Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 13/04/1987

 • Número de control 3385

 • Organisme emissor Departament de Governació

Dades del DOGC
 • Número 833

 • Data 29/04/1987

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 1616

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE de 13 d'abril de 1987, per la qual s'aproven els programes de temes comuns de les proves selectives per a l'accés als Cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya creats per la Llei 9/1986, de 10 de novembre.


                            
   Atès que el Departament de Governació, a proposta de la
 Direcció General de la Funció Pública i amb l'informe previ
 favorable de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, per
 tal de facilitar els treballs de preparació als aspirants,
 ha resolt donar publicitat, de forma anticipada, a les
 corresponents convocatòries, al contingut dels programes de
 temes comuns de les proves selectives per a l'ingrés als
 Cossos de Titulats Superiors, de Diplomats, de Tècnics
 Especialistes, d'Auxiliars Tècnics, de Bombers, de Mossos
 d'Esquadra i d'Agents Rurals,               
                               
 Ordeno:                          
                               
   - 1 S'aproven i es fan públics els programes de temes
 comuns de les proves selectives per a l'ingrés als Cossos
 de funcionaris de la Generalitat de Catalunya creats per la
 Llei 9/1986, de 10 de novembre, que figuren a l'annex de la
 present Ordre.                       
                               
   - 2 No obstant això, aquests programes podran ésser
 modificats per la corresponent convocatòria en supòsits
 concrets per raó de l'especificitat de les  funcions
 atribuïdes a les places que, si s'escau, es convoquin.   
                               
 Barcelona, 13 d'abril de 1987               
                               
 Agustí M. Bassols i Parés                 
 Conseller de Governació                  
                               
                               
 Annex                           
                               
 I COS DE TITULATS SUPERIORS                
                               
 -1 Dret Administratiu general               
                               
 Tema 1                           
   L'Administració Pública: concepte. L'Administració: les
 funcions i els poders de l'Estat. L'Administració i el Dret
 Administratiu.                       
                               
 Tema 2                           
   L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de
 l'acte administratiu. La qüestió dels actes polítics o de
 govern. El silenci administratiu.             
                               
 Tema 3                           
   El procediment administratiu: concepte i naturalesa. El
 procediment administratiu com a garantia. La Llei del
 Procediment Administratiu. Iniciació, ordenació, instrucció
 i finalització del procediment administratiu.       
                               
 Tema 4                           
   Els recursos administratius:  concepte,  naturalesa
 jurídica i classes. Elements subjectius i objectius. El
 procediment en via de recurs. Els recursos d'alçada i de
 reposició.                         
                               
 Tema 5                           
   Els contractes administratius: naturalesa, elements i
 classes. La selecció del contractista. Contingut i efectes
 dels  contractes  administratius:  prerrogatives  de
 l'Administració. La revisió de preus.           
                               
 Tema 6                           
   L'exercici de la potestat expropiadora. Procediment
 general  expropiatori.  Peculiaritats  del procediment
 d'urgència.  Reversió dels béns expropiats. Garanties
 jurisdiccionals.                      
                               
 Tema 7                           
   Organització  administrativa.  L'òrgan administratiu:
 concepte  i  naturalesa.  Classes  d'òrgans: especial
 referència  als  òrgans  col·legiats.  La  competència
 administrativa:  naturalesa,  classes  i  criteris  de
 delimitació.  Coordinació i jerarquia. Desconcentració. La
 descentralització. La delegació de funcions, l'avocació i
 la substitució.                      
                               
 Tema 8                           
   El  dret d'associació sindical. Legislació vigent.
 Principis fonamentals i règim jurídic.           
                               
 -2 Dret Constitucional i estatutari. Organització política
 i administrativa de l'Estat                
                               
 Tema 9                           
   La Constitució espanyola de 1978. Contingut bàsic i
 principis constitucionals. La seva rigidesa: el procediment
 de reforma. Els drets fonamentals i llibertats públiques. 
                               
 Tema 10                          
   El Tribunal Constitucional.  Competències, matèries
 i processos davant el Tribunal Constitucional.       
                               
 Tema 11                          
   Les Corts Generals. El Congrés dels Diputats i el
 Senat:  composició i funcions. El Tribunal de Comptes i el
 Defensor del Poble.                    
                               
 Tema 12                          
   El Poder Judicial.  El Consell General del Poder
 Judicial:   organització i competències. La regulació
 constitucional de la justícia.               
                               
 Tema 13                          
   El Govern.  Funcions i potestats  en  el sistema
 constitucional espanyol. La designació i remoció del Govern
 i del seu President. Composició del Govern.        
                               
 Tema 14                          
   Òrgans perifèrics de l'Administració de l'Estat. Els
 Delegats del Govern a les Comunitats autònomes.  Els
 Governadors  Civils. Altres òrgans de l'Administració 
 Perifèrica.                        
                               
