Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

RESOLUCIÓ MAH/1610/2005, de 23 de maig, de convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de lliure accés per a l'ingrés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 02/05).


Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública; la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals, la Llei 15/1997, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, quant a les taxes d'inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal, i el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l'assignació de la destinació dels funcionaris de nou ingrés, el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional i la resta de normativa aplicable.

Atès l'Acord del Govern de 17 de maig de 2005, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2005 de places per a la categoria d'agent auxiliar del cos d'agents rurals, publicat mitjançant la Resolució GAP/1574/2005, de 20 de maig (DOGC núm. 4393 de 27.5.2005);

Atès que s'han dut a terme els tràmits que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol;

Atès el Decret 414/2000, de 27 de desembre, d'adscripció del cos d'agents rurals al Departament de Medi Ambient i Habitatge i d'assignació de funcions en matèria de prevenció d'incendis forestals, i la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals;

En ús de les competències que em confereixen l'article 1 del Decret 101/2001, de 3 d'abril, sobre atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat de Catalunya en matèria de Funció Pública, en relació amb l'article 12.2 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals, i l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article únic

Convocar el procés selectiu per a l'ingrés a la categoria d'agent auxiliar del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 02/05), de conformitat amb les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució i d'acord amb el programa de temes indicats a la Resolució MAH/2411/2004, de 3 de setembre, (DOGC núm. 4219, de 15.9.2004) per la qual s'aprova i es fa pública la part general i la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 de maig de 2005

Salvador Milà i Solsona

Conseller de Medi Ambient

i Habitatge

Annex 1

Bases de la convocatòria

.1  Normes generals

1.1  Es convoca el procés selectiu per proveir, mitjançant el sistema de lliure accés, 38 places de l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya. D'aquestes places, 2 es reserven per als aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït.

1.2. En el cas que les places reservades per als aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït quedin desertes, s'acumularan a la resta de places de la present convocatòria.

1.3  Les funcions que corresponen als funcionaris de la categoria d'agent auxiliar del cos d'agents rurals són les de vigilància, inspecció i col·laboració en matèria d'espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció, vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals, patrimoni forestal, forests declarades d'utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals, accés al medi natural, i la resta de tasques d'execució definides al capítol II de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals, així com totes aquelles encomanades per reglament a l'àmbit del seguiment i compliment de la legislació sobre medi ambient.

1.4  La realització d'aquest procés selectiu s'ajusta al que estableixen l'article 103 de la Constitució espanyola; a la normativa estatal bàsica recollida a la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, i modificacions legislatives posteriors; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; la Llei 15/1997, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, quant a les taxes d'inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals; el Decret 161/2001, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l'assignació de la destinació dels funcionaris de nou ingrés, i a les presents bases.

1.5  D'acord amb el que estableixen l'article 19 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost; l'article 42 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i l'article 11.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, els aspirants, al llarg del procés selectiu, han d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

1.6  De conformitat amb el que estableix l'article 6 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a l'exercici de les funcions pròpies de la categoria d'agent auxiliar del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya. Aquest coneixement s'acreditarà mitjançant la prova que s'especifica a la base 6.1.1.e).

.2  Requisits de participació a la convocatòria

2.1  Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants han de complir els requisits següents:

2.1.1 Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com de les persones amb nacionalitat dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors, d'acord amb el que estableixen els articles 2 i 4 del Reial decret 766/1992, de 26 de juny, sobre l'entrada i permanència a Espanya de les persones amb nacionalitat d'estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que han estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, signat a Porto el 2 de maig de 1992 i ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial decret 737/1995, de 5 de maig.

En qualsevol cas, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.

2.1.2 Haver complert 18 anys i no superar l'edat de 65 anys.

2.1.3 Tenir el títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau, o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Ciència.

2.1.4 Posseir el permís de conduir de la classe B, a què fa referència l'article 5.1 del Reial decret 772/1997, de 30 de maig, que autoritza a conduir vehicles automòbils, la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3.500 quilograms i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9, d'acord amb les previsions establertes en l'esmentat article, o el permís de conduir de la classe B1, d'acord amb la disposició transitòria primera, apartat c) de l'esmentat Reial decret.

2.1.5 Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

2.1.6 No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la Funció Pública en el seu estat d'origen.

2.1.7 Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc:

1) Estar en disposició d'aconseguir el certificat d'antecedents penals, del Registre de Penats i Rebels del Ministeri de Justícia, tal i com estableix l'article 97 del Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes.

2) Estar en disposició d'aconseguir el corresponent informe d'aptituds psicofísiques, verificant les causes de denegació establertes a l'Annex 1 del Reial decret 2283/1985, de 4 de desembre, que regula l'emissió d'informes d'aptitud psicofísica per a l'obtenció i renovació de llicències, permisos i targetes d'armes.

3) Poder superar les proves de capacitació establertes a la Resolució de 19 d'octubre de 1998 de la Direcció General de la Guàrdia Civil, BOE núm. 290, de 4 de desembre.

2.1.8 Satisfer els drets d'examen.

2.2  Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

.3  Sol·licituds i drets d'examen

3.1  Lloc on obtenir el model de sol·licitud

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar al conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge i s'han de formalitzar segons el model normalitzat.

Els impresos de sol·licitud es faciliten a les adreces esmentades al paràgraf següent.

3.2  Les sol·licituds es poden presentar als registres de les unitats següents del Departament de Medi Ambient i Habitatge:

Direcció General del Medi Natural, Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona, o Finca Torreferrussa, Ctra. de Sabadell a Santa Perpètua, km 4,5, 08130 Santa Perpètua de Mogoda.

Serveis Centrals, av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona, Medi Ambient, travessera de Gràcia, 56, 08006 Barcelona; Habitatge, c. Aragó, 244-248, 08007 Barcelona.

Serveis Territorials a Lleida, Medi Ambient, Rda. de Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida; Habitatge, c. Dr. Fleming, 15, 25006 Lleida.

Serveis Territorials a Girona, Medi Ambient, c. Ultònia, 10-12, 17002 Girona; Habitatge, carrer dels Banyoles, 17 acc., 17004 Girona.

Serveis Territorials a Tarragona, Medi Ambient, Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona; Habitatge, c. Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset), 43004 Tarragona.

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, Medi Ambient, c. Miquel Granell, 2, 43870 Amposta; Habitatge, c. Sant Ildefons, 6, 43500 Tortosa.

Així mateix, també es podran presentar pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener.

En cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, s'ha de fer en un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar:

a) Fotocòpia confrontada del document nacional d'identitat o, en cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.

b) Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, a l'efecte de restar exempts de la prova de coneixements de llengua catalana.

c) Amb caràcter general, en cas que l'aspirant es trobi en situació d'atur i no percebi cap prestació econòmica, i als efectes de restar exempt de l'abonament de la taxa d'inscripció:

Certificat expedit per la corresponent oficina de treball del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i/o, si escau, del SOC on consti que l'aspirant es troba en situació d'atur i no percep cap prestació econòmica.

d) El resguard de la imposició, en cas que el pagament de la taxa d'inscripció es faci per gir postal o telegràfic o mitjançant transferència bancària.

e) Respecte a la reserva de places per a persones que tinguin reconeguda la condició legal de disminuïts, els aspirants hauran de presentar la següent documentació:

e.1) Dictamen vinculant de les condicions psíquiques, físiques o sensorials, específic per aquesta convocatòria, expedit per l'equip multiprofessional competent, en el cas que els aspirants amb discapacitat igual o superior al 33%, que tinguin reconeguda la condició legal de disminuïts, vulguin acollir-se a les places reservades que preveu la base 1.1, i així ho indiquin a la sol·licitud, tal i com s'especifica a la base 3.4.b).

e.2) Dictamen vinculant expedit per l'equip multiprofessional competent, en el cas dels aspirants amb discapacitat que hagin demanat l'adaptació o l'adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves i exercicis que preveu la convocatòria i/o l'adaptació del lloc del treball i així ho indiquin a la sol·licitud, tal i com s'especifica a la base 3.4.b).

e.3) Als efectes de l'obtenció del dictamen, els aspirants l'han de sol·licitar als centres de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar i Família, indicats a l'annex 4, dins del termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria.

e.4) Un cop emès el corresponent dictamen es lliurarà a l'interessat, però no caldrà la seva presentació documental ja que el seu contingut serà tramès, abans de la publicació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, per l'ICASS, a la Secretaria General del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

3.3  Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.4  Instruccions per emplenar les sol·licituds.

