Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 19/05/1987

 • Número de control 87125061

 • Organisme emissor Departament de Cultura

Dades del DOGC
 • Número 867

 • Data 22/07/1987

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 2907

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 1987, per la qual s'incoa expedient de declaració de bé d'interès cultural a favor de la pintura de Joan Miró titulada "Home i dona davant un munt d'excrements".


                            
                               
                               
                               
 Vista la sol·licitud presentada per la senyora Pilar
 Juncosa Iglesias, de So N'Abrines, Palma de Mallorca, de
 data 26 de juny de 1986, en demanda de la incoació
 d'expedient per a la inclusió d'un be moble en alguna de
 les categories de proteccio especial previstes per la Llei
 16/1985, de 25 de juny;                  
                               
  Vist l'informe favorable de la Junta de Qualificació,
 Valoració i Exportació d'Obres d'Importància Històrica o
 Artística de Catalunya, reunida el dia 31 de març de 1987; 
                               
 D'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei 16/1985,
 de 25 de juny, del Patrimoni Històric, i l'article 11 del
 Reial Decret 111/1986,  de  10  de  gener,  per  al
 desplegament parcial de l'esmentada Llei,         
                               
 He resolt:                         
                               
 - 1  Incoar expedient per a la declaració de bé d'interès
 cultural a favor del bé moble que es descriu a continuació:
                               
 Objecte: pintura.                     
 Autor: Joan Miró.                     
 Títol: "Home i dona davant un munt d'excrements".     
 Matèria: Coure.                      
 Tècnica: oli sobre coure.                 
 Mides: 23,2 x 32 cm.                    
 Data d'execució: 1936.                   
                               
 - 2 Que, d'acord amb el que disposa l'article 12.2 de
 l'esmentat Reial Decret, es notifiqui la present resolució
 als interessats, als efectes procedents, i al Registre
 General de Béns d'Interès Cultural per a la seva anotació
 preventiva.                        
                               
 Barcelona, 19 de maig de 1987               
                               
 Esteve Mach i Bosch                    
 Director General del Patrimoni Artístic          
                               
Amunt