aquest moment s'haurà de retirar de l'exercici.

Normes:

S'ha de trepitjar la línia abans que soni el senyal sonor. La persona aspirant no podrà sortir per trepitjar la línia següent fins que no hagi sentit el senyal sonor.

Valoració:

Es realitzarà un únic intent. S'anotarà l'últim palier anunciat.

La natació.

El seu objectiu és valorar la capacitat d'adaptació de l'aspirant al medi aquàtic.

Descripció:

a) Posició inicial: la persona aspirant es situarà dret en un dels extrems de la piscina.

b) Desenvolupament: consisteix a nedar 50 metres en una piscina en l'estil que esculli la persona aspirant. En sentir el senyal acústic, saltarà a la piscina i nedarà els 50 metres de forma seguida i sense fer cap interrupció o parada al trajecte. El cronòmetre es posarà en marxa a l'inici de l'exercici, al moment en què ho indiqui el testador.

c) Acabament: el cronòmetre s'aturarà al moment en què l'aspirant toqui amb la mà la paret de la piscina, després de nedar els 50 m.

Normes:

El fet que l'aspirant no nedi tot el recorregut establert (50 m), no faci tot el recorregut de forma continua, avanci ajudant-se de la paret, obstrueixi o molesti un altre nedador, efectuï tres sortides falses o empri més de 3 minuts per fer tot el recorregut, implicarà la seva exclusió de l'exercici. S'entén per sortida falsa el fet de començar l'exercici abans de l'ordre de sortida.

El vestit (banyador) i la gorra de bany són obligatoris per fer aquest exercici. De forma opcional únicament es permetrà la utilització d'ulleres de natació.

Valoració:

La persona aspirant només tindrà la possibilitat de realitzar l'exercici una sola vegada i s'anotarà el temps emprat (en segons i dècimes de segon).

Taula de barems per a les dones

De 18-29 anys

Tracció

Flexió

Cursa

Circuit

Natació

Puntuació

(Kg)

(ss:0)

(paliers)

(ss:0)

(ss:0)

5

197

38,5

8

21,9

60

5,5

207

40,0

8,5

21,7

58

6

219

41,7

9

21,5

56

6,5

230

43,0

9,5

21,4

54

7

241

44,6

10

21,1

52

7,5

253

46,2

10

20,8

50

8

264

47,4

11

20,5

48

8,5

275

50,4

11

20,2

46

9

289

54,0

11,5

19,9

44

9,5

301

58,0

12

19,5

42

10

309

72,2

12,5

17,9

40

De 30-39 anys

Tracció

Flexió

Cursa

Circuit

Natació

Puntuació

(Kg)

(ss:0)

(paliers)

(ss:0)

(ss:0)

5

167

30,8

7

24,1

60

5,5

176

32,0

7,5

23,9

58,5

6

186

33,4

8

23,7

57

6,5

195

34,4

8,5

23,5

55,5

7

205

35,7

8,5

23,2

54

7,5

215

36,9

9

22,9

52,5

8

224

38,0

9,5

22,6

51

8,5

233

40,3

9,5

22,2

49,5

9

245

43,2

10

21,8

48

9,5

256

46,4

10,5

21,4

46,5

10

262

57,8

11

19,7

45

De 40-49 anys

Tracció

Flexió

Cursa

Circuit

Natació

Puntuació

(Kg)

(ss:0)

(paliers)

(ss:0)

(ss:0)

5

147

25,0

6,5

26,3

60

5,5

155

26,0

6,5

26,1

59

6

164

27,1

7

25,8

58

6,5

172

28,0

7,5

25,6

57

7

181

29,0

7,5

25,3

56

7,5

189

30,0

8

25,0

55

8

198

30,8

8

24,6

54

8,5

206

32,8

8,5

24,2

53

9

216

35,1

9

23,8

52

9,5

226

37,7

9

23,4

51

10

232

46,9

9,5

21,5

50

De + 50 anys

Tracció

Flexió

Cursa

Circuit

Natació

Puntuació

(Kg)

(ss:0)

(paliers)

(ss:0)

(ss:0)

5

138

21,1

6

28,5

65

5,5

145

22,0

6

28,2

64

6

153

22,9

6,5

28,0

63

6,5

161

23,7

7

27,8

62

7

169

24,5

7

27,4

61

7,5

177

25,4

7,5

27,1

60

8

185

26,1

7,5

26,7

59

8,5

192

27,7

8

26,3

58

9

202

29,7

8,5

25,8

57

9,5

211

31,9

8,5

25,3

56

10

216

39,7

9

25,3

55

Taula de barems per als homes

De 18-29 anys

Tracció

Flexió

Cursa

Circuit

Natació

Puntuació

(Kg)

