Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/02/2005

  • Número del document MAH/0550/2005

  • Número de control 05041074

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

Dades del DOGC
  • Número 4338

  • Data 08/03/2005

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 5725

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ MAH/550/2005, de 25 de febrer, de convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 126 places de l'escala bàsica, categoria d'agent, del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/05).


Atès el que estableixen la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals, i la resta de normativa d'aplicació;

Atès que s'han dut a terme els tràmits que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol;

Atès el Decret 414/2000, de 27 de desembre, d'adscripció del cos d'agents rurals al Departament de Medi Ambient i d'assignació de funcions en matèria de prevenció d'incendis forestals;

En ús de les competències que em confereixen l'article 1 del Decret 101/2001, de 3 d'abril, sobre atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, en relació amb l'article 12.2 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals, i l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Resolc:

Article 1

Convocar el procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 126 places de l'escala bàsica, categoria d'agent, del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/05), amb subjecció a les bases que figuren a l'annex d'aquesta Resolució i d'acord amb el programa de temes que estableix la Resolució de 23 de juliol de 2001 (DOGC núm. 3444, de 2.8.2001), per la qual s'aprova i es fa públic el temari de les proves selectives per a l'accés a la categoria d'agent rural de primera del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de febrer de 2005

Salvador Milà i Solsona

Conseller de Medi Ambient

i Habitatge

Annex

Bases de la convocatòria

.1  Normes generals

1.1  Es convoca procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 126 places de l'escala bàsica, categoria d'agent, del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

1.2  Les funcions que han d'exercir les persones aspirants que siguin nomenades seran les establertes a l'article 10.c) de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals.

1.3  La realització d'aquest procés selectiu s'ajusta al que estableixen l'article 103 de la Constitució espanyola; la normativa estatal bàsica recollida a la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, i modificacions legislatives posteriors; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals; la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística; el Decret 65/1987, de 15 de gener, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i aquestes bases.

1.4  D'acord amb el que estableixen l'article 19 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost; l'article 42 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i l'article 11.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, les persones aspirants, al llarg del procés selectiu, han d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

.2  Participants

Poden prendre part en aquest procés selectiu els funcionaris al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que pertanyin al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya i que reuneixin els requisits establerts a l'article 16 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals, i que es determinen a la base 3 d'aquest annex.

.3  Requisits de participació a la convocatòria

Els funcionaris compresos a la base anterior han de reunir els requisits següents:

3.1  Els funcionaris que disposin de la titulació requerida per a l'accés a l'escala bàsica i que superin el corresponent curs selectiu de formació organitzat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya han de:

a) Tenir una antiguitat mínima, com a funcionaris, de 2 anys en situació de servei actiu a la categoria d'agent auxiliar de l'escala auxiliar del cos d'agents rurals.

b) Posseir el títol de batxillerat, de formació professional de segon grau, de tècnic superior (LOGSE) o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests o de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo; amb l'excepció establerta a la base 3.3. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

c) Satisfer els drets d'examen.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

e) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions, o en qualsevol altra situació administrativa que comporti reserva de lloc o de destinació.

f) No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol Administració pública.

3.2  Els funcionaris que no disposin de la titulació requerida, establerta a la base 3.1.b), per a l'accés a l'escala bàsica, han de tenir una antiguitat mínima de 10 anys en l'escala auxiliar del cos d'agents rurals o escala del grup D i superar un curs de formació, o bé de 5 anys en l'esmentada escala i superar un curs de formació complementari, i han d'haver transcorregut com a mínim 2 anys des que varen accedir a l'esmentat cos com a funcionaris.

3.3  Els membres del cos d'agents rurals es poden acollir a la dispensa de titulació d'acord amb l'article 12 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals, i si superen el procés selectiu corresponent no es poden tornar a acollir a la dispensa de titulació per canviar d'escala.

3.4  Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió.

.4  Sol·licituds i drets d'examen

4.1  Sol·licituds.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar al conseller de Medi Ambient i Habitatge i s'han de formalitzar en el model normalitzat de sol·licitud. Els impresos són a disposició de les persones interessades als llocs establerts a la base 4.2.

Així mateix, les persones aspirants que posseeixen el certificat de nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, tal com estableix la base 7.1.1.b), han d'aportar-ne una fotocòpia compulsada juntament amb la sol·licitud, per quedar exemptes, si escau, de la realització de l'exercici de coneixements de llengua catalana.

Caldrà adjuntar a la sol·licitud també el resguard de la imposició, en cas que el pagament de la taxa d'inscripció es faci per gir postal o telegràfic o mitjançant transferència bancària.

4.2  Les sol·licituds es poden presentar als registres de les unitats següents: Departament de Medi Ambient i Habitatge, av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

Direcció General del Medi Natural, c. Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona; o finca Torreferrussa, ctra. de Sabadell a Santa Perpètua, km 4,5, 08130 Santa Perpètua de Mogoda.

Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona: travessera de Gràcia, 56, 08006 Barcelona.

Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Tarragona: c. Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona.

Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Lleida: rda. Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida.

Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Girona: c. Ultònia, 10-12, 17002 Girona.

Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a les Terres de l'Ebre: c. Miquel Granell, 2, 1r, 43870 Amposta, o c. Sant Ildefons, 6, 43500 Tortosa.

Així mateix, també es podran presentar pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener.

4.3  Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.4  Instruccions per emplenar les sol·licituds.

Per emplenar les sol·licituds, les persones aspirants, en general, han de tenir en compte les instruccions que figuren al revers de l'imprès i, a més, el següent:

a) S'han de fer constar totes les dades requerides i específicament:

El número de registre de la convocatòria, és a dir, el 01/05.

b) A l'apartat "Formació" s'indicarà:

El títol acadèmic oficial que s'al·lega per participar a la convocatòria, d'acord amb el que indica la base 3.1, o bé la dispensa de titulació establerta a la base 3.3.

El document acreditatiu de nivell de coneixements de llengua catalana de què es disposa.

c) A l'apartat "Justificació d'ingrés dels drets d'inscripció", es farà constar l'import de la taxa d'inscripció.

d) És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per la persona aspirant.

4.5  Drets d'examen.

4.5.1 D'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants han de satisfer la taxa de 27,40 euros per inscriure's a la convocatòria.

4.5.2 El pagament de la taxa s'ha de fer a qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", mitjançant ingrés en caixa, o bé per gir postal o telegràfic o mitjançant transferència bancària, en el compte corrent núm. 2100-1003-13-0200087289, "Compte corrent restringit d'ingressos del Departament de Medi Ambient i Habitatge".

Quan el pagament es faci per gir postal o telegràfic, o mitjançant transferència bancària, cal que, com a nom de la persona remitent, hi consti el nom de la persona aspirant mateixa, la qual ha d'adjuntar a la instància el resguard de la imposició.

4.5.3 A la sol·licitud hi ha de figurar el segell de l'entitat bancària a l'apartat reservat a aquest efecte, el qual és acreditatiu de l'abonament de la taxa corresponent. La seva mancança determinarà l'exclusió de l'aspirant.

4.5.4 El pagament a l'entitat bancària no substitueix en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant l'Administració dins el termini i de la manera prevista anteriorment.

4.5.5 La manca de pagament o el pagament incomplet de la taxa determina l'exclusió de l'aspirant.

4.5.6 No escau la devolució de la taxa pels drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

4.5.7 A l'efecte d'admissió dels aspirants, es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat de les dades.

.5  Admissió dels aspirants

5.1  Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el conseller de Medi Ambient i Habitatge dictarà resolució en el termini màxim d'un mes i declararà aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria i la llista provisional d'exempts de la realització dels exercicis de coneixements de llengua catalana. A la resolució esmentada, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s'indicaran els llocs on s'exposen les llistes completes certificades d'aspirants admesos i d'aspirants exclosos i dels motius d'exclusió.

5.2  Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució indicada per formular davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge les reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació que es requereix a la convocatòria.

Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional podran formular, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la resolució que la declari aprovada i davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge, les reclamacions que creguin oportunes, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la nova redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, a fi d'esmenar el defecte o d'adjuntar la documentació preceptiva que n'hagi motivat l'exclusió, i se'ls adverteix que, en cas que no esmenin dins d'aquest termini el defecte imputable a elles que n'hagi motivat l'exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

En qualsevol cas, a fi d'evitar errors, i, en cas que se'n produexin, de possibilitar-ne l'esmena dins el termini i en la forma escaient, les persones aspirants hauran de comprovar fefaentment no només que no consten a la llista d'exclosos, sinó a més que els seus noms consten a la llista d'admesos.

5.3  Una vegada transcorreguts quinze dies hàbils comptats des de l'expiració del termini previst a l'apartat anterior, el conseller de Medi Ambient i Habitatge aprovarà mitjançant una resolució, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, i la llista definitiva d'aspirants exempts de fer els exercicis de coneixements de llengua catalana, i hi constaran els llocs on aquestes llistes s'exposen. L'esmentada resolució indicarà, també, la data, l'hora i el lloc de realització de la prova i l'ordre d'actuació de les persones aspirants.

5.4  D'acord amb el que disposa l'article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la nova redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, amb la publicació de les resolucions indicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l'exposició de les llistes als taulers d'anuncis als llocs que s'hi indiquin, es considerarà efectuada la notificació oportuna a les persones interessades, i s'iniciaran els terminis a l'efecte de possibles reclamacions o recursos.