Per emplenar la sol·licitud els aspirants, en general, han de tenir en compte les instruccions que figuren al revers de l'imprès i, a més, el següent:

a) S'han de fer constar totes les dades requerides i específicament:

El número de registre de la convocatòria, és a dir, el 02/05.

b) A l'apartat "Altres dades de la convocatòria" es farà constar:

Al requadre A s'al·legarà, si escau, la condició legal de disminuït.

Al requadre B s'al·legarà, si és el cas, l'adaptació o l'adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves i exercicis previstos a la convocatòria i el motiu o motius d'aquestes.

Al requadre C s'al·legarà, si escau, la circumstància que correspongui:

Ser cònjuge, o descendent, o descendent del cònjuge, dels ciutadans espanyols i de les persones amb la nacionalitat d'altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, i pel que fa als descendents, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquin a càrrec dels seus progenitors.

Al requadre F, s'indicarà el permís de conducció de la categoria B o B1, d'acord amb el que s'indica a la base 2.1.4.

c) A l'apartat "Formació" s'indicarà el títol acadèmic oficial que s'al·lega per participar a la convocatòria, d'acord amb el que assenyala la base 2.1.3.

Així mateix, s'indicarà el nivell de coneixements de llengua catalana que es té, d'acord amb els certificats de coneixements establerts per la Secretaria de Política Lingüística, o els declarats equivalents a aquests. En tot cas, per restar exempt de la prova de coneixements de llengua catalana que estableix la base 6.1.1.b) serà indispensable l'acreditació documental de la possessió del nivell de coneixements requerits. Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació, ho especificaran en aquest apartat indicant el procés selectiu que correspongui.

d) A l'apartat "Justificació d'ingrés dels drets d'inscripció" es farà constar el número de registre de la convocatòria i l'import de la taxa d'inscripció.

e) És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per l'aspirant.

3.5  Drets d'examen.

3.5.1 D'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, per inscriure's a la convocatòria els aspirants han de satisfer la taxa de 20,55 euros.

3.5.2 El pagament de la taxa s'ha d'efectuar en qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", mitjançant ingrés en caixa, o bé per gir postal o telegràfic o mitjançant transferència bancària en el compte corrent núm. 2100-1003-13-0200087289, "Compte corrent restringit d'ingressos del Departament de Medi Ambient i Habitatge". Quan el pagament es faci per gir postal o telegràfic, o mitjançant transferència bancària, cal que com a nom del remitent hi consti el de l'aspirant mateix, el qual ha d'adjuntar a la instància una fotocòpia del resguard de la imposició.

A la sol·licitud ha de figurar el segell de l'entitat bancària a l'apartat reservat a aquest efecte, el qual és acreditatiu de l'abonament de la taxa corresponent. La seva mancança determinarà l'exclusió de l'aspirant.

3.5.3 El pagament a l'entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant l'Administració dins el termini i de la manera prevista anteriorment.

3.5.4 Estan exempts de fer el pagament de la taxa els aspirants que acreditin documentalment, de conformitat amb el que estableix la base 3.2.c) i d), que estan dins el termini de presentació de sol·licituds en situació d'atur i no perceben cap prestació econòmica.

3.5.5 La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no-acreditació documental a efectes de l'exempció de pagament, determinarà l'exclusió de l'aspirant.

3.5.6 No serà procedent la devolució de la taxa pels drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

.4  Admissió dels aspirants

4.1  Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds el conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge dictarà resolució en el termini màxim d'un mes i declararà aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria i la llista provisional d'exempts de fer l'exercici de coneixements de llengua catalana. A la resolució esmentada, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s'indicaran els llocs on s'exposen les llistes completes certificades dels aspirants admesos i dels aspirants exclosos i dels motius d'exclusió.

4.2  Els aspirants disposaran d'un termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució indicada per formular davant el conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge les reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació que es requereix a la convocatòria.

Els aspirants que figurin com a exclosos en aquesta llista provisional podran formular, en el termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la resolució que la declari aprovada i davant el conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge, les reclamacions que creguin oportunes, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la nova redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, per tal d'esmenar el defecte o per adjuntar la documentació preceptiva que n'hagi motivat l'exclusió; i se'ls adverteix que, en cas que no esmenin dins d'aquest termini el defecte imputable a ells que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició.

En qualsevol cas i a fi d'evitar errors i, en cas de produir-se, de possibilitar la seva esmena dins el termini i en la forma escaient, els aspirants comprovaran fefaentment no només que no consten a la llista d'exclosos, sinó a més que els seus noms consten a la llista d'admesos.

4.3  Una vegada transcorreguts quinze dies des de l'expiració del termini previst a la base anterior, el conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge aprovarà mitjançant una resolució, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les llistes definitives dels aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, i la llista definitiva d'aspirants exempts de fer l'exercici de coneixements de llengua catalana i hi constaran els llocs on aquestes s'exposen. En la dita resolució s'indicaran, així mateix, la data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova i l'ordre d'actuació dels aspirants.

4.4  D'acord amb el que disposa l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la nova redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, amb la publicació de les resolucions indicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l'exposició de les llistes als taulers d'anuncis als llocs que s'indiquin en aquestes es considerarà efectuada la notificació oportuna als interessats, i s'iniciaran els terminis a efectes de possibles reclamacions o recursos.

4.5  Les persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves sense necessitat d'acreditar les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, llevat dels supòsits previstos a la base 3.2.e), sempre que presentin el certificat mèdic indispensable per a la realització de la prova física, que estableix la base 6.1.1.c), sens perjudici que, superat el procés selectiu en presentar la documentació per ser nomenades funcionàries, que preveu la base 7.2, hagin d'acreditar igual que la resta d'aspirants la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs que es convoquen i prestar el servei públic corresponent.

4.6  Als efectes d'admissió dels aspirants es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat de les dades.

.5  Tribunal qualificador

5.1  El tribunal qualificador d'aquest procés selectiu el componen els membres següents:

President: Ramon Luque Porrino.

President suplent: Enric Oltra Querol.

Vocals titulars:

1. Mar Molinas Sans.

2. Núria Folch Viñals.

3. Josep Antoni Mur Allué.

4. Jordi Cabré Menéndez, en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Vocals suplents:

1. Beatriu Portabella Molist.

2. Francesc Crespo Climent.

3. Jaume Torralba Flo.

4. Cristina Uribesalgo López, en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Així mateix, formaran part del tribunal com a representants titular i suplent, respectivament, en qualitat d'assessors en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:

Lluís Piqueres i Pla.

Josefa Rosiñol i Pautas.

5.2  El tribunal podrà acordar, si ho considera convenient, la incorporació d'assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en la valoració dels aspirants en les proves o exercicis que estimin pertinents. Els assessors es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.

5.3  Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se, i caldrà que ho notifiquin a l'òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d'aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

Igualment, els aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorrin les circumstàncies previstes.

5.4  El procediment d'actuació del tribunal s'ajustarà en tot cas al que disposen la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.5  L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot requerir, als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, els quals podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol moment el tribunal pot requerir als aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

5.6  Als efectes de l'adaptació o l'adequació en la realització de les proves i exercicis, que preveu la base 3.2.e), el tribunal adoptarà les mesures necessàries per tal que els aspirants discapacitats tinguin les mateixes oportunitats per a la seva realització que la resta d'aspirants.

