Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 24/12/1987

 • Número de control 87352029

 • Organisme emissor Departament de Governació

Dades del DOGC
 • Número 933

 • Data 30/12/1987

 • Secció CÀRRECS I PERSONAL

 • Pàgina 4625

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE de 24 de desembre de 1987, de convocatòria de proves selectives per a l'ingrés al Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 039).


                               
                               
                               
   Atès el que disposen els articles 34 i següents de la 
 Llei 17/1985, de 23 de juliol, l'article 7 de la Llei 
 9/1986, de 10 de novembre, el Reglament de selecció de 
 personal  de  l'Administració de la Generalitat i el 
 Reglament de provisió de llocs de treball,  promoció 
 professional i promoció interna;              
                               
   En ús de les competències que m'atribueix l'article 12 
 de la Llei 17/1985,                     
                               
 Ordeno:                           
                               
 Article 1                          
   Es convoquen proves selectives per cobrir 130 places 
 del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.
   Les funcions que han d'exercir els membres del Cos 
 d'Agents Rurals són les de policia i guarda de béns 
 forestals, cinegètics i piscícoles, de vies pecuàries i 
 d'espais naturals protegits i les tasques de col·laboració 
 en les funcions específiques d'aquest àmbit.
                               
 Article 2                          
   Les proves esmentades es realitzaran amb subjecció a 
 les bases que figuren a l'Annex 1 de la present Ordre.
                               