.6  Tribunal qualificador

6.1  El tribunal qualificador d'aquest procés selectiu el componen els membres següents:

President: Enric Oltra Querol.

President suplent: Mar Molinas Sans.

Vocals titulars:

1. Josep Antoni Mur Allué.

2. M. Núria Folch Viñals.

3. Jaume Torralba Flo.

4. Genoveva Alcaraz Quiroga, en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Vocals suplents:

1. Beatriu Portabella Molist.

2. Anna Figueras Bosch.

3. Cándido Rincón Olmedo.

4. Gemma Espriu Rumeu, en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Així mateix, formaran part del tribunal com a representants titular i suplent, respectivament, en qualitat d'assessors en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:

Lluís Piqueres Pla.

Josefa Rosiñol Pautas.

6.2  El tribunal podrà acordar, si ho considera convenient, la incorporació d'assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en la valoració de les persones aspirants en les proves o exercicis que estimin pertinents. Els assessors es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.

6.3  Els membres del tribunal s'hauran d'abstenir-se, i caldrà que ho notifiquin a l'òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d'aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

Igualment, les persones aspirants podran recusar els membres del tribunal quan hi concorrin les circumstàncies previstes.

6.4  El procediment d'actuació del tribunal s'ajustarà en tot cas al que disposen la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.5  L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot requerir, als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en què hagin pogut incórrer les persones aspirants, les quals podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol moment el tribunal pot requerir a les persones aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

6.6  El tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació d'aquestes normes, i també allò que calgui fer en els casos no previstos.

6.7  De conformitat amb la normativa vigent en matèria d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, el tribunal té la categoria tercera.

6.8  Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu als serveis centrals del Departament de Medi Ambient i Habitatge, av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

6.9  La Secretaria General de Medi Ambient i Habitatge prestarà el suport material i tècnic necessari per a l'actuació del tribunal qualificador.

.7  Procediment de selecció

El procediment de selecció de les persones aspirants és el de concurs oposició.

7.1  Fase d'oposició.

7.1.1 La fase d'oposició està constituïda per la prova que s'indica a continuació, que consta de dos exercicis:

a) Primer exercici:

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en la resolució d'un qüestionari tipus test de 50 preguntes amb respostes alternatives, sobre el temari aprovat per Resolució de 23 de juliol de 2001 (DOGC núm. 3444, de 2.8.2001).

A l'efectes de qualificar aquest exercici, únicament es tindran en compte les respostes contestades correctament.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 50 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 25 punts.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.

b) Segon exercici:

b.1) Per a totes les persones aspirants.

Constarà de dues parts de caràcter obligatori i eliminatori.

Primera: consisteix en un exercici escrit on s'avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà d'exercicis lògics de coneixements ortogràfics i gramaticals i de comprensió de la llengua relacionats amb les funcions de les places objecte d'aquesta convocatòria.

Segona: s'hi avaluarà l'expressió oral mitjançant una conversa i algunes situacions generals de comunicació adients amb les funcions de les places.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 40 minuts per a la primera part i 20 minuts per a la segona.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

Exempció de l'exercici de coneixements de llengua catalana:

Resten exempts de realitzar aquest exercici les persones aspirants que acreditin documentalment dins el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici del que estableix la base 5.2, d'estar en possessió, si s'escau, de coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Així mateix, podran restar exempts de realitzar-lo les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hi hagués establerta una prova o exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit en aquesta convocatòria. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant una certificació del secretari general del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagi participat l'aspirant, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria, i l'especificació que la persona aspirant hi ha obtingut plaça. Si es tracta d'algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, no caldrà l'esmentada acreditació documental.

En tot cas, serà indispensable l'acreditació documental del nivell de coneixements requerit.

Així mateix, podran quedar exempts de la seva realització les persones aspirants que en la data i el lloc de realització de l'exercici, abans de l'hora assenyalada per al seu inici, aportin davant el tribunal l'original i una fotocòpia de la documentació prou acreditativa d'estar en possessió de coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent. El tribunal trametrà a l'òrgan convocant una fotocòpia de l'esmentada documentació, a l'efecte que s'incorpori a l'expedient de la persona interessada.

7.1.2 La qualificació de la fase d'oposició és la puntuació obtinguda en el primer exercici recollit a la base 7.1.1.

7.1.3 La data, l'hora i el lloc de realització de la prova es determinarà en la resolució que preveu la base 5.3.

7.1.4 Les persones aspirants que no compareguin a la prova i als exercicis el dia i l'hora assenyalats, llevat dels casos de força major lliurement valorats pel tribunal, seran excloses de l'oposició i, consegüentment, del procés selectiu, i perdran tots els seus drets en aquesta convocatòria.