 Tema 15                          
   Les comunitats autònomes (1). Els Estatuts d'Autonomia:
 naturalesa i tipologia. Les vies d'accés a l'autonomia.
 L'organització de les Comunitats Autònomes.        
                               
 Tema 16                          
   Les  Comunitats Autònomes (2). La  delimitació de
 competències entre l'Estat i les  Comunitats  en  la
 Constitució i en els Estatuts d'Autonomia. Les potestats
 legislatives de les Comunitats Autònomes.         
                               
 Tema 17                          
   Les Comunitats Autònomes (3). Relacions entre l'Estat
 i les Comunitats Autònomes. La coordinació i el control
 sobre l'activitat de les Comunitats Autònomes.       
                               
 Tema 18                          
   L'Administració Local. Ens que la integren. Regulació
 constitucional. La Llei de Bases de Règim Local.      
                               
 Tema 19                          
   L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Contingut bàsic i
 principis fonamentals. La seva rigidesa: el procediment de
 reforma.                          
                               
 Tema 20                          
   Tipologia de les competències de la Generalitat: les
 competències exclusives, les concurrents, les executives. 
                               
 Tema 21                          
   Anàlisi del Títol Preliminar de l'Estatut. Catalunya
 com a nacionalitat. L'idioma, el veïnatge administratiu.  
                               
 Tema 22                          
   El President de la Generalitat. El Consell Executiu.
 L'organització  administrativa  de la Generalitat: els
 Departaments. Els Organismes  Autònoms.  Les empreses
 públiques.                         
                               
 Tema 23                          
   El Parlament de Catalunya: règim jurídic, funcionament
 i atribucions. Relacions entre el  President  de  la
 Generalitat, el Consell Executiu i el Parlament.      
                               
 Tema 24                          
   El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El
 Consell Consultiu. El Tribunal Superior de Justícia de
 Catalunya.                         
                               
 -3 Gestió de personal. Seguretat Social          
                               
 Tema 25                          
   La Llei de la funció pública de l'Administració de la
 Generalitat de Catalunya: estructura i contingut. Òrgans
 superiors en matèria de personal.             
                               
 Tema 26                          
   La selecció de funcionaris públics. Requisits per a
 l'ingrés a la funció pública. La carrera administrativa i
 provisió de llocs de treball. Promoció dels funcionaris.  
                               
 Tema 27                          
   Drets  i  deures  dels  funcionaris  públics. Les
 incompatibilitats. Les retribucions. Les situacions dels
 funcionaris.                        
                               
 Tema 28                          
   Responsabilitats dels funcionaris públics. Anàlisi del
 seu règim disciplinari.                  
                               
 Tema 29                          
   El personal laboral al servei de les Administracions
 públiques.  Selecció. Drets i deures. Negociació laboral,
 conflictes i convenis col·lectius.             
                               
 Tema 30                          
   La Seguretat Social. Règim General.  Afiliació i 
 cotització. Acció protectora: contingències i prestacions. 
                               
 II COS DE DIPLOMATS                    
                               
 -1 Organització de l'Estat i de l'Administració Pública.
 Dret constitucional i estatutari              
                               
 Tema 1                           
   La Constitució de 1978: estructura i contingut. El
 títol preliminar: principis generals.           
                               
 Tema 2                           
   Drets i deures fonamentals. El Defensor del Poble. El
 Tribunal Constitucional. El Recurs d'Inconstitucionalitat.
 El Recurs d'Empara. Conflicte de competències.       
                               
 Tema 3                           
   Les  Corts  Generals.  Composició,  atribucions i
 funcionament.  El Govern en el sistema constitucional
 espanyol. Designació i durada. Responsabilitat dels seus
 membres.                          
                               
 Tema 4                           
   L'Administració Central de l'Estat.  El Consell de
 Ministres.  El  President  del Govern. Els Ministres.
 L'Administració perifèrica de l'Estat. Els delegats del
 Govern a les Comunitats Autònomes. Els Governadors civils. 
                               
 Tema 5                           
   L'organització territorial de l'Estat. Les Comunitats
 Autònomes:  Constitució,  competències  i  Estatuts
 d'Autonomia.  L'Administració Local: la província i el
 municipi. L'organització territorial de Catalunya.     
                               
 Tema 6                           
   L'Estatut de Catalunya: anàlisi del Títol Preliminar.
 Catalunya  com  a nacionalitat.  L'idioma, el veïnatge
 administratiu. Títol Primer de l'Estatut: competències de
 la Generalitat.                      
                               
 Tema 7                           
   El President de la Generalitat. El Consell Executiu:
 composició,  caràcter,  atribucions  i  funcionament.
 L'organització dels Departaments. Els Consellers.     
                               