 Barcelona, 24 de desembre de 1987              
                               
 Agustí M. Bassols i Parés                  
 Conseller de Governació                   
                               
                               
 Annex 1                           
                               
 - 1 Normes generals                    
  1.1 Es convoquen proves selectives per a l'ingrés al Cos 
 d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. El nombre 
 total de places convocat és de 130. D'aquest nombre de 
 places se'n reserven 26 per als funcionaris del grup E que 
 pertanyen  a l'Administració de la Generalitat i que 
 compleixen els requisits que s'esmenten a l'article 57 del 
 Decret 65/1987, de 15 de gener.
   La resta de places serà per al torn lliure, a les quals 
 s'acumularan les que restin sense cobrir del torn de 
 promoció interna.
  1.2 La realització d'aquestes proves selectives s'ajusta 
 al que estableixen la Llei 17/1985, de 23 de juliol, el 
 Reglament de selecció de personal de l'Administració de la 
 Generalitat de Catalunya, al Reglament general de provisió 
 de llocs de treball, de promoció professional i de promoció 
 interna, i a les presents bases.
  1.3 El sistema de selecció dels aspirants serà el de 
 concurs-oposició.
  1.3.1 Fase de concurs.
  En  la  fase  de  concurs es valorarà l'experiència 
 professional i la vàlua tècnica dels candidats en relació 
 al lloc de treball d'acord amb els mèrits al·legats pels 
 aspirants en la seva instància, els  quals  s'hauran 
 d'acreditar documentalment en el moment de presentació de 
 la sol·licitud per a participar en el procés selectiu.
  El barem d'avaluació serà el següent:           
  a) Els serveis prestats a qualsevol Administració Pública 
 en llocs de treballs en els quals es desenvolupin funcions 
 iguals a les de les places convocades, a raó de 0,2 punt 
 per mes treballat.
  b) Voluntari de la Creu Roja, Protecció Civil, Escoltes, 
 Alpinistes Federats i personal que col·labori en operacions 
 especials fins a 0,5 punts.
  La suma de totes les puntuacions parcials dels mèrits es 
 considerarà  com a qualificació objectiva dels mèrits 
 personals, sense que pugui superar el 33% de la puntuació 
 assolible a la fase d'oposició.
  1.4 Fase d'oposició.
  Serà  constituïda  per les proves que a continuació 
 s'indiquen, les quals són totes de caràcter eliminatori:  
  1.4.1 Primera prova. Consistirà en contestar per escrit 
 dos dels temes escollits pel Tribunal, extret d'entre els 
 temes que consten com a Annex 2 de l'Ordre de convocatòria. 
 El temps per a la realització d'aquesta prova serà fixada 
 pel Tribunal en funció dels temes que proposi però no podrà 
 excedir d'una hora i trenta minuts. Es qualificarà de 0 a 
 10 punts; els aspirants que obtinguin menys de 5 punts 
 restaran eliminats de la convocatòria.
  1.4.2  Prova mèdica. Es tracta d'un reconeixement mèdic 
 dels aspirants que serà un examen clínic, anatòmic i 
 funcional,  per  tal  de comprovar que els aspirants 
 compleixin els requisits físics adequats per desenvolupar 
 les tasques pròpies del Cos, que, de no ser superada, té 
 caràcter eliminatori.
  El Tribunal farà pública la llista d'admesos i exclosos a 
 les proves mèdiques. El resultat d'aquestes proves i les 
 causes d'exclusió seran notificades  personalment  als 
 interessats.
  Els aspirants que van superar les proves convocades per 
 Ordre de 5 de juny de 1986, de convocatòria de provisió de 
 places d'Agents Rurals en règim interí al Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, resten eximits de la 
 realització de la prova mèdica.
  1.4.3  Prova física. Aquesta prova consistirà en la 
 realització dels exercicis següents:            
  a) Reteniment vertical: saltar verticalment amb els peus 
 junts un mínim de 47 cm.
  b) Cursa de velocitat: córrer 40 m llisos en menys de 6,41 
 segons.
  c) Flexions en barra fixa: mínim 3 traccions.
  d) Quíntuple salt: mínim 10,90 m.
  e) Llançament de pilota amb llastre de 500 gr: mínim 26,40 
 m.
  f) Test de Cooper: córrer durant 12 minuts una distància 
 mínima de 2.740 m.
  S'hauran de superar cadascun dels exercicis físics, per 
 separat amb el mínim establert, i la puntuació final serà 
 la suma d'aquestes puntuacions parcials. El Tribunal farà 
 pública la llista d'aprovats per ordre de puntuació. El que 
 no superi aquesta prova quedarà automàticament eliminat de 
 la convocatòria. Els exercicis i el barem que s'apliqui 
 serà igual pels homes i les dones. El barem de puntuació de 
 cadascun dels exercicis d'aquesta prova s'hauran de fer 
 públics pel Tribunal 10 dies abans de la seva realització.
  1.4.4 Prova psicotècnica. Consistirà en una selecció de 
 tests de preguntes sobre personalitat i aptituds triades 
 pel Tribunal, que podrà ser complementada  amb  una 
 entrevista personal. La puntuació total de la prova serà 
 d'apte o no apte.
  Una vegada realitzada aquesta prova, el Tribunal farà 
 pública una llista de les puntuacions obtingudes pels 
 aspirants a les esmentades proves. Els aspirants de menys 
 de 5 punts seran considerats no aptes i restaran eliminats 
 de la convocatòria.
  1.4.5 Cinquena prova. Els aspirants hauran de realitzar 
 una prova escrita sobre coneixements teòrics i pràctics de 
 les funcions dels agents rurals, la durada de la qual no 
 podrà excedir de dues hores. La puntuació de la prova serà 
 de 0 a 10 punts i restaran eliminats els que no superin els 
 5 punts.
   El contingut bàsic sobre el qual versarà aquesta prova 
 serà  establert  pel Tribunal que ha de resoldre la 
 convocatòria abans de l'inici de la realització de la 
 primera prova.
   Als efectes que els aspirants es puguin preparar la 
 prova, la Direcció General de Política Forestal organitzarà 
 uns cursos de formació de caràcter voluntari als quals 
 podran assistir els aspirants que hagin superat les proves 
 esmentades en les bases anteriors.
  Els aspirants que van superar la convocatòria per a la 
 provisió interina de places d'Agents Rurals (Ordre de 5 de 
 juny de 1986, DOGC núm. 721, d'1.8.1986), només hauran de 
 fer l'examen final del curs.
  A fi d'acreditar la seva personalitat en la realització de 
 totes les proves, els aspirants hauran de presentar el 
 Document Nacional d'Identitat.
  1.4.6 D'acord amb el que estableix l'article 19 de la 
 Llei 30/1984, de 2 d'agost, els aspirants, al llarg de les 
 proves, han de demostrar que estan degudament capacitats en 
 el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya.
  1.4.7 El Tribunal qualificarà els exercicis de 0 a 10 
 punts llevat de la prova mèdica.
  1.4.8  Les qualificacions de cadascun dels exercicis es 
 faran públiques al lloc de la seva realització, llevat del 
 que s'ha establert per a les proves mèdiques.
  1.4.9  La qualificació final de la fase d'oposició es 
 determinarà per la mitjana de la suma de les puntuacions 
 obtingudes en les proves obligatòries. La puntuació mínima 
 per superar l'oposició és de 5 punts en cadascuna de les 
 proves, llevat de la prova mèdica i psicotècnica.
  1.4.10   La  qualificació  global  del  còmput  del 
 concurs-oposició es determinarà de la manera següent: els 
 punts obtinguts a la fase de concurs se sumaran a la 
 puntuació final de la fase d'oposició,  als  efectes 
 d'establir l'ordre definitiu dels aspirants aprovats.
  Els punts esmentats no podran ser aplicats per superar els 
 diferents exercicis de la fase d'oposició.
  1.5  La data, l'hora i el lloc de la realització dels 
 exercicis s'especificaran a la Resolució per la qual es 
 declari aprovada la llista d'admesos i exclosos a la 
 present convocatòria prevista a la base 4 de la present 
 convocatòria.
  Seran exclosos els aspirants que no compareguin, llevat 
 dels casos de força major justificats  i  lliurement 
 apreciats pel Tribunal.
                               