7.2  Fase de concurs.

7.2.1 En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoraran els serveis prestats en el cos d'agents rurals dins del grup D, ja sigui com a funcionari/ària de carrera o en virtut d'un nomenament d'interí/ina, d'un contracte de naturalesa laboral, d'un contracte administratiu transitori o d'un contracte administratiu de col·laboració temporal, a raó de 0,15 punts per mes treballat i fins a un màxim de 20 punts. A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.

Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoren.

En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar les diferents proves de la fase d'oposició.

7.2.2 En el cas de serveis prestats a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aquests s'hauran d'acreditar mitjançant una certificació de la secretària general de Medi Ambient i Habitatge, o de l'òrgan en què delegui.

En el cas de serveis prestats en altres administracions i/o en l'àmbit del sector privat, s'hauran d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent en matèria de personal, o de l'òrgan en què delegui.

A totes les certificacions haurà de constar de manera clara i expressa el càrrec de l'òrgan en el qual delegui, així com la norma legal que l'habilita amb indicació, si escau, del diari o el Butlletí Oficial en què s'hagi publicat. Així mateix, hi ha de constar el grup, el cos, l'escala, el règim jurídic, el vincle, les funcions i el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.

7.2.3 El mèrit de serveis prestats s'ha de referir a la data de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

7.2.4 La secretària general de Medi Ambient i Habitatge o l'òrgan en què delegui trametrà al tribunal qualificador els certificats a què fa referència la base 7.2.2 en el termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de les qualificacions de la fase d'oposició.

En el cas dels certificats de serveis prestats en altres administracions i/o en l'àmbit del sector privat, les persones aspirants disposaran, igualment, de deu dies per presentar l'esmentat certificat al tribunal qualificador.

.8  Publicació de resultats

8.1  Les qualificacions de la prova de la fase d'oposició i la valoració de la fase de concurs es faran públiques, als efectes del que preveu l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, modificat per la Llei 4/1999, a les adreces especificades a la base 4.2.

Amb aquesta publicació, es considerarà realitzada l'oportuna notificació a les persones interessades, i s'iniciaran els terminis a l'efecte de possibles recursos.

8.2  Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de la valoració de la fase de concurs per presentar les al·legacions que considerin necessàries.

8.3  El tribunal, un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, farà pública la valoració definitiva dels mèrits acreditats per les persones aspirants en la fase de concurs al mateix temps que la publicació de la puntuació de la fase d'oposició, i la del concurs oposició, que es determinarà sumant les qualificacions d'ambdues fases.

8.4  En cap cas el tribunal no podrà declarar que ha superat el procés selectiu un nombre d'aspirants que excedeixi el nombre de places convocades, i serà nul·la de ple dret qualsevol proposta que contravingui l'anterior.

.9  Proposta de persones seleccionades

9.1  Les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu seran proposades pel tribunal a l'òrgan convocant per al seu nomenament dins de la categoria d'agent de l'escala bàsica del cos d'agents rurals.

9.2  Les persones aspirants proposades hauran de presentar al Servei de Personal de Medi Ambient i Habitatge, dins el termini dels 20 dies naturals comptats des de la data de publicació de la proposta, la documentació següent:

a) Fotocòpia confrontada del document nacional d'identitat vigent.

b) Fotocòpia confrontada del títol de batxillerat, de formació professional de segon grau, de tècnic superior (LOGSE), o qualsevol altre equivalent a aquests o de nivell superior, per a les persones aspirants incloses a la base 3.1, tret de qui hagi fet ús de la dispensa de titulació establerta a la base 3.3.

c) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos a la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat, o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

9.3  Les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats per l'autoritat convocant, i les persones que no compleixin les condicions i els requisits exigits no podran ser nomenades funcionàries i quedaran anul·lades les seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

.10  Nomenaments de funcionaris i assignació de destinacions

Un cop verificat que les persones aspirants han presentat la documentació indicada i que reuneixen els requisits i les condicions requerits, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant resolució publicada al DOGC, nomenarà membres de l'escala bàsica del cos d'agents rurals, categoria d'agent del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants proposades pel tribunal.

.11  Presa de possessió

Les persones aspirants nomenades dins de l'escala bàsica categoria d'agent amb lloc de treball en l'àmbit territorial de la Generalitat de Catalunya en faran el jurament o la promesa i prendran possessió en el lloc en què s'haurà reconvertit el lloc que ocupaven, un cop seguits els tràmits davant els òrgans competents per modificar els llocs de treball corresponents, davant el secretari general de Medi Ambient i Habitatge, l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució a què fa referència la base 10.

.12  Règim d'impugnacions i al·legacions

12.1  Contra les resolucions definitives de l'òrgan convocant, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

12.2  Contra els actes de tràmit del tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació.

12.3  Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos al punt anterior, les persones aspirants, al llarg del procés selectiu, poden formular totes les al·legacions que considerin pertinents en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

(05.041.074)

 

Amunt