 Tema 8                           
   El Parlament de Catalunya: règim jurídic, funcionament
 i atribucions.  Relacions entre el  President  de la
 Generalitat, el Consell Executiu i el Parlament.      
                               
 Tema 9                           
   El Consell Consultiu.  El Síndic de Greuges.  La
 Sindicatura de Comptes. El Tribunal Superior de Justícia de
 Catalunya.                         
                               
 -2 Dret administratiu general               
                               
 Tema 10                          
   Disposicions normatives amb  força  de  llei.  El
 Reglament:  concepte, naturalesa i classes. Límits de la
 potestat  reglamentària.   Altres  fonts  del  dret
 administratiu. Autonomies i sistema de fonts.       
                               
 Tema 11                          
   Els   principis   d'organització  administrativa:
 competència, jerarquia, coordinació,  descentralització,
 desconcentració i tutela.                 
                               
 Tema 12                          
   L'acte administratiu: concepte i classes. Executivitat
 i suspensió. La seva execució.  La seva motivació i
 notificació.                        
                               
 Tema 13                          
   Principis generals del procediment administratiu. La
 Llei de Procediment Administratiu. Dimensió temporal del
 procediment administratiu: dies i hores hàbils, còmput de
 terminis. Recepció i registre de documents.        
                               
 Tema 14                          
   Fases del procediment administratiu general. El silenci
 administratiu. El procediment sancionador.         
                               
 Tema 15                          
   Els recursos administratius: concepte  i  classes.
 Elements subjectius i objectius. El procediment en via de
 recurs.  Els recursos d'alçada, de reposició, de súplica i
 de revisió.                        
                               
 Tema 16                          
   Els contractes administratius: concepte i classes. La
 selecció del contractista. Drets i  obligacions  dels
 contractista i de l'Administració.             
                               
 -3 Gestió de personal i Seguretat Social          
                               
 Tema 17                          
   La Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública
 de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (1):
 estructura i contingut. Òrgans superiors en matèria de
 personal. Estructura i organització de la funció pública de
 Catalunya. El Registre de Personal.  Situacions  dels
 funcionaris.                        
                               
 Tema 18                          
   La Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública
 de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (2): 
 responsabilitats dels funcionaris públics. Anàlisi del seu
 règim disciplinari. Drets i deures dels funcionaris.    
                               
 Tema 19                          
   La Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública
 de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (3): 
 retribucions i incompatibilitats dels funcionaris públics. 
                               
 Tema 20                          
   El règim de la Seguretat Social dels funcionaris. La
 MUFACE.  Els drets passius.  La MUNPAL. La jubilació:
 concepte i requisits.                   
                               
 Tema 21                          
   La Llei Orgànica de llibertat sindical. La participació
 dels funcionaris en la determinació de les condicions de
 treball. Òrgans de representació.             
                               
 Tema 22                          
   El personal laboral al servei de les Administracions
 Públiques. Selecció. Drets i deures.  Negociació laboral,
 conflictes i convenis col·lectius.             
                               
 -4 Dret financer i tributari               
                               
 Tema 23                          
   El Pressupost de la Generalitat. Regulació en la Llei
 de Finances Públiques de  Catalunya.  Estructura  del
 Pressupost de la Generalitat.  Classificació orgànica,
 econòmica i funcional. Documents comptables.        
                               
 Tema 24                          
   El control de la despesa pública.  El Tribunal de
 Comptes i la Sindicatura de Comptes.            
                               
 III COS DE TÈCNICS ESPECIALISTES             
                               
 -1 Dret constitucional i estatutari. L'organització de
 l'Estat                          
                               
 Tema 1                           
   La Constitució de 1978: estructura i contingut. El
 títol preliminar. Drets i deures fonamentals.       
                               
 Tema 2                           
   La Constitució de 1978 i els poders de l'Estat: les
 seves relacions.  Defensa de la Constitució. Reforma i
 desenvolupament de la Constitució.             
                               
 Tema 3                           
   Les  Corts  Generals.  Composició,  atribucions i 
 funcionament.  El Govern en el sistema constitucional.
 Designació i durada. Responsabilitat dels seus membres.  
                               
 Tema 4                           
   L'Estat de les Autonomies: les Comunitats Autònomes:
 problemàtica i antecedents.  Procediment per a la seva
 constitució. Els Estatuts d'Autonomia: el seu significat. 
                               
 Tema 5                           
   L'Estatut  d'Autonomia  de Catalunya: estructura i
 contingut.  La reforma de l'Estatut.           
                               
 Tema 6                           
   La Generalitat de Catalunya: antecedents històrics i
 significat  actual;  les seves competències segons la
 Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.     
                               