El tribunal decidirà sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn i tindrà en consideració que no comportin una despesa excessiva. Amb aquesta finalitat, podrà demanar un informe sobre la sol·licitud d'adaptació als equips de valoració multiprofessional i també podrà requerir a les persones discapacitades, mitjançant una entrevista personal, o altres mitjans adients, la informació que consideri necessària en relació amb les adaptacions sol·licitades.

5.7  El tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació d'aquestes normes, així com el que calgui fer en els casos no previstos.

5.8  De conformitat amb la normativa vigent en matèria d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, el tribunal té la categoria quarta.

5.9  Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu als serveis centrals del Departament de Medi Ambient i Habitatge, av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

.6  Procediment de selecció. Inici de les proves. Qualificacions

El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs oposició.

6.1  Fase d'oposició.

6.1.1 La fase d'oposició està constituïda per les proves que s'indiquen a continuació:

a) Primera prova.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis de caràcter eliminatori:

a.1) Primer exercici: consisteix a respondre un test teòric de 100 preguntes amb quatre respostes alternatives, 30 de les quals són sobre la part general del temari i 70 de la part específica del temari aprovat per resolució de 3 de setembre de 2004 del conseller de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 4219, de 15.9.2004). El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores. La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. Les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada. Les respostes en blanc no seran tingudes en compte. Per efectuar la valoració de l'exercici serà d'aplicació la fórmula següent:

 

(A - E/4) x 10

Q=

-----------------------------------------

 

n

Q=qualificació resultant.

A=nombre d'encerts.

E=nombre d'errors.

n=nombre de preguntes.

a.2) Segon exercici: realització d'un supòsit pràctic, a escollir entre dos proposats, i que es realitzarà en dues parts.

a.2.1) Primera part: realització d'un qüestionari pràctic sobre el supòsit escollit, de 25 preguntes amb quatre respostes alternatives, i que es valorarà d'acord amb el sistema establert a l'apartat 6.1.1.a.1) d'aquestes bases.

a.2.2) Segona part: resolució, per escrit, de 10 preguntes sobre el mateix supòsit de la primera part, de manera breu, clara i ordenada. Es valorarà tenint en compte els coneixements acreditats per l'aspirant, així com, en la mateixa proporció, la qualitat de l'expressió escrita, la seva sistematització i la forma d'expressió.

a.2.3) El tribunal plantejarà ambdues parts sobre matèries referents a la part específica del temari aprovat per resolució de 3 de setembre de 2004 del conseller de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 4219, de 15.9.2004).

a.2.4) Per a la realització d'aquest exercici els opositors no poden disposar de material ni documentació.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i mitja.

a.2.5) La qualificació global de l'exercici serà de 0 a 10 punts. La qualificació es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en totes dues parts. La puntuació mínima per superar l'exercici és de 5 punts.

a.3) La primera prova es qualificarà amb la suma de les puntuacions obtingudes als seus dos exercicis, i per superar-la caldrà haver-los superat tots dos. El tribunal no haurà d'avaluar el segon exercici dels aspirants que al test teòric no hagin assolit un mínim de 5 punts.

b) Segona prova.

Constarà de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.

Primer exercici:

Consisteix a respondre un test psicotècnic de determinació de les aptituds de l'aspirant en relació amb les tasques, les funcions i l'entorn propi del cos d'agents rurals. Mitjançant aquest test es valorarà la capacitat de comprensió d'instruccions, de memorització d'informació referida a colors, figures i formes, i d'observació.

El Tribunal fixarà la durada d'aquest exercici que no podrà ser superior a 1 hora.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

Segon exercici:

Consisteix a realitzar un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts:

Primera: consisteix en un exercici escrit on s'avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana mitjançant sis blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

Segona: s'hi avaluarà l'expressió oral mitjançant una conversa i algunes situacions generals de comunicació adients amb les funcions del cos d'agents rurals.

Per a la verificació d'aquest exercici el tribunal serà assistit pels assessors especialistes que designi.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 40 minuts per a la primera part i 20 minuts per a la segona.

La qualificació de l'exercici és d'apte o no apte.

Exempció de l'exercici de coneixements de llengua catalana:

Resten exempts de realitzar aquest exercici els aspirants que acreditin documentalment dins el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici del que estableix la base 1.4, estar en possessió, si s'escau, de coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Així mateix, podran restar exempts de realitzar-lo els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova o exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit en aquesta convocatòria. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant una certificació del secretari general del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagi participat l'aspirant, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria, i l'especificació que l'aspirant hi ha obtingut plaça.

En tot cas, serà indispensable l'acreditació documental del nivell de coneixements requerit.

Així mateix, podran quedar exempts de la seva realització els aspirants que en la data i el lloc de realització de l'exercici, abans de l'hora assenyalada per al seu inici, aportin davant el tribunal l'original i una fotocòpia de la documentació suficientment acreditativa d'estar en possessió de coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent. El tribunal trametrà a l'òrgan convocant una fotocòpia de l'esmentada documentació, als efectes que s'incorpori a l'expedient de l'interessat.

Per superar la prova caldrà haver superat cadascun dels exercicis.

c) Tercera prova.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de quatre exercicis físics.

La qualificació de la prova serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

Es fan públics els barems de puntuació de cada exercici a l'Annex 5 d'aquesta convocatòria. Els barems de puntuació contenen les puntuacions per homes i dones i les bonificacions per franges d'edat cada 5 anys. Si l'aspirant no arriba a les marques indicades en cada cas, s'assoleix la puntuació immediatament inferior.

Els aspirants en la data i el lloc de realització de la prova, abans de l'hora assenyalada per al seu inici, hauran d'aportar davant el tribunal un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar el següent text: "L'aspirant (nom i cognoms) reuneix les condicions físiques necessàries per a la realització dels exercicis físics previstos a la convocatòria del procés selectiu per a l'accés a la categoria d'agent auxiliar del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya (número de registre de convocatòria 02/05)". El fet que un aspirant no presenti l'esmentat certificat comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu. Aquest certificat ha de tenir data posterior a la de la publicació de les qualificacions de la primera prova.

Primer exercici: tracció general.

Objectiu: valorar la força estàtica general.

Descripció:

Posició inicial: la persona aspirant es col·locarà sobre una plataforma que té ancorada en la seva superfície una cadena metàl·lica, el final de la qual és unit a una barra petita. Des d'una posició totalment dreta i amb els peus junts i els braços estesos al llarg del cos, de manera que entre els dos peus s'hi trobi l'ancoratge de la cadena, se'n regularà l'altura de manera que la barra arribi a tocar el tou dels dits. Un cop regulada l'altura de la cadena, la persona aspirant agafarà la barra pels extrems, de manera que els palmells estiguin dirigits cap a ella i flexionarà els genolls.

Desenvolupament: després del senyal del testador, la persona aspirant traccionarà la barra lentament, de baix a dalt i amb tot el cos, de manera que arribi a fer la màxima força que li sigui possible.

Acabament: a la indicació del testador finalitzarà l'exercici.

Normes durant l'exercici:

a) No es podran donar estrebades a la barra; la força haurà de ser progressiva i sense brusquedats.

b) No es podrà desplaçar el cos cap enrere.

Valoració: es faran dos intents no consecutius, però només s'anotarà el nombre màxim de quilos que hagi aconseguit desplaçar en el millor d'ambdós.

Segon exercici: abdominals.

Objectiu: mesurar la força-resistència dels músculs abdominals.

Descripció:

Posició inicial: l'executant s'ha de col·locar assegut al terra amb les cames flectides 90º, els peus lleugerament separats i els dits entrellaçats darrera la nuca. Els peus es col·locaran sota uns rodets de goma perquè no es puguin moure.

