Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 24/05/2004

  • Número del document EDC/1564/2004

  • Número de control 04132006

  • Organisme emissor Departamento de Educación

Dades del DOGC
  • Número 4147

  • Fecha 04/06/2004

  • Sección DISPOSICIONES

  • Página 10598

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN EDC/1564/2004, de 24 de mayo, por la que se atribuye una nueva denominación específica a un instituto de educación secundaria de Sant Adrià de Besòs.


D'acord amb la sol·licitud presentada per l'òrgan de govern corresponent de l'institut d'educació secundària per atribuir-li una nova denominació específica, es va instruir l'expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l'expedient esmentat que el centre compleix els requisits que exigeix l'article 5 de l'annex del Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l'institut d'educació secundària de Sant Adrià de Besòs, amb codi 08042101, ubicat al c. Carme, 126, de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), la nova denominació específica Manuel Vázquez Montalbán.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de maig de 2004

P. D. (Resolució d'1.6.2001, DOGC d'11.6.2001)

Tomàs de San Cristóbal i Claver

Director general de Centres Docents

(04.132.006)

 

Amunt