 - 2 Requisits dels aspirants                
   2.1  Per prendre part en aquesta convocatòria els 
 aspirants han de complir els requisits següents:      
  a) Ser ciutadà espanyol.
  b) Haver complert 18 anys abans del termini de presentació 
 d'instàncies.
  c) Tenir el  títol  de  Graduat  Escolar,  Formació 
 Professional de primer grau o equivalent.
  d) Posseir els permisos de conduir A-2 i B-1.
  e) No estar separat, per causa d'expedient disciplinari, 
 del servei de qualsevol de les Administracions Públiques ni 
 trobar-se inhabilitat per a  l'exercici  de  funcions 
 públiques per sentència ferma.
  f) No patir cap malaltia ni estar afectat per defecte 
 físic o psíquic que impedeixi d'exercir normalment les 
 funcions.
  2.2  Els requisits establerts anteriorment s'han de 
 complir el darrer dia de termini de presentació  de 
 sol·licituds.
                               
 - 3 Sol·licituds                      
   3.1  Les sol·licituds per prendre part en aquesta 
 convocatòria s'han de  formalitzar  segons  el  model 
 normalitzat  d'instància  adreçada  al  Conseller  de 
 Governació, aprovada per Ordre del Conseller de Governació 
 de 13 de maig de 1987, publicada al DOGC núm. 843, de 25 de 
 maig.
  3.2  Les sol·licituds es poden presentar al registre 
 general del Departament de Governació, al de l'Escola 
 d'Administració  Pública  de  Catalunya  i al de les 
 Delegacions Territorials del Govern de la Generalitat, on 
 es poden trametre per qualsevol dels mitjans que estableix 
 l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu en el 
 termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la 
 publicació de les presents bases de convocatòria al Diari 
 Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 Adreces:                          
  Departament de Governació: Via Laietana, núm. 69.  08003 
 Barcelona.
  Escola  d'Administració Pública de Catalunya; av. de 
 Pearson, núm. 28. 08034 Barcelona.
  Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a 
 Girona: Gran Via de Jaume I, 9, 17001 Girona.
  Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a 
 Lleida, c. Blondel, 11, 8è; 25002 Lleida.
  Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a 
 Tarragona, rambla Nova, 58-69, 3r; 43004 Tarragona.
  3.3  Les  sol·licituds es faciliten a les oficines 
 esmentades a l'apartat anterior.
  3.4 Els aspirants han de satisfer la taxa de 700 pessetes 
 prevista als articles 28 i següents de la Llei 6/1986, de 8 
 de maig, de desplegament i modificació de les taxes de la 
 Generalitat.
  El pagament s'ha d'efectuar a qualsevol de les oficines de 
 la Caixa Postal d'Estalvis mitjançant un ingrés en el 
 compte corrent núm. 10.944.517 (convocatòria per a l'accés 
 al Cos d'Agents Rurals).
  El  justificant  del  pagament s'ha d'adjuntar a la 
 sol·licitud.
                               