Desenvolupament: en sentir el senyal de l'observador "preparat... ja!", l'executant ha de tractar de fer el nombre més gran possible de cicles de flexió-extensió del maluc; tocant amb els colzes els genolls en la flexió, i amb l'esquena un sensor que estarà al terra en l'extensió fins que soni una senyal sonora.

Acabament: quan hagin passat 30 segons, l'observador indicarà a l'executant que l'exercici ha finalitzat.

Intents: es realitzarà un sol intent.

Normes: els dits de les mans han d'estar en contacte darrera la nuca. Els colzes han de tocar els genolls en cada flexió. L'esquena ha de tocar el sensor fins que soni la senyal sonora. Els genolls s'han de mantenir doblegats 90º i els peus fixats al terra. Només es farà un intent. Es descomptaran totes les repeticions en les quals no arribi a tocar-se els genolls amb els colzes o no soni el sensor.

Valoració de l'exercici:

Unitats: s'enregistrarà el nombre de cicles (flexió i extensió del maluc).

Tercer exercici: cursa de llançadora (course navette).

Objectiu: mesurar la potència aeròbica màxima.

Descripció:

Posició inicial: els executants es col·locaran darrera la línia de sortida.

Desenvolupament: es posarà en marxa el magnetòfon. En sentir el senyal de sortida, l'executant s'haurà de desplaçar fins a la línia oposada (20 m), trepitjar-la i esperar sentir el senyal següent. S'ha d'intentar seguir el ritme marcat pel magnetòfon.

Acabament: es repetirà constantment aquest cicle fins que l'executant no pugui arribar a trepitjar la línia al moment indicat pel magnetòfon. En aquest moment s'haurà de retirar de l'exercici i recordar l'últim palier que hagi escoltat.

Intents: es realitzarà un sol intent.

Normes: s'ha de trepitjar la línia abans que soni la senyal sonora. L'executant no podrà sortir per trepitjar la línia següent fins que no hagi sentit el senyal.

Valoració de l'exercici: s'anotarà l'últim palier que s'hagi sentit anunciar.

Quart exercici: adaptació al medi aquàtic.

Objectiu: valorar la capacitat d'adaptació de l'aspirant al medi aquàtic en circumstàncies d'emergència en què es pugui trobar en el desenvolupament de les seves funcions.

Descripció:

Posició inicial: l'executant es situarà dret en un dels extrems de la piscina.

Desenvolupament: consisteix a nedar 50 metres en una piscina en l'estil que esculli l'aspirant. En sentir el senyal acústic, l'executant saltarà a la piscina i nedarà els 50 metres de forma seguida i sense fer cap interrupció o parada al trajecte. El cronòmetre es posarà en marxa a l'inici de l'exercici, al moment en què soni el senyal acústic.

Acabament: el cronòmetre s'aturarà al moment en què l'aspirant toqui amb la mà la paret de la piscina, després de nedar els 50 m.

Normes: el fet que l'aspirant no nedi tot el recorregut establert (50 m), no faci tot el recorregut de forma continua, avanci ajudant-se de la paret, obstrueixi o molesti un altre nedador, efectuï tres sortides falses o empri més de 3 minuts per fer tot el recorregut, implicarà la seva exclusió de l'exercici. S'entén per sortida falsa, el fet de començar l'exercici abans de l'ordre de sortida.

L'aspirant haurà de dur el vestit de bany per fer aquest exercici.

Intents: es realitzarà un sol intent.

d) Quarta prova.

Prova mèdica.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Els aspirants s'hauran de sotmetre a una revisió mèdica, efectuada pels serveis mèdics indicats pel tribunal, a fi d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de la categoria d'agent auxiliar del cos d'agents rurals, d'acord amb la taula d'exclusions mèdiques que figura a l'annex 2.

De manera explícita la presentació a aquesta convocatòria implica el consentiment per ser sotmès a les proves mèdiques de la revisió, i a aquelles que se'n derivin segons els serveis mèdics per confirmar, de manera objectiva i sense dubte, que no s'està exclòs mèdicament. La negativa a sotmetre's a la revisió que es requereixi comportarà l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.

En aquesta prova mèdica es consideraran els aspectes següents:

Mesura de l'índex de corpulència.

Valoració psicològica i psiquiàtrica per descartar patologies o alteracions de la personalitat incompatibles amb l'exercici de les funcions del cos d'agents rurals.

Valoració de l'oïda, la vista, l'equilibri, la coordinació muscular i l'exploració mèdica general, a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions als diferents aparells que dificultin o impedeixin l'exercici de les funcions del cos d'agents rurals.

S'efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d'orina, anàlisi de sang, electrocardiograma i audiometria. I segons els resultats d'aquestes proves i la revisió dels paràmetres anteriors, s'efectuaran les exploracions necessàries en serveis mèdics especialitzats a fi de descartar qualsevol patologia que pugui dificultar o impedir l'exercici de les funcions del cos d'agents rurals.

Per a la realització d'aquestes anàlisis, els aspirants hauran de romandre sense ingerir aliments com a mínim des de 2 hores abans de la primera anàlisi.

A l'inici de la prova els aspirants hauran de formalitzar un qüestionari mèdic orientatiu. El fet que un aspirant no formalitzi el qüestionari esmentat comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu.

La qualificació de la prova serà d'apte o no apte.

e) Cinquena prova.

De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

De conformitat amb el que estableix l'article 6 del Decret 389/1998, de 2 de desembre, pel qual es regula l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

Per tal d'acreditar aquests coneixements, aquests aspirants hauran d'efectuar una prova, que serà avaluada pel tribunal, tenint en compte que s'hi ha d'exigir un grau de coneixements idiomàtics adequats a l'exercici de les funcions pròpies del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

La prova consistirà en la realització d'un escrit de 150 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d'aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

Exempció de la prova de coneixements de llengua castellana:

Podran quedar exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment davant el tribunal, dins el termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de les qualificacions de la tercera prova, estar en possessió d'un certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol; del diploma bàsic d'espanyol com a llengua estrangera que estableix el Reial decret 826/1988, de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial decret 1/1992, de 10 de gener, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a l'obtenció d'aquest, o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

El tribunal farà pública, si s'escau, la llista d'aspirants exempts de realitzar la prova juntament amb les qualificacions de la quarta prova.

6.1.2 La qualificació de la fase d'oposició es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en les proves obligatòries.

6.2  Inici de les proves.

6.2.1 Les proves s'iniciaran a partir del setembre de 2005.

6.2.2 La data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova es determinarà en la resolució que preveu la base 4.3, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria.

6.2.3 La data, l'hora i el lloc de realització de la segona prova i següents els determinarà el tribunal i se'n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior en el lloc en què s'hagi realitzat aquesta, i també als llocs que estableix la base 3.2.

Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l'oportuna notificació als interessats, i s'iniciaran els terminis a efectes de possibles recursos.

6.2.4 Els aspirants que no compareguin a les proves i als exercicis el dia i l'hora assenyalats, llevat dels casos de força major lliurement valorats pel tribunal, seran exclosos de l'oposició i, consegüentment, del procés selectiu i perdran tots els seus drets en aquesta convocatòria.

6.3  Fase de concurs.

6.3.1 En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoren els mèrits següents, fins a un màxim del 33% de la puntuació assolible en el conjunt del concurs oposició.

a) Serveis prestats, en virtut d'un nomenament, d'un contracte de naturalesa laboral o d'un contracte administratiu de col·laboració temporal, en qualsevol administració pública exercint les funcions d'agent rural, a raó de 0,30 punts per mes treballat. A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.

b) Estar en possessió del permís de conduir de la classe BTP o B2, per conduir els vehicles a què es refereix l'article 7.3 del Reial decret 772/1997, de 30 de maig, amb 1 punt.

Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoren.

En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar les diferents proves de la fase d'oposició.

En el cas de serveis prestats a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aquests s'hauran d'acreditar mitjançant una certificació de la secretària general del Departament de Medi Ambient i Habitatge o de l'òrgan en el qual delegui. En el cas de serveis prestats en altres administracions, s'hauran d'acreditar mitjançant una certificació de l'òrgan competent en matèria de personal, o de l'òrgan en qui delegui.

