Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/09/2004

  • Número del document MAH/2411/2004

  • Número de control 04246052

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

Dades del DOGC
  • Número 4219

  • Data 15/09/2004

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 16960

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ MAH/2411/2004, de 3 de setembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part general i la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al Cos d'Agents Rurals de la Generalitat.


La Llei 17/2003, de 4 de juliol, regula el Cos d'Agents Rurals per obtenir un grau més elevat de professionalització i de satisfacció en l'exercici de les seves funcions.

El Decret 101/2001, de 3 d'abril, sobre atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, atribueix al Departament de Medi Ambient i Habitatge la competència per convocar els processos selectius per a l'accés a la condició de funcionari del Cos d'Agents Rurals.

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix els principis en què s'ha d'inspirar la selecció de personal, entre els quals cal tenir especialment en compte l'adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball que s'hagin d'ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les persones que passin a prestar serveis a l'Administració tinguin la preparació i els coneixements necessaris per realitzar adequadament les seves tasques.

Al mateix temps, la normativa sobre funció pública exigeix que una de les dades essencials que han de contenir les bases d'una convocatòria és el programa sobre el qual versaran les proves selectives, o bé la indicació del DOGC en què aquest s'hagi publicat.

A fi de facilitar als aspirants la preparació dels exercicis, es considera oportú donar publicitat, de forma anticipada a la convocatòria corresponent, a la part general i a la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al Cos d'Agents Rurals de la Generalitat.

En conseqüència, en ús de les competències que m'atribueix l'article 1.a) del Decret 101/2001, de 3 d'abril, sobre atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, i l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Aprovar i fer pública la part general i la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al Cos d'Agents Rurals de la Generalitat que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

Article 2

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar-hi qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de setembre de 2004

Salvador Milà i Solsona

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Annex

Part general del temari

Tema 1

La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.

Tema 2

L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.

Tema 3

Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El President. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 4

L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

Tema 5

El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos: contingut bàsic.

Tema 6

Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 7

L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L'acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

Tema 8

La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.

Tema 9

La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 10

El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 11

La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. L'oferta d'ocupació pública. Els plans d'ocupació. La provisió de llocs de treball. La promoció professional. Les relacions de llocs de treball.

Tema 12

Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

Part específica del temari

Tema 13

Ecologia: definició. L'Agenda 21 a Catalunya. La protecció constitucional del medi ambient. Distribució constitucional i estatutària de competències. El Departament de Medi Ambient i Habitatge: competències i estructura.

Tema 14

El Cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Els seus drets, deures i incompatibilitats. Normativa reguladora.

Tema 15

El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció de la flora i fauna, i d'incendis forestals.

Tema 16

Normativa forestal estatal i autonòmica. Forests públiques i forests privades. Declaracions d'utilitat pública, ocupacions. Els plans tècnics de gestió forestal. Camins ramaders.

Tema 17

Aprofitaments forestals. Normativa catalana respecte al sector tofoner, la recollida i comercialització de la pinya del pi pinyer, l'obtenció del suro i del pelagrí i els aprofitaments forestals per a ús domèstic. L'activitat apícola a Catalunya: normativa catalana sobre aquest sector.

Tema 18

Espècies de flora protegides. Regulació del verd nadalenc, del comerç d'arbres de Nadal i del desarrelament d'arbres i arbustos. Normativa comunitària, estatal i autonòmica. Conservació dels hàbitats i de les espècies.

Tema 19

Els espais naturals protegits. Normativa estatal i autonòmica sobre els espais naturals: estructura i contingut. Espais naturals de protecció especial: figures existents. Els plans d'ordenació. El PEIN: normativa de declaració. Els plans especials de protecció. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural: estructura i contingut.

Tema 20

Normativa reguladora de les activitats extractives i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental.

Tema 21

L'Agència de Residus de Catalunya: funcions i estructura. La Llei de Residus de Catalunya. Normativa catalana en matèria de dejeccions ramaderes.

Tema 22

Normativa catalana en matèria de contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.

Tema 23

L'Agència Catalana de l'Aigua: funcions i estructura. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya. Regulació del domini públic hidràulic.

Tema 24

L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals. Els guardes de pesca fluvial. Les espècies de peixos d'aigües continentals a Catalunya: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Els crancs de riu. Piscifactories. Repoblacions. Aspectes sanitaris.

Tema 25

Les reserves marines a Catalunya: normatives reguladores. Els biòtops d'interès pesquer al litoral català. Extracció d'organismes marins vius: normativa reguladora. Fanerògames marines: normativa bàsica. La preservació de les espècies i ecosistemes marins. L'extracció del corall vermell (Corallum rubrum): normativa reguladora.

Tema 26

L'activitat cinegètica a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Espècies cinegètiques: identificació, distribució, biologia, ecologia i gestió. Zones de caça: definició i distribució a Catalunya. Reserves nacionals de caça, zones de caça controlada, àrees privades i locals de caça, zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Granges cinegètiques. Repoblacions. Aspectes sanitaris.

Tema 27

Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya: estructura i contingut. Establiments de venda d'animals i nuclis zoològics. Regulació de la fauna exòtica i autòctona. Regulació internacional i comunitària sobre el comerç d'espècies. Centres de recuperació de fauna. Regulació d'activitats relacionades amb la protecció dels animals. Taxidèrmia, falconeria i activitats fotogràfiques, científiques i esportives.

Tema 28

El Reglament d'armes: estructura i contingut. Tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença i revista d'armes. Armes dipositades i decomissades.

Tema 29

Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normativa catalana sobre aquesta matèria. El Pla d'emergències per incendis forestals a Catalunya. Regulació sobre cremes controlades en zones d'alta muntanya.

Tema 30

Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa. Les agrupacions de defensa forestal: constitució i regulació.

Tema 31

Cartografia. Interpretació de llegendes i corbes de nivell, càlcul i coordenades UTM.

Tema 32

Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Divisió comarcal de Catalunya.

Tema 33

Meteorologia. Representació dels fenòmens meteorològics en els mapes. La pressió atmosfèrica, la humitat relativa i els instruments per mesurar-les. Vents: nom i direcció dels principals vents que incideixen sobre el territori català. Les unitats bàsiques de mesura dels fenòmens meteorològics.

(04.246.052)

 

Amunt