 - 4 Admissió dels aspirants                
  4.1 Abans del termini d'un mes a comptar des de la 
 finalització del termini de presentació d'instàncies, el 
 Conseller de Governació dictarà Resolució i aprovarà la 
 llista  d'aspirants  admesos i exclosos a la present 
 convocatòria. La Resolució que aprovi la llista esmentada 
 s'haurà de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya i indicarà el lloc on es troben exposades.
  4.2 Contra la Resolució esmentada a la base 4.1 els 
 interessats poden interposar recurs de reposició davant el 
 Conseller de Governació en el termini d'un mes a comptar 
 des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 
 la Generalitat de Catalunya.
  Els errors materials es poden esmenar en qualsevol moment. 
                               
 - 5 Tribunals                       
  5.1 El Tribunal qualificador de les proves, el componen 
 els membres següents:                    
 President: Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom.
 President suplent: Francesc Robert i Graupera.
 Vocals titulars:                      
 Jordi Cervera i Núñez.
 Rafael Recolons i Malvehy.
 Víctor Compte i Solé.
 Amadeu Recasens i Peras.
 Vocals suplents:                      
 -1 Ramon Massaguer i Meléndez.
 -2 Antoni Mur i Bometon.
 -3 Eduard Bes i Jacques.
 -4 Eduard Pitarch i Meseguer.
  5.2  El Tribunal no es pot constituir ni pot actuar sense 
 l'assistència, com a mínim, de cinc dels seus membres.
  5.3 El Tribunal pot disposar, si així ho creu convenient, 
 la incorporació d'assessors especialistes, per tal de 
 col·laborar amb els seus membres en la valoració dels 
 exercicis.
  5.4 El Tribunal té la categoria quarta de les que 
 estableix el Decret 291/1984, de 13 de setembre, amb les 
 actualitzacions corresponents.
  5.5 El Tribunal no pot aprovar ni declarar que han 
 superat  les  proves  selectives  un  nombre superior 
 d'aspirants al de les places ofertades.
  5.6 L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal 
 s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 20 i 21 de la 
 Llei de Procediment Administratiu.
  5.7 El Tribunal ha d'elegir un dels seus membres vocals 
 que actuï com a Secretari.
  5.8  Als efectes de comunicacions i d'altres incidències, 
 el Tribunal té la seva seu a l'Escola d'Administració 
 Pública, av. Pearson, 28, Barcelona, la qual presta el 
 suport material necessari per a l'actuació del Tribunal.
  5.9 En qualsevol moment, el Tribunal pot requerir als 
 opositors l'acreditació de la seva personalitat.
  5.10  L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta 
 del President del Tribunal, pot demanar, als efectes 
 precedents, que acreditin els aspectes necessaris quan 
 cregui que hi ha inexactituds o falsedats en els quals 
 hagin pogut incórrer els aspirants.
  5.11  L'ordre d'actuació dels aspirants en els exercicis 
 s'iniciarà pel primer de la lletra S, de conformitat amb el 
 resultat del sorteig realitzat el 21 de maig de 1987 
 (Resolució del Director General de la Funció Pública de 21 
 de maig de 1987, DOGC núm. 845, de 29 de maig de 1987).
                               