A les certificacions haurà de constar de manera clara i expressa el càrrec de l'òrgan que té la competència per expedir el certificat, o el de l'òrgan en el qual delegui, així com la norma legal que els habilita amb indicació, si s'escau, del diari o el Butlletí Oficial en què s'hagi publicat. Així mateix, hi han de constar el cos o l'escala, el grup, el règim jurídic, el vincle, les funcions i el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.

6.3.2 Els mèrits s'hauran d'acreditar documentalment dins el termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de les qualificacions de la tercera prova, i només es tindran en compte els prestats fins a la data de publicació de la convocatòria. Als efectes de la valoració del permís de conduir previst a la base 6.3.1.b), s'adjuntarà fotocòpia confrontada.

L'acreditació dels mèrits s'adreçarà a la seu del tribunal, als serveis centrals del Departament de Medi Ambient i Habitatge, avinguda Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona. Únicament seran valorats els mèrits dels aspirants que hagin superat totes les proves de la fase d'oposició.

6.4  Les qualificacions de les proves i de la fase de concurs es faran públiques, als efectes del que preveu l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, modificat per la Llei 4/1999, en el lloc en què s'hagin realitzat les proves i també als llocs que estableix la base 3.2.

Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l'oportuna notificació als interessats, i s'iniciaran els terminis a efectes de possibles recursos.

6.5  La valoració dels mèrits obtinguda pels aspirants en la fase de concurs es farà pública al mateix temps que les qualificacions de la quarta prova.

Els aspirants disposaran d'un termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de l'esmentada valoració per presentar les al·legacions que considerin necessàries.

6.6  El tribunal, un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, farà pública la valoració definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase de concurs al mateix temps que la publicació de la puntuació total de la fase d'oposició i la del concurs oposició, si escau, que es determinarà sumant les qualificacions d'ambdues fases. Al mateix temps el tribunal publicarà la llista d'aspirants que segons la suma de les puntuacions obtingudes en les fases anteriors són proposats per realitzar el curs selectiu.

6.7  El nombre d'aspirants proposats no podrà ultrapassar el de places objecte de la convocatòria, i serà nul·la de ple dret qualsevol proposta que contravingui l'anterior.

En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'establirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d'oposició. Si persisteix l'empat, es resoldrà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el segon exercici de la primera prova. Si encara persisteix, es decidirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut millor puntuació en el primer exercici de la primera prova. Si continua l'empat, es resoldrà a favor de l'aspirant que hagi obtingut millor puntuació en la tercera prova.

Si encara persisteix, el tribunal farà una entrevista als aspirants afectats relacionada amb les funcions pròpies de les places convocades, i determinarà l'aspirant amb millor idoneïtat en relació amb el lloc de treball.

6.8  Curs selectiu.

Consistirà en un curs, de 100 hores lectives, el contingut del qual haurà aprovat prèviament el tribunal qualificador establert a la base 5.1. Del total d'hores lectives es podrà dedicar fins a un 20% a pràctiques supervisades per professorat del curs. El tribunal podrà nomenar assessors per tal de valorar adequadament les pràctiques. El curs l'organitzarà l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i consistirà en l'aprofundiment en les matèries del temari de les proves selectives per a l'accés al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

El caràcter selectiu del curs exigirà la superació per part dels aspirants d'unes proves objectives sobre les matèries que s'imparteixin. De l'avaluació continuada sobre l'aprofitament global del curs en serà responsable l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

El tribunal declararà exclosos del procés selectiu els aspirants que durant aquesta fase perdin la condició d'alumne.

La qualificació d'aquest curs és d'apte o no apte.

El tribunal qualificador farà pública la relació d'aspirants que han superat el curs.

Els alumnes que no tinguin la condició de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, només als efectes retributius, tindran la consideració de funcionaris en pràctiques.

Les retribucions que s'acreditin aniran a càrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

6.9.1 Període de prova.

Els aspirants que hagin superat el curs selectiu han de superar un període de prova de pràctiques de sis mesos de durada. Els períodes de pràctiques es fan en els serveis i les demarcacions territorials que, en funció de la seva activitat, siguin més adequats per a la formació integral de les persones aspirants i el particular coneixement de l'estructura i el funcionament de les tasques assignades al cos d'agents rurals, a més de garantir el coneixement del territori i de les tasques pròpies de l'àmbit rural.

6.9.2 Resten exemptes de fer el període de pràctiques les persones que hagin prestat servei en llocs de treball de la categoria d'agent auxiliar durant un mínim de sis mesos, sempre que n'hagin obtingut una avaluació positiva.

6.9.3 La valoració d'aquest període serà d'apte o no apte, d'acord amb els paràmetres que el tribunal qualificador establirà abans de l'inici d'aquest, i que hauran de ser tinguts en compte pel comandament que correspongui, al qual pertocarà redactar tres informes bimensuals, i un informe final motivat responent a les qüestions plantejades als paràmetres, que ajudaran a determinar d'una manera objectiva la idoneïtat de les persones aspirants en relació amb els llocs de treball. Es donarà compte dels informes bimensuals i l'informe final a l'aspirant, qui, si ho estima convenient, podrà fer al·legacions que, en última instància, seran resoltes pel tribunal qualificador.

6.10  Els aspirants a agents rurals tenen la consideració de funcionaris en pràctiques als efectes econòmics i d'afiliació i cotització a la Seguretat Social. El nomenament com a funcionaris de carrera únicament es pot efectuar un cop superats el curs selectiu i el període de pràctiques. El fet de no superar el curs selectiu o el període de pràctiques comporta l'exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu i la pèrdua de tots els drets i expectatives pel que fa al nomenament. Correspon a l'òrgan competent per efectuar el nomenament d'adoptar la resolució que procedeixi, que no dóna dret, en cap cas, a indemnització. La tinença i l'ús d'armes de foc resta prohibida als funcionaris en pràctiques.

.7  Proposta de seleccionats

7.1  La puntuació global obtinguda pels aspirants en el concurs oposició, en el curs selectiu i en el període de prova, de conformitat amb el que estableix la base anterior, determinarà els aspirants que, d'acord amb el nombre de places convocades, han superat el procés selectiu, els quals seran proposats pel tribunal a l'òrgan convocant per al seu nomenament com a funcionaris. Aquesta proposta, degudament motivada, serà feta pública pel tribunal per ordre de puntuació, als llocs indicats en la base 3.2.

7.2  Els aspirants proposats hauran de presentar al Departament de Medi Ambient i Habitatge dins el termini dels 20 dies naturals comptadors des de la data de publicació de la proposta, la documentació següent:

a) Fotocòpia confrontada del número d'identificació fiscal, quan aquest no consti al document nacional d'identitat o al document oficial acreditatiu de la personalitat.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació que acrediti la seva nacionalitat en cas que els aspirants no tinguin la nacionalitat espanyola.

c) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola ni la dels altres estats membres de la Unió Europea ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, i es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos al segon paràgraf de la base 2.1.1, han de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti:

El vincle de parentiu amb la persona amb nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Pel que fa als descendents majors de 21 anys, el fet de viure a càrrec de la persona amb nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

A més, han de presentar una declaració jurada o promesa efectuada per la persona que tingui la nacionalitat de l'estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en la qual manifesti fefaentment que no està separat de dret del seu cònjuge.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la traducció jurada corresponent.

d) Fotocòpia confrontada del títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau, o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o resguard d'haver-lo sol·licitat. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Ciència.

e) Fotocòpia confrontada del permís de conduir de la classe B a què fa referència l'article 5.1 del Reial decret 772/1997, de 30 de maig, que autoritza a conduir vehicles automòbils, la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3.500 quilograms i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9, d'acord amb les previsions establertes en l'esmentat article, o del permís de conduir de la classe B1, d'acord amb la disposició transitòria primera, apartat c) de l'esmentat reial decret.

f) Declaració de no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la Funció Pública en el seu estat d'origen.

g) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos a la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat, o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

h) Declaració jurada que es compleixen les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc, especificades a la base 2.1.7 d'aquesta convocatòria. Restaran exempts d'aquest apartat els aspirants que acreditin disposar de permís d'armes en vigor del tipus A, B, C, D, E o F.

