Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 07/09/2004

  • Número del document GAP/2522/2004

  • Número de control 04250063

  • Organisme emissor Departament de Governació i Administracions Públiques

Dades del DOGC
  • Número 4226

  • Data 27/09/2004

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 17885

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAP/2522/2004, de 7 de setembre, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera del municipi de la Palma de Cervelló.


El 9 de gener de 2004, el Ple de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló (Baix Llobregat) va adoptar l'acord d'aprovar la bandera municipal.

El 30 d'octubre de 2003, la Secció Històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans va emetre dictamen favorable sobre l'expedient.

D'acord amb el que disposen els articles 37 i 38 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 9, 30, 31 i concordants del Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 263/1991, de 25 de novembre,

Resolc:

.1  Donar conformitat a l'adopció de la bandera del municipi de la Palma de Cervelló, organitzada de la manera següent:

Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, groga, amb la palma verd fosc de l'escut, d'alçària 5/6 de la del drap i amplària 1/9 de la llargària del mateix drap, posada verticalment al centre.

.2  Inscriure l'esmentada bandera al Registre dels ens locals de Catalunya, secció de símbols, subsecció de banderes.

.3  Publicar aquesta Resolució al DOGC.

Barcelona, 7 de setembre de 2004

Albert Pereira i Solé

Director general d'Administració Local

(04.250.063)

 

Amunt