 Tema 7                           
   El President de la Generalitat. El Consell Executiu,
 atribucions  i  funcionament.   L'organització  dels
 Departaments.                       
                               
 Tema 8                           
   El  Parlament:  règim  jurídic,  funcionament  i
 atribucions.Relacions  entre  el President de la    
 Generalitat, el Consell Executiu i el Parlament. El Síndic
 de Greuges. La Sindicatura de Comptes de Catalunya.    
                               
 Tema 9                           
   Diferents  nivells  de  l'Administració  Pública:
 Administració  central,   Administració   autonòmica,
 Administració Local i Administració Institucional.     
                               
 Tema 10                          
   L'Administració central de l'Estat.  El Consell de
 Ministres.   El President del Govern. Els Ministres,
 Secretaris d'Estat, Subsecretaris i Directors Generals.  
                               
 Tema 11                          
   L'Administració Autonòmica. Competències de l'Estat i
 de les Comunitats Autònomes. Organització administrativa.
 Control i coordinació amb l'Estat.             
                               
 -2 Gestió de Personal                   
                               
 Tema 12                          
   La Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública
 de l'Administració de la Generalitat (1): la selecció de
 funcionaris públics; requisits per a l'ingrés a la funció
 pública; adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.
 Promoció del funcionari.                  
                               
 Tema 13                          
   La Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública
 de l'Administració de la Generalitat (2): les situacions
 dels  funcionaris.  Supòsits  i efectes de cadascuna
 d'aquestes situacions.                   
                               
 Tema 14                          
   La Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública
 de l'Administració de la Generalitat (3): drets i deures
 dels funcionaris públics. El sistema de retribucions i
 indemnitzacions.                      
                               
 Tema 15                          
   La Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública
 de  l'Administració  de  la  Generalitat  (4):  règim
 disciplinari dels funcionaris.               
                               
 Tema 16                          
   Règim  jurídic  de  les  incompatibilitats  dels
 funcionaris. La Llei 53/1984, de 26 de desembre.     
                               
 Tema 17                          
   Retribucions  dels  funcionaris  públics.  Nòmines.
 Estructura  i  confecció.  Altes  i  baixes: la seva
 justificació.  Retribucions bàsiques i complementàries.  
                               
 Tema 18                          
   La  Seguretat  Social  a  Espanya:  principis  i
 organització.  El règim general: àmbit d'aplicació, acció
 protectora, gestió i règim econòmico-financer. Especial
 referència als règims especials de MUFACE i MUNPAL.    
                               
 Tema 19                          
   Jubilació: concepte. Beneficis. Condicions. Quantia de
 la pensió. Mort i supervivència.  Condicions per percebre
 les prestacions.                      
                               
 IV  COSSOS D'AUXILIARS TÈCNICS, DE BOMBERS, DE MOSSOS
 D'ESQUADRA I D'AGENTS RURALS                
                               
 Tema 1                           
   La Constitució espanyola de  1978.   Estructura i
 contingut.                         
                               
 Tema 2                           
   Drets  i  deures fonamentals, la seva garantia i
 suspensió.  El Tribunal Constitucional. El Defensor del
 Poble.                           
                               
 Tema 3                           
   Les Corts Generals. El procediment d'elaboració de les
 lleis. El Poder Judicial: nocions generals.        
                               
 Tema 4                           
   El Govern i l'Administració de  l'Estat:  nocions
 generals.                         
                               
 Tema 5                           
   Organització Territorial de l'Estat.  Les Comunitats
 Autònomes:  Constitució,  competències  i  Estatuts
 d'Autonomia. L'Administració Local: la província i el
 municipi.                         
                               
 Tema 6                           
   L'Administració Pública: concepte. Diferents nivells de
 l'Administració  Pública:  l'Administració   Central,
 l'Administració  Autonòmica,  l'Administració  Local  i
 l'Administració Institucional.               
                               
 Tema 7                           
   L'Estatut d'Autonomia de Catalunya.  Estructura i 
 contingut.                         
                               
 Tema 8                           
   Institucions  i  Organismes de la Generalitat. El
 Parlament,  el  President  i  el  Consell  Executiu:
 l'organització dels Departaments. El Síndic de Greuges. El
 Consell Consultiu.  La Sindicatura de Comptes.      
                               
 Tema 9                           
   El personal de les Administracions Públiques: nocions
 generals. Breu referència a la Llei de la Funció Pública de
 l'Administració de la Generalitat: classes de personal, els
 seus deures i drets.  Règim disciplinari.  Promoció del
 funcionari.                        
                               
 Tema 10                          
   El sistema espanyol de Seguretat Social: Règim General:
 acció protectora. Cotitzacions i recaptació. Concepte i 
 classes de prestacions.                  
                               
Amunt