7.3  Els aspirants proposats que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats per l'autoritat convocant, i els que no compleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

.8  Assignació de destinacions

Un cop verificat que els aspirants han presentat la documentació indicada i que compleixen els requisits i les condicions requerits, es procedirà a l'adjudicació dels llocs de treball vacants, d'acord amb l'ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció.

.9  Nomenament de funcionaris i presa de possessió

9.1  El conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge nomenarà funcionaris, mitjançant resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, els aspirants proposats pel tribunal que hagin aportat dins del termini previst la documentació requerida i acreditin complir les condicions exigides.

9.2  Els aspirants nomenats funcionaris disposaran d'un mes des de l'endemà de la publicació del seu nomenament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per fer el jurament o la promesa i prendre possessió en el lloc que els hagi estat adjudicat, davant la secretària general del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

9.3  La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió, comportarà la pèrdua de tots els drets, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats i estimats per l'Administració.

.10  Règim d'impugnacions i al·legacions

10.1  Contra les resolucions definitives de l'òrgan convocant, els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el secretari general d'Administració i Funció Pública en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

10.2  Contra els actes de tràmit del tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en els llocs que s'indiquen en la base 3.2.

10.3  Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en el punt anterior, els aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes les al·legacions que considerin pertinents en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

Annex 2

Exclusions mèdiques

1. Constitució física.

Serà excloent un índex de corpulència (pes en kg dividit per la talla en dm) superior a 6,2 i inferior a 3.

2. Oftalmologia.

S'ha de tenir, si és precís amb lents correctores, una agudesa visual binocular d'almenys 0,5.

Retinopatia (s'admet la corioretinitis central serosa).

Retinosi pigmentària.

Hemeralopia.

Hemianòpsia.

Diplopia.

Glaucoma no controlat.

Subluxació del cristal·lí.

Distròfia corneal progressiva o amb disminució de l'agudesa visual inferior a la permesa.

Queratitis crònica.

Alteracions oculomotores importants.

Dacriocistitis crònica.

Parpelles: qualsevol patologia o defecte que impedeix la protecció de l'ull a la intempèrie.

Tumors oculars.

Amputació important del camp visual en ambdós ulls.

Qualsevol grau o tipus de discromatòpsia important. Les alteracions del sentit cromàtic es mesuraran pel test d'Hisihara i als aspirants que no superin aquest test se'ls farà el test de Farnsworth-Munsell. Els que en aquests tests donin com a resultat confusió de colors en els dos ulls, que s'expressin amb una configuració del cercle de colors (del test de Farnsworth) amb diagonals o amb línies que parteixin el cercle en que la porció més petita sigui superior al 10, es consideraran no aptes.

3. Otorinolaringologia.

Mesurament de l'agudesa auditiva:

No s'admetrà audiòfon. L'agudesa auditiva conversacional serà mesurada segons les normes PGB (pèrdua global binaural) i no s'admetrà cap grau d'hipoacúsia superior al 35%.

Vertigen perifèric.

Dificultats importants de la fonació que impedeixin una comunicació oral, fluida i suficient, per a les tasques específiques d'agent auxiliar.

Perforació timpànica.

Obstrucció crònica de les foses nasals (que impedeix la respiració nasal).

4. Aparell locomotor.

Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. Especialment, les afeccions dels músculs o del sistema nerviós central o perifèric que produeixin deficiència motora o de manca de coordinació als membres superiors, o pèrdua de força ostensible: s'haurà de disposar a les mans de força muscular no inferior a 30 quilograms a la mà dominant i 25 quilograms a la no dominant, per a homes; i 25 quilograms i 20 quilograms, respectivament, per a dones, mesurant-se amb l'estenòmetre Block.

Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor valorat mèdicament que dificulti l'exercici de les funcions d'agent auxiliar, a judici del tribunal.

Pèrdua anatòmica o funcional, o malalties, lesió o seqüela de tot o part d'un o ambdós membres superiors que redueixi manifestament la seguretat en l'ús o maneig d'armes.

Mutilació d'un polze, de tal manera que dificulti l'aprehensió a la mà directora.

Pèrdua de dues falanges del dit índex de la mà directora.

Pèrdua de tres dits de la mà directora.

5. Aparell digestiu.

Cirrosi.

Colitis cròniques i síndromes de malabsorció.

Hepatopaties cròniques.

Pancreatitis crònica.

Úlcera sagnant repetitiva.

Eventracions.

Qualsevol patologia de l'aparell digestiu o intervencions quirúrgiques que presentin seqüeles funcionals amb repercussions orgàniques i que incideixin negativament per fer la seva feina.

Hepatopaties agudes amb repercussió enzímica important.

GOT superior a 50% de la normalitat.

Hèrnia inguinal.

6. Aparell cardiovascular.

Hipertensió arterial no controlada. Hipotensió simptomàtica.

Insuficiència cardíaca.

Haver patit infart de miocardi i/o angina de pit.

Coronariopaties.

Taquicàrdia sinusal permanent de més de 120 batecs per minut.

Aleteig.

Fibril·lació auricular.

Síndrome de preexitació.

Blocatge auriculoventricular de 2 o 3 graus. No és excloent el blocatge auriculoventricular de tipus Mobitz I o fenomen de Wenckebach de varietat fisiològica.

Extrasístoles patològiques.

Valvulopaties.

Portar pròtesis valvulars.

Aneurismes cardíacs o de grans vasos.

Insuficiència arterial perifèrica.

Insuficiència venosa perifèrica que produeixi signes d'estasi o alteracions tròfiques varicoses importants.

Seqüeles posttromboembòliques.

Defectes i deformitats dels dits i/o les mans produïts per problemes de circulació que siguin simptomàtics o dificultin realitzar satisfactòriament la feina d'agent auxiliar.

7. Aparell respiratori.

Serà excloent tenir una capacitat vital inferior a 3,5 l els homes i 3 l les dones.

Disminució del VEMS per sota del 80%.

MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica).

Asma.

Hiperactivitat bronquial.

Atelèctasi.

Emfisema.

Pneumotòrax espontani recidivant.

Quedaran exclosos els aspirants que presentin signes o símptomes de patologies respiratòries objectivables radiològicament o espiromètricament, que incideixin negativament en les tasques específiques d'agent auxiliar.

8. Sistema nerviós central.

Parkinson, corea o bal·lisme.

Epilèpsia i quadres convulsius o espàstics per altres causes.

Tremolor intencional o de grans oscil·lacions. Tots els processos que produeixin moviments amplis de cap, tronc i extremitats.

Esclerosi múltiple.

Atàxia.

Arterioesclerosi cerebral simptomàtica.

Vertigen d'origen central.

Hipoòsmia.

9. Alteracions psiquiàtriques de base.

Afectats de retard mental greu, que alteri o deteriori de forma notable la personalitat.

Tota psicosis, fins i tot aquella en fase de millora temporal.

Tot procés neuròtic suficientment intens per a estimar perillós l'ús, maneig i tinença d'armes de foc.

Personalitats psicopàtiques amb agressivitats i inadaptació social.

Depressions manifestes, amb o sense intent de suïcidi.

10. Pell i fàneres.

Cicatrius que produeixin limitació funcional important i aquells processos patològics que a criteri del tribunal limitin o s'agreugin amb el treball d'agent auxiliar.

11. Altres processos patològics que impedeixin les funcions normals d'agent auxiliar.

Diabetis tipus I o II no controlades.

Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes no controlades.

Insuficiència renal crònica no controlada.