 - 6  Llista d'aprovats, presentació de  documents  i 
 nomenament de funcionaris                  
  6.1 El Tribunal farà pública la llista total d'aprovats, 
 amb la qualificació final obtinguda a què fa referència la 
 base 1.3.5, en el lloc de la realització de l'última prova 
 obligatòria i la trametrà a l'òrgan convocant juntament amb 
 la  proposta  corresponent,  especificant  la data de 
 publicació de la llista d'aprovats.
  6.2 Els aspirants proposats hauran de presentar a la 
 Direcció General de la Funció Pública, dins dels vint dies 
 naturals a comptar des de la publicació de l'esmentada 
 llista d'aprovats, els documents següents:         
  a) Document Nacional d'Identitat (fotocòpia confrontada).
  b) Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de 
 primer grau, o equivalent (fotocòpia confrontada).
  c) Declaració de no estar inhabilitat per sentència ferma 
 per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat 
 separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de 
 qualsevol Administració pública.
  d) Fotocòpia confrontada del permís de conduir A-2 i B-1.
  e) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits 
 d'incompatibilitats previstes per la legislació vigent, o 
 exercitar dins el termini de presa de possessió, l'opció 
 prevista a la Llei d'Incompatibilitats de l'Administració 
 de la Generalitat.
  6.3  El Conseller de Governació nomenarà funcionaris els 
 aspirants proposats que hagin presentat la documentació 
 assenyalada a la base anterior, els quals disposaran del 
 termini d'un mes per al jurament o la promesa i la presa de 
 possessió, cosa que efectuaran davant el Secretari General 
 del Departament corresponent.
  6.4  Els seleccionats que en el termini establert a la 
 base 6.2, no presentin la documentació indicada, llevat 
 dels  casos de força major, que estimarà l'autoritat 
 convocant, i els que  no  compleixin  els  requisits 
 necessaris, perdran el seu dret, sens perjudici de la 
 responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de 
 falsedat.
                               
 -7 Sobre la convocatòria anterior              
 7.1  Amb la present convocatòria per  proveir places de 
 funcionaris del Cos d'Agents Rurals queda sense efecte la 
 convocatòria per a la provisió interina de places d'Agents 
 Rurals de 27 de novembre de 1987.
 7.2 Les instàncies que hagin estat presentades a la 
 convocatòria esmentada a l'apartat anterior s'entendran 
 referides a la present convocatòria, sens perjudici que els 
 aspirants facin efectiva la taxa establerta a la base 3.4 
 de les presents bases i del certificat de serveis que 
 preveu la base 1.3.1.
   A aquests  efectes  el  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca comunicarà individualment, si s'escau, 
 als afectats, aquesta obligació.
                               
 - 8 Norma final                      
  Els interessats poden interposar, contra la convocatòria 
 i les seves bases, recurs de reposició davant el Conseller 
 de Governació, en el termini d'un mes a comptar des de 
 l'endemà de la seva publicació, el qual es podrà entendre 
 desestimat per silenci administratiu pel transcurs d'un 
 altre mes sense que recaigui resolució expressa, i resta 
 aleshores  expedita  la  via  del  recurs  contenciós 
 administratiu davant la Sala corresponent de l'Audiència 
 Territorial de Barcelona.
  Així mateix, els interessats poden interposar recurs 
 d'alçada contra els actes administratius que es derivin de 
 l'actuació del Tribunal davant el Conseller de Governació, 
 en el termini de 15 dies, a comptar des de la seva 
 notificació o publicació, el qual es podrà  entendre 
 desestimat per silenci administratiu pel transcurs de tres 
 mesos sense que recaigui resolució expressa i  resta 
 aleshores  expedita  la  via  del  recurs  contenciós 
 administratiu davant la Sala corresponent de l'Audiència 
 Territorial de Barcelona, durant el termini d'un any a 
 comptar des de la interposició del recurs d'alçada.
  Així mateix, els interessats poden interposar qualsevol 
 altre recurs que es consideri pertinent.
                               
                               
 Annex 2                           
                               
 Tema 1                           
   La  Constitució  espanyola  de 1978. Estructura i 
 contingut.
                               
 Tema 2                           
   Drets i deures fonamentals, la seva  garantia  i 
 suspensió.  El Tribunal Constitucional. El Defensor del 
 Poble.
                               
 Tema 3                           
   Les Corts Generals. El procediment d'elaboració de les 
 Lleis. El Poder Judicial: nocions generals.
                               
 Tema 4                           
   El  Govern  i l'Administració de l'Estat: nocions 
 generals.
                               
 Tema 5                           
   Organització Territorial de l'Estat. Les Comunitats 
 Autònomes:  Constitució,  competències  i  Estatuts 
 d'Autonomia.  L'Administració local: la província i el 
 municipi.
                               
