Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Llei

 • Data del document 10/11/1986

 • Número del document 009/1986

 • Número de control 0199-86

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 770

 • Data 24/11/1986

 • Pàgina 3956

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA        
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                    
                               
 LLEI                            
                               
  Els funcionaris, que constitueixen l'element humà bàsic
 de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat
 de Catalunya, són els qui desenvolupen els llocs de treball
 permanents que els són reservats en les relacions de llocs
 de treball corresponents, com ho estableix la Llei 17/1985,
 del 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració
 de la Generalitat.                     
                               
  Formalment, els funcionaris de l'Administració de la
 Generalitat s'agrupen en cossos: per una banda hi ha els
 Cossos d'Administració General, un per cada nivell de
 titulació, creats per la dita Llei 17/1985, i per altra
 banda hi ha els cossos creats per aquesta Llei de Cossos de
 Funcionaris de la Generalitat, també un per cada nivell de
 titulació, que porten a terme  tasques  de  caràcter
 professional.                       
                               
  Aquesta Llei respecta els nivells de titulació exigits
 per a ingressar en la Funció Pública per l'article 20 de
 l'esmentada Llei de la Funció Pública de l'Administració de
 la Generalitat, els quals constitueixen una de les bases
 establertes a l'empara de l'article 149.1.18  de  la
 Constitució, i evita així mateix els inconvenients d'un
 corporativisme rígid i anacrònic ja bandejat per les
 organitzacions modernes.                  
                               
  L'estructura de la Funció Pública de la Generalitat queda
 doncs definida per uns grans enquadraments, que són els
 cossos, i per una acurada classificació de llocs de
 treball, amb la relació corresponent, que és de fet el
 veritable puntal sobre el qual ha de descansar la gestió de
 la Funció Pública de la Generalitat.  Tot això, sens
 perjudici del que assenyalen la Llei de Finances Públiques
 de la Generalitat de Catalunya i l'Estatut de la Funció
 Interventora.                       
                               
  És  imprescindible  per  a  un bon funcionament de
 l'administració que el model de funció pública dissenyat
 sigui racional i senzill i possibiliti una gestió eficaç
 dels efectius humans de l'Administració de la Generalitat:
 aquesta és la idea principal que vertebra aquesta Llei.  
                               
  L'organització de la Funció Pública de la Generalitat de
 Catalunya es complementa amb la del personal laboral, que
 ocupa els llocs de treball que tenen aquesta classificació
 en la relació de llocs de treball.  Així, doncs, en
 complementar el sistema de cossos amb les relacions de
 treball, s'estableix, de conformitat amb les tendències
 modernes en matèria de personal al  servei  de  les
 administracions públiques, un sistema molt més flexible i
 dúctil a les necessitats reals del servei i es possibilita
 alhora que determinades àrees puguin ésser ateses per
 personal laboral.                     
                               
  Les disposicions d'aquesta Llei ens apropen als sistemes
 de funció pública de la majoria de països europeus, on
 s'imposa cada vegada més un model organitzatiu mixt que
 combina les estructures clàssiques de funció pública,
 regides pel dret administratiu, amb les relacions de llocs
 de treball, més pròpies de l'àmbit laboral.        
                               
 Article 1                         
 1.1 Es crea el Cos de Titulats Superiors, corresponent al
 Grup  A,  per  a  ingressar en el qual és requisit
 imprescindible la possessió del títol de doctor,  de
 llicenciat, d'enginyer o d'arquitecte.           
 1.2 Les funcions que han de desenvolupar els membres del
 Cos de Titulats Superiors són les que corresponen a
 l'estudi,  la  proposta, el control, l'execució i la
 inspecció de les tasques tècniques derivades de llur
 titulació acadèmica.                    
                               
 Article 2                         
 2.1 Es crea el Cos de Diplomats, corresponent al Grup B,
 per a ingressar en el qual és requisit imprescindible la
 possessió del títol d'arquitecte tècnic, d'enginyer tècnic
 o de diplomat universitari de primer cicle.        
 2.2 Les funcions que han de desenvolupar els membres del
 Cos  de  Diplomats  són  les derivades de l'exercici
 professional de llur titulació acadèmica  i  les  de
 col·laboració en les tasques específiques d'estudi, de
 control, d'execució i d'inspecció que corresponen als
 cossos del Grup A.                     
                               
 Article 3                         
 3.1 Es crea el Cos de Tècnics Especialistes, corresponent
 al Grup C, per a ingressar en el qual és requisit
 imprescindible la possessió del títol de batxillerat, de
 formació professional de segon grau o equivalent.     
 3.2 Les funcions que han de desenvolupar els membres del
 Cos  de Tècnics Especialistes són les d'execució, de
 col·laboració i similars adients amb llur nivell  de
 titulació i d'especialització.               
                               
 Article 4                         
 4.1 Es crea el Cos d'Auxiliars Tècnics, corresponent al
 Grup D, per a ingressar en  el  qual  és  requisit
 imprescindible la possessió del títol de graduat escolar,
 de formació professional de primer grau o equivalent.   
 4.2 Les funcions que han de desenvolupar els membres del
 Cos  d'Auxiliars  Tècnics  són  les  d'execució i de
 col·laboració adients amb llur nivell d'especialització.  
                               