Malalties renals evolutives no controlades.

Manca d'un ronyó amb funció renal descompensada.

Hemopaties cròniques greus.

Determinació de transaminases GGT, GPT i GOT superiors en un 30% a la normalitat.

Tumors malignes.

Tuberculosi activa.

Qualsevol malaltia infecciosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària) crònica i rebel al tractament, en especial les malalties infectocontagioses actives o amb risc de contagi, i les malalties de transmissió sexual.

Anàlisi d'orina: albuminúria i/o cilindrúria importants.

12. Alcoholisme i toxicomanies. Es podran fer proves analítiques que indiquin dependència alcohòlica (VCM/CGT) o consum de drogues, substàncies psicotròpiques o estupefaents que siguin detectables en el moment de reconeixement.

13. Qualsevol altre procés patològic que a criteri mèdic dificulti o impedeixi el desenvolupament de les funcions d'agent auxiliar.

Annex 3

Resolució MAH/2411/2004, de 3 de setembre (DOGC núm. 4219, de 15.9.2004) per la qual s'aprova i es fa pública la part general i la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

Annex 4

Centres de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar i Família:

Demarcació de Barcelona: excepte les demarcacions del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà: EVO-laboral, av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona. Telèfon 93.425.22.44, fax 93.425.39.06.

Demarcacions del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà: EVO-laboral, c. Prat de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa. Telèfon 93.785.83.00, fax 93.731.81.38.

Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona. Telèfon 972.48.60.60, fax 972.48.63.54.

Demarcació de Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida. Telèfon 973.24.41.00, fax 973.23.98.21.

Demarcació de Tarragona: excepte les demarcacions del Montsià, la Terra Alta, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre: av. Andorra, 9, 43002 Tarragona. Telèfon 977.21.34.71, fax 977.22.13.39.

Demarcació de les Terres de l'Ebre (Montsià, Terra Alta, Baix Ebre i Ribera d'Ebre): c. Ruiz d'Alda, 33, 43870 Amposta. Telèfon 977.70.65.34, fax 977.70.67.51.

Annex 5

Taula 1

Homes 18-24 anys

E: Exercici; T: Tracció general; A: Abdominals; C: Cursa de llançadora; N: Natació