 Tema 6                           
   L'Administració pública: concepte. Diferents nivells de 
 l'Administració   pública:  l'Administració  central, 
 l'Administració  autonòmica,  l'Administració  local  i 
 l'Administració institucional.
                               
 Tema 7                           
   L'Estatut  d'Autonomia  de Catalunya. Estructura i 
 contingut.
                               
 Tema 8                           
   Institucions i organismes de la  Generalitat.  El 
 Parlament,  el  President  i  el  Consell  Executiu: 
 l'organització dels Departaments. El Síndic de Greuges. El 
 Consell Consultiu. La Sindicatura de Comptes.
                               
 Tema 9                           
   El personal de les Administracions públiques: nocions 
 generals. Breu referència a la Llei de la Funció Pública de 
 l'Administració de la Generalitat: classes de personal, els 
 seus deures i drets. Règim disciplinari. Promoció del 
 funcionari.
                               
 Tema 10                           
   El sistema espanyol de Seguretat Social: Règim General: 
 acció protectora. Cotitzacions i recaptació. Concepte i 
 classes de prestacions.
                               
 Tema 11                           
   Coneixements bàsics forestals relatius a les següents 
 matèries: Botànica. Repoblacions. Explotacions forestals. 
 Dendometria. Zoologia forestal. Plagues  i  malalties. 
 Incendis. Silvicultura.
                               
 Tema 12                           
   Tecnologia agrícola i forestal. Eines i maquinària. 
 Tècniques per a la seva utilització.
                               
 Tema 13                           
   Ciències  bàsiques.  Matemàtiques:  sistema  mètric 
 decimal. Escales. Proporcions. Regla de tres. Equacions de 
 1r i 2n grau. Sistemes d'equacions.
                               
 Tema 14                           
   Nocions  d'estadística.  Segments,  angles,  la 
 circumferència, triangles i polígons. Proporcionalitat de 
 segments. Àrees i volums.
                               
 Tema 15                           
   Ciències  bàsiques.  Física:  sistemes  d'unitats. 
 Cinemàtica:  espai, velocitat, temps. Mecànica: màquines 
 simples, força, treball, potència.
                               
 Tema 16                           
   Electricitat: corrent contínua, dinamo, bateria. Calor 
 i  temperatura:  escales  termomètriques.   Fluïds, 
 característiques i canvis d'estat. Densitat.
                               
 Tema 17                           
   Ciències bàsiques. Química: nomenclatura i formulació. 
 Estructura de la matèria: molècula i àtoms. Dissolucions i 
 mescles:  concentració, solubilitat i osmosi. Reaccions 
 químiques: àcids, bases i sals. Nocions  de  química 
 orgànica: hidrats de carboni, proteïnes i greixos.
                               
 Tema 18                           
   Ciències bàsiques. Naturals: l'atmosfera. Els vents. El 
 cicle de l'aigua. Il·luminació i insolació.
                               
 Tema 19                           
   Geologia aplicada: la vida al sòl. L'erosió. Minerals i 
 roques, els seus orígens, processos de formació de sòls. 
 Relació entre els éssers vius. L'equilibri ecològic. Cicles 
 biològics. Organografia vegetal i animal.
                               
 Tema 20                           
   Humanitats. Literatura: coneixements de la llengua i de 
 la Literatura catalana i castellana.
                               
 Tema 21                           
   Humanitats.  Història:  grans  etapes  històriques 
 universals.  Geografia: coneixements bàsics en l'àmbit 
 territorial de Catalunya.
                               
 Tema 22                           
   Humanitats. Belles Arts: estils, obres i autors més 
 destacats de la pintura, escultura, arquitectura i música.
                               
 Tema 23                           
   Ciències  socials: comunicacions, turisme, sanitat, 
 indústria, comerç, institucions financeres de les comarques 
 catalanes.
                               
 Tema 24                           
   Política i actualitat general: política de blocs. Grans 
 moviments polítics de l'últim segle. La CEE, el COMECOM. 
 El Tercer món. Manifestacions esportives massives.
                               
 Tema 25                           
   Legislació forestal: nocions de legislació en matèria 
 de:  boscos, caça, pesca, espais protegits, incendis. 
 Vigilància i infraccions. La guarderia forestal.
                               
Amunt