 Article 5                         
 5.1 Es crea el Cos de Bombers, corresponent al Grup D, per
 a ingressar en el qual és requisit imprescindible la
 possessió del títol de graduat escolar, de  formació
 professional de primer grau o equivalent.         
 5.2 Les funcions que han de desenvolupar els membres del
 Cos de Bombers són les actuacions contra incendis i en
 sinistres, el salvament de persones i béns i les tasques de
 col·laboració en les funcions específiques d'aquest camp. 
                               
 Article 6                         
 6.1 El Cos de Mossos d'Esquadra correspon al Grup D, i és
 requisit imprescindible per a ingressar-hi la possessió
 del títol de graduat escolar, de formació professional de
 primer grau o equivalent.
 6.2 Les funcions que han de desenvolupar els membres del
 Cos de Mossos d'Esquadra són les atribuïdes a la Policia
 Autonòmica de la Generalitat, d'acord amb l'article 13.2
 de l'Estatut d'Autonomia  de Catalunya i amb l'altra
 legislació que sigui en qualsevol moment aplicable.
                               
 Article 7                         
 7.1 Es crea el Cos d'Agents Rurals, corresponent al Grup D,
 per a ingressar en el qual és requisit imprescindible la
 possessió del títol de graduat escolar, de  formació
 professional de primer grau o equivalent.         
 7.2 Les funcions que han de desenvolupar els membres del
 Cos d'Agents Rurals són les de policia i guarda de béns
 forestals, cinegètics i piscícoles, de vies pecuàries i
 d'espais naturals protegits i les tasques de col·laboració
 en les funcions específiques d'aquest àmbit.        
                               
 Article 8                         
 8.1 Als funcionaris procedents d'altres administracions
 públiques, que s'integren en la funció pública de la
 Generalitat, se'ls respecten el grup del cos o escala de
 procedència i els drets econòmics inherents al  grau
 personal que tenen reconegut i els és d'aplicació la
 legislació de la Funció Pública de la Generalitat.
 En tot cas, es regeixen per les normes relatives a promoció
 professional,  promoció  interna,  règim  retributiu,
 situacions  administratives  i  règim disciplinari de
 l'Administració de la Generalitat.
 8.2 Els funcionaris procedents d'altres administracions
 públiques que es troben al servei de la Generalitat en el
 moment d'entrar en vigor aquesta Llei i els que passin a
 prestar-hi serveis més endavant en virtut del procés de
 transferència s'integren en els cossos i escales de la
 Generalitat, d'acord amb els requisits següents:
 a) Pertànyer a un cos o a una escala per a ingressar en
 els quals ha estat exigit el mateix nivell de titulació o
 bé la mateixa o les mateixes titulacions específiques.
 b) Tenir atribuïdes el cos o l'escala de procedència
 funcions coincidents amb les atribuïdes als cossos de la
 Generalitat o que hi siguin reconduïbles.
                               
 Disposicions Addicionals                  
 -1 Pel que fa al personal d'investigació, de seguretat,
 penitenciari i de bombers, les vacances, les llicències i
 els permisos, regulats pel Capítol VII del Títol V de la
 Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de
 l'Administració de la Generalitat, s'han d'adaptar per
 reglament als criteris derivats de la funció específica que
 hagin de  desenvolupar  aquests  col·lectius. Aquesta 
 regulació s'ha de verificar després d'haver negociat amb
 els representants sindicals en els termes establerts per la
 dita Llei 17/1985.                     
                               
 -2 Els funcionaris dels Grups A i B que no compleixen els
 requisits de titulació exigits i que, doncs, no poden
 integrar-se en els cossos i les escales de l'Administració
 de la Generalitat resten en places singulars del grup
 corresponent, a extingir, les quals, a mesura que es van
 extingint, esdevenen dotacions del cos o de l'escala
 corresponent.                       
                               
 Disposició Transitòria                   
  A  fi  de  poder donar compliment a aquesta Llei,
 s'autoritza el Consell Executiu per a  efectuar  les
 transferències de crèdit necessàries en els conceptes
 corresponents al Capítol I del Pressupost de la Generalitat
 de Catalunya.                       
                               
 Disposició Final                      
  S'autoritza el Consell Executiu per  a  dictar les
 disposicions necessàries per a desplegar aquesta Llei.   
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 10 de novembre de 1986             
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat                
 de Catalunya                        
                               
 Agustí M. Bassols i Parés                 
 Conseller de Governació                  
                               
                               
Amunt