P: Puntuació; r: repeticions; p: paliers; s: segons

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

5

1

71,9

0,5

89

10

2,5

65,2

1

111

21

5

60,1

1,5

124

22

5,5

57,2

2

133

23

6

53,9

2,5

145

24

6

52,4

3

159

25

6,5

50

3,5

168

26

7

49

4

179

27

7,5

48,2

4,5

191

28

8

46,9

5

203

29

8,5

45,5

5,5

214

30

9

45

6

226

31

9,5

44,5

6,5

237

32

9,5

43,5

7

249

33

10

42,6

7,5

261

34

10,5

42,3

8

272

35

11

41,4

8,5

283

36

11,5

40,7

9

298

37

12

39,6

9,5

311

38

12

37

10

319

39

12,5

35

Taula 2

Dones 18-24 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

5

1

75,3

0,5

62

11

1,5

71,9

1

78

22

3

68,3

1,5

86

23

3

67,4

2

94

24

3,5

64,9

2,5

101

24

4

59,6

3

111

25

4,5

56,6

3,5

118

26

5

55,6

4

126

27

5,5

53,6

4,5

134

27

6

51,3

5

142

28

6,5

50,8

5,5

150

29

7

50,6

6

158

30

7,5

50,4

6,5

166

31

7,5

50,2

7

174

32

8

48,7

7,5

183

33

8

47,8

8

191

34

8,5

47,5

8,5

199

35

9

47,1

9

209

36

9,5

46,8

9,5

218

36

9,5

45,8

10

223

37

10

45

Taula 3

Homes 25-29 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

5

1

79,1

0,5

80

9

2,5

71,7

1

100

19

4,5

66,1

1,5

111

20

5

62,9

2

120

21

5,5

59,3

2,5

130

22

5,5

57,6

3

143

23

6

55

3,5

152

23

6,5

53,9

4

161

24

7

53

4,5

172

25

7,5

51,6

5

183

26

8

50,1

5,5

192

27

8,5

49,5

6

203

28

9

49

6,5

214

29

9

47,9

7

224

30

9,5

46,9

7,5

235

31

9,5

46,5

8

245

32

10

45,5

8,5

255

32

10,5

44,8

9

268

33

11

43,6

9,5

280

34

11

40,7

10

287

35

11,5

38,5

Taula 4

Dones 25-29 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

4

1

86,6

0,5

53

9

1,5

82,7

1

66

19

3

78,5

1,5

73

20

3

77,5

2

80

20

3

74,6

2,5

86

20

3,5

68,5

3

94

21

4

65,1

3,5

101

22

4,5

63,9

4

107

23

5

61,6

4,5

114

23

5,5

59

5

121

24

6

58,4

5,5

128

25

6

58,2

6

134

26

6,5

58

6,5

141

26

6,5

57,7

7

148

27

7

56

7,5

155

28

7

55

8

162

29

7,5

54,6

8,5

169

30

8

54,2

9

177

31

8,5

53,8

9,5

185

31

8,5

52,7

10

190

31

8,5

51,8

Taula 5

Homes 30-34 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

4

1

86,3

0,5

76

8

2,5

78,2

1

94

17

4,5

72,1

1,5

105

18

4,5

68,6

2

113

18

5

64,7

2,5

123

19

5

62,9

3

135

20

5,5

60

3,5

143

21

6

58,8

4

152

22

6,5

57,8

4,5

162

22

6,5

56,3

5

172

23

7

54,6

5,5

182

24

7,5

54

6

192

25

8

53,4

6,5

202

26

8

52,2

7

212

26

8,5

51,1

7,5

222

27

8,5

50,8

8

231

28

9

49,7

8,5

241

29

9,5

48,8

9

253

30

10

47,5

9,5

264

30

10

44,4

10

271

31

10,5

42

Taula 6

Dones 30-34 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

4

1

94,1

0,5

47

8

1,5

89,9

1

59

17

2,5

85,4

1,5

65

17

2,5

84,3

2

70

18

3

81,1

2,5

76

18

3,5

74,5

3

83

19

3,5

70,8

3,5

89

20

4

69,5

4

95

20

4,5

67

4,5

100

20

4,5

64,1

5

107

21

5

63,5

5,5

113

22

5,5

63,3

6

118

23

6

63

6,5

125

23

6

62,8

7

131

24

6,5

60,9

7,5

137

25

6,5

59,8

8

143

26

6,5

59,4

8,5

149

26

7

58,9

9

156

27

7,5

58,5

9,5

163

27

7,5

57,3

10

167

28

7,5

56,3

Taula 7

Homes 35-39 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

4

1

89,9

0,5

71

8

2

81,5

1

89

16

4

75,1

1,5

99

17

4,5

71,5

2

107

17

4,5

67,4

2,5

116

18

4,5

65,5

3

127

19

5

62,5

3,5

135

20

5,5

61,3

4

144

20

6

60,3

4,5

153

21

6,5

58,6

5

162

22

6,5

56,9

5,5

171

23

7

56,3

6

180

23

7,5

55,6

6,5

190

24

7,5

54,4

7

199

25

7,5

53,3

7,5

209

26

8

52,9

8

218

26

8,5

51,8

8,5

227

27

9

50,9

9

238

28

9,5

49,5

9,5

249

29

9,5

46,3

10

255

29

9,5

43,8

Taula 8

Dones 35-39 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

4

1

97,9

0,5

44

8

1,5

93,5

1

55

15

2,5

88,8

1,5

61

16

2,5

87,6

2

66

17

2,5

84,4

2,5

71

17

3

77,5

3

78

18

3,5

73,6

3,5

83

18

3,5

72,3

4

88

19

4

69,7

4,5

94

19

4,5

66,7

5

100

20

5

66

5,5

105

20

5

65,8

6

111

21

5,5

65,5

6,5

116

22

5,5

65,3

7

122

22

6

63,3

7,5

128

23

6

62,1

8

134

24

6

61,8

8,5

139

25

6,5

61,2

9

146

25

7

60,8

9,5

152

25

7

59,5

10

156

26

7,5

58,5

Taula 9

Homes 40-44 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

4

1

93,5

0,5

67

7

2

84,8

1

83

15

3,5

78,1

1,5

93

15

4

74,4

2

100

16

4,5

70,1

2,5

109

17

4,5

68,1

3

119

18

5

65

3,5

126

18

5

63,7

4

135

19

5,5

62,7

4,5

143

20

6

61

5

152

20

6

59,2

5,5

160

21

6,5

58,5

6

169

22

7

57,9

6,5

178

22

7

56,6

7

187

23

7,5

55,4

7,5

195

24

7,5

55

8

204

25

8

53,8

8,5

213

25

8,5

52,9

9

223

26

8,5

51,5

9,5

233

27

8,5

48,1

10

239

27

9

45,5

Taula 10

Dones 40-44 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

3

1

101,7

0,5

41

7

1

97,1

1

51

14

2

92,2

1,5

56

15

2

91

2

61

16

2,5

87,6

2,5

66

16

3

80,5

3

72

16

3

76,4

3,5

77

17

3,5

75,1

4

82

18

4

72,4

4,5

87

18

4

69,3

5

93

18

4,5

68,6

5,5

98

19

5

68,3

6

103

20

5

68

6,5

108

20

5

67,8

7

113

21

5,5

65,7

7,5

119

21

5,5

64,5

8

124

22

6

64,1

8,5

129

23

6

63,6

9

136

23

6,5

63,2

9,5

142

23

6,5

61,8

10

145

24

6,5

60,8

Taula 11

Homes 45-49 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

3

1

97,1

0,5

62

7

2

88

1

78

14

3,5

81,1

1,5

86

14

4

77,2

2

93

15

4

72,8

2,5

101

16

4

70,7

3

111

16

4,5

67,5

3,5

118

17

5

66,2

4

126

18

5

65,1

4,5

134

18

5,5

63,3

5

142

19

6

61,4

5,5

150

20

6

60,8

6

158

20

6,5

60,1

6,5

166

21

6,5

58,7

7

174

21

6,5

57,5

7,5

182

22

7

57,1

8

191

23

7,5

55,9

8,5

198

23

7,5

54,9

9

208

24

8

53,5

9,5

217

25

8

50

10

223

25

8,5

47,3

Taula 12

Dones 45-49 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

3

1

105,4

0,5

37

7

1

100,7

1

47

13

2

95,6

1,5

52

14

2

94,4

2

56

14

2,5

90,9

2,5

61

14

2,5

83,4

3

67

15

3

79,2

3,5

71

16

3,5

77,8

4

76

16

3,5

75

4,5

80

16

4

71,8

5

85

17

4

71,1

5,5

90

17

4,5

70,8

6

95

18

4,5

70,6

6,5

100

19

4,5

70,3

7

105

19

5

68,2

7,5

110

20

5

66,9

8

115

20

5,5

66,5

8,5

119

21

5,5

65,9

9

125

22

6

65,5

9,5

131

22

6

64,1

10

134

22

6,5

63

Taula 13

Homes 50-54 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

3

1

100,7

0,5

58

6

1,5

91,3

1

72

13

3,5

84,1

1,5

80

13

3,5

80,1

2

87

14

4

75,5

2,5

94

14

4

73,4

3

103

15

4

70

3,5

109

16

4,5

68,6

4

117

16

4,5

67,5

4,5

124

17

5

65,7

5

132

17

5,5

63,7

5,5

139

18

5,5

63

6

147

19

6

62,3

6,5

154

19

6

60,9

7

162

20

6,5

59,6

7,5

169

20

6,5

59,2

8

177

21

7

58

8,5

184

22

7

57

9

194

22

7,5

55,4

9,5

202

23

7,5

51,8

10

207

23

7,5

49

Taula 14

Dones 50-54 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

3

1

109,2

0,5

34

6

1

104,3

1

43

12

2

99

1,5

48

13

2

97,7

2

51

13

2

94,1

2,5

56

13

2,5

86,4

3

61

14

2,5

82,1

3,5

65

14

3

80,6

4

69

15

3,5

77,7

4,5

74

15

3,5

74,4

5

78

15

4

73,7

5,5

83

16

4

73,4

6

87

17

4,5

73,1

6,5

92

17

4,5

72,8

7

96

18

4,5

70,6

7,5

100

18

4,5

69,3

8

105

19

5

68,9

8,5

109

19

5

68,3

9

115

20

5,5

67,9

9,5

120

20

5,5

66,4

10

123

20

5,5

65,3

Taula 15

Homes 55-59 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

3

1

104,3

0,5

53

6

1,5

94,5

1

67

12

3

87,1

1,5

74

12

3,5

82,9

2

80

13

3,5

78,2

2,5

87

13

3,5

76

3

95

14

4

72,5

3,5

101

14

4

71,1

4

108

15

4,5

69,9

4,5

115

15

4,5

68

5

122

16

5

66

5,5

128

17

5

65,3

6

135

17

5,5

64,5

6,5

142

18

5,5

63,1

7

149

18

5,5

61,8

7,5

156

19

6

61,3

8

163

19

6,5

60

8,5

170

20

6,5

59

9

179

20

7

57,4

9,5

186

21

7

53,7

10

191

21

7

50,8

Taula 16

Dones 55-59 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

3

0,5

113

0,5

31

6

1

107,9

1

39

11

1,5

102,5

1,5

43

12

1,5

101,1

2

47

12

2

97,4

2,5

51

12

2,5

89,4

3

56

13

2,5

84,9

3,5

59

13

2,5

83,4

4

63

14

3

80,4

4,5

67

14

3,5

77

5

71

14

3,5

76,2

5,5

75

15

3,5

75,9

6

59

15

4

75,6

6,5

83

16

4

75,3

7

87

16

4,5

73,1

7,5

91

17

4,5

71,7

8

96

17

4,5

71,3

8,5

99

18

4,5

70,7

9

104

18

5

70,2

9,5

109

18

5

68,7

10

111

19

5,5

67,5

Taula 17

Homes 60-64 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

3

0,5

107,9

0,5

49

5

1,5

97,8

1

61

11

2,5

90,2

1,5

68

11

3

85,8

2

73

12

3,5

80,9

2,5

80

12

3,5

78,6

3

87

13

3,5

75

3,5

93

13

3,5

73,5

4

99

14

4

72,3

4,5

105

14

4,5

70,4

5

112

15

4,5

68,3

5,5

118

15

4,5

67,5

6

124

16

5

66,8

6,5

130

16

5

65,3

7

137

17

5,5

63,9

7,5

143

17

5,5

63,5

8

150

18

5,5

62,1

8,5

156

18

6

61,1

9

164

19

6,5

59,4

9,5

171

19

6,5

55,5

10

175

20

6,5

52,5

Taula 18

Dones 60-64 anys

E

T

A

C

N

P

kg

r

p

s

0

0

2

0,5

120,5

0,5

25

4

1

115

1

31

9

1,5

109,3

1,5

35

9

1,5

107,8

2

37

10

1,5

103,8

2,5

41

10

2

95,4

3

44

10

2

90,6

3,5

47

10

2,5

89

4

50

11

2,5

85,8

4,5

54

11

2,5

82,1

5

57

11

3

81,3

5,5

60

12

3

81

6

63

12

3,5

80,6

6,5

67

12

3,5

80,3

7

70

13

3,5

77,9

7,5

73

13

3,5

76,5

8

76

14

3,5

76

8,5

80

14

4

75,4

9

83

14

4

74,9

9,5

87

14

4

73,3

10

89

15

4,5

72

(05.140.155)

 

Amunt