(ss:0)

(paliers)

(ss:0)

(ss:0)

5

281

48,06

9,5

18,75

50

5,5

296

49,98

10

18,56

48

6

312

52,16

10,5

18,41

46

6,5

329

53,77

11

18,25

44

7

345

55,72

11,5

18,04

42

7,5

361

57,70

12

17,82

40

8

377

59,31

12,5

17,55

38

8,5

392

63,00

13

17,26

36

9

412

67,50

13,5

16,97

34

9,5

430

72,48

14

16,64

32

10

441

90,25

14,5

15,29

30

De 30-39 anys

Tracció

Flexió

Cursa

Circuit

Natació

Puntuació

(Kg)

(ss:0)

(paliers)

(ss:0)

(ss:0)

5

265

40,85

8,5

20,6

50

5,5

280

42,48

8,5

20,4

48,5

6

295

44,33

9

20,3

47

6,5

310

45,71

9,5

20,1

45,5

7

326

47,36

10

19,8

44

7,5

341

49,04

10,5

19,6

42,5

8

356

50,41

11

19,3

41

8,5

371

53,55

11,5

19,0

39,5

9

389

57,38

11,5

18,7

38

9,5

406

61,61

12

18,3

36,5

10

417

76,71

12,5

16,8

35

De 40-49 anys

Tracció

Flexió

Cursa

Circuit

Natació

Puntuació

(Kg)

(ss:0)

(paliers)

(ss:0)

(ss:0)

5

234

36,5

7,5

23,4

50

5,5

247

37,48

7,5

23,2

49

6

260

39,12

8

23,0

48

6,5

274

40,33

8,5

22,8

47

7

287

41,79

9

22,6

46

7,5

301

43,27

9,5

22,3

45

8

314

44,48

9,5

21,9

44

8,5

327

47,25

10

21,6

43

9

344

50,63

10,5

21,2

42

9,5

359

54,36

10,5

20,8

41

10

368

67,68

11

19,1

40

De + 50 anys

Tracció

Flexió

Cursa

Circuit

Natació

Puntuació

(Kg)

(ss:0)

(paliers)

(ss:0)

(ss:0)

5

218

31,24

6,5

25,3

55

5,5

230

32,49

6,5

25,1

54

6

243

33,90

7

24,9

53

6,5

256

34,95

7,5

24,6

52

7

268

36,22

7,5

24,4

51

7,5

281

37,50

8

24,1

50

8

293

38,55

8,5

23,7

49

8,5

305

40,95

8,5

23,3

48

9

321

43,88

9

22,9

47

9,5

335

47,11

9,5

22,5

46

10

343

58,66

9,5

20,6

45

Annex 5

Consulta d'informació i instruccions per emplenar la sol·licitud

La persona aspirant també pot obtenir informació i consultar la situació del procés de selecció a través de l'adreça electrònica del Departament de Medi Ambient i Habitatge (http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp).

No obstant això l'única informació vàlida serà l'exposada a les adreces indicades a la base 3.2 d'aquesta Resolució, o la publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Instruccions per emplenar les sol·licituds.

Per emplenar la sol·licitud els aspirants, en general, han de tenir en compte les instruccions que figuren al revers de l'imprès i, a més, el següent:

1. S'han de fer constar totes les dades requerides i específicament:

El número de registre de la convocatòria, és a dir, el 01/06.

2. A l'apartat "Altres dades de la convocatòria" es farà constar:

Al requadre C s'al·legarà, si escau, la circumstància que correspongui:

Ser cònjuge, o descendent, o descendent del cònjuge, dels ciutadans espanyols i de les persones amb la nacionalitat d'altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, i pel que fa als descendents menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquin a càrrec dels seus progenitors.

Al requadre F, s'indicarà el permís de conducció de la categoria B o B1, d'acord amb el que s'indica a la base 2.1.4.

3. A l'apartat "Formació" s'indicarà el títol acadèmic oficial que s'al·lega per participar a la convocatòria, d'acord amb el que assenyala la base 2.1.3.

Així mateix, s'indicarà el nivell de coneixements de llengua catalana que es té, d'acord amb els certificats de coneixements establerts per la Secretaria de Política Lingüística, o els declarats equivalents a aquests. En tot cas, per restar exempt de la prova de coneixements de llengua catalana que estableix la base 6.1.1.b) serà indispensable l'acreditació documental de la possessió del nivell de coneixements requerits. Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació, ho especificaran en aquest apartat indicant el procés selectiu que correspongui.

4. A l'apartat "Justificació d'ingrés dels drets d'inscripció" es farà constar el número de registre de la convocatòria i l'import de la taxa d'inscripció.

5. És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per l'aspirant.

(06.177.149)

 

Amunt